Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * Damjanović prekršio Statut i oštetio partiju * Policija sumnja na osvetu * Kuću prodali bivšem tajnom agentu, htjeli bioskop u Gintašu * Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * SAD nijesu više svjetski policajac * Milo i Mile
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore:
Šef Agencije za nacionalnu bezbjednost ćuti da Milo Đukanović ne bi bio uhvaćen u laži.

Vic Dana :)

Piroćanac Mane pogine u saobraćajnoj nesreći, pa su prijatelji izabrali jednog od njih da to saopšti njegovoj ženi. Ovaj pristane. Kada je došao pred vrata pokojnikove kuće, on pokuca na vrata, a otvara mu Manetova žena:
- Izvol`te?
- Izvin`te, jeste li vi udovica na Maneta?
- A ne, nisam udovica!
- Da se kladimo?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo DAN NOVINARA DOČEKUJEMO U TEŠKOM POLOŽAJU
Ugroženi od režima i taloga iz regiona Nedostatak političke volje da se otkriju nalogodavci napada na naše kolege i urede uslovi medijskog poslovanja i te kako utiču da se novinari ne mogu osjećati slobodno i bezbjedno u svom radu – ocijenio je Nikola Marković Najveći problemi za novinarsko društvo su neriješeni slučajevi napada na novinare – ocijenila Tadić Mijović
Dan - novi portal
Ne­ra­svi­je­tlje­ni na­pa­di na no­vi­na­re, ja­ki po­li­tič­ki i po­slov­ni in­te­re­si i pri­ti­sci nad me­di­ji­ma naj­ve­ći su pro­ble­mi sa ko­ji­ma se su­o­ča­va­ju me­dij­ski rad­ni­ci u Cr­noj Go­ri uoči 23. ja­nu­a­ra – Da­na no­vi­na­ra Cr­ne Go­re, oci­je­ni­li su sa­go­vor­ni­ci „Da­na“. Oni iz­ra­ža­va­ju skep­su da se pri sa­da­šnjem sta­nju stva­ri si­tu­a­ci­ja mo­že po­bolj­ša­ti, uka­zu­ju­ći da do da­nas ni­je ri­je­še­no ubi­stvo osni­va­ča i glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka „Da­na“ Du­ška Jo­va­no­vi­ća, ko­je se de­si­lo pri­je sko­ro 13 go­di­na. Za taj zlo­čin osu­đen je je­di­no Da­mir Man­dić, na 19 go­di­na za­tvo­ra, i to za sa­u­če­sni­štvo.
Pred­sjed­nik Ko­mi­si­je za is­tra­ge na­pa­da na no­vi­na­re i ured­nik „Da­na” Ni­ko­la Mar­ko­vić iz­ja­vio je da i ovaj pra­znik stru­ke do­če­ku­je­mo sa broj­nim ne­ra­svi­je­tlje­nim na­pa­di­ma na na­še ko­le­ge i u at­mos­fe­ri gdje me­dij­ski ta­log po­ku­ša­va sro­za­ti i uni­šti­ti sve što su ge­ne­ra­ci­je no­vi­na­ra de­ce­ni­ja­ma stva­ra­le.
– Ne­do­sta­tak po­li­tič­ke vo­lje da se ot­kri­ju na­lo­go­do­av­ci na­pa­da na na­še ko­le­ge i ure­de uslo­vi me­dij­skog po­slo­va­nja i te ka­ko uti­ču da se no­vi­na­ri ne mo­gu osje­ća­ti slo­bod­no i bez­bjed­no u svom ra­du. Umje­sto slo­bo­de i jed­na­ko­sti, da­nas u Cr­noj Go­ri mo­že­mo go­vo­ri­ti o fa­vo­ri­zo­va­nju re­žim­skih štam­pa­nih i elek­tron­skih me­di­ja. Umje­sto da se afir­mi­še is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo, ko­je će bi­ti naj­ve­ći kon­tro­lor vla­sti i nje­ne mo­ći, ima­mo si­tu­a­ci­ju da pol­tron­sko no­vi­nar­stvo sve vi­še uzi­ma ma­ha. Na­ža­lost, me­di­ji po­sta­ju ku­sur u di­lo­vi­ma vr­ha re­ži­ma i ra­zno­ra­znih taj­ku­na, a pr­vo što u ta­kvim si­tu­a­ci­ja­ma stra­da je­su pro­fe­si­o­nal­ni stan­dar­di. Zbog to­ga već go­di­na­ma ima­mo si­tu­a­ci­ju da ra­zno­ra­zni me­dij­ski sa­vje­ti slu­že ne za po­di­za­nje kva­li­te­ta u me­di­ji­ma, već da bu­du re­žim­ska ba­ti­na u ob­ra­ču­nu sa ne­za­vi­snim me­di­ji­ma. Da na­de ipak ima, i da po­sto­ji ka­kva ta­kva vr­sta gra­đan­skog ot­po­ra ta­kvim na­mje­ra­ma, go­vo­ri i po­da­tak da su ne­za­vi­sni štam­pa­ni me­di­ji naj­ti­ra­žni­ji i da im se naj­vi­še vje­ru­je – is­ta­kao je Mar­ko­vić.
