Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * Damjanović prekršio Statut i oštetio partiju * Policija sumnja na osvetu * Kuću prodali bivšem tajnom agentu, htjeli bioskop u Gintašu * Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * SAD nijesu više svjetski policajac * Milo i Mile
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore:
Šef Agencije za nacionalnu bezbjednost ćuti da Milo Đukanović ne bi bio uhvaćen u laži.

Vic Dana :)

Piroćanac Mane pogine u saobraćajnoj nesreći, pa su prijatelji izabrali jednog od njih da to saopšti njegovoj ženi. Ovaj pristane. Kada je došao pred vrata pokojnikove kuće, on pokuca na vrata, a otvara mu Manetova žena:
- Izvol`te?
- Izvin`te, jeste li vi udovica na Maneta?
- A ne, nisam udovica!
- Da se kladimo?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika PREDRAG BULATOVIĆ U RAZGOVORU ZA „DAN” PORUČIO DA JEDINSTVO OPOZICIJE MORA BITI SAČUVANO
Lideri da se dogovore o protestima Prekid bojkota, pa i na kratko, oslabio bi opozicionu snagu. Stav DF-a je da bojkot parlamenta treba da bude trajan i bez izuzetaka po bilo kom pitanju sve do ispunjenja naših zahtjeva, poručio je Predrag Bulatović
Dan - novi portal
Opo­zi­ci­o­no je­din­stvo u boj­ko­tu par­la­men­ta tre­ba oču­va­ti, a li­de­ri či­ta­ve opo­zi­ci­je tre­ba što pri­je da se sa­sta­nu i do­go­vo­re da­lje dje­lo­va­nje u prav­cu is­pu­nje­nja ključ­nog za­htje­va – po­na­vlja­nja par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, uklju­ču­ju­ći i za­jed­nič­ko or­ga­ni­zo­va­nje ši­ro­kih pro­te­sta, sa­op­štio je u raz­go­vo­ru za „Dan” funk­ci­o­ner De­mo­krat­skog fron­ta Pre­drag Bu­la­to­vić. Ka­ko je is­ta­kao, ne­spor­no je da do­sa­da­šnji boj­kot par­la­men­ta 39 po­sla­ni­ka opo­zi­ci­je pred­sta­vlja zna­ča­jan po­li­tič­ki od­go­vor De­mo­krat­skoj par­ti­ji so­ci­ja­li­sta i Vla­di u od­no­su na na­si­lje ko­je su spro­ve­li na dan iz­bo­ra.
– Opo­zi­ci­ja, ko­ja je ra­zno­rod­na, i u ko­joj, kao i me­đu nje­nim li­de­ri­ma, po­sto­ji po­do­zre­nje i ne­po­vje­re­nje, ipak je uspje­la da ostva­ri je­din­stvo u boj­ko­tu, ko­ji da­je evi­dent­ne re­zul­ta­te. Za­to je­din­stvo u boj­ko­tu tre­ba oču­va­ti. U sle­de­ćoj fa­zi, što pri­je, tre­ba da se pre­va­zi­đe ne­po­vje­re­nje, ka­ko me­đu opo­zi­ci­o­nim po­li­tič­kim su­bjek­ti­ma, ta­ko i me­đu li­de­ri­ma, i us­po­sta­vi po­tre­ban ni­vo di­rekt­nog di­ja­lo­ga, sa­rad­nje i do­go­vo­ra – na­veo je Bu­la­to­vić.
Ka­ko je do­dao, to će, ka­da se de­si, zna­či­ti je­din­stve­no i plan­sko dje­lo­va­nje kom­plet­ne opo­zi­ci­je, bez če­ga ne­ma efi­ka­snog po­li­tič­kog uda­ra na DPS i nje­go­vu vla­du.
– Tre­ba do­go­vo­ri­ti pr­vi za­jed­nič­ki sa­sta­nak li­de­ra či­ta­ve opo­zi­ci­je. Pod­sje­ćam da tog sa­stan­ka ni­je bi­lo od par­la­men­tar­nih iz­bo­ra u ok­to­bru pro­šle go­di­ne do da­nas. Neo­p­hod­na je do­bra i ozbilj­na pri­pre­ma za taj sa­sta­nak. Vje­ru­jem da će se to de­si­ti ve­o­ma br­zo. To bi bi­la pri­li­ka da se dvi­je po­nu­de ko­je po­sto­je uskla­de i na­pra­vi je­dan, je­din­stven opo­zi­ci­o­ni plan dje­lo­va­nja – sma­tra funk­ci­o­ner Fron­ta.
