Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Zajedno i u smrt * Spreman sam i na sto godina robije * Kap po kap uništiše KAP * Zbrinuli porodice u državnim institucijama * Zajedno i u smrt * Dan kada je narod odbranio državu * Zid za čelo
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Svetalana Pešić, Centar za građansko obrazovanj:
– Kada je riječ o načinu trošenja budžetskih sredstava imamo dvostruke aršine. Najugroženiji slojevi jasno vide da se preko njih prelama sva štednja, dok se na drugim stranama neštedimice troši.

Vic Dana :)

Pripremili se ludaci da pobjegnu iz ludnice i spremili plan:
1. Uspavati čuvara i uzeti ključeve.
2. Otvoriti prva i druga vrata.
3 Pobjeći na slobodu!
I jedne večeri krenuli, uspavili čuvara, otvorili prva i druga vrata i onda je vođa rekao:
●Proba uspjela, sjutra bježimo!

Žena u parku nailazi na starca i ne može a da ne primijeti koliko srećno izgleda. Zastane i pita ga:
- Izgledate tako srećno i zadovoljno! Koja je tajna tako srećnog i dugog života!?
- Pušim kamaru cigareta, pijem litar piva dnevno, jedem samo masnu hranu i nikada ne vježbam.
- Stvarno!? Nevjerovatno! A koliko imate godina?
- 36.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2017-07-11 NAKON RAZGOVORA SA PREDSJEDNIKOM TURSKE U ISTANBULU, ALEKSANDAR VUČIĆ SAOPŠTIO
Vučić i Erdogan Erdogan dovodi 150 biznismena Imao sam razgovore sa turskim kompanijama zainteresovanim za tekstilnu industriju, privatizaciju naših banja i za neke druge oblasti za koje dosad nismo vidjeli takvo interesovanje turskih investitora - rekao je Vučić
Dan - novi portal
Predsjednik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić re­kao je u Is­tan­bu­lu da tr­go­vin­ska raz­mje­na Sr­bi­je sa Tur­skom ra­ste iz go­di­ne u go­di­nu, na­po­mi­nju­ći da će pred­sjed­nik Tur­ske Re­džep Ta­jip Er­do­gan u Sr­bi­ju do­ve­sti 150 bi­zni­sme­na ka­ko bi us­po­sta­vi­li po­slov­ne kon­tak­te sa srp­skim pri­vred­ni­ci­ma.
Vu­čić je, po­sle sa­stan­ka sa Er­do­ga­nom u Is­tan­bu­lu, re­kao da vje­ru­je da će nje­gov tur­ski ko­le­ga u naj­kra­ćem ro­ku po­sje­ti­ti Sr­bi­ju i da ga je za­mo­lio da to bu­de na vi­še da­na, ka­ko bi mo­gli da raz­go­va­ra­ju o svim re­gi­o­nal­nim i po­li­tič­kim te­ma­ma.
- Pred­sjed­nik Er­do­gan mi je re­kao da će sa so­bom do­ve­sti iz svih raz­li­či­tih sek­to­ra naj­ma­nje 150 bi­zni­sme­na u dva avi­o­na, da pr­vo oni ra­de sek­tor­ski sa na­šom pri­vre­dom, da se us­po­sta­ve ljud­ski i pri­vred­ni kon­tak­ti, a da se mi nji­ma obra­ti­mo da bi­smo ih još do­dat­no pod­sta­kli da sa­ra­đu­je­mo - re­kao je Vu­čić.
On je kon­sta­to­vao da tr­go­vin­ska raz­mje­na Sr­bi­je sa Tur­skom ra­ste iz go­di­ne u go­di­nu i da oče­ku­je da će se to i da­lje na­sta­vi­ti.
- Imao sam raz­go­vo­re sa tur­skim kom­pa­ni­ja­ma za­in­te­re­so­va­nim za tek­stil­nu in­du­stri­ju, pri­va­ti­za­ci­ju na­ših ba­nja i za ne­ke dru­ge obla­sti za ko­je do­sad ni­smo vi­dje­li ta­kvo in­te­re­so­va­nje tur­skih in­ve­sti­to­ra - re­kao je Vu­čić.
Do­dao je da vje­ru­je da će, uz po­dr­šku Er­do­ga­na i Tur­ske, to do­ni­je­ti no­ve re­zul­ta­te, još vi­še za­po­sle­nih i ve­ći rast BDP-a Sr­bi­je, što je od ve­li­kog zna­ča­ja.
Vu­čić je is­ta­kao i da je Tur­ska jed­na od ze­ma­lja ko­je su naj­va­žni­je za pu­nu re­gi­o­nal­nu sta­bil­nost i mir.
- Mi po­štu­je­mo tur­sku sna­gu, po­štu­je­mo i se­be, i mi­sli­mo da mo­že­mo da iz­gra­di­mo do­bro i iskre­no pri­ja­telj­stvo iz­me­đu srp­skog i tur­skog na­ro­da i srp­ske i tur­ske dr­ža­ve- za­klju­čio je Vu­čić.
On je, ta­ko­đe, re­kao da je Er­do­ga­nu če­sti­tao na iz­van­red­nim re­zul­ta­ti­ma ko­je je po­sti­gla tur­ska eko­no­mi­ja.
Sa­sta­nak u Is­tan­bu­lu je bio pr­vi zva­nič­ni bi­la­te­ral­ni sa­sta­nak Vu­či­ća i ak­tu­el­nog pred­sjed­ni­ka Tur­ske.
Vu­čić je iz­ja­vio da će Sr­bi­ja, ka­da se na­pra­vi ga­sna ko­nek­ci­ja sa Bu­gar­skom, bi­ti i tran­zit­na ze­mlja ko­ja će mo­ći da na­pla­ću­je tak­se i da od to­ga za­ra­di.
- To je za nas od ogrom­nog zna­ča­ja - re­kao je pred­sjed­nik Sr­bi­je, ko­ji je ob­ja­snio da ne sa­mo što će Sr­bi­ja ima­ti zna­čaj­ne svo­te nov­ca ko­ji će mo­ći da ko­ri­sti u na­red­nom pe­ri­o­du za naj­va­žni­je in­fra­struk­tur­ne pro­jek­te već je to bit­no i za raz­voj pri­vre­de.
-Ču­li ste i pred­sjed­ni­ka Er­do­ga­na i Ali­je­va i Bo­ri­so­va – svi oče­ku­ju dvo­stru­ko po­ve­ća­nje tro­še­nja i za­htje­va za ga­som. Mi že­li­mo da i Sr­bi­ja ima 40 od­sto rast po­tra­žnje za ga­som, što in­du­stri­ja ide br­že, vi­še na­pre­du­je, to je i gas po­treb­ni­ji, re­kao je Vu­čić.
On je is­ta­kao da se bez ener­get­skog umre­ža­va­nja ne mo­že ići na­pri­jed.
-To je pro­je­kat za bu­duć­nost, za na­šu dje­cu i mi­sli­mo što pri­je da ga za­vr­ša­va­mo. Ov­dje će ,,TA­NAP’’ bi­ti u funk­ci­ji već sle­de­će go­di­ne, oče­ku­je se već za ne­pu­ne dvi­je go­di­ne da pro­funk­ci­o­ni­še ,,Tur­ski tok’’, nji­ho­va di­rekt­na ve­za sa Is­tan­bu­lom, a on­da je sve na na­ma ko­jom br­zi­nom i ka­ko mo­že­mo od Bu­ga­ra da pre­u­zi­ma­mo taj gas- do­dao je pred­sjed­nik Sr­bi­je.
Ka­ko je re­kao, na srp­sku te­ri­to­ri­ju tre­ba da do­đe ne­pu­nih de­set mi­li­jar­di kub­nih me­ta­ra ga­sa.
-Ono­li­ko ko­li­ko mi uzme­mo, ono­li­ko ko­li­ko da­mo za RS i BiH, ono­li­ko ko­li­ko da­mo ako bu­du že­lje­li Hr­va­ti, ako bu­de ne­ko dru­gi že­lio u re­gi­o­nu, ako Pri­šti­na bu­de že­lje­la to od nas – ni­ka­kav pro­blem, mi za­vr­ša­va­mo i do­vo­di­mo od­re­đe­ne ko­li­či­ne ga­sa do ma­đar­ske gra­ni­ce, oda­kle Ma­đa­ri sa za­do­volj­stvom pre­u­zi­ma­ju od nas- re­kao je Vu­čić i u tom smi­slu za­hva­lio ma­đar­skim pri­ja­te­lji­ma.
On je upo­zo­rio da se, ako Sr­bi­ja 2019. go­di­nu ne do­če­ka sa­svim pri­pre­mlje­na, po­sta­vlja pi­ta­nje šta će mo­ći sa ga­som da ra­di i da li će ga ima­ti do­volj­no...
-On­da ne­ma in­du­stri­je, na­pret­ka, ne­ma ni­če­ga i za­to mo­ra­mo da na­sta­vi­mo da gra­di­mo i na­še skla­di­šne ka­pa­ci­te­te- do­dao je pred­sjed­nik Sr­bi­je, na­gla­siv­ši da je to po­treb­no ka­ko bi Sr­bi­ja ima­la ga­ran­ci­ju uko­li­ko do­đe do ne­sta­ši­ce ili po­li­tič­kih pro­ble­ma u bu­duć­no­sti sa snab­di­je­va­njem ga­som.
Vu­čić je uoči od­la­ska u Is­tan­bul gdje, na Er­do­ga­nov po­ziv, ta­ko­đe uče­stvu­je na 22. Me­đu­na­rod­nom naft­nom kon­gre­su, na­ja­vio da će sa tur­skim li­de­rom sva­ka­ko raz­go­va­ra­ti o “Tur­skom to­ku”, od­no­sno o mo­guć­no­sti da je­dan krak tog ga­so­vo­da ide pre­ko Sr­bi­je.
(RTS)'


