Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2016-10-09 DIREKTOR KANCELARIJE ZA KIM MARKO ĐURIĆ ZATRAŽIĆE HITNU SJEDNICU SB UN ZBOG KONFISKACIJE „TREPČE”
Iz Vlade Srbije poručuju da neće dozvoliti otimanje srpske imovine Udar na temelje Rezolucije 1244 „Trepča” je izgradila i održala generacije Srba i onih koji su tu radili. Onaj ko udara na „Trepču” udara na Rezoluciju 1244, jer se i tu eksplicitno pominje „Trepča” i pravo na rad, istakao je Đurić
Dan - novi portal
Di­rek­tor Kan­ce­la­ri­je za Ko­so­vo i Me­to­hi­ju Mar­ko Đu­rić re­kao je na van­red­noj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re u Vla­di Sr­bi­je da je od­lu­ka pri­vre­me­nih in­sti­tu­ci­ja u Pri­šti­ni o kon­fi­ska­ci­ji „Trep­če” ne­va­že­ća za Vla­du Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, nje­ne in­sti­tu­ci­je, pri­vred­ne su­bjek­te i za gra­đa­ne.
– Od­lu­ka je ne­va­že­ća i ne pro­iz­vo­di prav­na dej­stva, ni po­sle­di­ce ka­da je ri­ječ o rad­no-prav­nim od­no­si­ma, du­žnič­ko-po­vje­ri­lač­kim od­no­si­ma i dru­gim obli­ga­ci­o­nim od­no­si­ma ko­je kom­bi­nat ima – re­kao je Đu­rić.
On će Vla­di Sr­bi­je pred­lo­ži­ti da u po­ne­dje­ljak za­tra­ži hit­nu sjed­ni­cu Sa­vje­ta bez­bjed­no­sti UN ” o oti­ma­nju srp­ske imo­vi­ne i kr­še­nju Re­zo­lu­ci­je 1244 na ko­joj po­či­va mir i sta­bil­nost u re­gi­o­nu”.
– Ako o to­me ne že­le da raz­go­va­ra­ju u Bri­se­lu, mo­ra­će da se raz­go­va­ra u UN – re­kao je Đu­rić, is­ti­ču­ći da od­lu­ka ko­sov­skog par­la­men­ta pred­sta­vlja i udar na te­me­lje Re­zo­lu­ci­je 1244, ko­jom je us­po­sta­vljen mir u po­kra­ji­ni.
Đu­rić će Vla­di Sr­bi­je pred­lo­ži­ti da od­lu­ka Pri­šti­ne bu­de po­ni­šte­na i da se mi­ni­star­stvi­ma i dru­gim in­sti­tu­ci­ja­ma na­lo­ži da osi­gu­ra­ju imo­vi­nu, bez­bjed­nost i op­sta­nak lju­di ko­ji za­vi­se od „Trep­če”.
– „Trep­ča” je te­melj na­šeg po­sto­ja­nja na sje­ve­ru KiM. Iz­gra­đe­na su na­se­lja, ku­će i u rud­ni­ci­ma ra­di hi­lja­de na­ših lju­di ko­ji ta­ko hra­ne po­ro­di­ce. „Trep­ča” je iz­gra­di­la i odr­ža­la ge­ne­ra­ci­je Sr­ba i onih ko­ji su tu ra­di­li. Onaj ko uda­ra na „Trep­ču” uda­ra na Re­zo­lu­ci­ju 1244, jer se i tu eks­pli­cit­no po­mi­nje „Trep­ča” i pra­vo na rad – is­ta­kao je Đu­rić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, u pi­ta­nju je po­ku­šaj da se do­vr­ši et­nič­ko či­šće­nje nad Sr­bi­ma na KiM.
– Ovim po­ku­ša­jem kon­fi­ska­ci­je pre­kr­še­ne su sve par­la­men­tar­ne pro­ce­du­re pred­vi­đe­ne u skup­šti­ni Pri­šti­ne. Zga­že­na je vo­lja srp­skih pred­stav­ni­ka i že­lim da sa­op­štim da je po­ni­šten i po­ga­žen ko­a­li­ci­o­ni spo­ra­zum na osno­vu ko­ga su srp­ski pred­stav­ni­ci uče­stvo­va­li u in­sti­tu­ci­ja­ma. Sr­bi ni­su i ni­ka­da ne­će bi­ti de­kor u tim in­sti­tu­ci­ja­ma – na­gla­sio je Đu­rić.
On je po­ru­čio oni­ma ko­ji su ne­le­gal­no do­ni­je­li od­lu­ku o kon­fi­ska­ci­ji „Trep­če” da ni­ka­da ne­će ima­ti taj kom­bi­nat.
– La­ko bi mo­glo da se de­si da al­ban­ski po­li­ti­ča­ri ko­ji su bi­li naj­gla­sni­ji po­vo­dom po­ku­ša­ja kon­fi­ska­ci­je „Trep­če” osta­nu bez fo­te­lje – is­ta­kao je Đu­rić.
