Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * Damjanović prekršio Statut i oštetio partiju * Policija sumnja na osvetu * Kuću prodali bivšem tajnom agentu, htjeli bioskop u Gintašu * Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * SAD nijesu više svjetski policajac * Milo i Mile
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore:
Šef Agencije za nacionalnu bezbjednost ćuti da Milo Đukanović ne bi bio uhvaćen u laži.

Vic Dana :)

Piroćanac Mane pogine u saobraćajnoj nesreći, pa su prijatelji izabrali jednog od njih da to saopšti njegovoj ženi. Ovaj pristane. Kada je došao pred vrata pokojnikove kuće, on pokuca na vrata, a otvara mu Manetova žena:
- Izvol`te?
- Izvin`te, jeste li vi udovica na Maneta?
- A ne, nisam udovica!
- Da se kladimo?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-01-22
Pejović Pejović obavlja sedam funkcija Osim što je ministar, Pejović je i glavni pregovarač sa EU, koordinator za IPA, predsjednik Komisije za evropske integracije, član Savjeta za vladavinu prava, član Savjeta za članstvo u NATO i član Kolegijuma Vlade za pregovore U martu prošle godine Pejović je prijavio da mjesečno zarađuje 3.790 eura
Dan - novi portal
Mi­ni­star evrop­skih po­slo­va u Vla­di Cr­ne Go­re Alek­san­dar An­dri­ja Pe­jo­vić svo­je­vr­sni je re­kor­der po bro­ju funk­ci­ja ko­je tre­nut­no oba­vlja u iz­vr­šnoj vla­sti. Pre­ma evi­den­ci­ji dr­žav­nih or­ga­na Cr­ne Go­re, Pe­jo­vić vr­ši čak se­dam funk­ci­ja, a u mar­tu pro­šle go­di­ne u zva­nič­nom imo­vin­skom kar­to­nu, ko­ji je ob­ja­vi­la an­ti­ko­rup­cij­ska agen­ci­ja, pri­ja­vio je da mje­seč­no za­ra­đu­je 3.790 eura.
Osim što oba­vlja funk­ci­je u iz­vr­šnoj vla­sti, Pe­jo­vić je ak­ti­van u po­li­ti­ci, jer je pri Glav­nom od­bo­ru DPS-a šef Ko­mi­si­je za me­đu­na­rod­nu sa­rad­nju i če­sto uče­stvu­je na sa­stan­ci­ma evrop­skih so­ci­ja­li­sta.
Pi­ta­nje Pe­jo­vi­će­vih funk­ci­ja otvo­re­no je na­kon od­lu­ke Vla­de na po­sled­njoj sjed­ni­ci da on bu­de ime­no­van za čla­na Sa­vje­ta za va­da­vi­nu pra­va.
Po zva­nič­nim po­da­ci­ma, Pe­jo­vić je ak­tu­el­ni mi­ni­star evrop­skih po­slo­va, glav­ni pre­go­va­rač za vo­đe­nje pre­go­vo­ra o pri­stu­pa­nju Cr­ne Go­re Evrop­skoj uni­ji, na­ci­o­nal­ni ko­or­di­na­tor za pret­pri­stup­ne fon­do­ve po­dr­ške Evrop­ske uni­je Cr­noj Go­ri, pred­sjed­nik Ko­mi­si­je za evrop­ske in­te­gra­ci­je, član Sa­vje­ta za vla­da­vi­nu pra­va, član Sa­vje­ta za član­stvo u NA­TO i član Ko­le­gi­ju­ma Vla­de za pre­go­vo­re o pri­stu­pa­nju EU.
Uz to što je iz­u­zet­no ak­ti­van u Vla­di i DPS-u, Pe­jo­vić je i po­ča­sni ka­pe­tan Bo­kelj­ske mor­na­ri­ce, a upi­sao se i kao vla­snik sta­na u Be­o­gra­du.
Na po­sled­njoj sjed­ni­ci Vla­de pro­mi­je­nje­na je od­lu­ka o Sa­vje­tu za vla­da­vi­nu pra­va, gdje su kao no­vi čla­no­vi tog ti­je­la ime­no­va­ni mi­ni­star evrop­skih po­slo­va Alek­san­dar An­dri­ja Pe­jo­vić i mi­ni­star jav­ne upra­ve Su­za­na Pri­bi­lo­vić.