Pod­sje­ća da je DF osta­lim opo­zi­ci­o­nim ko­le­ga­ma ra­ni­je do­sta­vio plan ak­tiv­no­sti, a da je i sa dru­ge stra­ne ta­ko­đe sti­gao do­ku­ment.
– To fak­tič­ko sta­nje svo­je­vr­snog po­li­tič­kog ping­pon­ga tre­ba pre­ki­nu­ti di­rekt­nim di­ja­lo­gom svih opo­zi­ci­o­nih li­de­ra. Mi u DF-u sma­tra­mo da su sna­žni, do­bro osmi­šlje­ni i ši­r­o­ki de­mo­krat­ski pro­te­sti ne­mi­nov­ni u bor­bi da se na usta­van na­čin ostva­re na­ši za­htje­vi za po­na­vlja­njem iz­bo­ra. Ova ak­tiv­nost mo­ra do­ći ve­o­ma br­zo, i to da je or­ga­ni­zu­je či­ta­va opo­zi­ci­ja za­jed­no i je­din­stve­no. To zna­či da pro­te­sti, za­htje­vi na nji­ma, na­čin or­ga­ni­za­ci­je, du­ži­na tra­ja­nja i svi dru­gi aspek­ti mo­ra­ju bi­ti pred­met za­jed­nič­ke ras­pra­ve i od­lu­ke. Is­klju­či­vi sta­vo­vi bi­lo ko­jeg opo­zi­ci­o­nog su­bjek­ta ili po­je­din­ca oko da­ljih ak­ci­ja ili tra­že­nje mo­guć­no­sti da se nad­i­gra­va­mo bi­lo bi neo­d­go­vor­no. Vje­ru­jem da svi opo­zi­ci­o­ni su­bjek­ti i po­je­din­ci ima­ju ka­pa­ci­tet da ostva­re je­din­stvo i plan­sko dje­lo­va­nje, uklju­ču­ju­ći i pro­te­ste u bor­bi za de­mo­krat­ske i mir­ne pro­mje­ne u Cr­noj Go­ri – pod­vu­kao je Bu­la­to­vić.
Is­ti­če da „ni­je­dan do­ga­đaj za bi­lo ko­ju opo­zi­ci­o­nu stran­ku ne mo­že bi­ti raz­log za po­vra­tak u Kat­ni­ćev par­la­ment”. Ka­ko na­vo­di, po­što je even­tu­al­no gla­sa­nje o ula­sku u NA­TO još ve­o­ma da­le­ko, ta te­ma ne bi tre­ba­lo da bu­de u pr­vom pla­nu da ne bi iza­zi­va­la po­ten­ci­jal­ne ras­pra­ve i ne­ra­zu­mi­je­va­nje unu­tar opo­zi­ci­je.
– Po­sla­ni­ci DNP-a, su­o­če­ni sa na­si­ljem Bo­šnjač­ke stran­ke nad Nje­go­šem i ser­vil­nim po­vi­no­va­njem pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća to­me, raz­ma­tra­li su šta bi zna­či­lo da ad hok gla­sa­mo taj za­kon. Za sva­kog od nas iz DNP-a i za či­ta­vu Cr­nu Go­ru Nje­goš je si­no­nim na­šeg po­sto­ja­nja, du­hov­nih, kul­tur­nih i svih dru­gih vri­jed­no­sti. Bez di­le­me smo za­klju­či­li da bi naš ula­zak u par­la­ment oko ovog pi­ta­nja bio pre­kid boj­ko­ta, su­pro­tan in­te­re­su cje­lo­kup­ne opo­zi­ci­je. Ti­me bi­smo u stva­ri da­li ru­ku re­ži­mu. Naš glav­ni po­li­tič­ki cilj je ru­še­nje DPS re­ži­ma kao uzro­ka svi po­dje­la i su­ko­ba. Pre­kid boj­ko­ta, pa ma­kar i na krat­ko, osla­bio bi opo­zi­ci­o­nu sna­gu. Stav DF-a je da boj­kot par­la­men­ta tre­ba da bu­de tra­jan i bez iz­u­ze­ta­ka po bi­lo kom pi­ta­nju sve do is­pu­nje­nja na­ših za­htje­va – za­klju­čio je Bu­la­to­vić.V.R.