Mil­ka Ta­dić Mi­jo­vić iz „Mo­ni­to­ra“ sma­tra da su naj­ve­ći pro­ble­mi za no­vi­nar­sko dru­štvo svi ne­ri­je­še­ni slu­ča­je­vi na­pa­da na no­vi­na­re. Ona je na­po­me­nu­la da dr­ža­va, ni na­kon to­li­ko go­di­na od ubi­stva osni­va­ča i glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka „Da­na“ Du­ška Jo­va­no­vi­ća pa pre­ko na­pa­da na broj­ne ko­le­ge, do da­nas ni­je uspje­la da ri­je­ši te slu­ča­je­ve.
– Pro­blem je što ova vlast ima svo­je me­di­je, pri­vi­le­go­va­ne me­di­je, ko­ji­ma, kao što smo vi­dje­li po is­tra­ži­va­nji­ma CGO, usmje­ra­va naj­ve­ći dio ogla­ši­vač­kog ko­la­ča. Sa­mom ta­kvom pre­ra­spo­dje­lom su ne­jed­na­ki uslo­vi na tr­ži­štu – upo­zo­ri­la je Ta­dić Mi­jo­vić.
Na­po­mi­nje da je dr­ža­va naj­ve­ći ogla­ši­vač u ovoj ze­mlji, i da vlast ta­kvim fi­nan­si­ra­njem iz jav­nih fon­do­va po­ku­ša­va da eko­nom­ski pod­ri­je kri­tič­ke me­di­je.
– Pro­ble­mi su ne­po­sto­ja­nje fer uslo­va na tr­ži­štu. To je je­dan od pro­ble­ma, ali se me­di­ji su­o­ča­va­ju i sa osta­lim vr­sta­ma pri­ti­sa­ka – do­da­la je ona.
Iz Cen­tra za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO) uka­za­li su na sve te­ži po­lo­žaj no­vi­na­ra i ne­za­vi­snih me­dij­skih ku­ća u Cr­noj Go­ri, kao i na ne­za­in­te­re­so­va­nost vla­sti da do­pri­ne­su stva­ra­nju po­volj­nog am­bi­jen­ta za raz­voj me­di­ja.
– Do da­nas su osta­li broj­ni ne­ra­svi­je­tlje­ni fi­zič­ki na­pa­di na no­vi­na­re u Cr­noj Go­ri, na ne­za­vi­sne me­dij­ske ku­će i nji­ho­vu imo­vi­nu, ali i ubi­stvo glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka dnev­nog li­sta „Dan” Du­ška Jo­va­no­vi­ća. Po­sled­nih go­di­na, ovom te­re­tu ko­ji sto­ji na le­đi­ma svih ko­ji ra­de u me­di­ji­ma, do­da­ju se i dra­stič­no ote­ža­ni uslo­vi ra­da no­vi­na­ra i po­sle­dič­ni od­la­zak mno­gih iz ove pro­fe­si­je z­bog lo­ših pri­ma­nja, a što sve ima svoj iz­raz i u pa­du pro­fe­si­o­nal­no­sti iz­vje­šta­va­nja – ocje­nju­ju u ovoj NVO.
Pod­sje­ti­li su da i nji­ho­vo po­sled­nje is­tra­ži­va­nje po­ka­zu­je da fi­nan­si­ra­nje me­di­ja iz jav­nih fon­do­va u Cr­noj Go­ri osta­je ne­re­gu­li­sa­no, ne­kon­tro­li­sa­no i ne­tran­spa­rent­no, a da po­treb­ne za­kon­ske in­ter­ven­ci­je ni­je­su na­pra­vlje­ne.
