Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni PREDSTAVNICI TIVATSKE AKCIJE PORUČILI DA ĆE DOLASKOM NA VLAST RIJEŠITI KLJUČNE PROBLEME
Sa presa DPS prevario bivše radnike „Arsenala” Vlast ne samo što je varala bivše radnike i penzionere ‘’Arsenala’’, devet godina, nego i definitivno želi da stavi tačku na mogućnost prodaje pogona Opatovo, upozprio je Mirko Kovačević
Dan - novi portal
TI­VAT - Kad bu­de dio no­ve vla­sti, Ti­vat­ska ak­ci­ja će se pot­pu­no sta­vi­ti u slu­žbu gra­đa­na i rje­ša­va­ti pro­ble­me ko­je du­go ti­šte Tiv­ća­ne, po­ru­čio je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re Mir­ko Ko­va­če­vić, je­dan od čel­ni­ka ove gra­đan­ske li­ste. On je re­kao da će is­tra­ja­ti u za­šti­ti imo­vin­skih pra­va gra­đa­na Tiv­ta, na­ro­či­to sta­ro­sje­dje­la­ca, jer su nji­ho­va pra­va bi­la naj­vi­še ugro­že­na.
-Rje­ša­va­će­mo stam­be­na pi­ta­nja gra­đa­na ko­ji su na raz­li­či­te na­či­ne bi­li dis­kri­mi­ni­sa­ni, a ra­di­će­mo i na za­šti­ti op­šteg in­te­re­sa ko­ji je ozbilj­no ugro­žen in­te­re­si­ma moć­nih po­je­di­na­ca iz re­ži­ma ili bli­skih re­ži­mu- is­ta­kao je Ko­va­če­vić. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, TA je u pro­te­kle dvi­je i po go­di­ne, pre­da­no i mu­ko­trp­no, u sa­rad­nji sa NVO Ma­ti­ca Bo­ke, „Jaz Mr­če­vo Po­lje“, „Mo­gul“ iz Ul­ci­nja i „Na­šim og­nji­štem“ ra­di­la na to­me da se ne do­zvo­li do­no­še­nje no­vog Za­ko­na o mor­skom do­bru „ko­ji je nu­dio rje­še­nja ko­ja ni­je­su bi­la po­zna­ta ni u sred­njem vi­je­ku“.
-Kre­nu­li su u bru­tal­nu oti­ma­či­nu pri­vat­ne imo­vi­ne. Isti slu­čaj je bio i sa do­pu­na­ma i iz­mje­na­ma Za­ko­na o eks­pro­pri­ja­ci­ji ko­ji je pred­vi­đao da se pod fir­mom sma­nji­va­nja jav­nog du­ga mo­že eks­pro­pi­i­sa­ti šta god Vla­da po­že­li. Zna­mo ko­je su lo­ka­ci­je i bi­le pred­met in­te­re­sa po­je­di­na­ca iz vla­sti. Za­sad smo to uspje­li da spri­je­či­mo. Ako smo to u sa­rad­nji s na­šim ko­le­ga­ma iz NVO sek­to­ra uspje­li da spri­je­či­mo kao ne­ko ko ima sa­mo moć obič­nog gra­đa­ni­na, bu­di­te si­gur­ni da će­mo bi­ti ka­dri da to mno­go kva­li­tet­ni­je ura­di­mo s po­zi­ci­je no­ve lo­kal­ne upra­ve u Tiv­tu- re­kao je Ko­va­če­vić.
Kan­di­dat za od­bor­ni­ka Ti­vat­ske ak­ci­je Vi­li Le­peš po­ru­čio je da „za­ko­ne ne po­štu­ju ni oni ko­ji ih do­no­se“, te da je zbog to­ga str­plje­nje gra­đa­na na iz­ma­ku. On je is­ta­kao da će TA po hit­nom po­stup­ku, kad po­sta­ne dio lo­kal­ne vla­sti, kre­nu­ti u po­vra­ćaj ze­mlji­šta imo­vi­ne biv­šeg po­ljo­pri­vred­nog do­bra kod aero­dro­ma, po­ro­di­ca­ma sta­ro­sje­dje­la­ca.
-De­se­ti­ne sta­ro­sje­dje­lač­kih po­ro­di­ca, ve­ći­nom Hr­va­ti, žr­tve su po­ku­ša­ja DPS i lo­kal­ne vla­sti da si­lom pre­ot­mu nji­ho­vu ze­mlju i one­mo­gu­će im po­vra­ćaj, jer su se na nju na­me­ra­či­li vi­so­ki funk­ci­o­ne­ri re­ži­ma sa kva­zi­in­ve­sti­to­ri­ma ko­ji su čak tu pla­ni­ra­li „sta­ri grad Ti­vat“. HGI je pri­je vi­še od pet go­di­na pre­u­zeo na se­be da ri­je­ši ovo pi­ta­nje, a ni­šta ni­je uči­nio- re­kao je Le­peš, do­da­ju­ći da je po nji­ho­vim in­for­ma­ci­ja­ma u ovaj slu­čaj umi­je­šan ka­ta­star. On je po­ru­čio da će se TA ozbilj­no za­lo­ži­ti da se omo­gu­ći po­vra­ćaj ne­ka­da na­ci­o­na­li­zo­va­ne imo­vi­ne u zo­ni Mor­skog do­bra, te da će gra­đa­ni­ma po­nu­di­ti bes­plat­nu prav­nu po­moć i za­jed­no se s nji­ma bo­ri­ti za nji­ho­va gra­đan­ska pra­va.
