Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Zajedno i u smrt * Spreman sam i na sto godina robije * Kap po kap uništiše KAP * Zbrinuli porodice u državnim institucijama * Zajedno i u smrt * Dan kada je narod odbranio državu * Zid za čelo
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Svetalana Pešić, Centar za građansko obrazovanj:
– Kada je riječ o načinu trošenja budžetskih sredstava imamo dvostruke aršine. Najugroženiji slojevi jasno vide da se preko njih prelama sva štednja, dok se na drugim stranama neštedimice troši.

Vic Dana :)

Pripremili se ludaci da pobjegnu iz ludnice i spremili plan:
1. Uspavati čuvara i uzeti ključeve.
2. Otvoriti prva i druga vrata.
3 Pobjeći na slobodu!
I jedne večeri krenuli, uspavili čuvara, otvorili prva i druga vrata i onda je vođa rekao:
●Proba uspjela, sjutra bježimo!

Žena u parku nailazi na starca i ne može a da ne primijeti koliko srećno izgleda. Zastane i pita ga:
- Izgledate tako srećno i zadovoljno! Koja je tajna tako srećnog i dugog života!?
- Pušim kamaru cigareta, pijem litar piva dnevno, jedem samo masnu hranu i nikada ne vježbam.
- Stvarno!? Nevjerovatno! A koliko imate godina?
- 36.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet TURSKA OBILJEŽAVA GODIŠNJICU NEUSPJELOG VOJNOG PUČA, ZVANIČNICI TE ZEMLJE PORUČILI
Erdogan zahvalio svima koji su branili državu Dan kada je narod odbranio državu Taj dan će ostati upamćen kao dan kada su hrabri Turci pregazili tenkove i goloruki razoružali neprijatelja koji je krenuo u okupaciju zemlje - poručio je turski premijer Binali Jildirim
Dan - novi portal
Pred­sjed­nik Re­pu­bli­ke Tur­ske Re­džep Ta­jip Er­do­gan pri­klju­čio se ju­če Mar­šu na­ci­o­nal­nog je­din­stva i de­mo­kra­ti­je u Is­tan­bu­lu, na ko­jem je uče­stvo­va­lo na sto­ti­ne hi­lja­da gra­đa­na ka­ko bi obi­lje­ži­li pr­vu go­di­šnji­cu po­ku­ša­ja voj­nog uda­ra ko­jeg je 15.ju­la 2016. go­di­ne iz­ve­la te­ro­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja FE­TO. Er­do­gan je za­hva­lio sva­kom po­je­din­cu ko­ji je 15. ju­la pro­šle go­di­ne ,,stao u od­bra­nu slo­bo­de, eza­na, za­sta­ve, dr­ža­ve i bu­duć­no­sti’’.
Agen­ci­ja Ana­do­li­ja pod­sje­ća da su na ju­če­ra­šnji dan in­fil­tri­ra­ni pri­pad­ni­ci FE­TO-a u tur­skim oru­ža­nim sna­ga­ma iz­ve­li po­ku­šaj voj­nog uda­ra u Tur­skoj, a po­ku­šaj je spri­je­čen na­kon što su mi­li­o­ni gra­đa­na Tur­ske na po­ziv tur­skog pred­sjed­ni­ka Re­dže­pa Ta­ji­pa Er­do­ga­na iza­šli na uli­ce i go­lo­ru­ki za­u­sta­vi­li pu­či­ste.
