Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet OKONČANA ŠESTOSATNA TALAČKA KRIZA NA KIPRU BEZ ŽRTAVA
Otmičar posle predaje Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi U avionu je bilo 55 putnika i sedam članova posade Ministarstvo inostranih poslova Kipra saopštilo je na Tviteru da se otmičar aviona zove Seif Eldin Mustafa i da je Egipćanin, dok su ga egipatski državni mediji identifikovali kao Ibrahima Samahu
Dan - novi portal
LAR­NA­KA – Še­sto­sat­na ta­lač­ka kri­za ko­ja je po­če­la ju­če uju­tru ka­da je otet avi­on Idžip­te­ra dok je le­tio na re­la­ci­ji Alek­san­dri­ja–Ka­i­ro i pri­ze­mljen u Lar­na­ki na Ki­pru, okon­ča­na je bez žr­ta­va na­kon što se ot­mi­čar pre­dao po­li­ci­ji, a ta­o­ci oslo­bo­đe­ni.
Mo­ti­vi ot­mi­ce su za sa­da ne­ja­sni, ali su­de­ći po na­vo­di­ma me­di­ja i iz­ja­va­ma zva­nič­ni­ka, ne­ma ve­ze sa te­ro­ri­zmom, već sa lič­nim raz­lo­zi­ma.
U avi­o­nu, ko­ji je otet ju­če uju­tro oko 8 sa­ti, bi­lo je 55 put­ni­ka i se­dam čla­no­va po­sa­de, pre­ni­je­li su ju­če me­di­ji, na­vo­de­ći da je ot­mi­čar opa­san eks­plo­zi­vom.
U me­đu­vre­me­nu su oslo­bo­đe­ni sko­ro svi put­ni­ci, a u le­tje­li­ci je osta­lo sed­mo­ro lju­di od ko­jih če­ti­ri čla­na po­sa­de i tri put­ni­ka.
Egi­pat­ski mi­ni­star ci­vil­nog va­zdu­ho­plov­stva Še­rif Fat­hi iz­ja­vio je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re da su u le­tje­li­ci osta­li ka­pe­tan, ko­pi­lot, stju­ar­de­sa i član obez­bje­đe­nja, kao i tri put­ni­ka, ali ni­je na­veo ko­je su na­ci­o­nal­no­sti ti put­ni­ci, pre­ni­je­le su agen­ci­je.
Egi­pat­ski mi­ni­star ni­je na­veo ni ime ot­mi­ča­ra, a re­kao je i da ne zna da li ot­mi­čar za­i­sta ima eks­plo­ziv, ka­ko tvr­di, ali da se vla­sti po­na­ša­ju „kao da ga za­i­sta ima”.
Ta­ko­đe je ka­zao da ot­mi­čar ni­je iz­nio ni­ka­kve kon­kret­ne za­htje­ve.
Agen­ci­je su, ne­ko­li­ko mi­nu­ta pri­je ne­go što je ot­mi­čar iza­šao po­dig­nu­tih ru­ku iz avi­o­na oko 13.45 ja­vi­le da je od se­dam oso­ba, ko­li­ko ih je bi­lo osta­lo u avi­o­nu na­kon što su svi osta­li put­ni­ci oslo­bo­đe­ni, pet iza­šlo iz le­tje­li­ce, od ko­jih su ne­ki is­ko­či­li kroz pro­zor kok­pi­ta dok su ne­ki, u uni­for­ma­ma, si­šli niz ste­pe­ni­ce.
Pred­sjed­nik Ki­pra Ni­kos Ana­sta­si­ja­des re­kao je ju­če da „ot­mi­ca avi­o­na ne li­či na čin te­ro­ri­zma”, već da iza sve­ga sto­je lič­ni mo­ti­vi.
Me­dij­sko iz­vje­šta­va­nje o in­ci­den­tu obi­lje­ži­la je ve­li­ka kon­fu­zi­ja u ve­zi sa iden­ti­te­tom ot­mi­ča­ra, pa je ta­ko Mi­ni­star­stvo ino­stra­nih po­slo­va Ki­pra sa­op­šti­lo na Tvi­te­ru da se ot­mi­čar avi­o­na zo­ve Se­if El­din Mu­sta­fa i da je Egip­ća­nin, dok su ga egi­pat­ski dr­žav­ni me­di­ji ju­če iden­ti­fi­ko­va­li kao Ibra­hi­ma Sa­ma­hu.
Mu­sta­fa je ži­vio na Ki­pru do 1994. go­di­ne, pre­no­si Saj­prus mejl, na­vo­de­ći da on i nje­go­va biv­ša že­na, ko­ja ži­vi na Ki­pru, ima­ju če­tvo­ro dje­ce.