Tra­ži­ti Kat­ni­će­vu smje­nu

Po ri­je­či­ma Pre­dra­ga Bu­la­to­vi­ća, ta­ko­zva­ni dr­žav­ni udar ne­dvo­smi­sle­no po­ka­zu­je ko­li­ko je bo­le­sno cr­no­gor­sko dru­štvo i u ko­joj mje­ri je DPS za­ro­bio in­sti­tu­ci­je, po­seb­no ANB, po­li­ci­ju, Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo i dio pra­vo­sud­nog si­ste­ma.
– Oči­gled­na re­ži­ja i mon­ta­ža ta­ko­zva­nog dr­žav­nog uda­ra, ko­ja se pre­tva­ra u kam­pa­nju za pro­gon DF-a i nje­go­vih li­de­ra, omo­gu­ći­la je pri­vre­me­ni osta­nak na vla­sti re­ži­ma ko­ji per­so­ni­fi­ku­ju Mi­lo Đu­ka­no­vić i Du­ško Mar­ko­vić. Ta­ko­zva­ni dr­žav­ni udar za ko­ji ni­ko od dr­žav­nih struk­tu­ra na­vod­no ni­je znao, kroz pro­jek­to­va­no sma­nje­nje iz­la­zno­sti one­mo­gu­ćio je opo­zi­ci­ju da ostva­ri oče­ki­va­nu ve­ći­nu i po­bje­du nad DPS-om – re­kao je on.
Ka­že da se „kam­pa­njom da je spre­ma­no na­si­lje i kr­vo­pro­li­će, kon­fu­zi­jom o ot­mi­ci biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, za­tim te­za­ma o nje­go­voj na­vod­noj li­kvi­da­ci­ji, pa sve do po­sled­njih smi­je­šnih na­vo­da Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva da je spre­ma­na ot­mi­ca čla­no­va DIK-a, že­lje­lo za­u­sta­vi­ti or­ga­ni­zo­va­nje ma­sov­nih de­mon­stra­ci­ja zbog prav­nog i po­li­tič­kog na­si­lja i te­ških zlo­u­po­tre­ba tu­ži­la­štva i dru­gih in­sti­tu­ci­ja pro­tiv slo­bod­ne vo­lje gra­đa­na, na šte­tu opo­zi­ci­je a za ra­čun DPS-a”. Na­vo­di da i da­lje tra­je ne­za­pam­će­na kam­pa­nja sa­ta­ni­za­ci­je DF-a i nje­go­vih li­de­ra o na­vod­noj umi­je­ša­no­sti u ta­ko­zva­nom dr­žav­nom uda­ru. Ka­že da je re­ži­ser te pri­če Mi­lo Đu­ka­no­vić, a glav­ni po­moć­ni­ci mi­ni­star prav­de i glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac. Vje­ru­je da su sve to pro­jek­to­va­le za­pad­ne oba­vje­štaj­ne slu­žbe NA­TO pro­mo­te­ri.
– Ser­vi­ra­ju se broj­ne mon­ta­že, od ko­jih je mno­ge raz­ot­krio i „Dan”. Po­seb­no iz­dva­jam onu ko­ja je 26. de­cem­bra ob­ja­vlje­na u va­šem li­stu a od­no­si se na mje­re taj­nog nad­zo­ra. Je­dan od raz­lo­ga sa­ta­ni­za­ci­je DF-a je po­ku­šaj stva­ra­nja ras­ko­la u opo­zi­ci­ji. Po­ku­ša­va se DF pre­tvo­ri­ti u sum­nji­vu te­ro­ri­stič­ku or­ga­ni­za­ci­ju i eli­mi­ni­sa­ti na­še ne­sum­nji­vo po­li­tič­ko vođ­stvo ko­je su nam gra­đa­ni da­li, čak i na ova­kvim ne­de­mo­krat­skim iz­bo­rim. Sma­tram da je do­šao tre­nu­tak da opo­zi­ci­ja je­din­stve­no za­tra­ži smje­nu glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća, kao pret­hod­no pi­ta­nje uoči da­ljih po­te­za ka ostva­ri­va­nju ključ­nog za­htje­va pre­ma Vla­di, a to je po­na­vlja­nje par­la­men­tar­nih iz­bo­ra naj­ka­sni­je za­jed­no sa pred­sjed­nič­kim – is­ti­če Bu­la­to­vić.
Uvje­ren je da, od ka­da je ak­tu­el­ni glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac na funk­ci­ji, mo­že­mo ima­ti sa­mo no­ve za­ple­te, mon­ta­že i fa­bri­ko­va­nja ta­ko­zva­nog dr­žav­nog uda­ra u ko­rist op­stan­ka ak­tu­el­ne vla­sti.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"