Po uzo­ru na taj od­ziv, gra­đa­ni su se i ju­če oku­pi­li na tri lo­ka­li­te­ta u Is­tan­bu­lu i to na Ki­si­kli tr­gu, Cen­gel­koyju i na pla­tou Al­tu­ni­za­de.
U du­gim ko­lo­na­ma oku­plje­ni su kre­nu­li ka mo­stu Bo­ga­zi­ci, ko­ji je na­knad­no pre­i­me­no­van u „Most še­hi­da 15. ju­la“.
Er­do­gan se, u prat­nji su­pru­ge Emi­ne Er­do­gan, pri­dru­žio gra­đa­ni­ma Is­tan­bu­la na pu­tu ka ,,Mo­stu še­hi­da 15. ju­li’’, gdje je pri­god­nim pro­gra­mom obi­lje­že­na pr­va go­di­šnji­ca po­ku­ša­ja voj­nog uda­ra i sje­ća­nje na po­gi­nu­le u no­ći 15. ju­la.
To­kom ne­u­spje­log po­ku­ša­ja voj­nog uda­ra pro­šle go­di­ne u Tur­skoj je po­gi­nu­lo 250, a ra­nje­no bli­zu 2.200 lju­di, a most na Bos­fo­ru, na ko­jem se ju­če oku­pi­la ve­li­ka ma­sa lju­di, bio je i jed­no od mje­sta na ko­ji­ma su pu­či­sti otvo­ri­li va­tru na gra­đa­ne ko­ji su usta­li u od­bra­nu dr­žav­nog po­ret­ka.
Već u pr­vim tre­nu­ci­ma u po­sli­je­po­dnev­nim sa­ti­ma 15. ju­la pro­šle go­di­ne pu­či­sti su ten­ko­vi­ma blo­ki­ra­li most i kon­tr­o­li­sa­li ga do ju­tar­njih sa­ti ka­da je po­ku­šaj pu­ča ugu­šen, a ve­ći­na pu­či­sta uhap­še­na.
Pro­gram obi­lje­ža­va­nja go­di­šnji­ce po­ku­ša­ja pu­ča u Is­tan­bu­lu pra­te po­ja­ča­ne mje­re bez­bjed­no­sti u ko­ji­ma je an­ga­žo­va­no 25.000 po­li­ca­ja­ca, a na te­re­nu su bi­le i hi­lja­de me­di­cin­skih i dru­gih slu­žbi.
Marš za de­mo­kra­ti­ju u Is­tan­bu­lu je­dan je od seg­me­na­ta sed­mo­dnev­ne ma­ni­fe­sta­ci­je ,,Da­ni na­ci­o­nal­nog je­din­stva i de­mo­kra­ti­je” ko­jom se u toj ze­mlji obi­lje­ža­va pr­va go­di­šnji­ca, na­vo­di Ana­do­li­ja, po­ku­ša­ja iz­daj­nič­kog voj­nog uda­ra iza ko­jeg sto­ji te­ro­ri­stič­ka mre­ža FE­TO ko­ju vo­di Fe­tu­lah Gu­len.
I pre­mi­jer Re­pu­bli­ke Tur­ske Bi­na­li Jil­di­rim pri­klju­čio se Mar­šu na­ci­o­nal­nog je­din­stva i de­mo­kra­ti­je. Jil­di­rim je u prat­nji za­mje­ni­ka Stran­ke prav­de i raz­vo­ja (AK Par­ti) Hayati­ja Ja­zi­ci­ja, Mu­sta­fe Ata­sa, Rav­ze Ka­vak­ci Kan, kao i gra­do­na­čel­ni­ka Is­tan­bu­la Ka­di­ra Top­ba­sa, sti­gao do tr­ga Cen­gel­koy, gdje su ga do­če­ka­li za­mje­nik pre­mi­je­ra Nu­man Kur­tul­mus i mi­ni­star vanj­skih po­slo­va Me­vlut Ča­vu­šo­glu.
-Dra­gi gra­đa­ni Is­tan­bu­la, sa­da se za­jed­no kre­će­mo pre­ma spo­me­ni­ku na­ših še­hi­da. Za­jed­no ko­ra­ča­mo za bu­duć­nost, za sta­bil­nost, za je­din­stvo, za za­jed­ni­štvo, za na­rod, za za­sta­vu, za do­mo­vi­nu, za dr­ža­vu, za to da se te­ro­ri­stič­ke orga­ni­za­ci­je i pu­či­sti vi­še ni­ka­da ne usu­de na po­ku­šaj dr­žav­nog uda­ra- ka­zao je Jil­di­rim me­di­ji­ma dok se kre­tao u ko­lo­ni.
