Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet - datum: 2017-12-26 UPRKOS NADAMA DONALDA TRAMPA, HLADNIJI ODNOSI SAD I RUSIJE
Lavrov Lavrov: Nema nove „gvozdene zavjese” Vrata Bijele kuće su zatvorena za osobe bliske Trampu, koje su se zalagale za veću saradnju sa Moskvom
Dan - novi portal
Ru­ski mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Ser­gej La­vrov iz­ja­vio je da ne po­sto­ji no­va „gvo­zde­na za­vje­sa” iz­me­đu Ru­si­je i SAD, ali da u od­no­si­ma dvi­ju ze­malja po­sto­je pro­ble­mi i bez­raz­lo­žne an­ti­ru­ske sank­ci­je SAD.
La­vrov je u in­te­r­vjuu za RIA no­vo­sti re­kao da je ru­so­fo­bič­na hi­ste­ri­ja u Va­šing­to­nu do­bi­la „pa­ra­no­i­dan ka­rak­ter” i da ne do­zvo­lja­va da Ru­si­ja i SAD kre­nu u prav­ci­ma va­žnim za njih, a to iza­zi­va i do­dat­ne ten­zi­je u svi­je­tu.
„U od­no­si­ma dvi­ju dr­ža­va po­sto­ji mno­go pro­ble­ma, ka­ko sta­rih, ta­ko i ne­dav­no na­sta­lih ili, tač­ni­je, re­če­no vje­štač­ki stvo­re­nih. Glav­ni pro­blem je ru­so­fo­bič­na hi­ste­ri­ja ko­ja je za­hva­ti­la po­li­tič­ki esta­bli­šment u Va­šing­to­nu i već ste­kla, bez pre­tje­ri­va­nja, pa­ra­no­id­ni ka­rak­ter. Upra­vo ona ne do­zvo­lja­va da se kre­će­mo na­prijed u prav­ci­ma va­žnim za na­še ze­mlje i iza­zi­va do­dat­ne ten­zi­je na svjet­skoj sce­ni”, re­kao je šef ruske di­plo­ma­ti­je.
Do­dao je i da Mo­skva ne na­mje­ra­va da in­ten­zi­vi­ra kon­fron­ta­ci­ju sa SAD, ali da će od­go­va­ra­ti na agre­siv­ne na­pa­de, do­da­ju­ći da se upr­kos po­ra­stu an­ti­ru­skog ras­po­lo­že­nja u SAD, ru­ska stra­na po­na­ša prag­ma­tič­no.
„Od­go­va­ra­mo na agre­siv­ne na­pa­de, ali ne­će­mo pod­sti­ca­ti su­kob. Na­sta­vi­će­mo da do­sled­no i sna­žno bra­ni­mo na­še sta­vo­ve, vra­ća­ju­ći ko­le­ge u Va­šing­to­nu ka te­melj­nim prin­ci­pi­ma na ko­ji­ma tre­ba da se iz­gra­đu­je bi­la­te­ral­ni di­ja­log. Glav­ni me­đu nji­ma su uzi­ma­nje u ob­zir i po­što­va­nje me­đu­sob­nih in­te­re­sa. Bez to­ga je jed­no­stav­no ne­mo­gu­će po­bolj­ša­ti od­no­se”, re­kao je La­vrov.
Niz ak­ci­ja ko­je je pred­u­ze­la ame­rič­ka ad­mi­ni­stra­ci­ja pre­ma Ru­si­ji po­ka­zu­ju „od­lu­čan za­o­kret” od to­pli­jeg od­no­sa sa vi­še sa­rad­nje sa Mo­skvom, na ko­ji je pred­sjed­nik SAD Do­nald Tramp po­zi­vao to­kom pred­iz­bor­ne kam­pa­nje i po­čet­kom svog man­da­ta, pi­še Si-En-En.
Ka­ko pri­mje­ću­je ame­rič­ka te­le­vi­zi­ja, u pe­ri­o­du od ne­dje­lju da­na, Tram­po­va ad­mi­ni­stra­ci­ja je na­zva­la Ru­si­ju „ri­val­skom si­lom”, uve­la sank­ci­je bli­skom sa­rad­ni­ku ru­skog pred­sjed­ni­ka Vla­di­mi­ra Pu­ti­na i od­lu­či­la da po­klo­ni Ukra­ji­ni pro­tiv­ten­kov­sko oruž­je ka­ko bi joj po­mo­gla u bor­bi pro­tiv pro­ru­skih sna­ga.
Si-En-En pre­ci­zi­ra da je ri­ječ o ni­zu ko­ra­ka, uskla­đe­nih sa oštri­jom re­to­ri­kom Stejt de­part­men­ta o, ka­ko tvr­di, „de­sta­bi­li­zu­ju­ćim ak­tiv­no­sti­ma Mo­skve u is­toč­noj Ukra­ji­ni” i o op­tu­žba­ma Pen­ta­go­na da Ru­si­ja „na­mjer­no kr­ši spo­ra­zu­me o pre­ki­du su­ko­ba u Si­ri­ji”.
Kao pri­mjer na­vo­di da je Tramp pod pri­ti­skom zbog ak­tu­el­ne is­tra­ge o umi­je­ša­no­sti Ru­si­je u pred­sjed­nič­ke iz­bo­re u SAD 2016. go­di­ne, kao i zbog ve­o­ma ras­pro­sta­nje­nog ne­po­vje­re­nja ame­rič­ke oba­vje­štaj­ne za­jed­ni­ce, di­plo­ma­ta, Pen­ta­go­na i ame­rič­kih po­sla­ni­ka pre­ma Ru­si­ji i, ka­ko se tvr­di, „nje­nih kon­ti­nu­i­ra­nih saj­ber ak­tiv­no­sti”.
