Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * Damjanović prekršio Statut i oštetio partiju * Policija sumnja na osvetu * Kuću prodali bivšem tajnom agentu, htjeli bioskop u Gintašu * Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * SAD nijesu više svjetski policajac * Milo i Mile
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore:
Šef Agencije za nacionalnu bezbjednost ćuti da Milo Đukanović ne bi bio uhvaćen u laži.

Vic Dana :)

Piroćanac Mane pogine u saobraćajnoj nesreći, pa su prijatelji izabrali jednog od njih da to saopšti njegovoj ženi. Ovaj pristane. Kada je došao pred vrata pokojnikove kuće, on pokuca na vrata, a otvara mu Manetova žena:
- Izvol`te?
- Izvin`te, jeste li vi udovica na Maneta?
- A ne, nisam udovica!
- Da se kladimo?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo HRA PODNIJELA USTAVNU ŽALBU U IME BRANIMIRA VUKČEVIĆA I MOMČILA BARANINA Bez prave istrage o žrtvama torture
Dan - novi portal
Ak­ci­ja za ljud­ska pra­va (HRA) je pod­ni­je­la ustav­ne žal­be u ime Bra­ni­mi­ra Vuk­če­vi­ća i Mom­či­la Ba­ra­ni­na, žr­tve po­li­cij­ske tor­tu­re u Uli­ci Mi­lja­na Vu­ko­va u Pod­go­ri­ci u no­ći po­sle po­li­tič­kih pro­te­sta, 24. ok­to­bra 2015. go­di­ne. Iz Ak­ci­je su pod­sje­ti­li da su Vuk­če­vi­ća i Ba­ra­ni­na po­li­caj­ci bru­tal­no zlo­sta­vlja­li, a dr­žav­no tu­ži­la­štvo ni­je obez­bi­je­di­lo dje­lo­tvor­nu is­tra­gu.
– Nije­dan iz­vr­ši­lac ni­je iden­ti­fi­ko­van ni na­kon 15 mje­se­ci. Od Ustav­nog su­da se tra­ži da utvr­di kr­še­nje ljud­skog pra­va na za­bra­nu mu­če­nja i na­re­di spro­vo­đe­nje is­tra­ge u skla­du s evrop­skim stan­dar­di­ma.
HRA ovim ustav­nim žal­ba­ma skre­će pa­žnju na od­go­vor­nost dr­žav­nog tu­ži­la­štva za spro­vo­đe­nje dje­lo­tvor­ne is­tra­ge po­li­cij­ske tor­tu­re, s jed­ne stra­ne, i na du­žnost po­li­ci­je da sa­ra­đu­je sa dr­žav­nim tu­ži­o­cem, sa dru­ge. U ovom slu­ča­ju, kao i u slu­ča­ju po­li­cij­ske tor­tu­re nad Mi­lo­ra­dom Mar­ti­no­vi­ćem, dr­žav­ni or­ga­ni ni­je­su spro­ve­li is­tra­gu u skla­du s evrop­skim stan­dar­di­ma jer ni­je­su efi­ka­sno pred­u­ze­li sve ra­zum­ne ko­ra­ke za ot­kri­va­nje po­či­ni­la­ca. Bez ob­zi­ra da li je raz­log to­me pri­stra­snost dr­žav­nog tu­ži­la­štva pre­ma po­li­ci­ji ili ne­do­sta­tak ka­pa­ci­te­ta iz dru­gih raz­lo­ga, po­sle­di­ca je ista – za­stra­šu­ju­će kr­še­nje ap­so­lut­no za­šti­će­nog ljud­skog pra­va na za­bra­nu mu­če­nja – uka­za­li su u HRA.
Do­da­ju da ne že­le da za­ne­ma­re či­nje­ni­cu da po­li­caj­ci gra­đa­ne ni kri­ve ni du­žne pri­mo­ra­va­ju da le­že po tro­to­a­ru, da ih vri­je­đa­ju, po­ni­ža­va­ju, šu­ti­ra­ju, uda­ra­ju, a da tu­ži­la­štvo ne obez­bi­je­di djelotvornu istragu.
– HRA je od­luč­na da is­tra­je u ovom slu­ča­ju, pa ako Ustav­ni sud ne usvo­ji žal­bu, pod­ni­je­će­mo pred­stav­ku Evrop­skom su­du za ljud­ska pra­va. Vje­ru­je­mo da je su­šti­na i ovog slu­ča­ja bor­ba za vla­da­vi­nu pra­va u Cr­noj Go­ri. HRA zbog to­ga pri­pre­ma i ustav­nu žal­bu po­vo­dom slu­ča­ja Mi­lo­ra­da Mar­ti­no­vi­ća po istom osno­vu jer ni­je spro­ve­de­na dje­lo­tvor­na is­tra­ga po­li­cij­ske tor­tu­re – ocje­nju­ju u Ak­ci­ji.
Ob­ja­šnja­va­ju da je Vuk­če­vi­ća i Ba­ra­ni­na pre­tu­klo vi­še po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka u cen­tru Pod­go­ri­ce, u Uli­ci Mi­lja­na Vu­ko­va (tzv. uli­ci zla­ta­ra) 24. ok­to­bra 2015. go­di­ne, oko 22.30 sa­ti, po­sle raz­bi­ja­nja pro­te­sta u or­ga­ni­za­ci­ji De­mo­krat­skog fron­ta.
