Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Drešaj organizovao šverc, Isat ilegalnu proizvodnju? * Izlazak u Novom logičan kao i bojkot u Nikšiću * Majke prekinule proteste * Milova vlada mimo tendera potrošila 2,6 miliona * Trampov zid zidaju teškoće * Rat sa mrtvima * Evropa stvarana na pepelu ratnih poraza
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MAJA ĆATOVIĆ, FUNKCIONER DPS-a :
Očekujem da će Demokratska partija socijalista pobijediti na predstojećim lokalnim izborima u Herceg Novom.

Vic Dana :)


Kaže Perica prijateljima:
- Jeste li znali da novi Ajfon 7 ima aplikaciju za mršavljenje?
Na to će drugovi:
- Kako ona radi?
Perica:
- Pa kupite ga i ostanete bez para za hljeb.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-03-26 KORISNICE NAKNADA APELOVALE NA GRAĐANE DA IM SE DANAS PRIDRUŽE ISPRED SKUPŠTINE
Majke ispred Skupštine Majke pozvale na protest Pozivamo svakog građanina Crne Gore koji je punoljetan i koji, bez obzira na pripadnost ili orijentaciju, smatra da su majke prevarene i izigrane da nam se danas pridruže na protest, saopštila je Željka Savković
Dan - novi portal
Ko­ri­sni­ce na­kna­da za tro­je i vi­še dje­ce da­nas će od­lu­či­ti o na­stav­ku pro­te­sta, sa­op­šte­no je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re. Maj­ke su po­zva­le sve pu­no­ljet­ne gra­đa­ne da im se pri­dru­že na da­na­šnjem sku­pu od 18 sa­ti, na­ja­vlju­ju­ći da će na­kon to­ga do­ni­je­ti ko­nač­nu od­lu­ku o pro­te­stu.
Pred­stav­ni­ca ko­or­di­na­ci­o­nog od­bo­ra maj­ki Želj­ka Sav­ko­vić ka­za­la je da je „na­kon sram­ne od­lu­ke Ustav­nog su­da” oče­ki­va­la mno­go ve­ću po­dr­šku gra­đa­na.
– Oče­ki­va­la sam da će na tro­to­a­ru is­pred Skup­šti­ne bi­ti sva­ki gra­đa­nin ko­ji je shva­tio šta je Ustav­ni sud ura­dio – po­ru­či­la je Sav­ko­vi­će­va pred sto­ti­njak oku­plje­nih gra­đa­na.
Sav­ko­vi­će­va je ka­za­la da se to nje­no oče­ki­va­nje ni­je is­pu­ni­lo, ali da ni­je raz­o­ča­ra­na i da su se „ne­ke stva­ri sa­da is­kri­sta­li­sa­le”.
– Po­zi­va­mo sva­kog gra­đa­ni­na Cr­ne Go­re ko­ji je pu­no­lje­tan i ko­ji, bez ob­zi­ra na pri­pad­nost ili ori­jen­ta­ci­ju, sma­tra da su maj­ke pre­va­re­ne i iz­i­gra­ne da nam se pri­dru­ži. Ako gra­đa­ni mi­sle da tre­ba da se bra­ni do­ži­vot­no ste­če­no pra­vo maj­ki, ne­ka do­đu ov­dje i osta­nu sa na­ma – po­zva­la je Sav­ko­vi­će­va.
Ko­ri­sni­ce na­kna­da po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce pro­te­stu­ju is­pred Skup­šti­ne već 25 da­na. One tra­že uki­da­nje za­ko­na ko­jim su im sma­nje­ne na­kna­de. Tri­de­se­tak že­na štraj­ko­va­lo je gla­đu 11 da­na, ali su od­lu­či­le da od­u­sta­nu od te ra­di­kal­ne mje­re na­kon što je Ustav­ni sud oci­je­nio da sma­nje­nje na­kna­da ni­je pro­tiv­no Usta­vu.
