Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo ZABRINJAVAJUĆE: INSPEKTORI U PRODAJNIM OBJEKTIMA ZATEKLI 237.680 KOMADA ŠTETNIH PROIZVODA ZA DJECU I ODRASLE
Na rafovima se nažalost nalazi i nebezbjedna dječja oprema (Foto; bondi.fullbusinrss.com) Prodavali i opasnu opremu za bebe Inspektori su na tržištu našli 1.133 komada dječije odjeće sa ozbiljnim rizikom po zdravlje, ali je čak 839 takvih proizvoda u međuvremenu prodato
Dan - novi portal
Tr­ži­šna in­spek­ci­ja je u to­ku pro­šle go­di­ne pro­na­šla 237.680 ko­ma­da opa­snih pro­iz­vo­da, od če­ga 3.066 sa ozbilj­nim ri­zi­kom po zdra­vlje lju­di. In­spek­to­ri su u pro­daj­nim objek­ti­ma za­te­kli čak 135 vr­sta opa­snih pro­iz­vo­da sa ozbilj­nim ri­zi­kom po zdra­vlje lju­di, me­đu ko­ji­ma su i opre­ma za dje­cu, u vi­du odje­će, kre­ve­ta, svje­tilj­ki...
Na tr­ži­štu je bi­lo 3.066 ko­ma­da pla­stič­nih sto­li­ca, elek­trič­nih kvarc­nih gri­ja­li­ca, pre­no­snih dječ­jih svje­tilj­ki, ho­da­li­ca za be­be, dječ­je odje­će, de­tek­to­ra na­po­na, fe­no­va za ko­su, opre­me za pli­va­nje – plu­ta­ju­ćih po­ma­ga­la, te na­o­ča­ra za sun­ce, svi­je­tle­ćih la­na­ca, elek­trič­nih svje­tilj­ki op­šte na­mje­ne, elek­trič­nih bu­ši­li­ca, dječ­jih kre­ve­ta. In­spek­to­ri su na­šli i 127 vr­sta opa­snih pro­iz­vo­da ko­ji ne pred­sta­vlja­ju ozbi­ljan ri­zik, u ko­li­či­ni od 234.614 ko­ma­da (tek­stil, fen za ko­su, pu­njač za ba­te­ri­je, obič­na si­ja­li­ca sa uža­re­nim vlak­nom, ka­ci­ga za bi­ci­kli­ste, dječ­ja ko­li­ca, elek­trič­na svje­tilj­ka op­šte na­mje­ne, obu­ća, kri­stal­no sta­klo, elek­trič­ne bu­ši­li­ce, ogra­di­ce za dje­cu).
– Pri­vred­nim su­bjek­ti­ma je na­lo­že­no po­vla­če­nje ro­be iz pro­me­ta i traj­no za­bra­njen pro­met opa­snih pro­iz­vo­da sa ozbilj­nim ri­zi­kom za 135 vr­sta opa­snih pro­iz­vo­da u ko­li­či­ni od 3.066 ko­ma­da, dok je pro­met pro­iz­vo­da ko­ji ne pred­sta­vlja­ju ozbi­ljan ri­zik pri­vre­me­no za­bra­njen – pi­še u iz­vje­šta­ju ove in­spek­ci­je.
Na­vo­de da je za 44 vr­ste pro­iz­vo­da u ko­li­či­ni od 1.599 ko­ma­da na­lo­že­na mje­ra opo­zi­va pro­iz­vo­da od po­tro­ša­ča.
– Kao kon­takt tač­ka Re­gi­o­nal­ne mre­že za raz­mje­nu in­for­ma­ci­ja o opa­snim pro­iz­vo­di­ma ko­ji pred­sta­vlja­ju ri­zik, Tr­ži­šna in­spek­ci­ja je raz­mje­nji­va­la in­for­ma­ci­je o opa­snim pro­iz­vo­di­ma sa ze­mlja­ma u re­gi­o­nu (Sr­bi­ja, Bo­sna i Her­ce­go­vi­na, Ma­ke­do­ni­ja, Al­ba­ni­ja, Ko­so­vo). U iz­vje­štaj­noj go­di­ni kon­takt tač­ka je kroz ovaj si­stem pro­sli­je­di­la no­ti­fi­ka­ci­je za 70 na­đe­nih opa­snih pro­iz­vo­da na tr­ži­štu Cr­ne Go­re, dok je iz ze­ma­lja re­gi­o­na pri­mi­la no­ti­fi­ka­ci­je za 73 pro­iz­vo­da – na­vo­de u Tr­ži­šnoj in­spek­ci­ji.
In­spek­to­ri su na tr­ži­štu na­šli 1.133 ko­ma­da dje­či­je odje­će sa ozbilj­nim ri­zi­kom, ali je čak 839 ta­kvih pro­iz­vo­da u me­đu­vre­me­nu pro­da­to. Na­šli su i dva plu­ta­ju­ća po­ma­ga­la, dvi­je ho­da­li­ce za be­be (pro­da­to 10 ko­ma­da), 220 pre­no­snih dje­či­jih sve­tilj­ki (pro­da­te 242). Na tr­ši­štu su na­đe­na i dva ne­be­zbjed­na dje­či­ja kre­ve­ta (tri pro­da­ta), te 18 ogra­di­ca za dje­cu (pro­da­to 45), kao i pet dje­či­jih ko­li­ca. In­spek­to­ri su na­lo­ži­li opo­ziv 1.599 pro­iz­vo­da.
Go­vo­re­ći o opa­sno­sti pro­i­zo­da na­mi­je­nje­nih dje­ci, pe­di­ja­tar Ne­boj­ša Ka­va­rić upo­zo­ra­va da je dje­ci neo­p­hod­no ku­po­va­ti ono što je pri­la­go­đe­no nji­ho­vom uz­ra­stu. On je ape­lo­vao da se dje­ci ku­pu­ju ser­ti­fi­ko­va­ne igrač­ke i pro­iz­vo­di.
– Ve­o­ma je va­žno da se dje­ci, po­seb­no u uz­ra­stu do tri go­di­ne, da­ju igrač­ke ko­je su pri­la­go­đe­ne nji­ho­vom uz­ra­stu, ko­je ne mo­gu do­ve­sti do po­vre­da i gu­še­nja. Svje­do­ci smo da ne­sre­će kod dje­ce naj­če­šće na­sta­ju do tre­će go­di­ne i ne­vje­ro­vat­no je šta su sve dje­ca u sta­nju da pro­gu­ta­ju. Neo­hod­no je da ro­di­te­lji ku­pu­ju ser­ti­fi­ko­va­ne igrač­ke, ko­je ne mo­ra­ju bi­ti sku­pe, ali sa de­kla­ra­ci­jom i pri­la­go­đe­ne uz­ra­stu – ka­zao je za „Dan” dr Ka­va­rić.
Po­ru­ču­je da ro­di­te­lji mo­ra­ju vi­še pa­žnje da po­kla­nja­ju dje­ci, po­seb­no do tre­će go­di­ne
Kri­sti­na Mi­ha­i­lo­vić iz Udru­že­nja Ro­di­te­lji na­vo­di da zbog eko­nom­ske si­tu­a­ci­je ve­li­ki broj ro­di­te­lja ni­je u pri­li­ci da ku­pu­je kva­li­tet­ni­je pro­iz­vo­de, pa ku­pu­ju jef­ti­ni­je ko­ji mo­gu pro­u­zor­ko­va­ti raz­ne pro­ble­me. – Ne znam da li se u me­đu­vre­me­nu mi­je­nja­la za­kon­ska re­gu­la­ti­va, ali do pri­je go­di­nu-dvi­je kao štet­ne sa­stoj­ke ni­je pre­po­zna­va­la ono što se u ze­ma­lja­ma Evrop­ske uni­je ni­je to­le­ri­sa­lo. To­ga na Za­pa­du ni­je mo­glo bi­ti u igrač­ka­ma i opre­mi za dje­cu. Mi­slim da će to sva­ka­ko bi­ti jed­na od stva­ri ko­ju će­mo re­gu­li­sa­ti na pu­tu ka EU, ali tre­ba kon­tro­li­sa­ti sve ono što se uve­ze, a ne sa­mo šta se na­đe na tr­ži­štu – iz­ja­vi­la je za „Dan” Mi­ha­i­lo­vić.

