Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Roganović osumnjičen za lažne dojave * Damjanović: Neću vratiti mandat SNP: Ne valja mu partija, ali valjaju mandat i Prva banka * Cetinjanin ranjen u vrat * Čudotvorac sabrao hiljade vjernika * Mlađi smo nego što smo mislili * Roganović osumnjičen za lažne dojave * Krst Svetog Jovana Vladimira štiti Crnu Goru
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik URA :
Ni nakon dvije godine gradnje nemamo nijedan metar autoputa. Svaki treći euro u budžetu je pozajmljen, a tek nas čeka zaduživanje za autoput jer je dosad povučeno 200 miliona eura.

Vic Dana :)

Potrošnja
Prodavac automobila objašnjava plavuši:
- Ovaj automobil troši u gradu 8 litara, a na otvorenom troši 6 litara.
Ova ga iznenađeno upita:
- Molim Vas, pa kako auto zna da li je u gradu ?!

Fata: Šta bi ti, bolan, volio da sam ja?Mujo: Kalendar.Fata: Što, je l‘ da me gledaš svaki dan?Mujo: Ne, nego da te mijenjam svake godine!

Sjedi baba u autobusu preko puta nekog momka. On žvaće žvaku, a baba će: - Džabe ti meni pričaš, sinko, ja tebe ništa ne čujem..Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-05-11 DO KRAJA SEDMICE POČEĆE RAZGOVORI O FORMIRANJU VLASTI U HERCEG NOVOM, DEMOKRATE PORUČUJU
Spremni za široku koaliciju Novska lista i Demokratska Crna Gora nosioci su odgovornosti za vođenje grada, što ujedno smatramo i velikom čašću i obavezom koju su nam građani ukazali – poručili su iz Novske liste
Dan - novi portal
Raz­go­vo­ri o for­mi­ra­nju no­ve vla­sti u Her­ceg No­vom po­če­će do kra­ja sed­mi­ce, sa­op­štio je ju­če no­si­lac li­ste De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Ste­van Ka­tić. Ka­ko je is­ta­kao, Her­ceg No­vi ne mo­že da če­ka i za­to je De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra po­sve­će­na do­go­vo­ri­ma oko for­mi­ra­nja vla­sti.
– Kao što smo to is­ta­kli, stav De­mo­kra­ta je da se for­mi­ra što ši­ra ko­a­li­ci­ja sa onim po­li­tič­kim su­bjek­ti­ma ko­ji su re­kli da ne­će sa De­mo­krat­skom par­ti­jom so­ci­ja­li­sta, jer se sa­mo u okvi­ru ši­ro­ke ko­a­li­ci­je mo­že do­bi­ti naj­bo­lja ka­drov­ska po­nu­da ko­ju Her­ceg No­vi za­slu­žu­je i ko­ja ga mo­že uči­ni­ti pro­spe­ri­tet­ni­jim gra­dom. U skla­du s tim, svi do­sa­da­šnji ko­a­li­ci­o­ni part­ne­ri mo­gu oče­ki­va­ti for­mal­ni po­ziv za pr­vi sa­sta­nak na kom će po­če­ti do­go­vor oko for­mi­ra­nja no­ve de­mo­krat­ske vla­sti u Her­ceg No­vom – sa­op­štio je Ka­tić.
Ka­ko je is­ta­kao, stav De­mo­kra­ta pre­ma De­mo­krat­skom fron­tu u ve­zi sa do­go­vo­rom o for­mi­ra­nju vla­sti u Her­ceg No­vom isti je kao i pre­ma svim osta­lim po­li­tič­kim su­bjek­ti­ma, „a na­šim bu­du­ćim ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma”.
– De­mo­kra­te su iz­u­zet­no po­sve­će­ne opo­zi­ci­o­nom je­din­stvu, ta­ko da će­mo ap­so­lut­no uva­ži­ti sve pred­lo­ge, sta­vo­ve i prin­ci­pe i De­mo­krat­skog fron­ta i osta­lih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta u to­ku pro­ce­sa do­go­vo­ra oko for­mi­ra­nja no­ve de­mo­krat­ske vla­sti – na­gla­sio je Ka­tić.
On je u iz­ja­vi za Ra­dio Ja­dran sa­op­štio tri kru­ci­jal­na za­htje­va De­mo­kra­ta za for­mi­ra­nje bu­du­će vla­sti.
– Po­što­va­nje de­mo­krat­skih prin­ci­pa –for­mi­ra­nje vla­sti sa­gla­sno bro­ju ostva­re­nih gla­so­va. Po­što­va­nje iz­bor­nog pro­gra­ma De­mo­kra­ta, kao i iz­bor­nih pro­gra­ma na­ših ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra. Oda­bir po­šte­nih, struč­nih i prin­ci­pi­jel­nih ka­dro­va, od­no­sno onih lju­di ko­ji će ra­di­ti je­di­no za gra­đa­ne i je­di­no u in­te­re­su gra­da – re­kao je Ka­tić.
Iz Nov­ske li­ste su ju­če po­ru­či­li da pri­hva­ta­ju i vr­lo ozbilj­no shva­ta­ju po­ziv De­mo­kra­ta za raz­go­vo­re o for­mi­ra­nju no­ve lo­kal­ne vla­sti u Her­ceg No­vom.
– Sma­tra­mo da su Nov­ska li­sta i De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra no­si­o­ci od­go­vor­no­sti za vo­đe­nje gra­da, što ujed­no sma­tra­mo i ve­li­kom ča­šću i oba­ve­zom ko­ju su nam gra­đa­ni uka­za­li. Ta­ko­đe, sma­tra­mo da vre­me­na ima ve­o­ma ma­lo, se­zo­na je na pra­gu, i pot­pu­no od­go­vor­no pri­stu­pa­mo pre­go­vo­ri­ma i ko­li­ko sju­tra na­da­mo se sa­stan­ku – po­ru­či­li su iz Pred­sjed­ni­štva Nov­ske li­ste.
Pod­sje­ća­ju da je u pred­iz­bor­noj kam­pa­nji Nov­ska li­sta obe­ća­la da će u dje­lo­va­nju sta­vi­ti Her­ceg No­vi na pr­vo mje­sto.
– Glav­ni prin­ci­pi Nov­ske li­ste za pre­go­vo­re, po­red pro­gra­ma i pro­je­ka­ta, bi­će tri stva­ri:de­po­li­ti­za­ci­ja, ra­ci­o­na­li­za­ci­ja, ot­pu­šta­nje i no­va si­ste­ma­ti­za­ci­ja rad­nih mje­sta, kao i za­mr­za­va­nje za­po­šlja­va­nja do dalj­njeg, osim od­re­đe­nih se­zon­skih po­slo­va. Ovih prin­ci­pa će­mo se dr­ža­ti po ci­je­nu da ne bu­de­mo dio bu­du­će vla­sti – na­gla­še­no je u sa­op­šte­nju Nov­ske li­ste.
Oni su po­ru­či­li da onaj ko ula­zi u po­li­ti­ku sa­mo da bi se oko­ri­stio ne­će bi­ti sa­stav­ni dio te ko­a­li­ci­je.
Ko­men­ta­ri­šu­ći uslo­ve Nov­ske li­ste za for­mi­ra­nje vla­sti, Ka­tić je ka­zao da je to ne­što što i De­mo­kra­te po­dr­ža­va­ju i da je to je­dan od pu­te­va ko­jim tre­ba da kre­ne Her­ceg No­vi.
– U ne­for­mal­nim raz­go­vo­ri­ma, mi smo se sa­gla­si­li sa na­šim part­ne­ri­ma iz Nov­ske li­ste. To ni­su uslo­vi, već do­go­vo­ri, jer je ri­ječ o sta­vo­vi­ma i prin­ci­pi­ma ko­ji su De­mo­kra­ta­ma ap­so­lut­no pri­hva­tlji­vi – is­ta­kao je Ka­tić.
V.R.-K.M.