Vla­da je, u okvi­ru mje­ra šted­nje, pred­lo­ži­la sma­nje­nje na­kna­da za maj­ke sa 336 na 264 eura, od­no­sno sa 192 na 144 eura, što je Skup­šti­na usvo­ji­la.
Maj­ke ko­je pro­te­stu­ju is­pred Skup­šti­ne ju­če su do­zvo­li­le da se na­krat­ko za sa­o­bra­ćaj otvo­ri Bu­le­var Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog. Bu­le­var je bio otvo­ren do 16 ča­so­va, na­kon če­ga je opet za­tvo­ren. Maj­ke su ka­za­le da su se na taj po­tez od­lu­či­le ka­ko bi ras­te­re­ti­le sa­o­bra­ćaj u gra­du, po­što je zbog odr­ža­va­nja Me­đu­na­rod­nog ul­tra ma­ra­to­na za­tvo­re­na uli­ca Cr­no­gor­skih ser­da­ra.
Ustav­ni sud Cr­ne Go­re od­ba­cio je pri­je dva da­na ini­ci­ja­ti­ve za ocje­nu ustav­no­sti od­re­da­ba Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dje­či­joj za­šti­ti, ko­jim su sma­nje­ne na­kna­de za maj­ke. Sud je oci­je­nio da Vla­da ima ši­ro­ko pra­vo da od­lu­ču­je o so­ci­jal­noj po­li­ti­ci.
Gra­đan­ska ini­ci­ja­ti­va „Za nas” or­ga­ni­zo­va­la je ju­če pro­test u Bi­je­lom Po­lju, ko­ji je oku­pio vi­še de­se­ti­na gra­đa­na. Ne­za­do­volj­na si­tu­a­ci­jom u dr­ža­vi, gru­pa ,,Za nas” je or­ga­ni­zo­va­la pro­test­ni skup u znak po­dr­ške maj­ka­ma, ko­ri­sni­ca­ma na­kna­da sa tro­je i vi­še dje­ce.
– Lu­ča slo­bo­de je da­nas sti­gla u Bi­je­lo Po­lje. Po­dr­ža­va­mo maj­ke i sve so­ci­jal­ne struk­tu­re u Cr­noj Go­ri ko­je su ne­za­do­volj­ne si­tu­a­ci­jom – po­ru­či­li su or­ga­ni­za­to­ri.
Na­kon oku­plja­nja is­pred zgra­de Op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje kre­nu­li su u pro­test­nu šet­nju gra­dom, skan­di­ra­ju­ći „Slo­bo­da” i po­zi­va­ju­ći gra­đa­ne da im se pri­dru­že.
Pred­stav­nik Gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve „Za nas“ De­mir Ho­džić po­zvao je Bje­lo­polj­ce da se uklju­če u ,,bor­bu za Cr­nu Go­ru svih nas, za dje­cu, maj­ke, bo­lje pla­te,  zdrav­stvo, škol­stvo, sud­stvo...”
– Ne­moj­te da če­ka­te vi­še 50 eura pred iz­bo­re – po­ru­čio je Ho­džić ape­lu­ju­ći na Bje­lo­polj­ce da se oslo­bo­de i pre­sta­nu da ro­bu­ju ovom si­ste­mu. Na­ja­vio je da će or­ga­ni­zo­va­ti pro­test­ne šet­nje i jav­ne tri­bi­ne ši­rom Cr­ne Go­re.
Pred­stav­nik De­mo­kra­ta Cr­ne Go­re Dže­nan Ko­lić iz­ja­vio je da će sva­ko ko mi­sli do­bro Cr­noj Go­ri i nje­nim gra­đa­ni­ma po­dr­ža­ti pro­te­ste.
– Mi se tru­di­mo da pro­mi­je­ni­mo sta­nje u Cr­noj Go­ri, ko­je je ka­ta­stro­fal­no, na­ro­či­to zbog mla­dih lju­di ko­ji ne­ma­ju per­spek­ti­vu – za­klju­čio je Ko­lić.A.O. - M.N.