– Po­sto­je­ći za­kon­ski okvir ne pre­po­zna­je po­ten­ci­jal­nu ve­zu iz­me­đu fi­nan­si­ra­nja me­di­ja iz jav­nih fon­do­va po raz­li­či­tim osno­va­ma i uti­ca­ja tog nov­ca na slo­bo­du me­di­ja i eko­nom­sku (ne)sta­bil­nost me­di­ja, ni­ti po­sma­tra od­lu­ke o ogla­ša­va­nju kao mo­gu­ći vid dis­kri­mi­na­ci­je me­di­ja i po­ku­ša­ja uti­ca­ja na ure­đi­vač­ku po­li­ti­ku. Ovo is­tra­ži­va­nje go­di­na­ma uka­zu­je da dr­ža­va vr­ši ne­pri­mje­ren uti­caj na me­dij­sko tr­ži­šte, kroz ne­tran­spa­rent­na i se­lek­tiv­na fi­nan­sij­ska iz­dva­ja­nja jav­nih sred­sta­va, pu­tem ogla­ša­va­nja i re­kla­mi­ra­nja, ali i dru­ge vi­do­ve fi­nan­si­ra­nja me­di­ja – na­vo­de u CGO.
CGO na­gla­ša­va da je ulo­ga me­di­ja u raz­vo­ju de­mo­krat­skog dru­štva ne­za­mje­nji­va i da su vla­sti du­žne da svim me­di­ji­ma i no­vi­na­ri­ma obez­bi­je­de uslo­ve za slo­bo­dan rad, bez pri­ti­sa­ka i bi­lo ko­jeg ob­li­ka cen­zu­re.
Pre­ma pro­šlo­go­di­šnjem iz­vje­šta­ju Fri­dom ha­u­sa, Cr­na Go­ra je na­za­do­va­la na po­lju me­dij­skih slo­bo­da. Na­ša dr­ža­va je sa 39. pa­la na 41. mje­sto u Evro­pi i ima sta­tus dje­li­mič­no slo­bod­ne ze­mlje ka­da je u pi­ta­nju slo­bo­da me­di­ja. Re­por­te­ri bez gra­ni­ca Cr­nu Go­ru su pro­šle go­di­ne sta­vi­li na 106. mje­sto na svi­je­tu po pi­ta­nju slo­bo­de me­di­ja. Od osta­lih ze­ma­lja re­gi­o­na, Cr­na Go­ra je po ovom iz­vje­šta­ju bo­lja sa­mo od Ma­ke­do­ni­je. A.O.

Sve go­re
Po­vo­dom Da­na no­vi­na­ra Cr­ne Go­re, Sin­di­kat me­di­ja ape­lo­vao je na so­li­dar­nost me­đu za­po­sle­ni­ma u me­di­ji­ma.
– Ne okre­ći­te gla­vu od pro­ble­ma ko­je ima­ju lju­di ko­ji ra­de sa va­ma i ne osta­vljaj­te ih sa­me. Udru­žuj­te se, osni­vaj­te sin­di­ka­te i udru­že­ni uti­či­te na uslo­ve u ko­ji­ma ra­di­te. Ako ni­je­ste sa­gla­sni sa za­htje­vi­ma nad­re­đe­nih i nji­ho­vim vi­đe­njem no­vi­nar­stva, ka­ži­te im to. Ako ne uka­že­te na pro­blem, on se ni­kad ne­će ri­je­ši­ti – po­ru­či­li su iz Sin­di­ka­ta.
Do­da­li su da je u pro­te­kle tri go­di­ne 725 rad­nih mje­sta u me­di­ji­ma uga­še­no.
– Me­di­ji se ga­se i ra­tu­ju iz­me­đu se­be, na Ko­deks no­vi­na­ra se ma­lo ko osvr­će i po svim pa­ra­me­tri­ma si­tu­a­ci­ja je iz go­di­ne u go­di­nu sve go­ra – ocje­nju­ju u ovoj or­ga­ni­za­ci­ji.

Po­kre­ta­či pro­mje­na
No­vi­na­ri, kao no­si­o­ci in­for­ma­tiv­nih i obra­zov­nih ulo­ga, po­kre­ta­či po­zi­tiv­nih pro­mje­na i kon­tro­lo­ri vla­sti, za­slu­žu­ju bo­lji sta­tus u dru­štvu, a oba­ve­za si­ste­ma je da ra­di na una­pre­đe­nju tih uslo­va, po­ru­če­no je iz in­sti­tu­ci­je Za­štit­ni­ka ljud­skih pra­va i slo­bo­da.
