Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * Damjanović prekršio Statut i oštetio partiju * Policija sumnja na osvetu * Kuću prodali bivšem tajnom agentu, htjeli bioskop u Gintašu * Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * SAD nijesu više svjetski policajac * Milo i Mile
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore:
Šef Agencije za nacionalnu bezbjednost ćuti da Milo Đukanović ne bi bio uhvaćen u laži.

Vic Dana :)

Piroćanac Mane pogine u saobraćajnoj nesreći, pa su prijatelji izabrali jednog od njih da to saopšti njegovoj ženi. Ovaj pristane. Kada je došao pred vrata pokojnikove kuće, on pokuca na vrata, a otvara mu Manetova žena:
- Izvol`te?
- Izvin`te, jeste li vi udovica na Maneta?
- A ne, nisam udovica!
- Da se kladimo?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-01-22 ANKA VUKIĆEVIĆ U RAZGOVORU ZA „DAN” O PREDSTOJEĆIM IZBORIMA U NIKŠIĆU
Vukićević Demos nije prepreka za dogovor opozicije Vukićević najavila da će se Demos odazvati pozivu za sastanak radi eventualnog dogovora o jedinstvenom opozicionom izbornom nastupu Ako ne izađemo na izbore imaćemo fingirane izbore u kojima će DPS imati većinu i nastaviti da vlada. To je predaja bez borbe – kaže poslanik Demosa
Dan - novi portal
De­mos ni­je i ne­će bi­ti smet­nja do­go­vo­ru opo­zi­ci­je ko­ji mo­že da­ti uku­pan po­vo­ljan re­zul­tat u Nik­ši­ću. Po­što su ovo lo­kal­ni iz­bo­ri, ide­o­lo­ške i pro­gram­ske raz­li­ke mo­ra­ju bi­ti osta­vlje­ne po stra­ni, ka­za­la je u raz­go­vo­ru za „Dan” po­sla­nik De­mo­sa An­ka Vu­ki­će­vić. Ona je na­ja­vi­la da će se De­mos oda­zva­ti po­zi­vu ko­ji je upu­tio DF za sa­sta­nak u po­ne­dje­ljak, ra­di even­tu­al­nog do­go­vo­ra o je­din­stve­nom opo­zi­ci­o­nom iz­bor­nom na­stu­pu.
Vu­ki­će­vić je re­kla da ni­jed­ni iz­bo­ri u or­ga­ni­za­ci­ji DPS-a bi­lo gdje u Cr­noj Go­ri ne­će bi­ti ni fer, ni slo­bod­ni.
– Svje­sni smo od­go­vor­no­sti ko­ju pre­u­zi­ma­mo, ali ako ne iza­đe­mo na iz­bo­re ima­će­mo fin­gi­ra­ne iz­bo­re u ko­ji­ma će DPS ima­ti ve­ći­nu i na­sta­vi­ti da vla­da još če­ti­ri go­di­ne. To je pre­da­ja bez bor­be. Za­mi­sli­te da sport­ska eki­pa u utak­mi­ci, u ko­joj je su­di­ja oči­gled­no na stra­ni pro­tiv­ni­ka, na­pu­sti te­ren i za sto­lom iz­gu­bi sa tri pre­ma nu­la – uka­za­la je Vu­ki­će­vić.
Ka­ko je na­ve­la, lo­kal­ni iz­bo­ri 2012. go­di­ne su do­kaz da u tim ne­re­gu­lar­nim uslo­vi­ma opo­zi­ci­ja mo­že po­bi­je­di­ti DPS u Nik­ši­ću.
Vu­ki­će­vić je re­kla da po­bi­je­di­ti DPS u ta­kvim uslo­vi­ma je­ste još ve­ći uspjeh ako se uzme u ob­zir da je sva­ki opo­zi­ci­o­ni man­dat ne­spor­no čist.
Go­vo­re­ći o iz­bor­nom na­stu­pu De­mo­sa, Vu­ki­će­vić je re­kla da De­mos još ni­je do­nio od­lu­ku o na­či­nu iz­la­ska na iz­bo­re u Nik­ši­ću.
– Ras­po­lo­že­nje za do­go­vor u opo­zi­ci­ji po­sto­ji. De­mos ni­je i ne­će bi­ti smet­nja do­go­vo­ru opo­zi­ci­je ko­ji mo­že da­ti uku­pan po­vo­ljan re­zul­tat. Po­što su ovo lo­kal­ni iz­bo­ri, ide­o­lo­ške i pro­gram­ske raz­li­ke mo­ra­ju bi­ti osta­vlje­ne po stra­ni. Me­đu opo­zi­ci­o­nim par­ti­ja­ma ne smi­je bi­ti „bor­be“ za man­dat vi­še, već pri­o­ri­tet mo­ra bi­ti smje­na ove i ova­kve vla­sti – is­ta­kla je Vu­ki­će­vić.
Po nje­nom su­du, pred­sjed­nik op­šti­ne Nik­šić je u svom ina­u­gu­ra­ci­o­nom go­vo­ru obe­ćao da će na­pra­vi­ti pri­vred­ni pre­po­rod op­šti­ne. Da­nas, ka­ko je upo­zo­ri­la, sta­nje u Nik­ši­ću je ta­kvo da se i u iz­vje­šta­ji­ma o ra­du jav­nih pred­u­ze­ća, či­ji je osni­vač Op­šti­na, mo­že na­ći i iz­ja­va da su po­slo­va­li sa gu­bit­kom „zbog pa­da pri­vred­ne ak­tiv­no­sti u Nik­ši­ću“.
– Sop­stve­ni te­ku­ći pri­ho­di u op­štin­skom bu­dže­tu iz­no­se „pu­nih“ 55 od­sto, dok se 45 od­sto bu­dže­ta obez­bje­đu­je iz do­na­ci­ja, ega­li­za­ci­o­nog fon­da i kroz kre­dit­no za­du­ži­va­nje. Ras­ho­di u svim seg­men­ti­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve ra­stu za­jed­no sa bro­jem upo­sle­nih, dok sa dru­ge stra­ne ne­ma re­al­ne pro­iz­vod­nje i stva­ra­nja no­vih vri­jed­no­sti. JP Sport­sko-re­kre­a­tiv­ni cen­tar Nik­šić iz go­di­ne u go­di­nu pro­iz­vo­di gu­bit­ke, dok se u po­slov­noj po­li­ti­ci i me­nadž­men­tu ni­šta ne mi­je­nja. JU Dnev­ni cen­tar za dje­cu sa smet­nja­ma u raz­vo­ju ko­ji na spi­sku ima 30 ko­ri­sni­ka od ko­jih ve­o­ma ma­li broj ko­ri­sti uslu­ge istog, ima oko 20 za­po­sle­nih – ob­ja­sni­la je Vu­ki­će­vić.
Ka­ko je ka­za­la, gra­do­na­čel­nik je iz­ja­vio da su prak­tič­no sve fir­me sta­le na no­ge i da je po­pra­vlje­no sta­nje u nik­šić­koj pri­vre­di.
– Od rad­ni­ka nik­šić­kih Bok­si­ta tra­ži se po­ve­ća­nje bro­ja rad­nih sa­ti i po­ve­ća­nje pro­iz­vod­nje, dok im se sa dru­ge stra­ne sma­nju­je za­ra­da. Nik­šić­ka Že­lje­za­ra, ko­ja je bro­ja­la pre­ko 7.000 rad­ni­ka da­nas ima oko 300 za­po­sle­nih. Ako bi­smo su­di­li po tom od­no­su, da­lo bi se za­klju­či­ti, da su 23 rad­ni­ka po­kri­va­la jed­no rad­no mje­sto, a Že­lje­za­ra je op­sta­ja­la 40 go­di­na i bi­la je no­si­lac pri­vred­nog raz­vo­ja gra­da. Ho­tel „Ono­gošt” je pro­dat ono­li­ko ko­li­ko bi ko­šta­le ko­mu­na­li­je da bi se po­no­vo sa­gra­dio. U Me­tal­cu ra­di dva­de­sa­tak rad­ni­ka uz obe­ća­nje da će ih bi­ti još. O „us­pje­si­ma“ nik­šić­ke pri­vre­de mo­gli bi go­vo­ri­ti do sju­tra – za­klju­či­la je Vu­ki­će­vić.
M.V.


