Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Zajedno i u smrt * Spreman sam i na sto godina robije * Kap po kap uništiše KAP * Zbrinuli porodice u državnim institucijama * Zajedno i u smrt * Dan kada je narod odbranio državu * Zid za čelo
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Svetalana Pešić, Centar za građansko obrazovanj:
– Kada je riječ o načinu trošenja budžetskih sredstava imamo dvostruke aršine. Najugroženiji slojevi jasno vide da se preko njih prelama sva štednja, dok se na drugim stranama neštedimice troši.

Vic Dana :)

Pripremili se ludaci da pobjegnu iz ludnice i spremili plan:
1. Uspavati čuvara i uzeti ključeve.
2. Otvoriti prva i druga vrata.
3 Pobjeći na slobodu!
I jedne večeri krenuli, uspavili čuvara, otvorili prva i druga vrata i onda je vođa rekao:
●Proba uspjela, sjutra bježimo!

Žena u parku nailazi na starca i ne može a da ne primijeti koliko srećno izgleda. Zastane i pita ga:
- Izgledate tako srećno i zadovoljno! Koja je tajna tako srećnog i dugog života!?
- Pušim kamaru cigareta, pijem litar piva dnevno, jedem samo masnu hranu i nikada ne vježbam.
- Stvarno!? Nevjerovatno! A koliko imate godina?
- 36.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo NEPOTIZAM U JAVNOJ UPRAVI
Marković, Simović, Ivanović i Brajović Zbrinuli porodice u državnim institucijama Supruga i kćerka Duška Markovića rade u državnim organima, kao i supruge Milutina Simovića, Damira Šehovića, Ivana Brajovića i Zorana Pažina. Supruga ambasadora Vladimira Radulovića zaposlena je u Ministarstvu vanjskih poslova, dok je kćerka bila angažovana u Ministarstvu finansija
Dan - novi portal
Iako je jav­na upra­va pre­glo­ma­zna i ne­funk­ci­o­nal­na, ona je naj­dra­ži po­slo­da­vac čla­no­vi­ma po­ro­di­ca cr­no­gor­skih funk­ci­o­ne­ra. Mno­gi čla­no­vi iz­vr­šne vla­sti, po­sla­ni­ci i am­ba­sa­do­ri zbri­nu­li su svo­je srod­ni­ke na dr­žav­nim po­slo­vi­ma, a ne­ki­ma od njih svi uku­ća­ni pla­tu pri­ma­ju iz dr­žav­nog bu­dže­ta.
Na dr­žav­nim ja­sli­ma je po­ro­di­ca am­ba­sa­do­ra Cr­ne Go­re u Bel­gi­ji Vla­di­mi­ra Ra­du­lo­vi­ća. Za­hva­lju­ju­ći am­ba­sa­dor­skoj funk­ci­ji, Ra­du­lo­vić mje­seč­no za­ra­đu­je čak 4.200 eura. Na dr­žav­nim po­slo­vi­ma an­ga­žo­va­ne su i nje­go­ve su­pru­ga i kćer­ka. Su­pru­ga Zden­ka Ra­du­lo­vić za­po­sle­na je u Mi­ni­star­stvu vanj­skih po­slo­va, gdje joj je mje­seč­na pla­ta 540 eura. Pre­ma Ra­du­lo­vi­će­vom imo­vin­skom kar­to­nu, nje­go­va kćer­ka Na­đa ra­di­la je pri Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja, gdje je to­kom de­vet mje­se­ci u pro­šloj go­di­ni pri­ma­la po 350 eura.