Par­la­men­tar­nim za­stup­ni­ci­ma i pri­sut­ni­ma na van­red­noj sjed­ni­ci par­la­men­ta ju­če se obra­tio tur­ski pre­mi­jer Bi­na­li Jil­di­rim. Po­seb­noj sjed­ni­ci tur­skog par­la­men­ta pri­su­stvo­vao je i tur­ski pred­sjed­nik Er­do­gan.
Pre­mi­jer Tur­ske iz­ja­vio je ka­ko je tur­ska voj­ska da­nas mno­go ja­ča od voj­ske pri­je pro­šlo­go­di­šnjeg po­ku­ša­ja voj­nog uda­ra i ka­ko je to voj­ska ko­ja pri­pa­da i slu­ži na­ro­du.
Jil­di­rim ko­ji je is­ta­kao ka­ko je 15. jul pro­šle go­di­ne bio dan po­bje­de nad iz­daj­ni­ci­ma i dan po­bje­de za svi­je­tlu bu­duć­nost Tur­ske.
-Taj dan će osta­ti upam­ćen kao dan ka­da su hra­bri Tur­ci pre­ga­zi­li ten­ko­ve i go­lo­ru­ki raz­o­ru­ža­li ne­pri­ja­te­lja ko­ji je kre­nuo u oku­pa­ci­ju ze­mlje. Ci­je­lom svi­je­tu je tur­ski na­rod po­ka­zao ka­ko se bra­ni do­mo­vi­na i ka­ko se ne pre­da­je vo­lja na­ro­da- po­ru­čio je Jil­di­rim.
Is­ti­ču­ći ka­ko je tog da­na po­no­vo is­pi­sa­na tur­ska na­ci­o­nal­na him­na ko­ja po­či­nje sti­hom “Ne boj se“, Jil­di­rim je ka­zao da je po­ku­šaj pu­ča bio naj­ve­ća iz­da­ja, a od­go­vor na­ro­da i gu­še­nje tog po­ku­ša­ja naj­ve­ća po­bje­da ko­jom je pr­vi put vo­lja na­ro­da spri­je­či­la pu­či­ste u na­ka­ni da sru­še dr­žav­ni po­re­dak. Pri­sut­ni­ma se obra­tio i pred­sjed­nik naj­ja­če opo­zi­ci­o­ne Re­pu­bli­kan­ske na­rod­ne par­ti­je (CHP) Ke­mal Ki­lič­da­ro­glu ko­ji je ta­ko­đe odao po­čast svih še­hi­di­ma i ra­nje­ni­ci­ma, kao i svim lju­di­ma ko­ji su po­mo­gli u spr­e­ča­va­nju po­ku­ša­ja pu­ča pro­šle go­di­ne u Tur­skoj.
On je ka­zao da se mo­ra­ju is­tra­ži­ti svi de­ta­lji u ve­zi sa pro­šlo­go­di­šnjom iz­da­jom i po­ku­ša­jem pu­ča, do­da­ju­ći ka­ko par­la­men­tar­na ko­mi­si­ja za is­tra­gu o tom do­ga­đa­ju ni­je za­do­vo­lji­la oče­ki­va­nja i ot­kri­la sve što tre­ba da bu­de ra­svi­je­tlje­no.
Šef tur­ske opo­zi­ci­je ta­ko­đe je po­ru­čio ka­ko bor­ba pro­tiv pu­či­sta ne­će bi­ti pot­pu­na sve dok se ne ot­kri­ju i sank­ci­o­ni­šu svi ko­ji su uče­stvo­va­li u toj iz­da­ji i ko­ji su do­zvo­li­li da iz­daj­ni­ci bu­du in­fil­tri­ra­ni u naj­va­žni­je in­sti­tu­ci­je tur­ske dr­ža­ve.
“Da­ni na­ci­o­nal­nog je­din­stva i de­mo­kra­ti­je“ za­jed­nič­ki je na­ziv sed­mo­dnev­ne ma­ni­fe­sta­ci­je ko­jom se u Tur­skoj i ši­re obi­lje­ža­va pr­va go­di­šnji­ca po­ku­ša­ja voj­nog uda­ra u ko­jem je ubi­je­no 250, a ra­nje­ne 2.193 oso­be. (Ana­do­li­ja)


