Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * Damjanović prekršio Statut i oštetio partiju * Policija sumnja na osvetu * Kuću prodali bivšem tajnom agentu, htjeli bioskop u Gintašu * Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * SAD nijesu više svjetski policajac * Milo i Mile
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore:
Šef Agencije za nacionalnu bezbjednost ćuti da Milo Đukanović ne bi bio uhvaćen u laži.

Vic Dana :)

Piroćanac Mane pogine u saobraćajnoj nesreći, pa su prijatelji izabrali jednog od njih da to saopšti njegovoj ženi. Ovaj pristane. Kada je došao pred vrata pokojnikove kuće, on pokuca na vrata, a otvara mu Manetova žena:
- Izvol`te?
- Izvin`te, jeste li vi udovica na Maneta?
- A ne, nisam udovica!
- Da se kladimo?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika UPRKOS NERIJEŠENIM PROBLEMIMA, VLADA NE ŽELI DA FORMIRA TIM KOJI BI SE BAVIO EVIDENCIJOM GRAĐANA SA PRAVOM GLASA
MUP izbjegava čišćenje spiska Isti ljudi koji su bili uključeni u mnoge malverzacije i dan-danas su zaduženi za vođenje biračkog spiska, jer tužilaštvo nije postupilo ni po jednoj krivičnoj prijavi koju je MANS podnio, ističe Vuk Maraš
Dan - novi portal
Ne­dav­na po­ru­ka mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va Me­vlu­di­na Nu­ho­dži­ća da ne­ma po­tre­be za for­mi­ra­njem ko­or­di­na­ci­o­nog ti­ma ko­ji bi se ba­vio pra­će­njem bi­rač­kog spi­ska, po­ka­zu­je da u tom vla­di­nom re­so­ru ne po­sto­ji vo­lja za rje­ša­va­njem broj­nih pro­ble­ma ve­za­nih za ne­a­žur­nost evi­den­ci­je gra­đa­na sa pra­vom gla­sa, sa­op­štio je za „Dan“ Vuk Ma­raš, di­rek­tor Mo­ni­to­ring pro­gra­ma Mre­že za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS).
– Ta­kav stav po­ka­zu­je ig­no­rant­ski od­nos mi­ni­stra pre­ma pro­ble­mi­ma u bi­rač­kom spi­sku, ko­ji su i da­lje ogrom­ni, kao i pre­ma po­tre­bi sa­rad­nje svih re­le­vant­nih su­bje­ka­ta na po­slo­vi­ma kon­tro­le ka­ko bi se taj do­ku­ment uči­nio što ažur­ni­jim za po­tre­be pred­sto­je­ćih iz­bo­ra. Bi­rač­ki spi­sak u Cr­noj Go­ri je i da­lje pro­ble­ma­ti­čan. To su isti oni pro­ble­mi na ko­je smo mi i ra­ni­je uka­zi­va­li, ali ko­ji zbog op­struk­ci­ja ad­mi­ni­stra­ci­je MUP-a ni­je­su mo­gli bi­ti uklo­nje­ni uoči par­la­men­tar­nih iz­bo­ra – re­kao je Ma­raš, ko­ji je bio član Ko­or­di­na­ci­o­nog ti­ma za pra­će­nje bi­rač­kog spi­ska for­mi­ra­nog rje­še­njem ra­ni­jeg mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va u vla­di iz­bor­nog po­vje­re­nja Go­ran Da­ni­lo­vić.
Is­ti­če da Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo ni­je re­a­go­va­lo ni po jed­noj kri­vič­noj pri­ja­vi ko­ju je MANS pod­nio zbog ogrom­nih ma­ni­pu­la­ci­ja bi­rač­kim spi­skom pro­tiv lju­di ko­ji di­rekt­no ra­de na po­slo­vi­ma ve­za­nim za evi­den­ci­ju gra­đa­na sa pra­vom gla­sa.
– U pi­ta­nju su še­fo­vi pod­ruč­nih je­di­ni­ca MUP-a, od­no­sno lju­di ko­ji su di­rekt­no za­du­že­ni za tač­nost i ažur­nost MUP-ovih evi­den­ci­ja na lo­kal­nom ni­vou na osno­vu ko­jih se for­mi­ra bi­rač­ki spi­sak. Isti ti lju­di ko­ji su bi­li umi­je­ša­ni u ma­ni­pu­la­ci­je i dan-da­nas su za­du­že­ni za bi­rač­ki spi­sak. U ta­kvim uslo­vi­ma do­če­ku­je­mo pred­sto­je­će lo­kal­ne iz­bo­re u Nik­ši­ću – upo­zo­rio je Ma­raš.
Sma­tra da će se sprem­nost mi­ni­stra da se po­za­ba­vi bi­rač­kim spi­skom vr­lo br­zo po­ka­za­ti ko­li­ko će MUP bi­ti vo­ljan da do­sta­vi po­dat­ke i is­po­štu­je za­kon ka­ko bi se u su­sret nik­šić­kim iz­bo­ri­ma mo­gla kon­tro­li­sa­ti evi­den­ci­ja gra­đa­na sa pra­vom gla­sa.
– Sve će za­vi­si­ti i od nji­ho­ve vo­lje da se ne­za­ko­ni­to­sti ko­je po­sto­je u bi­rač­kom spi­sku ade­kvat­no pro­ce­su­i­ra­ju i evi­den­ci­ja uči­ni tač­nom i ažur­nom. Na­ža­lost, ne­dav­na mi­ni­stro­va iz­ja­va ne osta­vlja mno­go pro­sto­ra za en­tu­zi­ja­zam da će se MUP u na­red­nom pe­ri­o­du ozbilj­no po­za­ba­vi­ti pro­ble­mi­ma u bi­rač­kom spi­sku – za­klju­čio je Ma­raš.
I u Cen­tru za de­mo­krat­sku tran­zi­ci­ju CDT sma­tra­ju da su po­ja­ča­na kon­tro­la bi­rač­kog spi­ska i ve­ća otvo­re­nost i tran­spa­rent­nost ve­o­ma va­žni za odr­ža­va­nje svih na­red­nih iz­bo­ra u Cr­noj Go­ri. Di­rek­tor CDT-a Dra­gan Ko­pri­vi­ca, ko­ji je ta­ko­đe bio član ra­ni­jeg ko­or­di­na­ci­o­nog ti­ma, ka­že da je ov­dje ma­nje va­žno ka­ko će se zva­ti ti­je­lo ko­je će to ra­di­ti.
– Su­šti­na je da bi­rač­ki spi­sak bu­de kva­li­tet­no kon­tro­li­san u su­sret svim na­red­nim iz­bo­ri­ma. Kroz rad vla­de iz­bor­nog po­vje­re­nja kre­i­ran je no­vi stan­dard tran­spa­rent­no­sti i kon­tro­le svih seg­me­na­ta bi­rač­kog spi­ska i taj stan­dard mo­ra bi­ti za­dr­žan i do­dat­no una­pri­je­đen. Za­tva­ra­nje ovog pro­ce­sa ne ide u pri­log, ni­ti jed­noj po­li­tič­koj op­ci­ji ko­ja že­li de­mo­krat­ske i fer iz­bo­re u či­je će re­zul­ta­te gra­đa­ni ima­ti po­vje­re­nja – is­ta­kao je on.
Ka­ko je do­dao, po­da­ci u bi­rač­kom spi­sku se mi­je­nja­ju iz da­na u dan pa se na dnev­nom ni­vou mo­ra­ju i kon­tro­li­sa­ti.
– Ta­ko­đe, za­i­nte­re­so­va­ne stra­ne ne smi­ju bi­ti us­kra­će­ne za uvid u kon­tro­lu AFIS-om elek­tron­skih iden­ti­fi­ka­to­ra, in­for­ma­ci­je o upi­sa­ni­ma u bi­rač­kom spi­sku i slič­no. Is­ku­stvo ra­da na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma go­vo­ri da se u bi­rač­kom spi­sku na­la­ze pre­mi­nu­li lju­di, da su ne­ki od njih do­bi­li bi­rač­ko pra­vo, a da to ni­je­su ima­li pra­vo. Zbog to­ga je nu­žno spro­vo­di­ti kon­tro­le ra­di ot­kla­nja­nja ovih po­ja­va – ka­že Ko­pri­vi­ca.
Za­klju­čio je da je neo­p­hod­no utvr­di­ti i od­go­vor­nost dr­žav­nih or­ga­na, od­no­sno da li su u pi­ta­nju gre­ške, ne­a­žur­no po­stu­pa­nje ili, pak, svje­sna zlo­u­po­tre­ba.
V.R.

