Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Roganović osumnjičen za lažne dojave * Damjanović: Neću vratiti mandat SNP: Ne valja mu partija, ali valjaju mandat i Prva banka * Cetinjanin ranjen u vrat * Čudotvorac sabrao hiljade vjernika * Mlađi smo nego što smo mislili * Roganović osumnjičen za lažne dojave * Krst Svetog Jovana Vladimira štiti Crnu Goru
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik URA :
Ni nakon dvije godine gradnje nemamo nijedan metar autoputa. Svaki treći euro u budžetu je pozajmljen, a tek nas čeka zaduživanje za autoput jer je dosad povučeno 200 miliona eura.

Vic Dana :)

Potrošnja
Prodavac automobila objašnjava plavuši:
- Ovaj automobil troši u gradu 8 litara, a na otvorenom troši 6 litara.
Ova ga iznenađeno upita:
- Molim Vas, pa kako auto zna da li je u gradu ?!

Fata: Šta bi ti, bolan, volio da sam ja?Mujo: Kalendar.Fata: Što, je l‘ da me gledaš svaki dan?Mujo: Ne, nego da te mijenjam svake godine!

Sjedi baba u autobusu preko puta nekog momka. On žvaće žvaku, a baba će: - Džabe ti meni pričaš, sinko, ja tebe ništa ne čujem..Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-05-12 ZA DANAS ZAKAZAN PRVI SASTANAK OPOZICIONIH PARTIJA O FORMIRANJU VLASTI U HERCEG NOVOM
Katić Dogovor koaliciju gradi
Dan - novi portal
Pr­vi sa­sta­nak opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja, na ini­ci­ja­ti­vu De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, o for­mi­ra­nju no­ve vla­sti u Her­ceg No­vom bi­će odr­žan da­nas. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, no­si­lac li­ste De­mo­kra­ta Ste­van Ka­tić sa­sta­nak je sa­zvao za 17 sa­ti i 30 mi­nu­ta. Na sa­stan­ku će, ka­ko se oče­ku­je, osim De­mo­kra­ta, bi­ti i pred­stav­ni­ci De­mo­krat­skog fron­ta, Nov­ske li­ste, So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je i ko­a­li­ci­je So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je i Gra­đan­skog po­kre­ta URA.
Ka­tić je ne­dav­no po­ru­čio da De­mo­kra­te, po pi­ta­nju for­mi­ra­nja lo­kal­ne vla­sti u Her­ceg No­vom, ni­je­su po­sve­će­ne pre­go­vo­ri­ma, već do­go­vo­ri­ma sa bu­du­ćim ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma, od­no­sno sa po­li­tič­kim su­bjek­ti­ma sa ko­ji­ma či­ne vlast i u Bu­dvi i u Ko­to­ru, a ko­ji su iz­ri­či­to sa­op­šti­li da ne­će sa De­mo­krat­skom par­ti­jom so­ci­ja­li­sta. Stav De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re je da se tre­ba po­sve­ti­ti for­mi­ra­nju što ši­re ko­a­li­ci­o­ne vla­sti ka­ko bi Her­ceg No­vi do­bio naj­bo­lju ka­drov­sku po­nu­du i struk­tu­ru, ko­ju već odav­no za­slu­žu­je. De­mo­kra­te su od­mah na­kon što je Op­štin­ska iz­bor­na ko­mi­si­ja Her­ceg No­vog pro­gla­si­la pre­li­mi­nar­ne re­zul­ta­te iz­bo­ra u toj op­šti­ni po­če­le ne­for­mal­ne raz­go­vo­re sa De­mo­krat­skim fron­tom, So­ci­ja­li­stič­kom na­rod­nom par­ti­jom, Nov­skom li­stom i ko­a­li­ci­jom SDP–URA.
De­mo­kra­te za po­sti­za­nje do­go­vo­ra o što ši­roj ko­a­li­ci­ji u Her­ceg No­vom, ka­ko je sa­op­šte­no, ima­ju tri ključ­na za­htje­va. In­si­sti­ra­će na po­što­va­nju de­mo­krat­skih prin­ci­pa – što pod­ra­zu­mi­je­va for­mi­ra­nje vla­sti sa­gla­sno bro­ju ostva­re­nih gla­so­va. Tra­ži­će i po­što­va­nje iz­bor­nog pro­gra­ma De­mo­kra­ta, kao i iz­bor­nih pro­gra­ma bu­du­ćih ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra. Za­htjev De­mo­kra­ta je i oda­bir po­šte­nih, struč­nih i prin­ci­pi­jel­nih ka­dro­va, od­no­sno onih lju­di ko­ji će ra­di­ti je­di­no za gra­đa­ne i is­klju­či­vo u in­te­re­su Her­ceg No­vog.
Glav­ni prin­ci­pi Nov­ske li­ste, po­red pro­gra­ma i pro­je­ka­ta bi­će, ka­ko su na­gla­si­li, de­po­li­ti­za­ci­ja, ra­ci­o­na­li­za­ci­ja, od­no­sno ot­pu­šta­nje i no­va si­ste­ma­ti­za­ci­ja rad­nih mje­sta, kao i za­mr­za­va­nje za­po­šlja­va­nja do dalj­njeg, osim od­re­đe­nih se­zon­skih po­slo­va. Na­po­me­nu­li su da će se ovih prin­ci­pa dr­ža­ti po ci­je­nu da ne bu­du dio bu­du­će vla­sti u Her­ceg No­vom.
Ka­tić je, ko­men­ta­ri­šu­ći za­htje­ve Nov­ske li­ste, ka­zao da De­mo­kra­te to „po­dr­ža­va­ju i pot­pi­su­ju. Sma­traj da to ni­su „uslo­vi” već do­go­vo­ri, jer je ri­ječ o sta­vo­vi­ma i prin­ci­pi­ma ko­ji su De­mo­kra­ta­ma ap­so­lut­no pri­hva­tlji­vi.
V.R.


