Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * Damjanović prekršio Statut i oštetio partiju * Policija sumnja na osvetu * Kuću prodali bivšem tajnom agentu, htjeli bioskop u Gintašu * Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * SAD nijesu više svjetski policajac * Milo i Mile
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore:
Šef Agencije za nacionalnu bezbjednost ćuti da Milo Đukanović ne bi bio uhvaćen u laži.

Vic Dana :)

Piroćanac Mane pogine u saobraćajnoj nesreći, pa su prijatelji izabrali jednog od njih da to saopšti njegovoj ženi. Ovaj pristane. Kada je došao pred vrata pokojnikove kuće, on pokuca na vrata, a otvara mu Manetova žena:
- Izvol`te?
- Izvin`te, jeste li vi udovica na Maneta?
- A ne, nisam udovica!
- Da se kladimo?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet NOVI PREDSJEDNIK DONALD TRAMP STAVLJA INTERES AMERIKE IZNAD SVEGA
SAD nijesu više svjetski policajac Grdno su se prevarili oni koji su se nadali da će biznismen iz Njujorka promijeniti svoj agresivni ton čim položi zakletvu kao predsjednik
Dan - novi portal
No­vi ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Tramp sta­vlja in­te­res SAD iz­nad sve­ga, pa i iz­nad du­go­go­di­šnjih sa­ve­zni­šta­va, a da bi uje­di­nio po­di­je­lje­nu ze­mlju, on po­se­že za opa­snim na­ci­o­na­li­zmom, oci­je­ni­la je Ines Pol iz va­šing­ton­skog ser­vi­sa Doj­če ve­lea.
U svom ina­u­gu­ra­ci­o­nom go­vo­ru, Tramp je mi­nu­log pet­ka po­ru­čio da će se SAD to­kom nje­go­vog man­da­ta bri­nu­ti sa­mo za ne­po­sred­no do­bro sta­nje sop­stve­ne ze­mlje, a da ti­me od­u­sta­je od ulo­ge SAD kao svjet­skog po­li­caj­ca ja­sno je is­kal­ku­li­sa­no i ni­je ni­ka­kav pro­blem za čo­vje­ka ko­ji po­ten­ci­jal­ne in­te­re­se sop­stve­ne ze­mlje sta­vlja iz­nad sve­ga, na­vo­di Doj­če ve­le.
– Grd­no su se pre­va­ri­li oni ko­ji su se na­da­li da će bi­zni­smen iz Nju­jor­ka pro­mi­je­ni­ti svoj agre­siv­ni ton čim po­lo­ži za­kle­tvu kao pred­sjed­nik, jer pr­vi go­vor no­vog ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka ne osta­vlja pro­sto­ra za spe­ku­la­ci­je: Tram­pu, na naj­u­ti­caj­ni­joj po­li­tič­koj funk­ci­ji na svi­je­tu, ne pa­da na pa­met da ubla­ži svo­ju re­to­ri­ku. Na­pro­tiv – oci­je­nje­no je u tek­stu.
Ka­ko se da­lje na­vo­di, on na­sta­vlja da po­na­vlja svo­je for­mu­le iz pred­iz­bor­ne kam­pa­nje i obe­ća­va da će izo­la­ci­o­ni­stič­kom eko­nom­skom i od­bram­be­nom po­li­ti­kom Ame­ri­ku po­nov­no uči­ni­ti ve­li­kom.
Na­ja­vlju­je da će on, mul­ti­mi­li­o­ner, sa svo­jim ka­bi­ne­tom ko­ji se sa­sto­ji od mul­ti­mi­li­o­ne­ra, ze­mlju uči­ni­ti pra­ved­ni­jom i da će se po­bri­nu­ti za kva­li­tet­no obra­zo­va­nje i pri­je sve­ga za si­gur­na rad­na mje­sta ta­ko što će spre­či­ti uti­ca­je iz ino­stran­stva, pod­sje­ća Doj­če ve­le
– Od tog 70-go­di­šnja­ka pri­li­kom nje­go­ve sve­ča­ne ina­u­gu­ra­ci­je ni­smo ču­li ni­šta no­vo, a ipak to ima no­vu te­ži­nu. Jer bez ob­zi­ra na to što je moć ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka ogra­ni­če­na, ipak je on taj ko­ji od­lu­ču­ju­će uti­če na po­li­tič­ko ras­po­lo­že­nje u ze­mlji – na­vo­di se u tek­stu.
Tramp, pri­mje­ću­je Pol, ne vje­ru­je u moć po­mi­re­nja, ne­go u moć vo­đe čvr­ste ru­ke, i sva­kom svo­jom ri­eč­ju i sva­kim ge­stom on je pr­vog da­na na no­voj du­žno­sti sig­na­li­zi­rao da će stva­ri uze­ti u svo­je ru­ke.
– Pri­tom će i da­lje sli­je­di­ti de­ma­go­ška pra­vi­la igre: sve što je „stra­no” de­fi­ni­še se kao pri­jet­nja, si­ju­ći sje­me stra­ha kod ma­sa ko­je ga pra­te, uje­di­nju­ju­ći je u ne­pro­boj­ni front pro­tiv svo­jih pro­tiv­ni­ka. Ima mno­go ra­zu­mlji­vih raz­lo­ga zbog ko­jih su Tram­po­ve pri­sta­li­ce odav­no iz­gu­bi­le vje­ru u po­li­tič­ku eli­tu i ni­je ni ču­do što se fe­no­men kao Tramp po­ja­vio i po­pu­nio tu pra­zni­nu, ali aro­gan­ci­ja i ne­zna­nje ko­ji mo­gu do­ći s ta­ko ve­li­kom mo­ći ni­su ogra­ni­če­ni sa­mo na SAD: te si­le mo­gu i ne­gdje dru­gde da otvo­re vra­ta opa­snim na­ci­o­na­li­sti­ma – za­klju­či­la je do­pi­sni­ca Doj­če ve­lea iz Va­šing­to­na.(RTS)