Iz te in­sti­tu­ci­je su če­sti­ta­li svim za­po­sle­ni­ma u me­dij­skom sek­to­ru 23. ja­nu­ar, Dan no­vi­na­ra Cr­ne Go­re, i po­že­lje­li uspjeh i na­pre­dak u ra­du.
– Ne­spor­no je da no­vi­na­ri kao no­si­o­ci in­for­ma­tiv­nih i obra­zov­nih ulo­ga, po­kre­ta­či po­zi­tiv­nih pro­mje­na, kon­tro­lo­ri vla­sti i svje­do­ci svih dru­štve­nih pro­ce­sa, za­slu­žu­ju bo­lji sta­tus u dru­štvu, a oba­ve­za je si­ste­ma kao cje­li­ne da kon­ti­nu­i­ra­no ra­di na una­pre­đe­nju tih uslo­va, pri­je sve­ga u eko­nom­skom i bez­bjed­no­snom, ali i u sva­kom dru­gom smi­slu – na­vo­di se u sa­op­šte­nju Za­štit­ni­ka.

Bor­ba za ži­vot i pro­fe­si­o­na­li­zam
Di­rek­to­ri­ca i glav­na ured­ni­ca Te­le­vi­zi­je Pr­va So­nja Dro­bac po­ru­či­la je da se cr­no­gor­sko no­vi­nar­stvo bo­ri za ži­vot i pro­fe­si­o­na­li­zam. Ona sma­tra da po­sto­je dvi­je glav­ne pri­jet­nje ko­ji­ma su me­di­ji i no­vi­na­ri da­nas iz­lo­že­ni u Cr­noj Go­ri.
– Pr­va je či­nje­ni­ca da su mno­gi dru­gi in­te­re­si – po­li­tič­ki, bi­znis ili iz ne­kih dru­gih cen­ta­ra – ja­či od in­te­re­sa pro­fe­si­o­na­li­za­ma u Cr­noj Go­ri. To je jed­na stvar ko­ja nas op­te­re­ću­je. Dru­ga se ti­če eko­no­mi­je, od­no­sno či­nje­ni­ce da svi mi ko­ji ži­vi­mo od ove pro­fe­si­je, ži­vi­mo i ra­di­mo pod pri­jet­njom ma­log tr­ži­šta. Na­še tr­ži­šte je ma­lo i na ta­kvom tr­ži­štu me­di­ji su ja­ko te­ško sa­mo­o­dr­ži­vi. Te dvi­je stva­ri prak­tič­no od­re­đu­ju na­še no­vi­nar­stvo da­nas. Cr­no­gor­sko no­vi­nar­stvo bo­ri se za ži­vot i pro­fe­si­o­na­li­zam, i iz­me­đu te dvi­je pri­jet­nje, sci­le i ha­rib­de, po­ku­ša­va­mo da plo­vi­mo – ka­za­la je Dro­bac za „Dan“.
Ona sma­tra da sko­ro i ne po­sto­ji mo­guć­nost da će si­tu­a­ci­ja bi­ti bo­lja.
– Te­ško da će tr­ži­šte bi­ti ve­će, što ne zna­či da na to ne mo­že da se uti­če. Za­jed­nič­ki rad me­di­ja i ako bi nas vo­di­la ide­ja pro­fe­si­o­na­li­za­ci­je i re­gu­la­ci­je tr­ži­šta, to bi mo­glo da do­ve­de do ra­sta tr­ži­šta. Ali to je uto­pi­ja upra­vo zbog pr­vog pro­ble­ma – zbog po­li­tič­kih i bi­znis in­te­re­sa. Ali, sa­da se umno­ža­va­ju cen­tri ko­ji ta­ko­đe že­le da ima­ju uti­caj, ko­ji kon­tro­li­šu me­di­je, umno­ža­va­ju se oni ko­ji ima­ju mo­guć­nost da uti­ču na funk­ci­o­ni­sa­nje me­di­ja. S dru­ge stra­ne, me­di­ji ne ra­de ni­šta da bi oja­ča­li in­te­res pro­fe­si­o­na­li­zma – uka­za­la je Dro­bac.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"