Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Roganović osumnjičen za lažne dojave * Damjanović: Neću vratiti mandat SNP: Ne valja mu partija, ali valjaju mandat i Prva banka * Cetinjanin ranjen u vrat * Čudotvorac sabrao hiljade vjernika * Mlađi smo nego što smo mislili * Roganović osumnjičen za lažne dojave * Krst Svetog Jovana Vladimira štiti Crnu Goru
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik URA :
Ni nakon dvije godine gradnje nemamo nijedan metar autoputa. Svaki treći euro u budžetu je pozajmljen, a tek nas čeka zaduživanje za autoput jer je dosad povučeno 200 miliona eura.

Vic Dana :)

Potrošnja
Prodavac automobila objašnjava plavuši:
- Ovaj automobil troši u gradu 8 litara, a na otvorenom troši 6 litara.
Ova ga iznenađeno upita:
- Molim Vas, pa kako auto zna da li je u gradu ?!

Fata: Šta bi ti, bolan, volio da sam ja?Mujo: Kalendar.Fata: Što, je l‘ da me gledaš svaki dan?Mujo: Ne, nego da te mijenjam svake godine!

Sjedi baba u autobusu preko puta nekog momka. On žvaće žvaku, a baba će: - Džabe ti meni pričaš, sinko, ja tebe ništa ne čujem..Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-05-11 U KOSOVSKOM PARLAMENTU PONOVO IZOSTALA RASPRAVA O PROTOKOLU O DEMARKACIJI
Kosovski parlament Pala Vlada, ništa od granice sa Crnom Gorom Duže vrijeme se vodi igra između PDK i LDK ko je kriv što demarkacija sa Crnom Gorom ne može da se usvoji. Više je nego jasno da Srbi za to neće glasati – rekao je potpredsjednik kosovske vlade Branimir Stojanović
Dan - novi portal
Po­sla­ni­ci u Skup­šti­ni Ko­so­va iz­gla­sa­li su ju­če ne­po­vje­re­nje vla­di pre­mi­je­ra Ise Mu­sta­fe, zbog če­ga je iz­o­sta­la pla­ni­ra­na ras­pra­va o pro­to­ko­lu o de­mar­ka­ci­ji sa Cr­nom Go­rom. Zbog pro­ble­ma sa ra­ti­fi­ka­ci­jom do­ku­men­ta o de­mar­ka­ci­ji sa Cr­nom Go­rom, Ko­so­vo je već du­že vri­je­me pod vi­znim re­ži­mom Evrop­ske uni­je. Vla­da­ju­ća ko­a­li­ci­ja do sa­da ni­je uspje­la da obez­bi­je­di po­treb­nu dvo­tre­ćin­sku ve­ći­nu, 80 od 120 gla­so­va, za iz­gla­sa­va­nje tog do­ku­men­ta.
Li­der De­mo­krat­ske par­ti­je Ko­so­va Ka­dri Ve­se­lji je uoči ju­če­ra­šnje sjed­ni­ce, u uto­rak ve­če, raz­go­va­rao sa za­mje­ni­kom po­moć­ni­ka ame­rič­kog dr­žav­nog se­kre­ta­ra Bra­ja­nom Hoj­tom Ji­jem o to­me da se de­mar­ka­ci­ja sa Cr­nom Go­rom na­đe pred skup­šti­nom u sri­je­du, pri­je sjed­ni­ce o po­vje­re­nju Vla­di.
– Uko­li­ko Vla­da ne pro­sli­je­di spo­ra­zum o de­mar­ka­ci­ji pri­je sjed­ni­ce o po­vje­re­nju pre­mi­je­ro­vom ka­bi­ne­tu, on­da tre­ba na­ći dru­ga rje­še­nja – ka­zao je ta­da Ve­se­lji.
Po­red opo­zi­ci­je, ovom spo­ra­zu­mu se pro­ti­ve i po­sla­ni­ci ak­tu­el­ne vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je jer sma­tra­ju da pro­ces ni­je ura­đen ka­ko tre­ba, pre­no­si Tan­jug.