Biv­ši šef CIA po­ru­čio Tram­pu da tre­ba da se sti­di
Džon Bre­nan je ja­ko ras­tu­žen i raz­lju­ćen zbog sram­nog sa­mo­ve­li­ča­nja Do­nal­da Tram­pa is­pred Me­mo­ri­jal­ne plo­če he­ro­ja CIA, na­vo­di se u sa­op­šte­nju ko­je je ju­če iz­dao nje­gov biv­ši po­moć­nik Nik Ša­pi­ro.
Biv­ši di­rek­tor ame­rič­ke Cen­tral­ne oba­vje­štaj­ne agen­ci­je Džon Bre­nan re­kao je da pred­sjed­nik SAD Do­nald Tramp tre­ba da se sti­di zbog svog po­na­ša­nja to­kom po­se­te sje­di­štu te agen­ci­je, na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Ame­rič­ki pred­sjed­nik je pre­kju­če, pr­vog da­na svog man­da­ta, po­sje­tio sje­di­šte CIA u Len­gli­ju, u dr­ža­vi Vir­dži­ni­ji, i tom pri­li­kom po­ru­čio za­po­sle­ni­ma da su oni po­seb­ni i div­ni lju­di i da je pot­pu­no uz njih.
Tramp je go­vo­rio is­pred Me­mo­ri­jal­ne plo­če sa ime­ni­ma po­gi­nu­lih age­na­ta CIA.
To­kom pred­sjed­nič­ke kam­pa­nje, kao i po­sli­je iz­bo­ra, Tramp je vi­še pu­ta oštro kri­ti­ko­vao ame­rič­ke oba­vje­štaj­ne slu­žbe, a po­ne­kad je do­vo­dio u pi­ta­nje nji­ho­ve za­ključ­ke da je Ru­si­ja po­ku­ša­la da uti­če na pred­sjed­nič­ke iz­bo­re. Tramp je ju­če ne­gi­rao da je u sva­đi sa CIA, re­kav­ši da je si­tu­a­ci­ja „upra­vo su­prot­na” i da su me­di­ji kri­vi za stva­ra­nje po­gre­šne sli­ke.
Tramp je po­tom na­sta­vio da se ob­ra­ču­na­va sa me­di­ji­ma i kri­ti­ko­vao je iz­vje­šta­va­nje no­vi­na­ra sa nje­go­ve ina­u­gu­ra­ci­je. Re­kao je da su oni ne­tač­no tvr­di­li da je oku­plje­na ma­sa bi­la mno­go ma­nja ne­go što je za­i­sta bi­la.(RTS)

Pred­vi­đa uz­bur­ka­na vre­me­na

BER­LIN – Nje­mač­ki mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Frank-Val­ter Štajn­ma­jer oci­je­nio je ju­če da iz­bor Do­nal­da Tram­pa za pred­sjed­ni­ka SAD pred­sta­vlja pre­kid sa sta­rim po­ret­kom i pred­vi­dio ne­iz­vje­sna vre­me­na za svi­jet.
– Na­kon iz­bo­ra Do­nal­da Tram­pa, svi­jet 20. vi­je­ka je de­fi­ni­tiv­no pre­va­zi­đen – na­pi­sao je šef ne­mač­ke di­plo­ma­ti­je u uvod­ni­ku ob­ja­vlje­nom ju­če u li­stu Bild am Zon­tag (Bild am Son­ntag), dva da­na po­sli­je ina­u­gu­ra­ci­je Tram­pa za 45. pred­sjed­ni­ka SAD.
– Ko­ji kon­cep­ti svjet­skog po­ret­ka će se na­met­nti u 21. vi­je­ku, ka­ko će iz­gle­da­ti su­tra­šnji svi­jet, ni­šta se ne zna, sve je pot­pu­no otvo­re­no – na­veo je Štajn­ma­jer, so­ci­jal­de­mo­kra­ta ko­ji je oštro kri­ti­ko­vao Tramp to­kom ame­rič­ke iz­bor­ne kam­pa­nje.
(Be­ta-AFP)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"