Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet - datum: 2018-01-03 ROHANI OPTUŽIO SAD I IZRAEL ZA NEMIRE U ZEMLJI Protesti u Iranu, poginulo devet osoba Naši ljudi će stati na kraj maloj grupi koja uzvikuje slogane protiv volje naroda i zakona, vrijeđa vrijednosti revolucije i oštećuje javnu imovinu, poručio je Rohani
Dan - novi portal
Naj­ma­nje de­vet oso­ba je po­gi­nu­lo to­kom no­ći na pro­te­sti­ma ko­ji u Ira­nu tra­ju već še­sti dan, pre­ni­je­li su iran­ski me­di­ji.
AP pre­no­si da je me­đu po­gi­nu­li­ma šest de­mon­stra­na­ta ko­ji su po­ku­ša­li da ukra­du oruž­je iz po­li­cij­ske sta­ni­ce u iran­skom gra­du Kah­da­ri­jan, dvo­je je po­gi­nu­lo u Ho­me­i­ni­ša­hru, dok je de­ve­ta oso­ba član Iran­ske re­vo­lu­ci­o­nar­ne gar­de, ko­ji je po­gi­nuo u gra­du Na­dža­fa­bad.
Pre­ma iz­vje­šta­ji­ma iran­ske te­le­vi­zi­je, uku­pan broj po­gi­nu­lih to­kom šest da­na ne­re­da u Ira­nu je 20.
AFP pre­no­si da je vi­še od 400 li­ca uhap­še­no od po­čet­ka pro­te­sta u ze­mlji.
Pred­sjed­nik Ira­na Ha­san Ro­ha­ni je 25. ja­nu­a­ra iz­ja­vio da je mo­gu­će da su pro­te­sti di­je­lom ini­ci­ra­ni „si­la­ma spo­lja”, sa ci­ljem da se de­sta­bi­li­zu­je dr­ža­va.
On je ra­ni­je iz­ja­vio da gra­đa­ni ima­ju „ap­so­lut­nu slo­bo­du” da pro­te­stu­ju i da kri­ti­ku­ju vla­sti, ali da je van­da­li­zam ne­što sa­svim dru­go, pre­no­si „Ra­ša tu­dej”.
„Kri­ti­ka se raz­li­ku­je od na­si­lja i na­no­še­nja šte­te jav­noj imo­vi­ni”, na­gla­sio je Ro­ha­ni.
Agen­ci­ja „Far” ju­če je pre­ni­je­la da je iran­ski pred­sjed­nik obe­ćao da će ulo­ži­ti do­dat­ne na­po­re ka­ko bi ri­je­šio eko­nom­ske pro­ble­me Ira­na, ne­za­po­sle­nost i in­fla­ci­ju.
Iran­ski pred­sjed­nik Ha­san Ro­ha­ni op­tu­žio je iran­ske ne­pri­ja­te­lje SAD i Izra­el za iza­zi­va­nje ne­mi­ra u toj ze­mlji, gdje već ne­ko­li­ko da­na tra­ju an­ti­vla­di­ni pro­te­sti, po­ru­čiv­ši da se ne­re­di ne­će to­le­ri­sa­ti.
„Vla­da ne­će po­ka­za­ti to­le­ran­ci­ju za one ko­ji na­no­se šte­tu jav­noj imo­vi­ni, na­ru­ša­va­ju jav­ni po­re­dak i iza­zi­va­ju ne­re­de u dru­štvu“, re­kao je Ro­ha­ni.
On je do­dao da „ne­pri­ja­telj ne­će sje­dje­ti mir­no“, s ob­zi­rom na na­pre­dak iran­ske na­ci­je.
„Naš uspjeh u po­li­tič­koj are­ni pro­tiv SAD i ci­o­ni­stič­kog re­ži­ma je bio ne­pod­no­šljiv (iran­skim ne­pri­ja­te­lji­ma). Uspeh Ira­na u re­gi­o­nu ne­pod­no­šljiv je za njih. Zar ne oče­ku­je­te da će že­le­ti osve­tu? Zar ne mi­sli­te da će pro­vo­ci­ra­ti ne­ke lju­de“, re­kao je Ro­ha­ni na sa­stan­ku sa po­sla­ni­ci­ma, pre­no­si Roj­ters.