Am­ba­sa­da Sje­di­nje­nih Dr­ža­va ra­ni­je je po­zva­la Skup­šti­nu Ko­so­va da ra­ti­fi­ku­je spo­ra­zum o de­mar­ka­ci­ji sa Cr­nom Go­rom.
Uoči sjed­ni­ce par­la­men­ta, pot­pred­sjed­nik ko­sov­ske vla­de Bra­ni­mir Sto­ja­no­vić sa­op­štio je da pred­stav­ni­ci Sr­ba ne­će gla­sa­ti za de­mar­ka­ci­ju gra­nič­ne li­ni­je sa Cr­nom Go­rom.
– Mi­slim da je ko­sov­ska vla­da „bo­le­snik” ko­ji je na apa­ra­ti­ma već du­že vri­je­me. Sa­da se sa­mo po­sta­vlja pi­ta­nje ko će is­klju­či­ti te apa­ra­te, ko će ogla­si­ti da Vla­da ne po­sto­ji, i da po­sto­ji nad­me­ta­nje iz­me­đu PDK i LDK ko će bi­ti op­tu­žen za to – is­ta­kao je Sto­ja­no­vić u iz­ja­vi za RTS.
On je do­dao da su iz­bo­ri ne­mi­nov­ni i da je to vi­še ne­go ja­sno.
– Ni­šta dru­go se da­nas ne­će de­ša­va­ti. Da li će ko­sov­ska vla­da pa­sti da­nas ili za ne­dje­lju da­na, sa­svim je ne­bit­no. Ja­sno je da se ide na no­ve iz­bo­re, a ko će se pri­ka­za­ti me­đu­na­rod­noj za­jed­ni­ci kao kon­struk­ti­van, a ko kao ne­kon­struk­ti­van, to je bor­ba ko­ju Al­ban­ci vo­de iz­me­đu se­be i to nas ne in­te­re­su­je. Du­že vri­je­me se vo­di igra iz­me­đu PDK i LDK ko je kriv što de­mar­ka­ci­ja ne mo­že da se usvo­ji. Vi­še je ne­go ja­sno da Sr­bi za to ne­će gla­sa­ti, ali i da oni sa­mi ima­ju pro­blem sa svo­jim po­sla­ni­ci­ma ka­ko da ih ubi­je­de da za to gla­sa­ju – za­klju­čio je pot­pred­sjed­nik ko­sov­ske vla­de.
Za pad ko­sov­ske vla­de gla­sa­li su i po­sla­ni­ci De­mo­krat­ske par­ti­je Ko­so­va (DPK) Ha­ši­ma Ta­či­ja. Roj­ters je iz­vi­je­stio da je 78 od 120 po­sla­ni­ka gla­sa­lo za ne­po­vje­re­nje Vla­di. Pro­tiv tog pred­lo­ga bi­la je po­sla­nič­ka gru­pa DSK, ko­ja je oci­je­ni­la da je Ko­so­vo ima­lo naj­u­spje­šni­jeg pre­mi­je­ra u po­sljed­njem pe­ri­o­du.
Pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je op­tu­ži­li su ko­so­vsku vla­du da ni­je is­pu­ni­la obe­ća­nja da­ta to­kom kam­pa­nje i da je stvo­ri­la ne­po­vje­re­nje jav­no­sti.
Pre­mi­jer Isa Mu­sta­fa re­kao je to­kom ras­pra­ve da je pred­log o ne­po­vje­re­nju po­li­tič­ki, bez ar­gu­me­na­ta, i da se ne­ke ra­ni­je na­či­nje­ne gre­ške pre­ba­cu­ju na rad ove vla­de.
– Pe­ti­ci­ja ima za cilj de­sta­bi­li­za­ci­ju ze­mlje, a cilj je i skri­va­nje ko­rup­tiv­nih afe­ra od­ra­ni­je. Mi smo ze­mlja ko­ja ima naj­vi­še uspje­ha u bor­bi pro­tiv eks­tre­mi­zma, mi­gra­ci­je, i ko­rup­ci­je. Ima­mo pet no­vih pri­zna­nja, do­bi­li smo te­le­fon­ski kod i za­ko­ni se spro­vo­de na ci­je­loj te­ri­to­ri­ji Ko­so­va. Ova vla­da je iz­vr­ši­la mno­ge re­for­me. Na­sli­je­di­li smo du­go­ve od­ra­ni­je, ali smo is­pu­ni­li oba­ve­ze i po­ve­ća­li bu­džet, ot­pi­sa­li smo du­go­ve, ali smo ima­li bu­džet­sku sta­bil­nost. Po­sta­li smo dio mno­gih or­ga­ni­za­ci­ja.To go­vo­ri o kre­di­bi­li­te­tu ove vla­de – na­veo je Mu­sta­fa, pre­no­si RTK2.
V.R.