OIK utvr­di­la ko­nač­ne re­zul­ta­te

Op­štin­ska iz­bor­na ko­mi­si­ja utvr­di­la je ko­nač­ne re­zul­ta­te pri­je­vre­me­nih lo­kal­nih iz­bo­ra u Her­ceg No­vom. Pri­vre­me­ni re­zul­ta­ti su po­tvr­đe­ni bez ijed­nog pri­go­vo­ra, ka­za­la je Ra­di­ju Ja­dran pred­sjed­ni­ca OIK-a Mir­ja­na Iva­no­vić. Ona je is­ta­kla da je OIK je­di­no mje­sto na ko­jem se mo­gu pri­ja­vlji­va­ti even­tu­al­ne ne­pra­vil­no­sti i na­ru­ša­va­nje iz­bor­nog pro­ce­sa.
– Ri­ječ je o iz­bor­noj kam­pa­nji i ubu­du­će bi taj vid po­ka­zi­va­nja ili do­ka­zi­va­nja ne­re­gu­lar­no­sti pre­ko por­ta­la, fo­to­gra­fi­ja, iz­ja­va, a da u istom mo­men­tu OIK ne­ma ni­ka­kvih sa­zna­nja ve­za­no za bi­lo šta tre­ba­lo na dru­gi na­čin re­gu­li­sa­ti – na­ve­la je Iva­no­vi­će­va.
Na bi­ra­li­šti­ma je 7. ma­ja pra­vo gla­sa is­ko­ri­sti­lo 16.297 gra­đa­na, a pu­tem pi­sma 408, što je ukup­no 16.706. Ne­va­že­ćih li­sti­ća je bi­lo 330. Naj­vi­še man­da­ta osvo­jio je DPS – 12, za­tim sli­je­de De­mo­kra­te sa de­vet, DF če­ti­ri, Nov­ska li­sta tri, SNP dva, a SD, Iz­bor, Gru­pa gra­đa­na Mi­šo Ško­balj i ko­a­li­ci­ja SDP–URA po je­dan man­dat. Cr­no­gor­ska, De­mos i Bo­kelj­ski de­mo­krat­ski sa­vez ni­je­su pre­šli cen­zus.


Gla­sa­li za Pod­go­ri­cu, a ne No­vi

Funk­ci­o­ner Iz­bo­ra Mla­den Iva­no­vić ka­zao je ju­če da ni­je­su za­in­te­re­so­va­ni za uče­šće u vr­še­nju vla­sti, ali da će, ako bu­de ne­kih po­zi­va, kao ko­rekt­ni lju­di i po­li­ti­ča­ri pri­hva­ti­ti te raz­go­vo­re.
– Ga­ran­tu­je­mo da u ni­ka­kve sa­ve­ze ni­ti ko­a­li­ci­je ne­će­mo ula­zi­ti ako ne bu­de­mo ima­li čvr­ste i ne­sum­nji­ve ga­ran­ci­je da je re­a­li­za­ci­ja pro­je­ka­ta i pro­gra­ma Iz­bo­ra iz­vje­sna – po­ru­čio je Iva­no­vić od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje „Da­na” da li su sprem­ni za mo­gu­će raz­go­vo­re. Na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re Na­ta­ša Mar­tić, kan­di­dat za od­bor­ni­ka, ka­za­la je da „osta­je žal da su na ovim iz­bo­ri­ma bi­ra­či oda­bra­li da se ipak cen­tar od­lu­či­va­nja o Her­ceg No­vom vra­ti u Pod­go­ri­cu”.
K.M.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"