Is­ta­kao je da je za nje­ga ne­pri­hva­tlji­vo što EU ću­ti o kon­fi­ska­ci­ji „Trep­če”, do­da­ju­ći da se Be­o­grad vi­še pu­ta zva­nič­no obra­ćao Bri­se­lu, ali da oni ću­te o te­mi ko­ja je od su­štin­skog zna­ča­ja za od­no­se Be­o­gra­da i Pri­šti­ne, iako su od­go­vor­ni za di­ja­log.
Đu­rić je na­veo da po­ku­ša­jem kon­fi­ska­ci­je „Trep­če” pri­štin­ske vla­sti po­ku­ša­va­ju ote­ti ne sa­mo imo­vi­nu Sr­bi­je na pod­ruč­ju nje­ne po­kra­ji­ne, već i mi­ne­ral­ne re­sur­se u cen­tral­noj Sr­bi­ji, po­što se 60 do 70 od­sto na­la­zi na te­ri­to­ri­ji cen­tral­ne Sr­bi­je.
To je, ka­ko je re­kao, u su­prot­no­sti sa zdra­vim ra­zu­mom, a ne sa­mo s po­li­ti­kom i pra­vom.
– Sa­mo na sje­ve­ru Ko­so­va imo­vi­na pre­ma­šu­je ne­ko­li­ko sto­ti­na mi­li­o­na eura. Vla­sni­ci „Trep­če” su Ak­ci­o­nar­ski Fond za raz­voj Sr­bi­je, „Ge­neks”, Ju­go­ban­ka, Pro­gres, Du­nav­ban­ka, EPS, „14. ok­to­bar” Kru­še­vac, Ter­mo­e­lek­tro Be­o­grad, „Rat­ko Mi­tro­vić Po­že­ga”, Lu­ka Bar Be­o­grad – do­dao je Đu­rić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, lo­še je što je di­ja­log o Ko­so­vu i Me­to­hi­ji pre­mje­šten iz UN, jer bi Sr­bi­ji bi­lo ne­u­po­re­di­vo lak­še da raz­go­va­ra u am­bi­jen­tu u ko­jem bi bi­lo vi­še ne­pri­stra­snih, od­no­sno onih ko­ji ni­su pri­zna­li jed­no­stra­no pro­gla­še­nu ne­za­vi­snost Ko­so­va.
Đu­rić je uka­zao i da je Isa Mu­sta­fa upu­tio ja­sne pri­jet­nje na­ja­viv­ši da „Trep­ča Sje­ver” ne­će po­sto­ja­ti.
– „Trep­ča” će bi­ti ta­mo, a je­di­no ne­će bi­ti on u toj „Trep­či”, ni­ti do­ći da je vi­di, po­sje­ti ili za­u­zme. Na­rod će zna­ti da za­šti­ti svo­ju imo­vi­nu – po­ru­čio je Đu­rić.
Ko­sov­ski par­la­ment usvo­jio je u petk ve­če na­crt za­ko­na o „Trep­či”. Od 93 pri­sut­na po­sla­ni­ka 79 je gla­sa­lo za, 14 je bi­lo uz­dr­ža­no. Po­sla­ni­ci Srp­ske li­ste na­pu­sti­li su skup­štin­sku sa­lu na­kon usva­ja­nja na­cr­ta za­ko­na.
U Zve­ča­nu je ju­če odr­ža­na sjed­ni­ca sin­di­ka­ta „Trep­če sje­ver” i sa ru­ko­vod­stvom kom­bi­na­ta je is­tak­nu­to da je za­kon do­ni­jet u ko­sov­skoj skup­šti­ni ne­pri­hva­tljiv i na sje­ve­ru Ko­so­va ne­spro­vo­div. Za­mje­nik di­rek­to­ra Kan­ce­la­ri­je za Ko­so­vo i Me­to­hi­ju Du­šan Ko­za­rev po­ru­čio je da gra­đa­ni ne tre­ba da bri­nu za sud­bi­nu „Trep­če”.
Na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re, ko­joj je po­red ru­ko­vod­stva „Trep­če” pri­su­stvo­vao i za­mje­nik di­rek­to­ra Kan­ce­la­ri­je za Ko­so­vo i Me­to­hi­ju Du­šan Ko­za­rev, pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta rad­ni­ka „Trep­če” Du­šan Dra­go­vić iz­ja­vio je da je ko­sov­ska vla­da po­ka­za­la da srp­ska za­jed­ni­ca za nju ne po­sto­ji, ni­ti me­nadž­ment „Trep­če” na sje­ve­ru.
Na­veo je da je te­ško pred­vi­dje­ti i bu­du­će do­ga­đa­je i ka­ko u ovoj si­tu­a­ci­ji za­šti­ti­ti in­te­re­se za­po­sle­nih.
Bez ob­zi­ra na sve, po­ku­ša­će u sa­rad­nji sa sin­di­ka­tom da, do­kle god je mo­gu­će, na­sta­ve sa re­dov­nom pro­iz­vod­njom i pro­na­đu iz­laz iz na­met­nu­te si­tu­a­ci­je sa svi­ma ko­ji mo­gu da po­mog­nu – pri­je sve­ga ovla­šće­nim pred­stav­ni­ci­ma Vla­de Sr­bi­je, lo­kal­nom sa­mo­u­pra­vom, do­bro­na­mjer­ni­ma iz me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce i od­go­vor­ni­ma iz Pri­šti­ne ko­ji­ma, ka­ko ka­žu, tre­ba još jed­nom pre­do­či­ti po­sle­di­ce nji­ho­vog po­li­tič­kog dje­lo­va­nja.