I uža fa­mi­li­ja pred­sjed­ni­ka Vla­de Du­ška Mar­ko­vi­ća ra­di u dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma. Je­di­ni pri­ja­vlje­ni član nje­go­vog do­ma­ćin­stva Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je je su­pru­ga Na­ta, ko­ja ra­di u Agen­ci­ji za te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je. Ona na tom rad­nom mje­stu mje­seč­no za­ra­đu­je 1.093 eura. Nji­hov sin Pre­drag Mar­ko­vić do mar­ta pro­šle go­di­ne bio je član Od­bo­ra di­rek­to­ra na­ci­o­nal­nog avi­o­pre­vo­zni­ka Mon­te­ne­gro­er­laj­za, a u istom pred­u­ze­ću ra­di­la je i nje­go­va su­pru­ga, pre­mi­je­ro­va sna­ha, Ti­ja­na Mar­ko­vić. Mar­ko­vi­će­va kćer­ka Va­len­ti­na, ka­ko je ra­ni­je u me­di­ji­ma ob­ja­vlje­no, ra­di u Cen­tral­noj ban­ci Cr­ne Go­re (CBCG).
Su­pru­ga mi­ni­stra po­ljo­pri­vre­de i pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de Mi­lu­ti­na Si­mo­vi­ća, Lji­lja­na ra­di u dr­žav­noj in­sti­tu­ci­ji. Ona je na funk­ci­ji ge­ne­ral­ne di­rek­to­ri­ce Di­rek­to­ra­ta za evrop­ske in­te­gra­ci­je pro­gra­mi­ra­nje i im­ple­men­ta­ci­ju EU fon­do­va u Mi­ni­star­stvu ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja. Si­mo­vi­će­voj mje­seč­na za­ra­da iz­no­si 1.224 eura.
Lej­la Še­ho­vić, su­pru­ga mi­ni­stra pro­svje­te Da­mi­ra Še­ho­vić, za­po­sle­na je u Ra­dio-di­fu­znom cen­tru. Njoj mje­seč­na pla­ta iz­no­si 530 eura.
Su­pru­ga pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de i mi­ni­stra prav­de Zo­ra­na Pa­ži­na, Na­ta­ša, ra­di u Za­vo­du za hi­dro­me­te­o­ro­lo­gi­ju i se­i­zmo­lo­gi­ju. Ona u toj in­sti­tu­ci­ji mje­seč­no pri­ho­du­je 534 eura.
In­te­re­sant­no je da je su­pru­ga pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de Ra­fe­ta Hu­so­vi­ća, Ja­smi­na, bila ko­ri­sni­ca na­kna­de po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce i po tom osno­vu la­ni je pri­ho­do­va­la 336 eura.
Mi­ni­stri zdra­vlja i sa­o­bra­ća­ja Ke­nan Hra­po­vić i Osman Nur­ko­vić na­ve­li su da nji­ho­ve su­pru­ge ima­ju pri­ma­nja, ali ni­je­su na­ve­li po kom osno­vu do­bi­ju no­vac. U imo­vin­skom kar­to­nu Hra­po­vi­ća pi­še da je nje­go­va su­pru­ga Ma­i­da u pro­šloj go­di­ni pri­ho­do­va­la 195 eura mje­seč­no, dok je Nur­ko­vi­će­va su­pru­žni­ca Bi­sa­le­ta ima­la pri­hod od 192 eura, ali ni u jed­nom slu­ča­ju ni­je na­ve­den nje­gov iz­vor.