U tom sa­vje­tu su i še­fo­vi rad­nih gru­pa za pri­pre­mu i vo­đe­nje pre­go­vo­ra o pri­stu­pa­nju Cr­ne Go­re EU za pre­go­va­rač­ka po­gla­vlja 23 i 24. Na­vo­di se da struč­ne i ad­mi­ni­stra­tiv­no-teh­nič­ke po­slo­ve za po­tre­be sa­vje­ta oba­vlja­ju se­kre­tar Rad­ne gru­pe za pri­pre­mu i vo­đe­nje pre­go­vo­ra o pri­stu­pa­nju Cr­ne Go­re Evrop­skoj uni­ji za pre­go­va­rač­ko po­gla­vlje 23 (pra­vo­su­đe i te­melj­na pra­va) i se­kre­tar rad­ne gru­pe za pri­pre­mu i vo­đe­nje pre­go­vo­ra o pri­stu­pa­nju Cr­ne Go­re EU za pre­go­va­rač­ko po­gla­vlje 24 (prav­da, slo­bo­da i bez­bjed­nost).
Iako Pe­jo­vić ima zna­ča­jan broj funk­ci­ja u obla­sti evrop­skih in­te­gra­ci­ja i ja­ča­nja vla­da­vi­ne pra­va, re­zul­tat Cr­ne Go­re u pro­ce­su evrop­skih in­te­gra­ci­ja ni­je na za­vid­nom ni­vou. Pre­go­vo­ri sa EU su otvo­re­ni ju­na 2012. go­di­ne, a sko­ro pet go­di­na na­kon tog či­na Cr­na Go­ra do kra­ja ni­je za­tvo­ri­la ni­jed­no po­gla­vlje, što je pu­no go­ri re­zultat ne­go što je Hr­vat­ska ima­la po­sli­je pet go­di­na pre­go­vo­ra jer je ta­da za­tvo­ri­la tre­ći­nu po­gla­vlja. Umje­sto to­ga, Cr­na Go­ra ima otvo­re­no 26 po­gla­vlja, a po­sli­je sko­ro pet go­di­na pre­go­vo­ra ni­je ni otvo­ri­la sva po­gla­vlja, jer u tom pro­ce­su ih ima 35. Ne­ma ni­ka­kvih na­zna­ka ka­da bi Cr­na Go­ra mo­gla da na­pra­vi pro­boj u ovom pro­ce­su, po­seb­no ima­ju­ći u vi­du lo­še re­zul­ta­te u bor­bi pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je na svim ni­vo­i­ma.
Evrop­ska ko­mi­si­ja je ne­dav­no uka­za­la da je Cr­na Go­ra na­pre­do­va­la u na­po­ri­ma da us­po­sta­vi stra­te­ški, za­ko­no­dav­ni i in­sti­tu­ci­o­nal­ni okvir za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je, ali se taj okvir ne za­sni­va na ana­li­zi ri­zi­ka, što ima ne­ga­tiv­ne po­sle­di­ce po nje­go­vu dje­lo­tvor­nost.
Pre­po­ru­ka je da in­sti­tu­ci­o­nal­ni okvir za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je tre­ba oja­ča­ti, ka­ko bi se pa­žlji­vo pra­ti­le i ri­go­ro­zno spro­vo­di­le oba­ve­ze dr­žav­nih or­ga­na, po­seb­no što i da­lje ne­ma mjer­lji­vih re­zul­ta­ta u bor­bi pro­tiv ko­ru­o­ci­je, pra­nja nov­ca i kri­mi­na­la na naj­vi­šem ni­vou.
M.V.


Oba­vljao i am­ba­sa­dor­sku du­žnost

Pe­jo­vić je u Mi­ni­star­stvu ino­stra­nih po­slo­va Cr­ne Go­re od 2000. go­di­ne. Oba­vljao je du­žno­sti u vi­še sek­to­ra mi­ni­star­stva – mul­ti­la­te­ral­nom (UN i re­gi­o­nal­na sa­rad­nja), bi­la­te­ral­nom (su­sjed­ne ze­mlje i Za­pad­na Evro­pa) i EU. Slu­žbo­vao je u Kan­ce­la­ri­ji za sa­rad­nju iz­me­đu Cr­ne Go­re i Slo­ve­ni­je, a jed­no vri­je­me je bio i am­ba­sa­dor Cr­ne Go­re u Bri­se­lu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"