Idu do Stra­zbu­ra

Maj­ke iz Be­ra­na, ko­je su pret­hod­nih da­na blo­ki­ra­le ras­kr­sni­cu kod Auto-mo­to dru­štva, na ma­gi­stral­nom pu­tu Be­ra­ne–Ro­ža­je, po­ru­či­le su da po ci­je­nu ži­vo­ta ne­će pri­sta­ti da im se pri­ma­nja sma­nje za 25 od­sto. One su, to­kom po­lu­ča­sov­ne blo­ka­de, is­ta­kle da će pro­te­sto­va­ti sve dok se ne po­vu­če od­lu­ka o sma­nje­nju nji­ho­vih na­kna­da. Ka­za­le su da su sprem­ne da prav­du po­tra­že i pred Evrop­skim su­dom za ljud­ska pra­va u Stra­zbu­ru.D.J.


Ustavni sud prekršio Ustav

Ustav­ni sud, ko­ji je ve­ći­nom gla­so­va od­ba­cio ini­ci­ja­ti­ve za ocje­nu usta­vo­sti od­re­da­ba ko­ji­ma su sma­nje­ne na­kna­de za maj­ke, oči­gled­no je po­pu­stio pred po­li­tič­kim pri­ti­sci­ma Vla­de, oci­je­nio je funk­ci­o­ner De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je (DNP) i De­mo­krat­skog fron­ta (DF) Ni­ko­la Jo­va­no­vić. On sma­tra da je ta­kva od­lu­ka Ustav­nog su­da do­kaz da u Cr­noj Go­ri ne po­sto­je si­stem odvo­je­no­sti vla­sti, in­sti­tu­ci­o­nal­na ne­za­vi­snost, vla­da­vi­na pra­va i prav­na si­gur­nost.
– Po­stu­pa­ju­ći po dik­ta­tu iz­vr­šne vla­sti, Ustav­ni sud je pre­kr­šio Ustav i broj­ne po­tvr­đe­ne me­đu­na­rod­ne ugo­vo­re i op­šte­pri­hva­će­na pra­vi­la me­đu­na­rod­nog pra­va, ko­ji shod­no čla­nu 9 Usta­va či­ne sa­stav­ni dio unu­tra­šnjeg prav­nog po­ret­ka, i kao ta­kvi ima­ju pri­mat nad do­ma­ćim za­ko­no­dav­stvom i ne­po­sred­no se pri­mje­nju­ju ka­da od­no­se ure­đu­ju druk­či­je od unu­tra­šnjeg za­ko­no­dav­stva– oci­je­nio je Jo­va­no­vić.
Uka­zu­je da prin­cip prav­ne si­gur­no­sti kao naj­va­žni­ji is­ti­če i Evrop­ski sud prav­de, ob­ja­šnja­va­ju­ći svo­jim od­lu­ka­ma da „evrop­sko za­ko­no­dav­stvo mo­ra bi­ti po­zna­to i nje­go­va pri­mje­na oči­gled­na za sve su­bjek­te na ko­je se od­no­si“.
Iz So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je sa­op­šte­no je da im je „ja­san jad“ pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća ko­ji „oti­ma od iz­mu­če­nih maj­ki da bi bi­lo vi­še za taj­ku­ne i po­zajm­lje­na ime­na nje­go­vih par­tij­skih sa­bo­ra­ca“.


Nu­de prav­nu po­moć

Nikola Jo­va­no­vić je ka­zao da će DNP pru­ži­ti maj­ka­ma bes­plat­nu prav­nu po­moć i u na­red­nom pe­ri­o­du, po­zi­va­ju­ći i osta­le par­ti­je i NVO sek­tor da im se pri­dru­že u to­me.
– Ak­tu­el­na vlast je na ovom pri­mje­ru do­dat­no do­ka­za­la svoj ka­rak­ter, a to je uzi­ma­nje od onih ko­ji­ma naj­vi­še tre­ba i da­va­nje pre­ko sva­ke mje­re oni­ma ko­ji ima­ju naj­vi­še. Si­stem vla­da­vi­ne u Cr­noj Go­ri je us­po­sta­vljen ta­ko da tla­či ve­ći­nu gra­đa­na dok po­sto­ji jed­na od­re­đe­na eli­ta eks­tra­pro­fi­te­ra ko­ja se enorm­no bo­ga­ti, i to ne­za­ko­ni­to. Tvrd­nje da je zbog is­pla­te na­kna­da za maj­ke po­sto­ja­la opa­snost da do­đe do ko­lap­sa jav­nih fi­nan­si­ja je, bla­go re­če­no, vri­je­đa­nje zdra­vog ra­zu­ma svih gra­đa­na Cr­ne Go­re. Oni ko­ji ovo tvr­de ne­ka ob­ja­sne on­da ka­ko je mo­gu­će da u bu­dže­tu ima 10 mi­li­o­na za is­pla­tu bra­tu biv­šem pre­mi­je­ra, po­vo­dom ugo­vo­ra oko ze­mlji­šta „Li­men­ke”, a da ne­ma za maj­ke. Ta­ko­đe, ne­ka ob­ja­sne ka­ko je bu­džet op­stao upr­kos 44 mi­li­o­na po­mo­ći Pr­voj ban­ci jer joj je pri­je­tio fi­nan­sij­ski krah. Ne­ka ob­ja­sne i ka­ko su te­kli po­slo­vi oko kam­pa Zla­ti­ca, ho­te­la Cr­na Go­ra i Lju­bo­vi­ća, i ko­li­ko je bu­džet Cr­ne Go­re ošte­ćen u tim na­mje­šte­nim po­slo­vi­ma – is­ta­kao je Jo­va­no­vić.


Da sa­ra­đu­ju sa Vla­dom

Pred­sjed­nik Bje­lo­polj­ske par­ti­je Mer­su­din Me­đe­do­vić po­zvao je pred­stav­ni­ce ko­or­di­na­ci­o­nog od­bo­ra maj­ki da sa­ra­đu­ju sa Vla­dom, na­vo­de­ći da je ohra­bren iz­ja­vom pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća o no­vom pa­ke­tu so­ci­jal­nih po­li­ti­ka.
– Bje­lo­polj­ska par­ti­ja da­je pu­nu po­dr­šku Vla­di Cr­ne Go­re ko­ja je u na­mje­ri da iz­ra­di no­vi za­kon ko­ji će rav­no­prav­no i bez dis­kri­mi­na­ci­je tre­ti­ra­ti sve so­ci­jal­ne ka­te­go­ri­je – po­ru­či­li su iz te par­ti­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"