Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Drešaj organizovao šverc, Isat ilegalnu proizvodnju? * Izlazak u Novom logičan kao i bojkot u Nikšiću * Majke prekinule proteste * Milova vlada mimo tendera potrošila 2,6 miliona * Trampov zid zidaju teškoće * Rat sa mrtvima * Evropa stvarana na pepelu ratnih poraza
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MAJA ĆATOVIĆ, FUNKCIONER DPS-a :
Očekujem da će Demokratska partija socijalista pobijediti na predstojećim lokalnim izborima u Herceg Novom.

Vic Dana :)


Kaže Perica prijateljima:
- Jeste li znali da novi Ajfon 7 ima aplikaciju za mršavljenje?
Na to će drugovi:
- Kako ona radi?
Perica:
- Pa kupite ga i ostanete bez para za hljeb.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo ZABRINJAVAJUĆI REZULTATI ANALIZE SANITARNE INSPEKCIJE Neispravan svaki četvrti uzorak vode Zbog utvrđenih nepravilnosti donijeto je pet rješenja o zabrani upotrebe vode za piće i 12 rješenja kojim je naložena povremena analiza vode za piće i obavezno mjerenje rezidualnog hlora u vodovodnoj mreži u skladu sa propisima
Dan - novi portal
Sva­ki če­tvr­ti uzo­rak vo­de za pi­će bio je he­mij­ski ili mi­kro­bi­o­lo­ški ne­is­pra­van, po­ka­za­le su ana­li­ze Sa­ni­tar­ne in­spek­ci­je. In­spek­to­ri su kon­tro­li­sa­li is­prav­nost vo­de za pi­će, kao i sta­nje obje­ka­ta, ure­đa­ja i opre­me za vo­do­snab­di­je­va­nje.
– Od ukup­nog bro­ja iz­vr­še­nih pre­gle­da, 403 se od­no­si­lo na pre­gle­de obje­ka­ta jav­nog snab­di­je­va­nja. Od 761 uze­tog uzor­ka, do­sta­vlje­ne ana­li­ze su po­ka­za­le da je oko 26,42 od­sto bi­lo he­mij­ski ne­is­prav­no (mut­no­ća ili ne­do­sta­tak re­zi­du­al­nog hlo­ra), ili mi­kro­bi­o­lo­ški ili i he­mij­ski i mi­kro­bi­o­lo­ški. U iz­vje­štaj­nom pe­ri­o­du evi­den­ti­ra­na je ne­is­prav­nost vo­de za pi­će u ne­ko­li­ko op­šti­na, o če­mu su gra­đa­ni oba­vje­šta­va­ni pre­ko sred­sta­va jav­nog in­for­mi­sa­nja, a u po­je­di­nim slu­ča­je­vi­ma su sa­ni­tar­ni in­spek­to­ri do­no­si­li rje­še­nja o za­bra­ni upo­tre­be vo­de za pi­će. Sa­ni­tar­ni in­spek­to­ri su po­vre­me­no mje­ri­li re­zi­du­al­ni hlor na to­če­ćim mje­sti­ma vo­do­vod­ne mre­že – na­vo­di se u go­di­šnjem iz­vje­šta­ju o ra­du Sa­ni­tar­ne in­spek­ci­je.
Ka­ko su na­ve­li, Sa­ni­tar­noj in­spek­ci­ji ovla­šće­na la­bo­ra­to­ri­ja re­dov­no do­sta­vlja ana­li­ze uzo­ra­ka vo­de za pi­će ko­je ob­u­hva­ta­ju osnov­ne i pe­ri­o­dič­ne pre­gle­de iz svih vo­do­vo­da na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re.
– Zbog utvr­đe­nih ne­pra­vil­no­sti do­ni­je­to je pet rje­še­nja o za­bra­ni upo­tre­be vo­de za pi­će i 12 rje­še­nja ko­jim je na­lo­že­no vr­še­nje po­vre­me­nih ana­li­za vo­de za pi­će i oba­ve­zno mje­re­nje re­zi­du­al­nog hlo­ra u vo­do­vod­noj mre­ži u skla­du sa pro­pi­si­ma – kon­sta­tu­je se u do­ku­men­tu.
Ol­ga Nik­če­vić, iz Cen­tra za za­šti­tu po­tro­ša­ča, sma­tra da broj ne­is­prav­nih uzo­ra­ka vo­de po­ka­zu­je da gra­đa­ni­ma ni­je obez­bi­je­đe­na ade­kvat­na uslu­ga u tom seg­men­tu. Ona sma­tra da bi kon­tro­le is­prav­no­sti vo­de tre­ba­lo da bu­du če­ste i ka­da su vre­men­ski uslo­vi ade­kvat­ni.
– Po­tro­ša­če tre­ba oba­vi­je­sti­ti od­mah ka­da se po­sum­nja da ne­što ni­je u re­du, dok se si­tu­a­ci­ja ne po­pra­vi. Či­ni mi se da to ipak ra­de u ne­kim te­žim slu­ča­je­vi­ma. Ali, pi­ta­nje je ka­da se spro­vo­de ta is­pi­ti­va­nja. Da li je to sa­mo slu­čaj u ne­kim alar­mant­nim si­tu­a­ci­ja­ma, po­sli­je ve­li­kih ki­ša, ili je to u ne­koj pot­pu­no re­gu­lar­noj si­tu­a­ci­ji. Ako je to u re­gu­lar­nim si­tu­a­ci­ja­ma, taj po­da­tak je alar­man­tan – kon­sta­to­va­la je ona.
Nik­če­vićeva do­da­je da bi kon­tro­le tre­ba­lo spro­vo­di­ti bez ob­zi­ra na pa­da­vi­ne.
– Pi­ta­nje je ka­kva je si­tu­a­ci­ja ka­da ne­ma ki­ša. Ako je sta­nje i u tim si­tu­a­ci­ja­ma ta­kvo, on­da tre­ba što če­šće kon­tro­li­sa­ti is­prav­nost vo­de i oba­vje­šta­va­ti gra­đa­ne o re­zul­ta­ti­ma te kon­tro­le – oci­je­ni­la je Nik­če­vićeva.
In­spek­to­ri su la­ni, pri­li­kom kon­tro­le hra­ne pri uvo­zu, za­bra­ni­li uvoz i pro­met osam po­šilj­ki od 69.283 ki­lo­gra­ma. Ra­di­lo se o po­šilj­ka­ma ba­na­na, li­mu­na, kon­zer­vi­sa­nih šam­pi­njo­na i cr­nog vi­na, od če­ga je dio njih vra­ćen is­po­ru­či­o­ci­ma, a dio u pot­pu­no­sti uni­šten.
– Pri­li­kom pre­gle­da bro­do­va, hra­ne i pred­me­ta op­šte upo­tre­be, po osno­vu na­pla­te ad­mi­ni­stra­tiv­ne tak­se, na­pla­će­no je ukup­no 1.062.974 eura, dok je po osno­vu na­kna­de za zdrav­stve­ni pre­gled po­šilj­ki na­pla­će­no ukup­no 151.218 eura. U spro­vo­đe­nju nad­zo­ra u spolj­no­tr­go­vin­skom pro­me­tu, Sa­ni­tar­na in­spek­ci­ja je na­pla­ti­la ukup­no 1.214.192 eura – na­vo­di se u go­di­šnjem iz­vje­šta­ju
Sa­ni­tar­na in­spek­ci­ja je spro­vo­di­la nad­zor nad put­ni­ci­ma, nji­ho­vim stva­ri­ma, sa­o­bra­ćaj­nim sred­stvi­ma u me­đu­na­rod­nom sa­o­bra­ća­ju, kao i nad uvo­zom hra­ne, pred­me­ti­ma op­šte upo­tre­be i he­mi­ka­li­ja­ma, ra­di spre­ča­va­nja uno­še­nja za­ra­znih bo­le­sti na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re, na gra­nič­nim pre­la­zi­ma i dru­gim mje­sti­ma gdje se vr­ši ca­ri­nje­nje. A.O.


