Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Roganović osumnjičen za lažne dojave * Damjanović: Neću vratiti mandat SNP: Ne valja mu partija, ali valjaju mandat i Prva banka * Cetinjanin ranjen u vrat * Čudotvorac sabrao hiljade vjernika * Mlađi smo nego što smo mislili * Roganović osumnjičen za lažne dojave * Krst Svetog Jovana Vladimira štiti Crnu Goru
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik URA :
Ni nakon dvije godine gradnje nemamo nijedan metar autoputa. Svaki treći euro u budžetu je pozajmljen, a tek nas čeka zaduživanje za autoput jer je dosad povučeno 200 miliona eura.

Vic Dana :)

Potrošnja
Prodavac automobila objašnjava plavuši:
- Ovaj automobil troši u gradu 8 litara, a na otvorenom troši 6 litara.
Ova ga iznenađeno upita:
- Molim Vas, pa kako auto zna da li je u gradu ?!

Fata: Šta bi ti, bolan, volio da sam ja?Mujo: Kalendar.Fata: Što, je l‘ da me gledaš svaki dan?Mujo: Ne, nego da te mijenjam svake godine!

Sjedi baba u autobusu preko puta nekog momka. On žvaće žvaku, a baba će: - Džabe ti meni pričaš, sinko, ja tebe ništa ne čujem..Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-05-12 ALEKSA BEČIĆ ISTAKAO DA PAD DPS-A I RAST DEMOKRATA NIKO NE MOŽE ZAUSTAVITI
Bečić Pobijedili smo ekstremizam kojim se hrani kriminal Pokazali smo da se DPS može pobijediti i na lokalnom nivou uprkos svim zloupotrebama državnih resursa i drugim manipulacijama, kazao Bečić
Dan - novi portal
Na­rod je li­der opo­zi­ci­je, a De­mo­kra­te su li­der po­bje­da, li­der pro­mje­na i li­der po­mi­re­nja, is­ta­kao je si­noć pred­sjed­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Alek­sa Be­čić. On je ka­zao da su iz­bo­ri u Her­ceg No­vom 7. ma­ja, na ko­ji­ma su De­mo­kra­te ostva­ri­le po­bjed­nič­ki re­zul­tat, po­ka­za­li da se De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta (DPS) mo­že po­bi­je­di­ti i na lo­kal­nom ni­vou upr­kos svim zlo­u­po­tre­ba­ma dr­žav­nih re­su­r­sa i dru­gim ma­ni­pu­la­ci­ja­ma.
On je ka­zao da je ja­ko bi­tan rad na te­re­nu i da su se De­mo­kra­te na li­cu mje­sta su­prot­sta­vlja­le naj­mrač­ni­jim lič­no­sti­ma iz DPS-a, Slu­žbe dr­žav­ne bez­bjed­no­sti, po­li­ci­je i pod­ze­mlja, i da su uspje­le da ih sve po­bi­je­de 7. ma­ja.
– Lič­no sam 50 da­na bio u Her­ceg No­vom i po­sje­tio 700 do­ma­ćin­sta­va. Sli­je­di pet da­na od­mo­ra, a on­da idem u sva­ki grad po 15 da­na, da raz­go­va­ram s lju­di­ma – ka­zao je Be­čić za TV „Vi­je­sti”.
Na­veo je da je stal­no go­vo­rio ko­le­ga­ma iz opo­zi­ci­je da uspjeh le­ži u to­me da se u opo­zi­ci­ji po­štu­ju i uva­ža­va­ju me­đu­sob­no. Ape­lo­vao je na opo­zi­ci­o­ne su­bjek­te da se ob­u­sta­ve me­đu­sob­ni na­pa­di i sva­đe, jer to ne vo­di ni­gdje.
Be­čić je re­kao da je ja­ko za­do­vo­ljan što su gra­đa­ni Her­ceg No­vog 7. ma­ja po­sla­li po­ru­ku da ih do­mi­nant­no ne za­ni­ma po­li­ti­ka sa eks­trem­nih po­zi­ci­ja.
– Mi smo na ovim iz­bo­ri­ma po­bi­je­di­li po­li­ti­ku eks­tre­mi­zma ko­ja hra­ni kri­mi­nal i ko­rup­ci­ju. Pad DPS-a i rast De­mo­kra­ta ni­ko ne mo­že za­u­sta­vi­ti – re­kao je Be­čić.
On je na­veo da je naj­ve­ći dio bi­ra­ča DPS-a u Her­ceg No­vom, ko­ga je 7. ma­ja po­dr­ža­lo oko hi­lja­du bi­ra­ča ma­nje ne­go na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma 16. ok­to­bra, gla­sao za De­mo­kra­te i da se to­ga DPS naj­vi­še pla­ši.
Pred­sjed­nik De­mo­kra­ta je sa­op­štio i da vje­ru­je da će vlast u Her­ceg No­vom bi­ti ve­o­ma br­zo for­mi­ra­na.
– Vje­ru­je­mo u do­go­vor, i da po­sto­ji ap­so­lut­na vlast u Her­ceg No­vom mi bi­smo raz­go­va­ra­li sa svim po­ten­ci­jal­nim part­ne­ri­ma, jer ne ži­vi sva pa­met kod jed­nog su­bjek­ta – po­ja­šnja­va Be­čić.
Ka­ko je re­kao, ako bi­lo ko ima sa­zna­nja da su De­mo­kra­te ne­za­ko­ni­to fi­nan­si­ra­ne, to tre­ba da pri­ja­vi nad­le­žnim or­ga­ni­ma. Me­đu­tim, u tom smi­slu je, sma­tra li­der De­mo­kra­ta, ap­so­lut­no opu­šten jer ta­kvih do­ka­za ne­ma, ni­ti je bi­lo ne­pra­vil­no­sti u fi­nan­si­ra­nju De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re. Pod­sje­tio je ka­ko su Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je i Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja kon­tro­li­sa­le rad De­mo­kra­ta, i ne da ni­je na­đe­na bi­lo ka­kva ne­pra­vil­nost već su svi stra­nač­ki iz­vje­šta­ji do­bi­li či­stu de­set­ku.
– I da­nas, za­mi­sli­te taj bez­o­bra­zluk, vi­di­mo ka­ko Mi­lo Đu­ka­no­vić ima kre­di­bi­li­te­ta, baš on ko­ji je sim­bol za kri­mi­nal i ko­rup­ci­ju, da ne­ko­ga op­tu­žu­je za kri­mi­nal i ko­rup­ci­ju – sa­op­štio je Be­čić.
Ka­ko tvr­di, šef DPS-a je iz­re­kao no­tor­nu ne­i­sti­nu ka­da je iz­ja­vio da je osu­đi­va­ni kri­mi­na­lac fi­nan­si­rao kam­pa­nju De­mo­kra­ta.
– Đu­ka­no­vić, ako ima do­ka­ze, ako je nje­mu ne­pri­jat­no da to do­sta­vlja dr­žav­nim or­ga­ni­ma, ne­ka ih do­sta­vi me­ni, ja ću pro­tiv se­be pod­ni­je­ti kri­vič­nu pri­ja­vu. Po­zi­vam tu­ži­la­štvo, go­spo­du Stan­ko­vi­ća i Kat­ni­ća, ne­ka sve is­pi­ta­ju. Ako ne­ko u Cr­noj Go­ri zna da od­re­đe­no li­ce u ime De­mo­kra­ta oba­vlja ne­mo­ral­no svoj po­sao, ja ću pod­ni­je­ti pri­ja­vu pro­tiv tog li­ca – ka­že Be­čić.
On je ob­ja­snio da će od­lu­ku o mo­gu­ćoj kan­di­da­tu­ri za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re do­ni­je­ti or­ga­ni De­mo­kra­ta, uz na­po­me­nu da to za­vi­si i od to­ga da li će istog da­na bi­ti odr­ža­ni par­la­men­tar­ni i lo­kal­ni iz­bo­ri, na če­mu in­si­sti­ra cje­lo­klup­na opo­zi­ci­ja.M.V.


