Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav
Kako smo iskeširali Cecin dernek Kako drugačije objasniti bahato plaćanje helikoptera za Cecu koja nastupa za dvjestotinak najimućnijih zlatnomladaca Banjaluke, uzme za sve to pare, pa odjezdi natrag našim kerozinom?
Dan - novi portal
-Autor: Dra­gan BUR­SAĆ

Mno­gi od vas ko­ji či­ta­te ovaj tekst ak­tiv­no su uče­stvo­va­li u zdru­že­nom ka­ba­da­hij­sko-fol­ker­sko-he­li­kop­ter­skom po­du­hva­tu udo­mlja­va­nja Sve­tla­ne Ra­žna­to­vić u no­vo­go­di­šnjoj ba­nja­luč­koj no­ći.
I ne sa­mo da smo je udo­mi­li, bla­go na­ma, ne­go smo je he­li­kop­te­rom ko­ji je ku­pljen na­šim pa­ra­ma iz na­šeg pred­sjed­nič­kog ser­vi­sa do­sa­ma­ljo­ti­li. I vra­ti­li na­kon (zlo)upo­tre­be u Be­o­grad. All in­clu­si­ve.
Do­bro, re­ći će mno­gi. Ni­je nam ni pr­vi, a po­go­to­vo ne po­sled­nji put da pla­ća­mo Ce­ci­ne i ne sa­mo Ce­ci­ne le­to­ve. Ali, do­kle bra­ćo i se­stre?
I ako je od nas, mno­go je! Je­smo lju­di, al` nas je ma­lo i bu­da­le smo za sve pa­re ovog svi­je­ta. Jer ka­ko dru­ga­či­je ob­ja­sni­ti ba­ha­to ke­ši­ra­nje he­li­kop­te­ra za Ce­cu ko­ja na­stu­pa za 200 naj­i­muć­ni­jih zlad­no­mla­da­ca, uzme za sve to pa­re, pa od­je­zdi na­trag na­šim ke­ro­zi­nom?
Ima ne­kih ko­ji ve­le, pa šta fa­li, vo­li na­rod Ce­cu. Valj­da ta­ko prav­da­ju svo­ju glu­post. Jer, objek­tiv­no, sa­mo one ko­ji su pla­ti­li ula­zni­ce i ba­ha­ti­li se tre­ba is­po­što­va­ti. Oni su gle­da­li i slu­ša­li bal­kan­ski rat­ni, po­strat­ni i tran­zi­ci­o­ni pro­je­kat u pu­nom sja­ju. Osta­li? Ma­lo pi­va mla­kog, ma­lo kuć­ne at­mos­fe­re, ma­lo no­vo­ple­bej­ske pro­me­na­de po tr­go­vi­ma, pa ku­ći na ru­sku. Sa­la­tu, da pro­sti­te.
Bo­ra­ni­ja od na­ro­da? Nje­go­vo je da pla­ti tu­đe pri­o­ri­te­te i tu­đu ras­ka­la­šnost!
Vi­di­te, ob­ja­šnja­va­ti lju­di­ma da se od nji­ho­vih pa­ra pla­ća he­li­kop­te­ri­sa­nje Ce­ce u Ba­nja­lu­ku, dok vam oni sve jed­na­ko go­vo­re, pa to na­rod vo­li, isto­vjet­no je kao ka­da slu­ša­te ro­ba ko­ji u svom ka­ve­zu iz­bi­če­van ve­li ka­ko je ga­zda ja­ko do­bar pre­ma nje­mu, jer mu jed­nom go­di­šnje ba­ci ko­mad me­sa ko­ji je on svo­jim ro­bov­skim ra­dom odav­no za­ra­dio i ro­bo­vla­sni­ku sto­stru­ku ko­rist na­pra­vio.
Pa se po­sta­vlja ljud­sko pi­ta­nje, ima li svr­he ro­blju ob­ja­šnja­va­ti sve ovo i tru­bi­ti mu u otu­pje­le uši da mo­že usta­ti i po­tr­ga­ti lan­ce?
Sa­mo, ne bi rob bio rob ka­da ne bi ži­vio u bla­že­nom ne­zna­nju svo­ga ro­bov­skog sta­tu­sa, nit` bi go­spo­dar bio ro­bo­vla­snik, kad ne bi Ce­cu he­li­kop­te­rom do­veo na po­lu­pri­vat­nu za­ba­vu.
Ili, pro­sti­je, dža­ba zo­ve­te sil­ne hu­ma­ni­tar­ne i osta­le te­le­fon­ske is­po­mo­ći za na­pa­će­ne ko­le­ge ro­bo­ve i ko­le­gi­ni­ce rop­ki­nje. Za­pra­vo, ni­je dža­ba, to se sa­mo ta­ko fi­gu­ra­tiv­no ka­že.
To ko­šta i ti­me pla­ća­te i po­kri­va­te pljač­ka­šku dr­ža­vu.
