Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * Damjanović prekršio Statut i oštetio partiju * Policija sumnja na osvetu * Kuću prodali bivšem tajnom agentu, htjeli bioskop u Gintašu * Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * SAD nijesu više svjetski policajac * Milo i Mile
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore:
Šef Agencije za nacionalnu bezbjednost ćuti da Milo Đukanović ne bi bio uhvaćen u laži.

Vic Dana :)

Piroćanac Mane pogine u saobraćajnoj nesreći, pa su prijatelji izabrali jednog od njih da to saopšti njegovoj ženi. Ovaj pristane. Kada je došao pred vrata pokojnikove kuće, on pokuca na vrata, a otvara mu Manetova žena:
- Izvol`te?
- Izvin`te, jeste li vi udovica na Maneta?
- A ne, nisam udovica!
- Da se kladimo?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika GLAVNI ODBOR SNP-A ODBIO DA RASPRAVLJA O MILIĆU, ALI OSUDIO PONAŠANJE NJEGOVOG OPONENTA
Damjanović prekršio Statut i oštetio partiju Ovakvim stavom Glavnog odbora SNP-a stvorene su pravne pretpostavke da se otvori pitanje Damjanovićevog isključenja iz stranke na nadležnom stranačkom tijelu
Dan - novi portal
U ovom tre­nut­ku sam is­klju­či­vo fo­ku­si­ran na to da se for­mi­ra vlast u Ko­to­ru bez ucje­na pre­ma opo­zi­ci­ji i po­ku­ša­ja po­li­tič­ke tr­go­vi­ne, ka­zao je Alek­san­dar Da­mja­no­vić
Pred­sjed­nik ko­tor­skog SNP-a Bran­ko Iva­no­vić po­zva­će da­nas osta­le opo­zi­ci­o­ne par­ti­je da pred­lo­že kan­di­da­te za pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne i pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne Ko­tor i čim do­bi­je pred­lo­ge sa­zva­će sjed­ni­cu SO

Glav­ni od­bor So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je ju­če ni­je pri­hva­tio pred­log da se po­kre­ne pro­ce­du­ra iz­ja­šnja­va­nja o po­vje­re­nju pred­sjed­ni­ku stran­ke Sr­đa­nu Mi­li­ću. Čla­no­vi glav­nog od­bo­ra kon­sta­to­va­li su da je Alek­san­dar Da­mja­no­vić pre­kr­šio Sta­tut i na­nio šte­tu par­ti­ji is­tu­pi­ma u jav­no­sti su­prot­nim zva­nič­nim sta­vo­vi­ma stra­nač­kih or­ga­na. Ka­ko je na­kon sjed­ni­ce sa­op­štio Sr­đan Mi­lić, Glav­ni od­bor SNP-a je ras­pra­vljao o ana­li­zi par­la­men­tar­nih iz­bo­ra sa pred­lo­gom mje­ra i ak­tiv­no­sti.
– Glav­ni od­bor SNP-a ni­je usvo­jio pred­log da se do­ne­se od­lu­ka o po­kre­ta­nju ini­ci­ja­ti­ve o po­vje­re­nju pred­sjed­ni­ku par­ti­je. Glav­ni od­bor je kon­sta­to­vao da je ne­fo­r­mi­ra­njem klu­ba po­sla­ni­ka SNP-a u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re i da­va­njem iz­ja­va su­prot­no zva­nič­nim sta­vo­vi­ma GO Alek­san­dar Da­mja­no­vić na­nio po­li­tič­ku šte­tu i pre­kr­šio Sta­tut SNP-a – sa­op­štio je Mi­lić no­vi­na­ri­ma na­kon sjed­ni­ce.
Ova­kvim sta­vom glav­nog od­bo­ra stvo­re­ne su prav­ne pret­po­stav­ke da se otvo­ri pi­ta­nje Da­mja­no­vi­će­vog is­klju­če­nja iz stran­ke na nad­le­žnom stra­nač­kom ti­je­lu.