Ta­ko­đe je do­dao da me­đu de­mon­stran­ti­ma ima i lju­di ko­ji ima­ju is­prav­ne za­htje­ve i či­ja je kri­ti­ka oprav­da­na, do­dav­ši da po­sto­je pro­ble­mi po­put ne­za­po­sle­no­sti, ob­ja­vlje­no je u sa­op­šte­nju na saj­tu iran­skog pred­sjed­ni­ka.
„Nji­ho­va kri­ti­ka je oprav­da­na, ali mo­ra­ju da iza­be­ru pra­vi na­čin za iz­ra­ža­va­nje kri­ti­ke. Ume­ša­li su se ne­ki ko­ji zlo­u­po­tre­blja­va­ju si­tu­a­ci­ju pro­vo­ka­ci­ja­ma“, re­kao je Ro­ha­ni.
On je re­kao da će iran­ski na­rod la­ko pre­va­zi­ći te pro­ble­me.
„Na­ši lju­di će sta­ti na kraj ma­loj gru­pi ko­ja uz­vi­ku­je slo­ga­ne pro­tiv vo­lje na­ro­da i za­ko­na, vri­je­đa vri­jed­no­sti re­vo­lu­ci­je i ošte­ću­je jav­nu imo­vi­nu“, po­ru­čio je Ro­ha­ni.
Ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Tramp na­sta­vio je da pru­ža po­dr­šku de­mon­stran­ti­ma u Ira­nu, a u naj­no­vi­joj ob­ja­vi na Tvi­te­ru on je na­pi­sao da iran­ska vla­da po­ku­ša­va da blo­ki­ra de­mon­stra­ci­je pre­ki­dom ko­mu­ni­ka­ci­ja.
„Iran, ze­mlja broj 1. u pru­ža­nju po­dr­ške te­ro­ri­zma, u ko­joj je pri­sut­no broj­no kr­še­nje ljud­skih pra­va i to na dnev­noj ba­zi, sa­da je uga­si­la in­ter­net ka­ko da mi­ro­lju­bi­vi de­mon­stran­ti ne mo­gu da ko­mu­ni­ci­ra­ju. Ni­je do­bro“, na­pi­sao je Tramp na Tvi­te­ru, pre­nio je AP.
Port­pa­rol iran­skog mi­ni­star­stva spolj­nih po­slo­va Ba­hram Ga­se­mi po­ru­čio je ame­rič­kom pred­sjed­ni­ku Do­nal­du Tram­pu da bi bi­lo bo­lje da se oka­ne tvi­to­va­nja i fo­ku­si­ra se na pro­ble­me u svo­joj ze­mlji.
„Umje­sto što gu­bi vri­je­me na po­sta­vlja­nje bes­ko­ri­snih i uvre­dlji­vih tvi­to­va o na­ro­di­ma i ze­mlja­ma, Tram­pu bi bi­lo bo­lje da po­ku­ša da rije­ši ame­rič­ke unu­tra­šnje pro­ble­me, kao što su sva­ko­dnev­na ubi­stva u SAD u oru­ža­nim su­ko­bi­ma i puc­nja­va­ma, kao i mi­li­o­ni bes­kuć­ni­ka i glad­nih lju­di u ze­mlji”, re­kao je Ga­se­mi, pre­ni­je­la je dr­žav­na agen­ci­ja IR­NA, pre­no­si AP.
Tramp sva­ko­dnev­no pre­ko svog Tvi­ter na­lo­ga ša­lje po­dr­šku de­mon­stran­ti­ma na an­ti­vla­di­nim pro­te­sti­ma u Ira­nu.
Ju­če je re­kao da na­rod Ira­na „ko­nač­no dje­lu­je pro­tiv bru­tal­ne i ko­rum­pi­ra­ne vla­de”.
Na­vo­di se da je jav­no ne­za­do­volj­stvo po­ra­slo zbog po­ru­ka ko­je su po­sla­te pu­tem apli­ka­ci­je za sla­nje po­ru­ka Te­le­gram, a ko­je su iran­ske vla­sti blo­ki­ra­le u ne­dje­lju za­jed­no s apli­ka­ci­jom za pre­nos fo­to­gra­fi­ja In­sta­gram, u vla­sni­štvu kom­pa­ni­je Fej­sbuk.
rs.sput­nik­news.com, Tan­jug

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"