Di­rek­to­ri­ca Cen­tra za za­šti­tu po­tro­ša­ča Ol­ga Nik­če­vić (CE­ZAP) ocje­nju­je za „Dan” da bi suk­ce­siv­no tre­ba­lo ob­ja­vlji­va­ti re­zul­ta­te kon­tro­le ka­ko bi po­tro­ša­či zna­li šta se do­ga­đa. Ona sma­tra da bi in­spek­ci­je tre­ba­lo da oba­vi­je­ste jav­nost ka­da kon­sta­tu­ju ne­ku ne­pra­vil­nost, te da ta­da ja­sno ka­žu ka­ko su i je­su li ka­žnje­na li­ca kod ko­jih je to utvr­đe­no.
– To on­da uti­če ka­ko na one ko­ji su ka­žnje­ni, ta­ko i na po­ten­ci­jal­ne pre­kr­ši­o­ce za­ko­na. Mi­slim da je bo­lje zna­ti o če­mu se ra­di, ne­go go­di­šnje ob­ja­vlji­va­ti ko­li­ko je ne­be­zbjed­nih pro­iz­vo­da bi­lo na tr­ži­štu – oci­je­ni­la je ona.
A.T.


Po­treb­na op­se­žna kon­tr­o­la

Ol­ga Nik­če­vić iz CE­ZAP-a sma­tra da bi ka­zne tre­ba­lo da bu­du oštri­je ka­da se ra­di o bi­lo ka­kvoj ne­is­prav­no­sti pro­iz­vo­da, po­seb­no hra­ne.
– Ako su za­ko­ni­ma pro­pi­sa­ne ni­ske ka­zne, on­da za­kon tre­ba mi­je­nja­ti. Tre­ba dje­lo­va­ti i mi­je­nja­ti za­kon uko­li­ko ni­je ade­kva­tan, ka­ko bi se spri­je­či­lo po­na­vlja­nje gre­ša­ka. Kod nas je ve­li­ki pro­ce­nat uvo­za, oko 80 od­sto. Tre­ba kon­tro­li­sa­ti ro­bu na uvo­zu, kao i onu ko­ja se pro­iz­vo­di kod nas. tre­ba kon­tro­li­sa­ti svu ro­bu pri­je ne­go do­đe do po­tro­ša­ča. – re­kla je Nik­če­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"