Pred­sjed­nik Tur­ske sti­že na je­sen

Er­do­gan bi, ina­če, na je­sen tre­ba­lo da do­đe u uz­vrat­nu po­sje­tu Sr­bi­ji. Srp­ski am­ba­sa­dor u An­ka­ri Da­ni­lo Vu­če­tić je, u in­ter­vjuu za tur­sku agen­ci­ju Ana­do­li­ja, re­kao da je cilj te po­sje­te da se „što pri­je is­tra­že mo­guć­no­sti eko­nom­ske sa­rad­nje” dvi­je ze­mlje i do­dao da će sa Er­do­ga­nom u Sr­bi­ju sti­ći i gru­pa po­slov­nih lju­di.
-Po­sje­ta pred­sjed­ni­ka Vu­či­ća još je­dan je znak ko­ji po­ka­zu­je da su dvi­je stra­ne sprem­ne da pu­no ra­de na po­pra­vlja­nju eko­nom­skih ve­za - re­kao je Vu­če­tić.
Er­do­gan je po­sje­tio Sr­bi­ju ju­la 2010. go­di­ne ka­da je bio pre­mi­jer.
On je ta­da raz­go­va­rao sa srp­skim dr­žav­nim vr­hom i ob­i­šao No­vi Pa­zar. To­kom te po­sje­te pot­pi­sa­no je vi­še me­mo­ran­du­ma o ra­zu­mi­je­va­nju u ve­zi sa iz­grad­njom pu­te­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"