Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * Damjanović prekršio Statut i oštetio partiju * Policija sumnja na osvetu * Kuću prodali bivšem tajnom agentu, htjeli bioskop u Gintašu * Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * SAD nijesu više svjetski policajac * Milo i Mile
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore:
Šef Agencije za nacionalnu bezbjednost ćuti da Milo Đukanović ne bi bio uhvaćen u laži.

Vic Dana :)

Piroćanac Mane pogine u saobraćajnoj nesreći, pa su prijatelji izabrali jednog od njih da to saopšti njegovoj ženi. Ovaj pristane. Kada je došao pred vrata pokojnikove kuće, on pokuca na vrata, a otvara mu Manetova žena:
- Izvol`te?
- Izvin`te, jeste li vi udovica na Maneta?
- A ne, nisam udovica!
- Da se kladimo?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo IMOVINA I POSLOVI PORODICE NAVODNOG VOĐE NIŠKOG NARKO-KLANA U CRNOJ GORI
Kuću prodali bivšem tajnom agentu, htjeli bioskop u Gintašu U kupoprodajnom ugovoru, u koji je imala uvid Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – Lupa, piše da je pored kuće od 81 kvadrat Dragan Šekularac od Zorana Ajkovića kupio i voćnjak 145 kvadrata, dvorište od 500 m2 i pomoćni objekat 18 metara kvadratnih
Dan - novi portal
B
iv­ši slu­žbe­nik Slu­žbe dr­žav­ne bez­bjed­no­sti (SDB) Dra­gan Še­ku­la­rac ku­pio je za 700.000 eura ku­ću i ima­nje od Ve­se­li­na Aj­ko­vi­ća, oca na­vod­nog vo­đe ni­škog nar­ko-kla­na Zo­ra­na Aj­ko­vi­ća, zva­nog Aj­ku­la. Ku­ća, ko­ju je Še­ku­la­rac ku­pio u ju­nu 2015. go­di­ne, na­la­zi se u bu­dvan­skom na­se­lju Ba­bin do.
U ku­po­pro­daj­nom ugo­vo­ru, u ko­ji je ima­la uvid Mre­ža za is­tra­ži­va­nje or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je – Lu­pa, pi­še da je po­red ku­će od 81 kva­drata, Še­ku­la­rac od Aj­ko­vi­ća ku­pio i voć­njak 145 kva­dra­ta, dvo­ri­šte od 500 m2 i po­moć­ni obje­kat 18 me­ta­ra kva­drat­nih. Imo­vi­na je pre­šla u vla­sni­štvo Še­ku­lar­če­vog ma­lo­ljet­nog si­na, na­kon što je upla­će­na ku­po­pro­daj­na ci­je­na.
Pri­li­kom pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra bu­dvan­skoj no­tar­ki Ire­ni Po­lo­vić ka­za­li su da je iz­nos od 700.000 eura u cje­lo­sti upla­ćen na ban­kar­ski ra­čun Ve­se­li­na Aj­ko­vi­ća.
No­vi­nar Lu­pe kon­tak­ti­rao je Še­ku­lar­ca ko­ji je re­kao da pri­je 2015. ni­je po­zna­vao čla­no­ve po­ro­di­ce Aj­ko­vić.
– Zo­ra­na Aj­ko­vi­ća ni­sam upo­znao. Ve­se­lin mi ga je po­mi­njao. Ne sa­mo nje­ga već i dru­gog si­na, kćer­ku i su­pru­gu. Ni njih ne znam. Sa sta­ri­jim Aj­ko­vi­ćem ni­sam imao kon­takt pri­je ju­na pret­pro­šle go­di­ne. Upo­znao sam ga sa­svim slu­čaj­no i ta­da je do­šlo do ku­po­vi­ne te imo­vi­ne – ka­zao je Še­ku­la­rac.
Do­dao je da na­kon ku­po­vi­ne ni­je od­mah pre­u­zeo ku­ću.
– Još ne­ko­li­ko mje­se­ci je bio u njoj. Ta­da mi je Ve­se­lin re­kao da je tu i nje­gov sin Zo­ran – is­ta­kao je on.
Na­vo­di da su bi­li u kom­ši­lu­ku, s ob­zi­rom da ne­da­le­ko od ku­plje­ne imo­vi­ne po­sje­du­je vi­lu.
– Mo­gu da ka­žem da je Ve­se­lin Aj­ko­vić bio kraj­nje ko­rek­tan – is­ti­če Še­ku­la­rac.
Na no­vi­nar­sko pi­ta­nje, po­tvr­dio je da je bio an­ga­žo­van u SDB.
– U Slu­žbi dr­žav­ne bez­bjed­no­sti ra­dio sam do 1993. go­di­ne. Na­kon to­ga sam po­šao u Nje­mač­ku. Po­tom sam se ba­vio grad­njom vi­le ov­dje u Bu­dvi – iz­ja­vio je on.
Čo­vjek od ko­ga je ku­pio ku­ću – Ve­se­lin Aj­ko­vić u Cr­noj Go­ri po­sje­du­je i na­sli­je­đe­nu imo­vi­nu u Ze­ti.
Pre­ma po­da­ci­ma Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS), Ve­se­lin Aj­ko­vić vo­di se i kao iz­vr­šni di­rek­tor pod­go­rič­ke fir­me „No limit fun”.
Ta fir­ma je re­gi­stro­va­na na adre­si knji­go­vod­stve­ne agen­ci­je „Bo­ge­tić” u Uli­ci Ok­to­bar­ske re­vo­lu­ci­je. Njen for­mal­ni vla­snik je Sto­ja­din Traj­ko­vić.
– Na na­šoj adre­si je re­gi­stro­va­na fir­ma „No limit fun”. Ko­ri­sti­li su na­še uslu­ge go­di­nu. Dok smo im vo­di­li knji­ge, ima­li su u pla­nu da otvo­re bi­o­skop 5D, za po­tre­be ko­jeg su u tr­žnom cen­tru „Gin­taš” za­ku­pi­li po­slov­ni pro­stor. Ku­plje­na je ta­da i opre­ma za pri­ka­zi­va­nje fil­mo­va. Na­kon to­ga smo se raz­dvo­ji­li. Ne zna­mo da li su da­lje pro­du­ži­li sa tim po­slom, ni ko im sa­da vo­di knji­ge. Je­di­no adre­su ni­su pro­mi­je­ni­li – ka­za­li su za Lu­pu iz agen­ci­je Bo­ge­tić.
U tr­žnom cen­tru Gin­taš do da­nas ni­je otvo­ren bi­o­skop 5D, iako se fir­ma „No li­mit fun“ i da­lje vo­di kao ak­tiv­na.
Vla­di­mir Ota­še­vić
Sr­đan Ru­žić