Kon­tro­li­sa­li 875.062 put­ni­ka

In­spek­to­ri Sa­ni­tar­ne in­spek­ci­je su kon­tro­li­sa­li 1.848 stra­nih bro­do­va.
– Iz­da­to je 13 po­tvr­da o oslo­bo­đe­nju od de­ra­ti­za­ci­je i 1.848 po­tvr­da–do­zvo­la za slo­bo­dan sa­o­bra­ćaj bro­do­va. Zdrav­stve­nim nad­zo­rom ob­u­hva­će­no je 875.062 put­ni­ka u me­đu­na­rod­nom sa­o­bra­ća­ju, od ko­jih je 78.678 bi­lo do­ma­ćih i 796.384 stra­nih put­ni­ka. U ci­lju spre­ča­va­nja uno­še­nja u ze­mlju, ši­re­nja i po­ja­ve za­ra­znih bo­le­sti u po­stup­ku zdrav­stve­nog nad­zo­ra nad put­ni­ci­ma, ko­ji do­la­ze iz ze­ma­lja u ko­ji­ma ima ko­le­re, ku­ge, ma­la­ri­je, he­mo­ra­gij­ske gro­zni­ce, sa­ni­tar­ni in­spek­to­ri su sta­vi­li pod zdrav­stve­ni nad­zor 36 li­ca, ko­ji­ma su na gra­nič­nom pre­la­zu (Bo­žaj) uru­če­na rje­še­nja o sta­vlja­nju pod zdrav­stve­ni nad­zor (36), a kon­trol­nim pre­gle­di­ma je utvr­đe­no da su sva rje­še­nja iz­vr­še­na, tj. da su se sva li­ca u od­re­đe­nom ro­ku ja­vi­la na pre­gled zdrav­stve­nim usta­no­va­ma (hi­gi­jen­sko-epi­de­mi­o­lo­škim slu­žba­ma) u mje­sti­ma bo­rav­ka – na­ve­de­no je u do­ku­men­tu Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"