To što je DPS ura­dio Bu­dvi ne bi ni oku­pa­tor

Li­der De­mo­kra­ta Alek­sa Be­čić re­kao je da su no­va vlast u Bu­dvi i pred­sjed­nik op­šti­ne Dra­gan Kra­po­vić su­o­če­ni sa ogrom­nim pro­ble­mi­ma ko­je je osta­vi­la biv­ša vlast, u ko­joj je glav­nu ri­ječ vo­dio DPS. Be­čić je re­kao da DPS u Bu­dvi da­nas op­tu­žu­je De­mo­kra­te, što je, ka­ko ka­že, sram­no i li­ce­mjer­no.
– Ko nas to op­tu­žu­je, DPS, ko­ji je ura­dio Bu­dvi ono što ne bi ni­je­dan oku­pa­tor. Ja sa­mo tra­žim kon­kret­ne do­ka­ze za te op­tu­žbe. Ta­kvu si­tu­a­ci­ju ko­ju smo mi ta­mo na­sli­je­di­li, pa to nam ne bi ni oku­pa­tor osta­vio. DPS je u Bu­dvi osta­vio mi­li­on­ske du­go­ve, blo­ki­ra­ne ra­ču­ne, pre­ve­li­ku i ne­funk­ci­o­nal­nu ad­mi­ni­sta­ci­ju. U gra­du ko­ji ima 16.000 bi­ra­ča za­po­sle­no je 1.200 lju­di u lo­kal­noj ad­mi­ni­stra­ci­ji. I sa­da par­ti­ja ko­ja je se­be pre­tvo­ri­la u or­ga­ni­zo­va­nu kri­mi­nal­nu gru­pu, ko­ja je na­pra­vi­la ha­os u Bu­dvi, ima obra­za da nas op­tu­žu­je. Ne­će bi­ti la­ko, ne mo­že se to de­si­ti pre­ko no­ći, ali pro­ble­me u Bu­dvi će­mo ri­je­ši­ti – is­ta­kao je Be­čić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"