Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Drešaj organizovao šverc, Isat ilegalnu proizvodnju? * Izlazak u Novom logičan kao i bojkot u Nikšiću * Majke prekinule proteste * Milova vlada mimo tendera potrošila 2,6 miliona * Trampov zid zidaju teškoće * Rat sa mrtvima * Evropa stvarana na pepelu ratnih poraza
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MAJA ĆATOVIĆ, FUNKCIONER DPS-a :
Očekujem da će Demokratska partija socijalista pobijediti na predstojećim lokalnim izborima u Herceg Novom.

Vic Dana :)


Kaže Perica prijateljima:
- Jeste li znali da novi Ajfon 7 ima aplikaciju za mršavljenje?
Na to će drugovi:
- Kako ona radi?
Perica:
- Pa kupite ga i ostanete bez para za hljeb.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo MINISTARSTVA PROŠLE GODINE ČESTO BEZ JAVNIH PROCEDURA KUPOVALA ROBU I USLUGE
Milova vlada mimo tendera potrošila 2,6 miliona
Dan - novi portal
Po­je­di­ni vla­di­ni re­so­ri su mi­mo ten­de­ra pla­ća­li pra­nje te­pi­ha, ura­mlji­va­nje sli­ka, cvi­je­će, re­pre­zen­ta­ci­je, psi­ho-te­sto­ve, be­bi-opre­mu, fla­ste­re, VIP sa­lo­ne...
Vla­da biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća po­tro­ši­la je pro­šle go­di­ne 2.600.097 eura za­o­bi­la­ze­ći ten­der­ske pro­ce­du­re, po­ka­zu­ju iz­vje­šta­ji ko­je su vla­di­ni re­so­ri pre­da­li Upra­vi za jav­ne na­bav­ke. Biv­ši sa­ziv Vla­de la­ni je za 200.000 eura po­ve­ćao iz­dat­ke za na­bav­ku ro­be i uslu­ga bez ras­pi­si­va­nja ten­de­ra, od­no­sno ne­po­sred­nim spo­ra­zu­mom.
Za­kon o jav­nim na­bav­ka­ma ne za­bra­nju­je ova­kav me­ha­ni­zam tr­go­vi­ne, ali ogra­ni­ča­va po­tro­šnju u skla­du sa iz­vr­še­nim bu­dže­tom. Upr­kos to­me, tri re­so­ra - i to na­u­ke, kul­tu­re i ljud­skih pra­va pro­bi­la su li­mi­te.
Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja, ko­jim je la­ni ru­ko­vo­dio Bra­ni­mir Gvo­zde­no­vić, za­o­bi­la­ze­ći ten­der­ske pro­ce­du­re pla­ća­lo je no­ta­re, me­dij­ske uslu­ge, or­ga­ni­za­ci­je do­ga­đa­ja, ra­ču­nar­sku opre­mu, knji­ge, pre­voz, cvi­je­će, zla­to­rez, advo­ka­te, kli­ma-ure­đa­je, kao i struč­ni nad­zor i raz­ne dru­ge ro­be i uslu­ge. To je gra­đa­ne ko­šta­lo 387.785 eura, što je ne­što vi­še od je­dan od­sto bu­dže­ta za jav­ne na­bav­ke ko­ji je u 2016. bio 30,8 mi­li­o­na eura.
U Mi­ni­star­stvu ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja mi­mo ten­de­ra pla­ća­li su pre­vo­đe­nja, ra­ču­ne za mo­bil­ne te­le­fo­ne, odr­ža­va­nja vo­zi­la, ku­po­va­li far­ma­ce­ut­ske pro­iz­vo­de, kom­pju­ter­sku opre­mu i li­te­ra­tu­ru. Za to su po­tro­ši­li 283.701 euro, što je 3,15 od­sto ukup­nog bu­dže­ta od de­vet mi­li­o­na. Tim re­so­rom pro­šle go­di­ne su upra­vlja­li Zo­ri­ca Ko­va­če­vić i Bo­ris Ma­rić.
Re­sor od­bra­ne je za vri­je­me man­da­ta mi­ni­stra Mi­li­ce Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić me­to­dom ne­po­sred­nog spo­ra­zu­ma po­tro­šio 280.921 euro. To je 3,7 od­sto bu­dže­ta ko­ji je iz­no­sio 7,4 mi­li­o­na. Mi­mo ten­der­skih pro­ce­du­ra pla­ća­li su VIP sa­lo­ne, tu­ri­stič­ke tu­re, ura­mlji­va­nje sli­ka, pro­to­ko­lar­ne po­klo­ne, štam­pu, ra­di­ja­tor, usi­si­vač, te­le­vi­zor, cvi­je­će, fo­te­lje, pra­nje vo­zi­la, vak­ci­na­ci­ju i broj­ne dru­ge po­trep­šti­ne.
Mi­ni­star­stvo sa­o­bra­ća­ja, na či­jem je če­lu bio sa­da­šnji pred­sjed­nik Skup­šti­ne Ivan Bra­jo­vić, mi­mo ten­de­ra je po­tro­ši­lo 270.840 eura i to na po­štan­ske uslu­ge, re­pre­zen­ta­ci­je, ka­fu, ča­je­ve, so­ko­ve, kan­ce­la­rij­ske po­trep­šti­ne, obu­ke za­po­sle­nih, pre­vo­đe­nje, pra­nje te­pi­ha... Taj tro­šak pri­pa­da in­sti­tu­ci­ja­ma ko­je su pod okri­ljem mi­ni­star­stva i to Upra­va po­mor­ske si­gur­no­sti je po­tro­ši­la 75.755 eura, Luč­ka upra­va 15.757, Di­rek­ci­ja za že­lje­zni­ce 4.895 i Di­rek­ci­ja za sa­o­bra­ćaj 174.433 eura.
Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de i je­di­ni­ce pod nje­go­vom in­ge­ren­ci­jom su la­ni na ime ne­po­sred­nih po­god­bi po­tro­ši­li 126.560 eura. Tim re­so­rom su upra­vlja­li Pe­tar Iva­no­vić i Bu­di­mir Mu­go­ša.
Mi­ni­star­stvo pro­svje­te je za vri­je­me dok je mi­ni­star bio Pre­drag Bo­ško­vić mi­mo ten­de­ra po­tro­ši­lo 96.054 eura i to, iz­me­đu osta­log, na te­le­fon­ske uslu­ge, slu­žbe­ne li­sto­ve, vo­du, put­nič­ke agen­ci­je, opre­mu, po­prav­ke auto­mo­bi­la, odr­ža­va­nje apa­ra­ta i ogla­ša­va­nje. Uku­pan bu­džet tog re­so­ra za jav­ne na­bav­ke je bio 3,3 mi­li­o­na i ni­je­su pro­bi­li za­kon­ski li­mit za po­tro­šnju na ne­po­sred­ne spo­ra­zu­me.
Mi­ni­star­stvo prav­de, ko­jim je i u pro­šlom sa­zi­vu Vla­de ru­ko­vo­dio Zo­ran Pa­žin, mi­mo ten­der­skih pro­ce­du­ra tro­ši­lo je no­vac za pla­ća­nje pro­gra­me­ra, par­kin­ga, za­vje­sa, kan­ce­la­rij­ski ma­te­ri­jal, ogla­ša­va­nje, naf­tu, mo­bil­ne, psi­ho-te­sto­ve, sprej za oruž­je, mu­ni­ci­ju, fo­to­a­pa­rat, dik­ta­fon, be­bi-opre­mu, obu­ke, mli­je­ko, lje­ko­ve, fla­ste­re... To je po­re­ske oba­ve­zni­ke ko­šta­lo 91.894 eura. Ukup­ni go­di­šnji bu­džet re­so­ra prav­de za jav­ne na­bav­ke bio je ma­lo iz­nad dva mi­li­o­na.
Mi­ni­star­stvo za in­for­ma­ci­o­no dru­štvo, ko­je vi­še ne po­sto­ji, a ko­jim je to­kom 2016. upra­vljao Vu­ji­ca La­zo­vić, mi­mo ten­der­skih pro­ce­du­ra po­tro­ši­lo je 70.517 eura. To je pre­ko tri od­sto od ukup­ne po­tro­šnje na ime jav­nih na­bav­ki ko­je je taj re­sor imao, a ri­ječ je o iz­no­su od 2.124.474 eura.
Mi­mo ten­de­ra La­zo­vi­ćev re­sor je pla­ćao re­gi­stra­ci­je, kan­ce­la­rij­ske po­trep­šti­ne, ra­ču­ne za mo­bil­nu te­le­fo­ni­ju, štam­pu, re­pre­zen­ta­ci­je, ogla­se, za­kup ga­ra­že, re­vi­zi­ju, na­mje­štaj i pra­nje auto­mo­bi­la.
Mi­ni­star­stvo zdra­vlja je to­kom pro­te­kle go­di­ne, dok je mi­ni­star bio Bu­di­mir Še­grt, po­tro­ši­lo mi­mo ten­de­ra 18.488 eura. Taj iz­nos pred­sta­vlja osam od­sto od ukup­nog iz­vr­še­nog go­di­šnjeg bu­dže­ta za jav­ne na­bav­ke sa po­re­zom, ko­ji je u 2016. iz­no­sio 218.714 eura. Za­o­bi­la­ze­ći ten­der­ske pro­ce­du­re zdrav­stve­ni re­sor je ku­po­vao plo­či­ce, pla­ka­re, vo­du, kli­ma-ure­đa­je, pla­ćao ugo­sti­telj­ske uslu­ge, po­prav­ke, štam­pa­nje i ogla­se.
Re­sor za­du­žen za bri­gu o ljud­skim i ma­njin­skim pra­vi­ma, dok je njim ru­ko­vo­dio Su­ad Nu­ma­no­vić, mi­mo ten­der­skih pro­ce­du­ra ku­po­vao je no­vi­ne, te pla­ćao ko­mu­ni­ka­ci­o­ne uslu­ge, te­ku­će odr­ža­va­nje opre­me i auta, osi­gu­ra­nje, a za to je po­tro­še­no 17.420 eura, od­no­sno 10,92 od­sto od ukup­nog bu­dže­ta od 159.505 eura. Taj re­sor je na ne­po­sred­ne po­god­be pre­ma­šio do­zvo­lje­ni bu­džet za 0,92 od­sto.
Dok je Sa­nja Vla­ho­vić ru­ko­vo­di­la Mi­ni­star­stvom na­u­ke mi­mo ten­de­ra su se na­ba­vlja­li po­klo­ni, pla­ća­lo fo­to­ko­pi­ra­nje, po­štan­ske uslu­ge, za­kup ser­ti­fi­ka­ta, gu­me za slu­žbe­na vo­zi­la, opre­ma, kao i ugo­sti­telj­ske i mar­ke­ting uslu­ge. U te na­mje­ne utro­ši­li su 14.415 eura. Re­sor na­u­ke je su­prot­no Za­ko­nu o jav­nim na­bav­ka­ma na ne­po­sred­ne po­god­be po­tro­šio 22,97 od­sto ukup­nog bu­dže­ta, ko­ji je iz­no­sio 62.759 eura. Po za­ko­nu su mi­mo ten­de­ra mo­gli da po­tro­še naj­vi­še 10 od­sto.
Po istom osno­vu za­kon je pre­kr­ši­lo i Mi­ni­star­stvo kul­tu­re, ko­je je za vri­je­me man­da­ta Pa­vla Go­ra­no­vi­ća utro­ši­lo mi­mo ten­de­ra 84.708 eura ili 22,52 od­sto iz­vr­še­nog bu­dže­ta za jav­ne na­bav­ke ko­ji je u 2016. iz­no­sio 376.086 eura.
Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je je to­kom man­da­ta Vla­di­mi­ra Ka­va­ri­ća po­tro­ši­lo 17.141 euro, i ni­je­su pre­ko­ra­či­li za­kon­ski li­mit.M.S.