Da­mja­no­vić ni­je do­šao na ju­če­ra­šnju sjed­ni­cu Glav­nog od­bo­ra SNP-a, kao ni na pret­hod­nu, odr­ža­nu pri­je se­dam da­na.
Ka­ko je „Dan” ra­ni­je ob­ja­vio, na sjed­ni­ci je ras­pra­vlja­no o to­me da Da­mja­no­vić tre­ba da bu­de is­klju­čen iz stran­ke.
– Ras­pra­vlja­lo se o to­me da sva­ki funk­ci­o­ner u SNP-u na­kon sa­op­šte­nih zva­nič­nih sta­vo­va mo­ra da ih po­štu­je. Ovo je sa­da već pro­ble­ma­ti­ka ne­če­ga dru­go­ga, sa kon­sta­ta­ci­jom da je Sta­tut SNP-a pre­kr­šen – na­veo je Mi­lić.
To­kom sjed­ni­ce Glav­nog od­bo­ra SNP-a, ko­ja je tra­ja­la vi­še od se­dam sa­ti, vo­đe­na je žu­stra ras­pra­va. Pro­tiv Da­mja­no­vi­ća oštro je is­tu­pio funk­ci­o­ner SNP-a Spa­so­je Ko­va­če­vić. Od­lu­ku pro­tiv Da­mja­no­vi­ća je, ka­ko sa­zna­je­mo, pred­lo­žio Mi­li­sav Ćo­rić. Sa dru­ge stra­ne, naj­že­šći kri­ti­ča­ri Mi­li­će­ve po­li­ti­ke bi­li su Dra­go­slav Šće­kić iz Be­ra­na i Ra­do­sav Ni­ša­vić iz bje­lo­polj­skog od­bo­ra SNP-a. Oni su Mi­li­ća op­tu­ži­li da je pri­va­ti­zo­vao par­ti­ju.
Na pi­ta­nje da li je Da­mja­no­vić is­klju­čen iz SNP-a, ka­zao je da je kon­sta­ta­ci­ja glav­nog od­bo­ra da je on dje­lo­va­njem na­nio šte­tu SNP-u i pre­kr­šio Sta­tut.
– Oko di­je­la ko­ji se ti­če is­klju­če­nja i sve­ga osta­log, sa­če­kaj­te u na­red­nom pe­ri­o­du da do­bi­je­te in­for­ma­ci­ju. Raz­go­va­ra­li smo o svim aspek­ti­ma, bi­lo je raz­li­či­tih pi­ta­nja ko­ja su po­kre­ta­na i ko­ja su re­zul­ti­ra­la ti­me da ni­je pro­šla ini­ci­ja­ti­va ve­za­na za pred­log o po­vje­re­nju pred­sjed­ni­ku par­ti­je. To se, ina­če, mo­že sa­mo ako se za­ka­že no­vi kon­gres – po­ja­snio je Mi­lić.
Da­mja­no­vić u iz­ja­vi za „Dan” ni­je že­lio da de­talj­ni­je ko­men­ta­ri­še stav glav­nog od­bo­ra o nje­go­voj od­go­vor­no­sti za na­no­še­nje šte­te par­ti­ji i kr­še­nje Sta­tu­ta.