Fan­fa­ni: SD će po­dr­ža­ti one ko­ji ra­de za gra­đa­ne

So­ci­jal­de­mo­kra­te su ve­o­ma za­do­volj­ne re­zul­ta­tom ko­ji su ostva­ri­le na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Her­ceg No­vom, ko­ji je go­to­vo dva i po pu­ta bo­lji ne­go onaj na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma, a ti­me je de­fi­ni­tiv­no po­tvr­đe­no da je ide­ja par­ti­je sa­ču­va­na i traj­no ute­me­lje­na, sa­op­šti­la je no­si­lac li­ste SD Ta­tja­na Fan­fa­ni.
– Is­po­sta­vi­lo da je sa­mo­sta­lan na­stup SD bio pun po­go­dak. Za ne­ko­li­ko mje­se­ci od par­la­men­tar­nih iz­bo­ra osvo­ji­li smo go­to­vo dva i po pu­ta ve­ću po­dr­šku u od­no­su na ok­to­bar 2016. go­di­ne, što sa­mo po­tvr­đu­je da je istin­ska so­ci­jal­de­mo­krat­ska ide­ja do­dat­no oja­ča­na u Her­ceg No­vom, a ti­me i traj­no ute­me­lje­na. Ovaj re­zul­tat nas još vi­še oba­ve­zu­je da na pra­vim so­ci­jal­de­mo­krat­skim vri­jed­no­sti­ma još ja­če is­tra­ja­va­mo i u na­red­nom pe­ri­o­du –na­ve­la je Fan­fa­ni.
Do­da­la je da će SD u ra­du Skup­šti­ne Her­ceg No­vog po­dr­ža­ti par­ti­je ko­je su istin­ski sprem­ne da ra­de u in­te­re­su gra­da i gra­đa­na Her­ceg No­vog.


Pri­ja­ve će pre­da­ti osnov­nom tu­ži­la­štvu

Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo re­a­go­va­lo je po­vo­dom in­for­ma­ci­ja u me­di­ji­ma da je nad­le­žno za iz­bor­ne ne­re­gu­lar­no­sti na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, po­ja­šnja­va­ju­ći da će se svim pri­ja­va­ma ba­vi­ti osnov­no tu­ži­la­štvo i da su oni nad­le­žni za par­la­men­tar­ne iz­bo­re.
– Pod­sje­ća­mo da je Za­ko­nom o do­pu­ni za­ko­na o Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu pro­pi­sa­no da su u nad­le­žno­sti Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva po­vre­de iz­bor­nih pra­va (pro­pi­sa­nih u gla­vi še­sna­est Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Cr­ne Go­re) ko­je se od­no­se na par­la­men­tar­ne iz­bo­re, odr­ža­ne 16.ok­to­bra 2016.go­di­ne – pi­še u re­a­go­va­nju.
Za­ko­nom o do­pu­ni za­ko­na o Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu pre­ci­zi­ra­no je da će se ovaj za­kon pri­mje­nji­va­ti do pra­vo­sna­žnog okon­ča­nja svih po­stu­pa­ka po­kre­nu­tih po­vo­dom iz­bo­ra 16. ok­to­bra 2016.go­di­ne.
– Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo će sve pri­ja­ve ko­je se od­no­se na sum­nje da je do­šlo do po­vre­de iz­bor­nih pra­va na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Her­ceg No­vom pro­sli­je­di­ti nad­le­žnom Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Her­ceg No­vom – na­vo­di se u sa­op­šte­nju SDT-a.M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"