Aj­ku­la pro­dao stan u Bu­dvi za 125.000 eura

I Zo­ran Aj­ko­vić po­sje­do­vao je imo­vi­nu u Bu­dvi. On je svoj tro­so­ban stan od 82 kva­dra­ta u bu­dvan­skom Sta­rom gra­du pro­dao bi­zni­sme­nu Ve­li­mi­ru Fra­ne­ti u av­gu­stu 2013. go­di­ne za 125.000 eura. Fra­ne­ta se, me­đu­tim, pre­ma po­da­ci­ma Upra­ve za ne­kret­ni­ne, mje­se­ci­ma ni­je upi­si­vao kao vla­snik u ka­ta­stru. Bu­dvan­ka Du­šan­ka Vu­ko­tić, vla­sni­ca di­je­la ku­će u ko­joj se na­la­zi stan, sre­di­nom ju­na 2014. go­di­ne ka­za­la je „Vi­je­sti­ma” da je Aj­ku­la po­stao vla­snik sta­na na osno­vu na­pla­te po­zaj­mi­ce, ko­ju je dao nje­nom bra­ta­ni­ću.
– Aj­ko­vić je mom bra­ta­ni­ću Ne­boj­ši pri­je ne­ko­li­ko go­di­na dao po­zaj­mi­cu od oko 200.000 eura. Da bi vra­tio dug do­go­vo­ri­li su se da se na Zo­ra­na pre­ne­se vla­sni­štvo nad tre­ćim spra­tom ku­će, na ko­ji je Ne­boj­ša po­la­gao pra­vo – ka­za­la je ta­da Vu­ko­tić.

Hap­šen zbog iz­nu­de, no­sio na­no­gi­cu…

Po­ro­di­ca Aj­ko­vić iz Ni­ša go­di­na­ma se do­vo­di u ve­zu sa kri­mi­nal­nim ak­tiv­no­sti­ma.
Zo­ran Aj­ko­vić slo­vi za ma­fi­ja­škog bo­sa ju­žne Sr­bi­je. On je u ju­nu 2014. uhap­šen u Pod­go­ri­ci po po­tjer­ni­ci ni­ške po­li­ci­je. Ra­di­lo se o me­đu­na­rod­noj po­tjer­ni­ci, ko­ju je srp­ska po­li­ci­ja ras­pi­sa­la po na­red­bi Vi­šeg su­da u Ni­šu zbog sum­nje da je umi­je­šan u iz­nu­du. Osum­nji­čen je da je sa još ne­ko­li­ko oso­ba pri­mo­rao je­dan brač­ni par iz oko­li­ne Ni­ša da mu plac vri­je­dan 11 mi­lo­na di­na­ra (sko­ro 90.000 eura) pro­da na ime ne­po­sto­je­ćeg du­ga od 10.000 eura. Aj­ko­vić je iz­ru­čen Sr­bi­ji sre­di­nom av­gu­sta 2014. go­di­ne. Ni­je du­go bio u za­tvo­ru. U no­vem­bru je pu­šten u kuć­ni pri­tvor uz na­no­gi­cu. Da bi je do­bio po­nu­dio je pret­hod­no imo­vi­nu u Ni­šu vri­jed­nu po­la mi­li­o­na eura. Na­no­gi­cu je no­sio do fe­bru­a­ra pret­pro­šle go­di­ne.
Po­li­ci­ja je ra­ni­je pro­tiv Aj­ko­vi­ća pod­ni­je­la pri­ja­vu i zbog uta­je po­re­za, to­kom pri­va­ti­za­ci­je ni­škog pred­u­ze­ća „Nis­sa”, u sklo­pu ko­jeg se na­la­zi ve­li­ka ne­po­kret­na imo­vi­na u tom gra­du. Ne­ma po­da­ta­ka da je do sa­da rad po­li­ci­je re­zul­ti­rao sud­skim pred­me­tom u ko­jem bi se op­tu­žni­ca do­ka­zi­va­la.
Zo­ran Aj­ko­vić u Bi­je­loj knji­zi or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la iz 2001. go­di­ne, ko­ju je sa­či­nio srp­ski MUP, sa bra­tom Mir­kom i ocem Ve­se­li­nom, ozna­čen je kao pri­pad­nik kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ja se ba­vi pre­pro­da­jom he­ro­i­na i ko­ka­i­na iz Tur­ske pre­ko Sr­bi­je u Švaj­car­sku. Do da­nas tvrd­nje iz po­li­cij­ske Bi­je­le knji­ge bez­bjed­no­sni or­ga­ni Sr­bi­je ni­su do­ka­za­li na su­du.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"