Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Zajedno i u smrt * Spreman sam i na sto godina robije * Kap po kap uništiše KAP * Zbrinuli porodice u državnim institucijama * Zajedno i u smrt * Dan kada je narod odbranio državu * Zid za čelo
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Svetalana Pešić, Centar za građansko obrazovanj:
– Kada je riječ o načinu trošenja budžetskih sredstava imamo dvostruke aršine. Najugroženiji slojevi jasno vide da se preko njih prelama sva štednja, dok se na drugim stranama neštedimice troši.

Vic Dana :)

Pripremili se ludaci da pobjegnu iz ludnice i spremili plan:
1. Uspavati čuvara i uzeti ključeve.
2. Otvoriti prva i druga vrata.
3 Pobjeći na slobodu!
I jedne večeri krenuli, uspavili čuvara, otvorili prva i druga vrata i onda je vođa rekao:
●Proba uspjela, sjutra bježimo!

Žena u parku nailazi na starca i ne može a da ne primijeti koliko srećno izgleda. Zastane i pita ga:
- Izgledate tako srećno i zadovoljno! Koja je tajna tako srećnog i dugog života!?
- Pušim kamaru cigareta, pijem litar piva dnevno, jedem samo masnu hranu i nikada ne vježbam.
- Stvarno!? Nevjerovatno! A koliko imate godina?
- 36.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2017-07-10 JEDAN OD ČELNIKA SRPSKO-RUSKOG CENTRA U NIŠU PORUČIO
Srpsko-ruski centar u Nišu Ne bavimo se špijunažom Zapadni mediji nas nisu posjećivali, ali su od početka pisali da ovdje nešto nije kako treba, bez argumenata, očigledno sa neprijateljske pozicije - kazao je Vlasenko
Dan - novi portal
Srp­sko-ru­ski cen­tar u Ni­šu se ne ba­vi špi­ju­na­žom, ni­ti će, po­ma­že ci­je­lom re­gi­o­nu, a nje­gov rad je tran­spa­ren­tan – is­ta­kao je vr­ši­lac du­žno­sti ko­di­rek­to­ra cen­tra Vja­če­slav Ni­ko­la­je­vič Vla­sen­ko.
On je, u in­ter­vjuu Tan­ju­gu, na­ja­vio da bi 12. ju­la i pred­stav­ni­ci ame­rič­ke am­ba­sa­de tre­ba­lo da po­sje­te cen­tar.
- Za­pad­ni me­di­ji nas ni­su po­sje­ći­va­li, ali su od po­čet­ka pi­sa­li da ov­dje ne­što ni­je ka­ko tre­ba, bez ar­gu­me­na­ta, oči­gled­no sa ne­pri­ja­telj­ske po­zi­ci­je- ka­zao je Vla­sen­ko po­vo­dom ak­tu­el­nih iz­ja­va ame­rič­kih di­plo­ma­ta da se Srp­sko-ru­ski cen­tar po­ten­ci­jal­no ko­ri­sti za špi­ju­na­žu.
On is­ti­če da cen­tar ko­ji je for­mi­ran spo­ra­zu­mom iz­me­đu Vla­da Sr­bi­je i Ru­si­je 2012. go­di­ne, pri­je sve­ga re­a­gu­je u van­red­nim si­tu­a­ci­ja­ma, po­ža­ri­ma ili po­pla­va­ma, kao i da ob­u­ča­va lo­kal­no oso­blje.
- Obu­ka se vr­ši na opre­mi ko­ju ov­dje ima­mo, kao i u Ru­skoj Fe­de­ra­ci­ji, gdje sva­ke go­di­ne ob­u­ča­va­mo oko sto­ti­nu lju­di. To fi­nan­si­ra Ru­si­ja. Za tri go­di­ne ob­u­či­li smo ot­pri­li­ke 300 lju­di- ob­ja­snio je Vla­sen­ko, uz na­po­me­nu da pri­rod­ne ka­ta­stro­fe ne po­zna­ju ad­mi­ni­stra­tiv­ne gra­ni­ce.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, pri­je ne­ko­li­ko da­na, okon­ča­na je obu­ka jed­nog ti­ma iz Ma­đar­ske u Ni­šu.