Me­di­ji su ra­ni­je ju­če ja­vi­li da je on tra­žio da nje­go­voj že­ni bu­de pre­da­to pi­smo ko­je je na­pi­sao, a u iz­vje­šta­ju ki­par­ske po­li­ci­je se u nje­mu na­la­ze za­htje­vi za oslo­ba­đa­nje že­na po­li­tič­kih za­tvo­re­ni­ka u Egip­tu, što ni­je zva­nič­no po­tvr­đe­no.
Ki­par­ska dr­žav­na te­le­vi­zi­ja je iz­vi­je­sti­la da je ot­mi­čar tra­žio oslo­ba­da­nje že­na za­tvo­re­ni­ka u Egip­tu, či­ja se vla­da su­o­ča­va sa po­bu­nom isla­mi­stič­kih gru­pa na Si­naj­skom po­lu­o­str­vu.
Port­pa­rol ki­par­ske po­li­ci­je je u iz­ja­vi za Saj­prus mejl po­tvr­dio da je pi­smo, ko­je je na­pi­sa­no na arap­skom je­zi­ku, uru­če­no ot­mi­ča­re­voj biv­šoj že­ni Ma­ri­ni sta­roj 51. go­di­nu, ko­ju je po­li­ci­ja do­ve­la na aero­drom
Egi­pat­ski dr­žav­ni me­di­ji, pak, tvr­de da je ot­mi­čar egi­pat­ski dr­ža­vlja­nin Ibra­him Sa­ma­ha, ko­ji ima 27 ili 28 go­di­na, a Roj­ters na­vo­di da je čo­vek pod tim ime­nom za­po­slen kao pro­fe­sor ve­te­ri­nar­ske me­di­ci­ne na Alek­san­drij­skom uni­ver­zi­te­tu, što se mo­že vi­dje­ti na spi­sku oso­blja na saj­tu uni­ver­zi­te­ta.
Egi­pat­ski po­sla­nik Mu­sta­fa Ba­kri ob­ja­vio je na Tvi­te­ru da Sa­ma­ha tra­ži „po­li­tič­ki azil”, a i egi­pat­ski dr­žav­ni ra­dio ja­vlja da ot­mi­čar tra­ži azil na Ki­pru.
Ki­par­ski me­di­ji tvr­de i da ot­mi­ča­ru na Ki­pru ži­vi biv­ša že­na, ali dok Saj­prus mejl ja­vlja da je tra­žio da sa njom raz­go­va­ra, ame­rič­ka agen­ci­ja Blum­berg tvr­di da je tra­žio da joj bu­de pre­da­to pi­smo.
Aero­drom u Alek­san­dri­ji oda­kle je avi­on po­le­tio sa­op­štio je da je u avi­o­nu bi­lo 30 Egip­ća­na, osam Ame­ri­kan­ca, če­ti­ri bri­tan­ska dr­ža­va­lja­na, dvo­je dr­ža­vlja­na Bel­gi­je, če­ti­ri Ho­lan­di­je i je­dan ita­li­jan­ski dr­ža­vlja­nin.
U me­đu­vre­me­nu, Ki­par je za­tvo­rio aero­drom u Lar­na­ki za sa­o­bra­ćaj. (Tanjug)


Pre­mi­jer Egip­ta: Mo­ti­vi ot­mi­ča­ra ne­ja­sni

Egi­pat­ski pre­mi­jer Še­rif Isma­il iz­ja­vio je da je čo­vjek ko­ji je oteo egi­pat­ski avi­on i pri­mo­rao ga na sli­je­ta­nje na Ki­par egi­pat­ski dr­za­vlja­nin ko­ji je tra­žio sa­sta­nak sa zva­nič­ni­ci­ma Evrop­ske uni­je ili da se let na­sta­vi do dru­gog aero­dro­ma, pre­no­si Roj­ters. Egi­pat­ski pre­mi­jer je re­kao no­vi­na­ri­ma da vla­sti mo­ra­ju de­talj­no da is­pi­ta­ju ot­mi­ča­ra ka­ko bi se utvr­di­li nje­go­vi pra­vi mo­ti­vi za ot­mi­cu avi­o­na. „U ne­kim tre­nu­ci­ma je tra­žio da se sa­sta­ne sa pred­stav­ni­ci­ma Evrop­ske uni­je, po­tom je zah­ti­je­vao od­la­zak na dru­gi aero­drom, ali ni­šta od to­ga ni­je bi­lo kon­kret­no zah­ti­je­va­no”, re­kao je pre­mi­jer Isma­il.
(Tanjug)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"