– Njih dvo­ji­ca ni­je­su uče­stvo­va­li u bi­lo ka­kvim iz­gre­di­ma, ni­su pru­ža­li ot­por slu­žbe­ni­ci­ma po­li­ci­je, po­li­ci­ja ih ni­je uhap­si­la, ni­ti je pro­tiv njih po­kre­nut bi­lo ka­kav po­stu­pak. Ba­ra­ni­na i Vuk­če­vi­ća su te no­ći slu­žbe­ni­ci po­li­ci­je pri­mo­ra­li da leg­nu na tro­to­ar, a za­tim su im na­ni­je­li vi­še uda­ra­ca, či­je su po­sle­di­ce bi­li obim­ni he­ma­to­mi, utvr­đe­ni lje­kar­skim na­la­zi­ma. Po­red to­ga, slu­žbe­ni­ci po­li­ci­je su ih iz­lo­ži­li ne­čo­vječ­nom i po­ni­ža­va­ju­ćem po­stu­pa­nju jer su na njih vi­ka­li, pso­va­li ih i vri­je­đa­li, a za­tim po­vri­je­đe­ne osta­vi­li da le­že na uli­ci bez po­mo­ći. O do­ga­đa­ju po­sto­ji i ob­ja­vljen vi­deo-za­pis. Do da­nas, vi­še od go­di­nu ka­sni­je, po­li­caj­ci ko­ji su iz­vr­ši­li kri­vič­na dje­la pre­ma pod­no­si­o­ci­ma ustav­ne žal­be ni­je­su iden­ti­fi­ko­va­ni, a slu­čaj se još na­la­zi u pred­is­tra­žnoj fa­zi – ka­žu u HRA.
U žal­ba­ma se tvr­di da is­tra­ga ni­je bi­la dje­lo­tvor­na, jer ni­je bi­la ne­za­vi­sna, ne­pri­stra­sna, te­me­lji­ta, hit­na, ni­ti su žr­tve zlo­sta­vlja­nja bi­le od­go­va­ra­ju­će uklju­če­ne u is­tra­gu, su­prot­no Evrop­skoj kon­ven­ci­ji o ljud­skim pra­vi­ma.
– Is­tra­ga ni­je bi­la ne­za­vi­sna jer je Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo (ODT) u Pod­go­ri­ci de­le­gi­ra­lo iden­ti­fi­ka­ci­ju iz­vr­ši­la­ca istom or­ga­nu či­ji su pri­pad­ni­ci zlo­sta­vlja­li. Sve i da su is­klju­či­vo pri­pad­ni­ci Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce (SAJ) bi­li od­go­vor­ni za zlo­sta­vlja­nje, opet su oni pod­re­đe­ni istom lan­cu ko­man­de – vr­hu Upra­ve po­li­ci­je – kao i po­li­caj­ci ko­ji­ma je bi­lo pre­pu­šte­no da iden­ti­fi­ku­ju po­či­ni­o­ce, pa ta­ko ni­je obez­bi­je­đe­na ne­za­vi­sna is­tra­ga u skla­du s evrop­skim stan­dar­di­ma. Is­tra­ga ni­je bi­la te­melj­na jer tu­ži­la­štvo ni­je pred­u­ze­lo sve ra­zum­ne ko­ra­ke da obez­bi­je­di do­ka­ze u toj is­tra­zi. Na pri­mjer, iako su pod­no­si­o­ci žal­be ODT da­li de­talj­ne is­ka­ze, u ko­ji­ma su opi­sa­li uni­for­me po­li­ca­ja­ca, nji­ho­vu lo­ka­ci­ju, vo­zi­la i sa­op­šti­li da su ovi s nji­ma i raz­go­va­ra­li, tj. da su im se po­li­caj­ci ne­ko­li­ko pu­ta obra­ti­li, tu­ži­la­štvo ni­je spro­ve­lo rad­nje pre­po­zna­va­nja po­li­ca­ja­ca ni­ti nji­ho­vog su­o­ča­va­nja sa ošte­će­ni­ma, ni­ti je is­pi­ti­va­lo pri­pad­ni­ke Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce, ko­ji su, pre­ma na­vo­di­ma ošte­će­nih, pre­te­žno uče­stvo­va­li u zlo­sta­vlja­nju. Šta­vi­še, ODT ni­je pri­ba­vi­lo ni sni­mak do­ga­đa­ja od dnev­nog li­sta Vi­je­sti ni­ti je po­zva­lo auto­ra tog snim­ka da pru­ži do­dat­na oba­vje­šte­nja o do­ga­đa­ju ko­ji je po­sma­trao sa pro­zo­ra i dje­li­mič­no sni­mio. Upr­kos upo­zo­re­nji­ma i ošte­će­nih i ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja za ljud­ska pra­va, tu­ži­la­štvo se dr­ža­lo pa­siv­no, za­do­vo­ljiv­ši se ti­me da po­vre­me­no ur­gi­ra kod Upra­ve po­li­ci­je da iden­ti­fi­ku­je po­či­ni­o­ce zlo­sta­vlja­nja, iako je ono bi­lo od­go­vor­no da obez­bi­je­di dje­lo­tvor­nu is­tra­gu pre­ma do­ma­ćim za­ko­ni­ma i me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma.
ODT je za­u­ze­lo pa­si­van, pot­či­njen po­lo­žaj pre­ma Upra­vi po­li­ci­je, či­ji su jed­ni slu­žbe­ni­ci vr­ši­li kri­vič­na dje­la zlo­sta­vlja­nja, a dru­gi ak­tiv­no pri­kri­va­li iz­vr­ši­o­ce tih kri­vič­nih dje­la. Dr­žav­no tu­ži­la­štvo ni­je uvje­ri­lo za­bri­nu­tu jav­nost da je sprem­no da po­štu­je i obez­bi­je­di vla­da­vi­nu pra­va u ovom slu­ča­ju ko­ji se ti­cao slu­žbe­ni­ka iz­vr­šne vla­sti re­la­tiv­no ni­skog ni­voa – upo­zo­ri­li su u HRA.M.M.K.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"