Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet - datum: 2017-12-26 TOP-LISTA MOĆNOG NATO ORUŽJA – KOJE NE RADI
Spolja gladac, unutra jadac Sjedinjene Američke Države zabranile su let za 13 aviona, dok je Norveška prizemljila još dva, jer se izolacija na žicama za hlađenje raspadala
Dan - novi portal
Sa­mo u pro­te­klih go­di­nu da­na NA­TO je u no­ve bro­do­ve i avi­o­ne ulo­žio mi­li­jar­de do­la­ra. Me­đu­tim, uza­lud­no je ula­ga­nje u vi­so­ke teh­no­lo­gi­je i imidž ko­ji Ali­jan­sa gra­di de­ce­ni­ja­ma – da je naj­moć­ni­ja voj­na si­la svi­je­ta – ka­da je stvar­nost du­ga­či­ja.
No­sač avi­o­na „Kra­lji­ca Eli­za­be­ta”, ko­ji je po­čet­kom de­cem­bra zva­nič­no uklju­čen u sa­stav Kra­ljev­ske rat­ne mor­na­ri­ce Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, pro­pu­šta po 200 li­ta­ra vo­de sva­kog da­na.
Po­sli­je dvi­je ne­dje­lje plo­vid­be, na no­sa­ču avi­o­na ko­ji je ko­štao 3,1 mi­li­jar­du fun­ti i ko­ji je tre­ba­lo da po­sta­ne glav­ni brod bri­tan­ske flo­te, uočen je de­fekt do ko­ga je do­šlo pri­li­kom ob­la­ga­nja bro­da. Hi­tan pre­gled gr­do­si­je je po­ka­zao da po­sto­ji pro­blem i na jed­nom od pro­pe­le­ra.
Brod ko­ji je do­bio ime u čast kra­lji­ce Eli­za­be­te Pr­ve dio je ve­li­kog pro­gra­ma mo­der­ni­za­ci­je bri­tan­ske flo­te. U skla­du sa ugo­vo­rom sa ame­rič­kom kom­pa­ni­jom „Lo­kid Mar­tin”, na no­sa­ču avi­o­na je tre­ba­lo da bu­du ba­zi­ra­ni lov­ci F-35.
Upra­vo ove avi­o­ne ame­rič­ka avi­ja­ci­ja i nor­ve­ške vla­sti bi­le su pri­mo­ra­ne da pri­ze­mlje pri­je dva mje­se­ca zbog gre­ške u si­ste­mu za hla­đe­nje.
Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve za­bra­ni­le su let za 13 avi­o­na, dok je Nor­ve­ška pri­ze­mlji­la još dva, jer se izo­la­ci­ja na ži­ca­ma za hla­đe­nje ras­pa­da­la.
De­fekt je pri­mi­je­ćen na 57 avi­o­na, od ko­jih je 15 bi­lo u slu­žbi, a avi­ja­ci­ja SAD je sa­op­šti­la je da je kom­pa­ni­ja „Lo­kid Mar­tin” za­po­če­la po­prav­ku ovih le­tje­li­ca.
Ot­kri­će si­stem­ske gre­ške po­kre­nu­lo je niz ana­li­tič­kih tek­sto­va u ame­rič­kim me­di­ji­ma, a po­je­di­ni tvr­de da su re­zul­ta­ti is­pi­ti­va­nja tog bor­be­nog avi­o­na po­ka­za­li da le­tje­li­ca ima po­ten­ci­jal­no smr­to­no­snu gre­šku po pi­lo­ta.
Ka­ko je ob­ja­šnje­no, po­sto­ji opa­snost da mu se pri­li­kom ka­ta­pul­ti­ra­nja pre­lo­mi vrat, iako je ame­rič­ko voj­no va­zdu­ho­plov­stvo već za­bra­ni­lo pi­lo­ti­ma lak­šim od 61 ki­lo­gram da le­te u tom avi­o­nu upra­vo zbog ovog pro­ble­ma.
Ni­je taj­na da voj­na mor­na­ri­ca SAD za­o­sta­je za voj­no-mor­na­rič­kim flo­ta­ma Ru­si­je i Ki­ne, zbog če­ga na­sto­ji da u naj­kra­ćem mo­gu­ćem ro­ku ob­no­vi svo­ju flo­tu.
Me­đu­tim, naj­no­vi­ji ame­rič­ki ra­za­rač, moć­ni „Zum­valt” pri­je mje­sec da­na ozbilj­no je ošte­ćen dok je pro­la­zio kroz Pa­nam­ski ka­nal.
Pr­va is­tra­ži­va­nja struč­nja­ka po­ka­zu­ju da je do­šlo do pro­ble­ma sa iz­mje­nji­va­či­ma to­plo­te u po­gon­skom si­ste­mu bro­da ko­ji obez­bje­đu­je na­pa­ja­nje raz­li­či­tih brod­skih si­ste­ma, uklju­ču­ju­ći i sen­zo­re i oruž­ja.
Me­di­ji su ra­ni­je u vi­še na­vra­ta pi­sa­li o kva­ro­vi­ma na ra­za­ra­ču „Zum­valt”, ko­ji je iz bro­do­gra­di­li­šta is­plo­vio u sep­tem­bru.
Pr­vo je do­šlo do cu­re­nja unu­tar agre­ga­ta bro­da, a po­mi­nja­li su se i broj­ni teh­nič­ki pro­ble­mi sa ko­ji­ma se brod sre­tao na svom pu­tu do Flo­ri­de kra­jem ok­to­bra.
Ošte­će­ni brod je­dan je od naj­sku­pljih u isto­ri­ji ame­rič­ke mor­na­ri­ce – ko­štao je vi­še od če­ti­ri mi­li­jar­de do­la­ra.
rs.sput­nik­news.com


Pro­cu­ri­le i nje­mač­ke pod­mor­ni­ce

Vo­du ne pro­pu­šta sa­mo „Kra­lji­ca Eli­za­be­ta”. Nje­mač­ka je prak­tič­no pr­vi put u isto­ri­ji osta­la bez kom­plet­ne pod­mor­nič­ke flo­te i mje­se­ci­ma ne­će ima­ti u funk­ci­ji ni­jed­nu pod­mor­ni­cu.
Svih šest pod­mor­ni­ca nje­mač­ke ar­mi­je je na re­mon­tu, iako se ta ze­mlja hva­li­la hi­per­mo­der­nim pod­mor­ni­ca­ma kla­se 212A s po­go­nom na hi­dro­gen­ske će­li­je, ko­je su mo­gle da osta­nu pod vo­dom du­že od dvi­je ne­dje­lje pri­je ne­go što iza­đu na po­vr­ši­nu.
Sva­ka pod­mor­ni­ca ovog ti­pa ko­šta­la je nje­mač­ki bu­džet oko 400 mi­li­o­na do­la­ra, a po­sled­nja je iz­gu­blje­na pri­je dva mje­se­ca u su­da­ru sa sti­je­nom to­kom ma­ne­va­ra kod nor­ve­ške oba­le. Ošte­će­nje je bi­lo to­li­ko ve­li­ko da je pod­mor­ni­cu u nje­mač­ku lu­ku Kil mo­rao da od­vu­če brod „Hel­msand”.
Osta­tak flo­te je već ta­da bio van upo­tre­be.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"