- Osam Ma­đa­ra iz hu­ma­ni­tar­ne or­ga­ni­za­ci­je iz cen­tral­ne Ma­đar­ske do­šlo je i mi smo ih ob­u­či­li. To je ze­mlja čla­ni­ca NA­TO-a, ali po­sao je po­sao, a ga­še­nje po­ža­ra je ga­še­nje po­ža­ra. Tu ne­ma po­li­ti­ke- is­ti­če Vla­sen­ko.
Na pi­ta­nje šta bi da­va­nje di­plo­mat­skog sta­ta­u­sa zna­či­lo cen­tru, Vla­sen­ko ka­že da u po­čet­ku – ka­da je 2012. go­di­ne iz­me­đu srp­ske i ru­ske vla­de pot­pi­san spo­ra­zum o osni­va­nju – ni­su ni obra­ća­li pa­žnju na pi­ta­nja sta­tu­sa.
- Cen­tar je or­ga­ni­zo­van, svi su re­kli okej, mi smo pri­ja­te­lji, mi smo pra­vo­slav­ci, sve ide sjaj­no, ali po­sle to­ga, Sr­bi­ja je pot­pi­sa­la spo­ra­zum o Me­ha­ni­zmu ci­vil­ne za­šti­te sa EU. Oni na pre­da­va­nji­ma ob­u­ča­va­ju Sr­be za is­pu­nja­va­nje EU re­gu­la­ti­ve ci­vil­ne za­šti­te, ali prak­tič­ne obu­ke ne­ma- is­ti­če Vla­sen­ko. Me­đu­tim, ka­ko na­po­mi­nje, ka­da je srp­ska skup­šti­na pot­pi­sa­la spo­ra­zum o sa­rad­nji u obla­sti lo­gi­stič­ke po­dr­ške sa NA­TO-om i da­la mu di­plo­mat­ski imu­ni­tet, to je bio ,,pra­vi po­če­tak pri­če o na­šem sta­tu­su”.
- Za­što NA­TO, jed­na ta­ko pri­ja­telj­ska i hu­ma­ni­tar­na or­ga­ni­za­ci­ja, ima ta­kav imu­ni­tet, a mi ne- pi­ta Vla­sen­ko.
Cen­tar, u slu­ča­ju da ima di­plo­mat­ski sta­tus, ne bi pla­ćao dio po­re­za za uvoz opre­me, kao i dru­ga op­te­re­će­nja.
Vla­sen­ko ob­ja­šnja­va da je naj­bit­ni­je da se no­vac ko­ji se tro­ši u tu svr­hu mo­že bo­lje is­ko­ri­sti­ti.
No­va pre­mi­jer­ka Ana Br­na­bić pri­je ne­ko­li­ko da­na iz­ja­vi­la je da je sta­tus Srp­sko-ru­skog cen­tra u Ni­šu pri­o­ri­tet za no­vu vla­du i obe­ća­la da će na­por­no ra­di­ti na rje­ša­va­nju svih ne­ri­je­še­nih pi­ta­nja.
- Slu­ša­li smo o to­me iz ru­skih iz­vo­ra, i či­ta­li u srp­skim no­vi­na­ma. Ra­di­li smo tri go­di­ne bez sta­tu­sa i pret­po­sta­vljam, a ta­ko gla­si i ocje­na raz­li­či­tih iz­vo­ra, uspje­šno - is­ta­kao je Vla­sen­ko.
On je pod­sje­tio na po­moć ko­ju je cen­tar pru­žao u po­pla­va­ma u Sr­bi­ji kao i u re­gi­o­nu, ka­da su sti­za­li i ru­ski avi­o­ni i ljud­stvo.
Ob­ja­šnja­va i da su po­mo­gli u pri­hva­tu i grad­nji smje­šta­ja za mi­gran­te 2015. go­di­ne u Sr­bi­ji, kao i da su u Slo­ve­ni­ju sla­li agre­ga­te i dru­go.
Vla­sen­ko na­ja­vlju­je da će, pre­ma spo­ra­zu­mu ru­ske i srp­ske stra­ne, tim za hu­ma­ni­tar­no de­mi­ni­ra­nje, či­jim ang­ažo­va­njem u Ni­šu je prak­tič­no i po­čeo rad cen­tra, naj­vje­ro­vat­ni­je ovog mje­se­ca po­če­ti rad u Ću­pri­ji.
- To je pot­pu­no nov pro­je­kat fi­nan­si­ran sred­stvi­ma Ru­ske Fe­de­ra­ci­je, vri­je­dan od pet do osam mi­li­o­na eura. Sve je pot­pi­sa­no ali po­ne­kad bi­ro­krat­ska ma­ši­ne­ri­ja ne ra­di od­go­va­ra­ju­ćom br­zi­nom. Oče­ku­jem da će ru­ski tim do­ći ovog mje­se­ca- re­kao je Vla­sen­ko.
Pod­sje­ća da je tim za de­mi­ni­ra­nje u Ni­šu bio lo­ci­ra­ni od­mah po­sle ra­ta i da su ra­do­vi na raz­mi­ni­ra­va­nju po­če­li na za­htjev srp­ske vla­de.
Ovaj tim je, do­da­je, isti po­sao oba­vljao po­sle ra­ta na Ko­so­vu oko pod­ruč­ja Sla­ti­ne i u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni.M.Nj.