I, tek će­te pla­ća­ti! Do­bro do­šli u iz­bo­r­nu go­di­nu! A, če­mu slu­že he­li­kop­te­ri u iz­bor­noj go­di­ni kad se nji­ma ne vo­za­ju pre­su­đe­ni rat­ni zlo­čin­ci ili ako pre­mi­je­ri ne sli­je­ću u svo­ju omi­lje­nu ka­fa­nu? Pa slu­že za raz­vo­že­nje pje­valj­ki od ša­to­ra A do ša­to­ra B, da se ne bi mi­je­ša­le sa drum­skim ko­le­ga­ma pra­ši­na­ri­ma.
I sve o tro­šku na­ro­da. O, ima li bo­lje ze­mlje za po­li­tič­ki ološ i mra­ku na­rod­nu? Da­bo­me da ne­ma. Uda­ri opet, gro­me moj, re­kla bi spo­red­na ak­ter­ka na­še pri­če, a na­rod bi ma­zo­hi­stič­ki od­go­vo­rio, „evo ti du­ša i te­lo”. Ma­da, pri­lič­ni­je je na­zva­ti stva­ri pra­vim ime­nom. Ku­ka­vi­ca, ako će­mo se igra­ti Ma­ri­ni­nih i Fu­ti­nih sta­za se­man­ti­ke i se­mi­o­ti­ke. Na­rav­ski, ni­je Ra­žna­to­vi­će­va ku­ka­vi­ca. Ona je udo­vi­ca, maj­ka, kra­lji­ca.
Dok gle­da onaj grb Re­pu­bli­ke Srp­ske na zad­njem sje­di­štu ,,Mi­li­nog he­li­kop­te­ra” i ured­no pla­ća či­tav ovaj džum­bus-šou. I ne da pla­ća, ne­go je odu­še­vljen ili se pra­vi ma­lo k`o ble­sav.
Ovi iz pr­ve re­gi­men­te još se ni­su otri­je­zni­li, a dru­gi se ma­mur­no če­šu po gla­vi gle­da­ju­ći u fri­ži­der za dva da­na po­ha­ran. Ka­ko god, svi za­jed­no mo­gu za­pje­va­ti „bez du­še si lep” dok tan­ku­ju sku­plje go­ri­vo da bi se ser­vi­si­rao, da pro­sti­te apa­rat.
Apa­rat, ko­ji ni­je ni za onu stvar, al` ured­no po­kri­va Ce­ci­ne le­te­će pro­htje­ve. Vi­di­te, na­rod ima pra­vo da pla­ća iz svog dže­pa Ce­cin let, ali ne mo­že ući na Ce­cin kon­cert. O, ka­ko je to dr­ža­va sve li­je­po ugo­di­la. Ma­lo po ma­lo, mar­ki­ca plus 17 fe­nin­ga i eto nam Ce­ce. Ši­ro­ko apli­ci­ra­na oti­ma­či­na ni­skog i du­go­traj­nog in­ten­zi­te­ta, ili što bi eko­no­mi­sti iš­či­vi­ja­li po­rez, PDV i ak­ci­ze.
A, ti na­ro­de kle­be­si vi­li­cu do ze­mlje kad gle­daš ka­ko je klub kr­cat i ka­ko zlat­na dje­ca osta­vlja­ju hi­lja­de eura za dru­že­nje sa Ra­žna­to­vi­će­vom.
Je.o sad sve pa­re! Je.o šam­panj­ce, ka­vi­ja­re, su­ši­je... Ga­zde su to. I pri­li­či im da se ba­ha­te. A, ti na­ro­de moj, fi­nan­si­raj der­nek. U ra­tu je ga­zda da­vao vo­lo­ve, a si­ro­mah si­no­ve. U mi­ru, da­le­ko mu ova na­ša „do­ma­ćin­ska” ku­ća, ga­zda da­je pro­ma­ju, a bi­jed­nik sve osta­lo. Ra­ču­na­ju­ći i gla­sač­ki li­stić i vlast i svo­je pa­re.
Po­či­nje rad­na sed­mi­ca. Ustaj, ro­be, ne­će se pred­iz­bor­na kam­pa­nja sve za­jed­no sa Ce­ca­ma, Je­ca­ma i he­li­kop­te­ri­ma sa­ma ot­pla­ti­ti.
O, Bo­že, ka­ko li­je­po pje­va­ju. Ne­go, na­ro­de, je­si li se ti kad vo­zio onim svo­jim he­li­kop­te­rom, što si pred­sjed­ni­ku od svo­jih pa­ra ku­pio? Znam, ne tre­baš od­go­va­ra­ti.
Ili da pre­for­mu­li­šem u jed­no ne­re­to­rič­ko po­et­sko lir­sko pi­ta­nje: „Bru­ka, pi­je­te, a me­ni je mu­ka, haj­de re­ci da je vo­liš ako ti se ne ga­di?”

wwwbyka.com

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"