Mi­lja­nić: Neo­p­hod­no ja­ča­nje, a ne uki­da­nje
Pre­ma ri­je­či­ma biv­šeg čla­na Ko­or­di­na­ci­o­nog ti­ma Zo­ra­na Mi­lja­ni­ća (De­mos), umje­sto što na­ja­vlju­je uki­da­nje, mi­ni­star Me­vlu­din Nu­ho­džić bi mo­rao pod hit­no da ra­di na ja­ča­nju ti­je­la ko­je bi se ba­vi­lo sre­đi­va­njem bi­rač­kog spi­ska.
– Bi­rač­ki spi­sak u Cr­noj Go­ri ni­je iš­či­šćen u pret­hod­nom pe­ri­o­du, a je­dan od raz­lo­ga su i ne­do­sta­ci u za­ko­ni­ma. Je­dan od osnov­nih je gla­sa­nje ise­lje­ni­ka ko­ji go­di­na­ma ži­ve u ino­stran­stvu, a u Cr­nu Go­ru do­đu sa­mo na dan iz­bo­ra. Mo­ra­će se mi­je­nja­ti za­kon ili se ja­sno od­re­di­ti pre­ma bi­rač­kom pra­vu tih lju­di. Vi­dje­li smo da ti lju­di do­la­ze na dan iz­bo­ra, ču­li smo nji­ho­ve iz­ja­ve i vi­dje­li da do­bi­ja­ju no­vac od DPS-a za gla­sa­nje. Tre­ba­lo bi for­mi­ra­ti tim ko­ji bi za sva­ku oso­bu ko­ja ži­vi van Cr­ne Go­re, a upi­sa­na je u bi­rač­ki spi­sak utvr­đi­vao da li ima­ju pra­vo gla­sa – ka­že Mi­lja­nić.
Dru­gi pro­blem je, pre­ma nje­go­voj ocje­ni, to što je u bi­rač­kom spi­sku ve­li­ki broj pre­mi­nu­lih li­ca, a to je, ka­ko ka­že, po­sle­di­ca či­nje­ni­ce da zdrav­stve­ne usta­no­ve ne­ma­ju za­kon­sku oba­ve­zu da pri­ja­vlju­ju smrt­ne slu­ča­je­ve.
– Ko­or­di­na­ci­o­ni tim ko­ji je funk­ci­o­ni­sao uoči par­la­men­tar­nih iz­bo­ra dao je od­re­đe­ne re­zul­ta­te. Umje­sto na­ja­ve uki­da­nja, već sad ta­kvo ti­je­lo mo­ra da se ofor­mi u ne­kom ob­li­ku, da se oja­ča i ra­di vr­lo ozbilj­no ako mi­sli­mo da na­red­ni iz­bo­ri bu­du iole re­gu­lar­ni – za­klju­čio je Mi­lja­nić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"