Su­pru­ga mi­ni­stra vanj­skih po­slo­va Sr­đa­na Dar­ma­no­vi­ća, Ane­ta Spa­ić, pro­fe­sor je na Uni­ver­zi­te­tu Cr­ne Go­re.
Mi­ni­star spor­ta Ni­ko­la Ja­no­vić tek je ne­ko­li­ko mje­se­ci na jav­noj funk­ci­ji. Nje­go­va su­pru­ga Kri­sti­na od­ra­ni­je je za­po­sle­na u Osnov­noj ško­li „Sa­vo Ilić”.
Su­prug mi­ni­star­ke bez port­fe­lja Ma­ri­je Vu­či­no­vić, Gra­ci­ja, ima mje­seč­ni pri­hod od oko 230 eura, ali bez na­ve­de­nog iz­vo­ra. Su­pru­ge mi­ni­sta­ra ra­da i za ljud­ska pra­va Ke­ma­la Pu­ri­ši­ća i Meh­me­da Zen­ke ne­ma­ju mje­seč­ne pri­ho­de, od­no­sno ni­je na­ve­de­no da ne­gdje ra­de.
I no­si­o­ci za­ko­no­dav­ne vla­sti iz par­la­men­tar­ne ve­ći­ne upo­sli­li su svo­je brač­ne dru­go­ve na dr­žav­nim funk­ci­ja. Na dr­žav­noj funk­ci­ji je i su­pru­ga po­sla­ni­ka Mi­o­dra­ga Vu­ko­vi­ća. Sve­tla­na Vu­ko­vić je di­rek­tor Upra­ve za ka­dro­ve i mje­seč­no za­ra­đu­je 1.350 eura.
Pred­sjed­ni­ku Skup­šti­ne i li­de­ru So­ci­jal­de­mo­kra­ta Iva­nu Bra­jo­vi­ću, su­pru­ga Dra­ga­na za­po­sle­na je u „Aero­dro­mi­ma”. Ona u tom dr­žav­nom pred­u­ze­ću mje­seč­no za­ra­đu­je 903 eura.
Oli­vi­ja Iva­no­vić, su­pru­ga po­sla­ni­ka DPS-a i biv­šeg mi­ni­stra Pe­tra Iva­no­vi­ća, ra­di u Ko­mi­si­ji za har­ti­je od vri­jed­no­sti, gdje joj je mje­seč­na za­ra­da 540 eura. U dr­žav­nom vr­ti­ću „Lju­bi­ca Po­po­vić” za­po­sle­na je su­pru­ga po­sla­ni­ka DPS-a Ob­ra­da Mi­ša Sta­ni­ši­ća, Ve­sna. Njoj mje­seč­na pla­ta iz­no­si 496 eura.
Su­pru­ga po­sla­ni­ka Su­a­da Nu­ma­no­vić, El­vi­di­na ra­di u pod­go­rič­kom Do­mu zdra­vlja. Ona mje­seč­no za­ra­đu­je 700 eura. Ve­sna La­zo­vić, su­pru­ga po­sla­ni­ka SD-a Vu­ji­ce La­zo­vi­ća, an­ga­žo­va­na je u Na­ci­o­nal­noj tu­ri­stič­koj or­ga­ni­za­ci­ji, a pla­ta joj je 684 eura. Po­sla­ni­ku i biv­šem mi­ni­stru kul­tu­re Pa­vlu Go­ra­no­vi­ću su­pru­ga Ma­ja ra­di u Mi­ni­star­stvu vanj­skih po­slo­va, gdje za­ra­đu­je 300 eura.A.O.


Ma­li broj radi u pri­vat­nom sek­to­ru

Su­pru­ge po­je­di­nih mi­ni­sta­ra ipak su okre­nu­te pri­vat­nom sek­to­ru. Ra­di se o su­pru­ga­ma mi­ni­sta­ra fi­nan­si­ja i od­bra­ne, Dar­ka Ra­du­no­vi­ća i Pre­dra­ga Bo­ško­vi­ća. Ve­sna Ra­du­no­vić mje­seč­no za­ra­đu­je oko 2.000 eura u fir­mi „Art ko­mu­ni­kejšns”, dok je Ste­li Bo­ško­vić pla­ta 2.910 eura u pri­vred­nom dru­štvu u ko­jem ra­di.
Su­pru­ga mi­ni­stra odr­ži­vog ra­vo­ja Pa­vla Ra­du­lo­vi­ća, Ni­ni, ra­di u pri­vred­nom dru­štvu, ali ni­je na­ve­de­no u ko­jem. Njoj je pla­ta 355 eura.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"