– U ovom tre­nut­ku sam is­klju­či­vo fo­ku­si­ran da se, upr­kos pre­pre­ka­ma i ko zna ka­kvim in­te­re­si­ma, re­a­li­zu­je mo­ja ide­ja, ko­ja je isto­vre­me­no i vo­lja ve­ći­ne gra­đa­na Ko­to­ra, da se bez uslo­vlja­va­nja i po­ku­ša­ja po­li­tič­ke tr­go­vi­ne for­mi­ra no­va vlast, sa­sta­vlje­na od opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja na dr­žav­nom ni­vou i da se smi­je­ni DPS ko­ji, ni kriv ni du­žan, još vr­ši iz­vr­šnu vlast u tom gra­du. For­mi­ra­nje no­ve vla­sti u Ko­to­ru na či­stim i tran­spa­rent­nim po­li­tič­kim prin­ci­pi­ma po­ve­ća­će šan­se opo­zi­ci­je za pro­mje­nu vla­sti i na pred­sto­je­ćim nik­šić­kim iz­bo­ri­ma. U su­prot­nom, sva­ki par­ci­jal­ni po­ku­šaj ta­ko­zva­ne po­li­tič­ke tr­go­vi­ne u Ko­to­ru ra­di iste ta­kve tr­go­vi­ne oko mje­sta na even­tu­al­nim za­jed­nič­kim li­sta­ma u Nik­ši­ću ugro­ža­va šan­se opo­zi­ci­je i da­je vje­tar u je­dra DPS-u za op­sta­nak na vla­sti – sa­op­štio je Da­mja­no­vić.
Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje no­vi­na­ra da li će mi­je­nja­ti ne­što u stran­ci na­kon lo­šeg iz­bor­nog re­zul­ta­ta, Mi­lić je ka­zao da re­zul­tat SNP-a ni­je de­fi­ni­san bro­jem man­da­ta ne­go ko­a­li­ci­o­nim spo­ra­zu­mom.
– Ja­sno je da će SNP na­sta­vi­ti po­li­ti­ku ko­ja pod­ra­zu­mi­je­va da ra­di­mo u in­te­re­su gra­đa­na. Sve što smo go­vo­ri­li u kam­pa­nji po­ka­za­lo se kao isti­ni­to. Na­kon tih iz­bo­ra ima­mo 16 cen­ti sku­plje go­ri­vo, iz­ja­vu pred­sjed­ni­ka Vla­de da je bez­bjed­no­sna si­tu­a­ci­ja u dr­ža­vi od­lič­na. Mo­je pi­ta­nje gra­đa­ni­ma je da li će­te i da­lje da po­dr­ža­va­te vlast da bi vam po­di­gli ak­ci­ze i ka­da sva­ko­dnev­no ima­te ubi­stva ili po­ku­ša­je ubi­stva – pod­vu­kao je Mi­lić.
Na glav­nom od­bo­ru raz­go­va­ra­no je, ka­ko je za­klju­čio, i o ak­tiv­no­sti­ma ve­za­nim za pred­sto­je­će iz­bo­re u Nik­ši­ću kao i o na­ja­vlje­noj sjed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne Her­ceg No­vi oko skra­će­nja man­da­ta.V.R.

Što pri­je for­mi­ra­ti vlast u Ko­to­ru
Sa sjed­ni­ce Glav­nog od­bo­ra SNP-a po­no­vljen je po­ziv osta­lim opo­zi­ci­o­nim su­bjek­ti­ma da se što pri­je for­mi­ra vlast u Ko­to­ru.
– Glav­ni od­bor SNP-a po­zvao je De­mo­krat­sku Cr­nu Go­ru, De­mo­krat­ski front, So­ci­jal­de­mo­krat­sku par­ti­ju i Gra­đan­ski po­kret URA da se u naj­kra­ćem ro­ku for­mi­ra vlast u Ko­to­ru. U tom smi­slu, po­zi­va­mo ih da nam pred­lo­že kan­di­da­te za pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne i pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne Ko­tor – sa­op­štio je Sr­đan Mi­lić.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, pred­sjed­nik ko­tor­skog SNP-a Bran­ko Iva­no­vić po­sla­će već da­nas ova­kav pred­log osta­lim opo­zi­ci­o­nim par­ti­ja­ma. Čim do­bi­je od osta­lih opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja pred­lo­ge kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne i lo­kal­nog par­la­men­ta, Iva­no­vić će sa­zva­ti sjed­ni­cu SO.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"