Pla­ća­li i VIP sa­lo­ne

Ge­ne­ral­ni se­kre­ta­ri­jat Vla­de, ko­ji je bio za­du­žen i za na­bav­ke za po­tre­be biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, mi­mo ten­de­ra je po­tro­šio 98.966 eura.
Ta sred­stva ko­ja su obez­bje­đi­va­li po­re­ski oba­ve­zni­ci tro­še­na su na me­dij­ske uslu­ge, gu­me, ser­vi­se, po­prav­ke, cvjet­ne aran­žma­ne, ra­ču­na­re, štam­pa­nje me­mo­ran­du­ma i vi­zit­kar­ti­ca, pra­nje, fo­to­gra­fi­je, opre­mu i štam­pa­če, VIP sa­lo­ne, na­mje­štaj, ugo­sti­telj­ske uslu­ge, kao i za pra­će­nje ino­stra­nih me­di­ja. Ge­ne­ral­ni se­kre­ta­ri­jat je pro­šle go­di­ne na jav­ne na­bav­ke po­tro­šio 1.512.936 eura.


MUP re­kor­der

Mi­ni­star­stvom unu­tra­šnjih po­slo­va to­kom pro­te­kle go­di­ne ru­ko­vo­di­li su Ra­ško Ko­nje­vić i Go­ran Da­ni­lo­vić, a taj re­sor je na ime ne­po­sred­nih po­god­bi po­tro­šio 740.687 eura. Ukup­ni bu­džet za jav­ne na­bav­ke tog re­so­ra je bio 12.589.155 eura, ta­ko da je na ne­po­sred­ne spo­ra­zu­me oti­šlo 5,88 od­sto tog iz­no­sa, što je u skla­du sa Za­ko­nom o jav­nim na­bav­ka­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"