-Kre­nu­će­mo u re­a­li­za­ci­ju pro­jek­ta iz­grad­nje na lo­ka­ci­ji Lu­ko­vi­ća ba­ra­ke ko­ju je ak­tu­el­na vlast, a na­ro­či­to biv­ši pred­sjed­nik op­šti­ne Mi­o­drag Kan­ka­raš op­stru­i­rao vi­še od se­dam go­di­na. Kraj­nje je vri­je­me da se poč­ne sa is­pu­nja­va­njem obe­ća­nog pro­jek­ta i da mno­gi rad­ni­ci biv­šeg ‘’Ar­se­na­la’’, ko­ji je hra­nio i iz­gra­dio Ti­vat, ko­nač­no ri­je­še stam­be­no pi­ta­nje- is­ta­kao je Le­peš, do­da­ju­ći će TA po­kre­nu­ti pi­ta­nje stam­be­nog zbri­nja­va­nja po­ro­di­ca ko­je su „bru­tal­no ise­lje­ne“ iz biv­šeg Nik­šić­kog od­ma­ra­li­šta i po­ro­di­ca ne­ka­da­šnjih pri­pad­ni­ka JNA ko­je ži­ve na Ostr­vu cvi­je­ća. Ka­ko je na­ja­vio, TA će na­sto­ja­ti da se za te po­ro­di­ce bu­de iz­gra­đe­na stam­be­na zgra­da, za ko­ju će op­šti­na do­di­je­li­ti ze­mlji­šte oslo­bo­đe­no ko­mu­na­li­ja.
Mir­ko Ko­va­če­vić je is­ta­kao da na­crt Pro­stor­nog pla­na za obal­no pod­ruč­je ne pred­vi­đa tu­ri­stič­ku va­lo­ri­za­ci­ju po­go­na Opa­to­vo zbog po­sto­ja­nja kon­flik­ta u od­no­su na br­zu sa­o­bra­ćaj­ni­cu.
-DPS vlast ne sa­mo što je va­ra­la biv­še rad­ni­ke i pen­zi­o­ne­re ‘’Ar­se­na­la’’, do­sa­da­šnjih de­vet go­di­na, ne­go i de­fi­ni­tiv­no že­li da sta­vi tač­ku na mo­guć­nost pro­da­je po­go­na Opa­to­vo. Oni su na br­zi­nu pot­pi­sa­li spo­ra­zum ko­jim su prak­tič­no pre­va­ri­li biv­še rad­ni­ke i pen­zi­o­ne­re ‘’Ar­se­na­la’’, jer u nje­mu ne pi­še da se po­gon mo­ra pro­da­ti, ni­ti ja­sno pod ko­jim uslo­vi­ma, već u od­red­bi ugo­vo­ra pi­še „ako se pro­da“. Je­di­ni na­čin da se po­gon Opa­to­vo va­lo­ri­zu­je je da do­đe do smje­ne lo­kal­ne vla­sti- is­ta­kao je Ko­va­če­vić. Ž.K.


Ne­će da­ti lu­či­cu Ka­li­manj

Član GO i kan­di­dat za od­bor­ni­ka TA Igor Fa­žo na­ja­vio je da će se za­lo­ži­ti da se ugo­vor o ko­ri­šće­nju pla­že Pr­žna iz­me­đu Mor­skog do­bra i ‘’Ka­ta­ri Di­a­ra’’ pro­gla­si ni­štav­nim ka­ko bi bio omo­gu­ćen slo­bo­dan pri­stup ovoj pla­ži, kao i da lu­či­ca Ka­li­manj osta­ne jav­no pri­ve­zi­šte u op­štin­skom vla­sni­štvu. On je is­ta­kao da ne­će do­zvo­li­ti ni­ka­kvu ko­mer­ci­ja­li­za­ci­ju lu­či­ce, ni­ti da bi­lo ko van Tiv­ta upra­vlja njo­me.
-Obe­ća­va­mo da će­mo se s po­zi­ci­je lo­kal­ne vla­sti za­jed­nič­ki bo­ri­ti da no­vim Pro­stor­nim pla­nom za obal­no pod­ruč­je po­gon Opa­to­vo bu­de pred­vi­đen za tu­ri­stič­ku va­lo­ri­za­ci­ju i ta­ko se stvo­re uslo­vi da se is­pu­ni spo­ra­zum ko­ji su 2007. go­di­ne pot­pi­sa­li pred­stav­ni­ci MTRZ, Op­šti­ne Ti­vat i Vla­de Cr­ne Go­re. Ta­da bi biv­ši rad­ni­ci i pen­zi­o­ne­ri ‘’Ar­se­na­la’’ mo­gli do­bi­ti svoj dio, od­no­sno 70 od­sto nov­ca od pro­da­je ove lo­ka­ci­je- re­kao je Fa­žo.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"