Dar­ma­no­vić: Str­plji­vo će­mo če­ka­ti

Ako ko­sov­ski par­la­ment ne iz­gla­sa de­mar­ka­ci­ju sa Cr­nom Go­rom, na­ša ze­mlja će bi­ti str­plji­va, ka­zao je mi­ni­star vanj­skih po­slo­va Sr­đan Dar­ma­no­vić, iz­ra­ziv­ši na­du da će se to ipak de­si­ti.
– Mi će­mo bi­ti ve­o­ma za­do­volj­ni uko­li­ko po­sla­ni­ci u ko­sov­skom par­la­men­tu ra­ti­fi­ku­ju pro­to­kol o raz­gra­ni­če­nju jer će ti­me sa dnev­nog re­da bi­ti ski­nut pro­blem ko­ji ne po­sto­ji u Cr­noj Go­ri – na­veo je Dar­ma­no­vić.
Ka­ko je do­dao, uko­li­ko se to ne de­si, u Cr­noj Go­ri će bi­ti str­plji­vi jer je to stvar od­no­sa me­đu po­li­tič­kim sna­ga­ma na Ko­so­vu.
– Ne mo­že­mo mno­go na to da uti­če­mo, ni­ti, na kra­ju kra­je­va, tre­ba to da ra­di­mo. Vje­ru­je­mo da će pre­vag­nu­ti od­go­vo­ran od­nos ko­ji će taj pro­blem, ko­ji za­pra­vo i ni­je ozbi­ljan, ri­je­ši­ti na za­do­vo­lja­va­ju­ći na­čin za obje ze­mlje i ti­me otvo­ri­ti put za vi­znu li­be­ra­li­za­ci­ju za gra­đa­ne Ko­so­va, ko­ji to za­slu­žu­ju – re­kao je Dar­ma­no­vić.


Me­do­je­vić: Po­ni­šti­ti pri­zna­nje Ko­so­va

Funk­ci­o­ner DF-a Ne­boj­ša Me­do­je­vić sa­op­štio je ju­če da bi cr­no­gor­ska vla­da mo­ra­la da po­vu­če pri­zna­nje dr­ža­ve Ko­so­vo. Ka­ko je na­veo, na taj na­čin bi se za­šti­tio mi­ni­mum na­ci­o­na­lih in­te­re­sa i dig­ni­tet dr­ža­ve Cr­ne Go­re.
– Ova oče­ki­va­na od­lu­ka ko­sov­skog par­la­men­ta sa­mo je do­kaz da je pro­je­kat „Ve­li­ke Al­ba­ni­je” usmje­ren i na dio te­ri­to­ri­je Cr­ne Go­re. Ko­so­vo ne pri­zna­je su­ve­re­nost i te­ri­to­ri­jal­ni in­te­gri­tet dr­ža­ve Cr­ne Go­re – na­pi­sao je Me­do­je­vić na svom fej­sbuk pro­fi­lu.
On sma­tra da bi Vla­da Cr­ne Go­re mo­ra­la da po­vu­če svog am­ba­sa­do­ra iz Pri­šti­ne i da am­ba­sa­do­ra Ko­so­va u Pod­go­ri­ci pro­gla­si pe­ro­snom non gra­ta.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"