Ka­ko do­da­je Si-En-En, vra­ta Bi­je­le ku­će su za­tvo­re­na za oso­be bli­ske Tram­pu, ko­je su se za­la­ga­le za ve­ću sa­rad­nju sa Mo­skvom.
S dru­ge stra­ne, u ad­mi­ni­stra­ci­ji su sa­da na po­zi­ci­ja­ma u ve­zi sa na­ci­o­nal­nom bez­bjed­no­šću lju­di ko­ji su ima­li opre­zni­ji i tra­di­ci­o­nal­ni­ji stav pre­ma Ru­si­ji, na­vo­di Si-En-En.
Port­pa­rol­ka Stejt de­part­men­ta He­der No­jer ra­ni­je ove ne­dje­lje je re­kla da su Ru­si­ja i nje­ni za­stup­ni­ci iz­vor na­si­lja u is­toč­noj Ukra­ji­ni.
Ame­rič­ka ad­mi­ni­stra­ci­ja je po­tom ob­ja­vi­la da će uve­sti no­ve sank­ci­je tro­ji­ci Ru­sa i dvo­ji­ci Če­če­na, me­đu ko­ji­ma je i pred­sjed­nik Če­če­ni­je Ram­zan Ka­di­rov.
Si-En-En na­vo­di da je to do­ve­lo do pri­jet­nje od­ma­zdom „mi­lo za dra­go” pred­sjed­ni­ka do­njeg do­ma par­la­men­ta Vja­če­sla­va Vo­lo­di­na.
„Bi­će raz­mo­tren prin­cip re­ci­pro­ci­te­ta”, re­kao je Vo­lo­din za Tas.
Si-En-En pri­mje­ću­je da su svi na­ve­de­ni do­ga­đa­ji i iz­ja­ve usli­je­di­li na­kon što je u po­ne­dje­ljak ob­ja­vlje­na no­va Na­ci­o­nal­na bez­bjed­no­sna stra­te­gi­ja, u ko­joj se tvr­di da Ru­si­ja že­li da ob­li­ku­je svi­jet su­pro­tan od ame­rič­kih vri­jed­no­sti i in­te­re­sa i da že­li da osla­bi me­đu­na­rod­ni uti­caj Va­šing­to­na i uda­lji ga od sa­ve­zni­ka i part­ne­ra.RTS


Pred­sto­ji dra­ma

Go­vo­re­ći o ame­rič­koj po­li­ti­ci pre­ma Ru­si­ji, di­rek­tor Ke­nan in­sti­tu­ta u Vil­son cen­tru Met Ro­džan­ski ka­že da „to de­fi­ni­tiv­no ni­je po­li­ti­ka ka­kvu bi­ste oče­ki­va­li od Tram­pa kao kan­di­da­ta”.
„Mi­slim da čak i Ru­si ra­zu­mi­ju da je ide­ja zbli­ža­va­nja van sto­la”, re­kao je Ro­džan­ski.
Isto­vre­me­no, oci­je­nio je da po­sto­je zna­ko­vi ko­ji uka­zu­ju na po­ve­ća­nje na­pe­to­sti u 2018. go­di­ni.
„Pred­sto­ji nam dra­ma”, pred­vi­đa Ro­džan­ski.
Di­rek­tor­ka Cen­tra za evro­a­zij­ske, ru­ske i is­toč­no­er­vop­ske stu­di­je u Uni­ver­zi­te­tu u Džordž­ta­u­nu An­ge­la Stent sma­tra da je jav­nost ci­je­le go­di­ne bi­la svje­dok „du­al­ne po­li­ti­ke” Tram­pa „ko­ji že­li mno­go bli­ži od­nos sa Pu­ti­nom”, dok, sa dru­ge stra­ne, po­sto­ji trio ko­ji či­ne mi­ni­star od­bra­ne Džejms Ma­tis, sa­vjet­nik za Na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost Mek­ma­ster i dr­žav­ni se­kre­tar Reks Ti­ler­son ko­ji po­vla­če „pri­lič­no oštru li­ni­ju”.
Si-En-En pod­sje­ća da je Stejt de­part­ment 22. de­cem­bra ob­ja­vio da će obez­bi­je­di­ti Ukra­ji­ni „po­ja­ča­ne od­bram­be­ne ka­pa­ci­te­te”, sa­mo ne­ko­li­ko da­na na­kon što je ad­mi­ni­stra­ci­ja ob­ja­vi­la da će do­zvo­li­ti Ukra­ji­ni da ku­pu­je oruž­je ma­nje ve­li­či­ne od ame­rič­kih pro­iz­vo­đa­ča.
Istog da­na, Pen­ta­gon je op­tu­žio Ru­si­ju za na­mjer­no kr­še­nje spo­ra­zu­ma či­ji je cilj da spri­je­či in­ci­den­te na ne­bu iz­nad Si­ri­je, na­kon ne­be­zbjed­nog su­sre­ta ame­rič­kih i ru­skih avi­o­na.
SAD su do­ni­je­le od­lu­ku da po­ša­lju oruž­je u Ukra­ji­nu u vri­je­me ka­da je do­šlo do po­ra­sta na­sil­nih su­ko­ba iz­me­đu ukra­jin­skih voj­ni­ka i pro­ru­skih sna­ga.
Za­mje­nik še­fa ru­ske di­plo­ma­ti­je Ser­gej Rjab­kov upo­zo­rio je u su­bo­tu da tim po­te­zom „SAD gu­ra­ju Ukra­ji­nu ka no­vom kr­vo­pro­li­ću”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"