Ot­pu­šte­no još 7.400 dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka

Sko­ro 7.400 dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka ot­pu­šte­no je u Tur­skoj zbog na­vod­ne po­ve­za­no­sti sa te­o­ri­stič­kim gru­pa­ma u vri­je­me ka­da ze­mlja obi­lje­ža­va pr­vu go­di­šnji­cu od gu­še­nja ne­u­spje­log po­ku­ša­ja voj­nog pu­ča. Na­kon ne­u­spje­log po­ku­ša­ja voj­nog pu­ča, Tur­ska je pro­gla­si­la van­red­no sta­nje ko­je je na sna­zi go­di­nu da­na, a ko­je je omo­gu­ću­lo vla­di da od­lu­ču­je uz po­moć de­kre­ta i ot­pu­sti vi­še de­se­ti­na hi­lja­da lju­di, pod­sje­ća AP. (Tan­jug)


Go­diš­nji­ca pu­ča obi­lje­že­na i u Ro­ža­ja­ma

U pri­su­stvu Ser­ha­ta Ga­li­pa, am­ba­sa­do­ra Tur­ske u Cr­noj Go­ri, re­i­sa Islam­ske za­jed­ni­ce u Cr­noj Go­ri Ri­fa­ta Fej­zi­ća, kao i naj­vi­ših lo­kal­nih zva­nič­ni­ka na če­lu sa pred­sjed­ni­ci­ma op­šti­ne i Skup­šti­ne op­šti­ne Eju­pom Nur­ko­vi­ćem i Hu­se­i­nom Kur­ta­gi­ćem, u Ro­ža­ja­ma je ju­če na grad­skom tr­gu obi­lje­že­na go­di­šnji­ca po­ku­ša­ja voj­nog pu­ča u Tur­skoj. Tom pri­li­kom su čla­no­vi iz­vi­đač­kog od­re­da pri­re­di­li pri­go­dan per­for­mans i na taj na­čin oda­li po­štu po­gi­nu­li­ma to­kom po­ku­ša­ja pu­ča. U dža­mi­ji ,,Sul­tan Mu­rat II’’, ju­če su hut­bu (go­vor) o po­ku­ša­ju voj­nog pu­ča u Tur­skoj odr­ža­li re­is Fej­zić i am­ba­sa­dor Ser­hat Ga­lip. Ga­lip je ka­zao da će se dan po­ku­ša­ja voj­nog pu­ča u Tur­skoj obi­lje­ža­va­ti sva­ke go­di­ne, kao pra­znik po­bje­de de­mo­kra­ti­je i sje­ća­nja na one ko­ji su stra­da­li. Ga­lip je ka­zao da je puč bio usmje­ren pro­tiv Re­pu­bli­ke Tur­ske i pro­tiv de­mo­kra­ti­je, ali da je uje­di­nje­nost tur­skog na­ro­da bi­la ja­ča od po­ku­ša­ja voj­nog uda­ra.
-Oni ko­ji su stra­da­li to­kom po­ku­ša­ja voj­nog uda­ra is­pi­sa­li su isto­ri­ju i oni ne­će bi­ti za­bo­ra­vlje­ni, jer će uvi­jek ima­ti po­seb­no mje­sto u na­šim sr­ci­ma – ka­zao je Ga­lip. V.Ra.


Su­sret s no­vi­na­ri­ma

Pred­sjed­nik Tur­ske Re­džep Ta­jip Er­do­gan upri­li­čio je i su­sret s no­vi­na­ri­ma i pred­stav­ni­ci­ma me­dij­skih ku­ća, po­vo­dom go­di­šnji­ce ne­u­spje­log voj­nog pu­ča u Is­tan­bu­lu. Er­do­gan je pri­mio me­dij­ske po­sle­ni­ke iz broj­nih ze­ma­lja re­gi­o­na i Evro­pe, a me­đu nji­ma bio je i vr­ši­lac du­žno­sti di­rek­to­ra i glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka ,, Da­na’’ Mla­den Mi­lu­ti­no­vić.


Stol­ten­berg: Još pam­tim sli­ke par­la­men­ta

Ge­ne­ral­ni se­kre­tar NA­TO-a Jens Stol­ten­berg po­ru­čio je ka­ko je ne­pri­hva­tljiv bi­lo ka­kav po­ku­šaj ko­ji mo­že na­ni­je­ti šte­tu de­mo­kra­ti­ji ne­ke od ze­ma­lja čla­ni­ca NA­TO. Stol­ten­berg je upu­tio pi­sa­nu po­ru­ku po­vo­dom pr­ve go­di­šnji­ce po­ku­ša­ja pu­ča u Tur­skoj, u ko­joj je pod­sje­tio ka­ko je NA­TO-a od­mah na­kon po­ku­ša­ja pu­ča upu­tio po­dr­šku svom sa­ve­zni­ku Tur­skoj i osu­dio po­ku­šaj dr­žav­nog uda­ra.
-Po­sje­tio sam An­ka­ru od­mah na­kon po­ku­ša­ja pu­ča. Još uvi­jek ni­sam za­bo­ra­vio onaj šok ko­ji sam do­ži­vio pri­li­kom po­sje­te zgra­di tur­skog par­la­men­ta, ko­ja je bom­bar­do­va­na od stra­ne pu­či­sta. Is­ka­zu­je­mo po­što­va­nje pre­ma tur­skom na­ro­du ko­ji je ustao i su­prot­sta­vio se iz­daj­nič­kom po­ku­ša­ju či­ja su me­ta bi­li Vla­da Tur­ske i de­mo­krat­ske in­sti­tu­ci­je ove ze­mlje - po­ru­čio je Stol­ten­berg.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"