Je­din­stven elek­tron­ski cen­tar

Vla­sen­ko ob­ja­šnja­va da se cen­tar sa­sto­ji iz dva di­je­la, srp­skog i ru­skog.
- Ov­dje je i naš elek­tron­ski cen­tar. On je je­din­stven, ne sa­mo za Sr­bi­ju ili Bal­kan. Ni­jed­na ze­mlja ne­ma ne­što ova­kvo. Nje­go­va vri­jed­nost je vi­še mi­li­o­na eura. Ka­ko srp­ska stra­na ne­ma oso­blje, sa­da ko­ri­sti­mo sve­ga 20 ili 30 od­sto mo­guć­no­sti te opre­me- ka­zao je vr­ši­lac du­žno­sti ko­di­rek­to­ra.
Po­ja­šnja­va da je zva­nič­ni na­ziv cen­tra – Cen­tar za upra­vlja­nje kri­znim si­tu­a­ci­ja­ma, i da ta­kvi cen­tri po­sto­je u Že­ne­vi i Ru­si­ji, a ima­ju i ve­zu sa Sa­ra­je­vom, Di­rek­ci­jom za ci­vil­nu za­šti­tu na fe­de­ral­nom ni­vou.
- Sva­ke ne­dje­lje raz­mje­nju­je­mo in­for­ma­ci­je, sva­kog če­tvrt­ka odr­ža­va­mo TV most. Dnev­no do­bi­ja­mo in­for­ma­ci­je iz ru­skog Mi­ni­star­stva za van­red­ne si­tu­a­ci­je - re­kao je Vla­sen­ko.


Ne­ma sa­rad­nje s Cr­nom Go­rom

Vla­sen­ko na­po­mi­nje da je cen­tar po­čeo da ja­ča ve­ze i sa okol­nim ze­mlja­ma – Ma­ke­do­ni­jom, Bo­snom i Her­ce­go­vi­nom, ali ne i sa Cr­nom Go­rom i Hr­vat­skom.
-Te sa­rad­nje, za­sad, ne­ma. U po­čet­ku je bi­lo ta­kvih po­ku­ša­ja, ali ni­je uspje­lo- re­kao je Vla­sen­ko.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"