Po­sve­ti­ti se spre­ča­va­nju zlo­u­po­tre­ba

An­ka Vu­ki­će­vić je pod­sje­ti­la da je kao kon­tro­lor u vla­di iz­bor­nog po­vje­re­nja bi­la upo­zna­ta sa de­ta­lji­ma ra­da Cen­tra za so­ci­jal­ni rad Nik­šić.
– Upr­kos tvrd­nja­ma gra­do­na­čel­ni­ka da je pri­vre­da gra­da u „uspo­nu“ i da su pred­u­ze­ća „sta­la na no­ge“, u Cen­tru za so­ci­jal­ni rad broj za­po­sle­nih iz go­di­ne u go­di­nu ra­ste. Pre­ma po­da­ci­ma do­bi­je­nim iz Cen­tra od ja­nu­a­ra do ju­na 2016. go­di­ne, 11 li­ca je za­sno­va­lo rad­ni od­nos. Su­de­ći po ogla­si­ma ZZZ, taj trend se na­sta­vlja. Ako se na­sta­vi sa ova­kvim „pri­vred­nim raz­vo­jem“ i stal­nim po­ve­ća­va­njem bro­ja za­po­sle­nih u Cen­tru za so­ci­jal­ni rad, mo­glo bi se de­si­ti da či­ta­va op­šti­na Nik­šić kao po­li­tič­ki i eko­nom­ski su­bjekt bu­de u sta­nju so­ci­jal­ne po­tre­be. Cen­tar za so­ci­jal­ni rad je po­seb­na pri­ča, kao i zlo­u­po­tre­be u pred­iz­bor­ne svr­he i to­me bi tre­ba­lo po­sve­ti­ti vi­še pro­sto­ra i vre­me­na – re­kla je Vu­ki­će­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"