Za­mje­nik di­rek­to­ra Kan­ce­la­ri­je za Ko­so­vo i Me­to­hi­ju Du­šan Ko­za­rev is­ta­kao je da gra­đa­ni ne tre­ba da bri­nu za sud­bi­nu „Trep­če”, jer pod­sje­ća da je ri­ječ o imo­vi­ni Re­pu­bli­ke Sr­bi­je.
– Vla­da Sr­bi­je, Kan­ce­la­ri­ja za KiM, Sr­bi­ja u cje­li­ni – sma­tra­ju Trep­ču imo­vi­nom Re­pu­bli­ke Sr­bi­je i po­ru­ču­ju da rad­ni­ci Trep­če, lo­jal­ni gra­đa­ni Sr­bi­je na ovim pro­sto­ri­ma ne tre­ba da bri­nu o pri­vr­že­no­sti na­še dr­ža­ve i na­še vla­de u tra­že­nju mir­nog i odr­ži­vog rje­še­nja za ovu si­tu­a­ci­ju u ko­ju smo do­ve­de­ni ne svo­jom vo­ljom – re­kao je Ko­za­rev na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re u Zve­ča­nu.
U „Trep­či sje­ver” za­po­sle­no je oko 3.000 rad­ni­ka, me­đu ko­ji­ma je naj­ve­ći broj Sr­ba.
Srp­ska na­rod­na par­ti­ja za­tra­ži­la je od Skup­šti­ne Sr­bi­je da po­ni­šti od­lu­ku pri­vre­me­nih or­ga­na Ko­so­va o kon­fi­ska­ci­ji ru­dar­sko-me­ta­lur­škog kom­bi­na­ta „Trep­ča” i da je pro­gla­si ne­le­gal­nom.
– Srp­ska imo­vi­na na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji je neo­tu­đi­va svo­ji­na dr­ža­ve Sr­bi­je i nje­nih gra­đa­na, a po­ku­ša­ji ko­sov­skih vla­sti da pri­va­ti­zu­ju srp­ska pred­u­ze­ća i da ih pre­tvo­re u jav­nu imo­vi­nu la­žne dr­ža­ve Ko­so­vo pred­sta­vlja­ju di­rekt­no kr­še­nje Usta­va i me­đu­na­rod­nog pra­va, sa­op­šte­no je iz te stran­ke.
(RTS)– M.Nj.


Ma­rić: Kon­sul­ta­ci­je o ostan­ku u ko­sov­skoj vla­di

Mi­ni­star ad­mi­ni­stra­ci­je i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u ko­sov­skoj vla­di Lju­bo­mir Ma­rić na­ja­vio je da će unu­tar Srp­ske li­ste bi­ti odr­ža­ne kon­sul­ta­ci­je o da­ljem dje­lo­va­nju srp­skih čla­no­va u Pri­šti­ni.
– Či­nje­ni­ca je da iz ko­a­li­ci­o­nog spo­ra­zu­ma ni­šta ni­je is­pu­nje­no osim ka­drov­skih rje­še­nja. To je ve­li­ki pro­blem – re­kao je Ma­rić.


Dre­cun: Za­vr­še­tak et­nič­kog či­šće­nja

– „Trep­ča” je sim­bol bor­be za op­sta­nak 2.500 Sr­ba ko­ji ra­de u sje­ver­nom di­je­lu kom­bi­na­ta „Trep­ča”, ko­ji je­di­no i funk­ci­o­ni­še, dok je dru­gi – ju­žni dio, ko­jim upra­vlja­ju Al­ban­ci, u ha­o­su – iz­ja­vio je pred­sjed­nik skup­štin­skog Od­bo­ra za KiM Mi­lo­van Dre­cun.
Dre­cun je, u iz­ja­vi za RTS, no­vi za­kon na­zvao „za­vr­šet­kom et­nič­kog či­šće­nja Sr­ba sa Ko­so­va” i is­ta­kao da srp­ska vla­da in­ten­ziv­no ra­di na spre­ča­va­nju po­sle­di­ca spro­vo­đe­nja ovog za­ko­na.
– Sr­bi­ja već pred­u­zi­ma sna­žne di­plo­mat­ske ak­tiv­no­sti uka­zu­ju­ći i zva­nič­ni­ci­ma Evrop­ske uni­je, CEF­TA i mno­gim dru­gim ko­li­ko Pri­šti­na ne­ma pra­va da svo­ja­ta imo­vi­nu ko­ja je u vla­sni­štvu Re­pu­bli­ke Sr­bi­je – is­ta­kao je Dre­cun.
On je do­dao da za­kon o „Trep­či” mo­že da ”ugro­zi sta­bil­nost od­no­sa na KiM, mo­že čak da za­u­sta­vi pro­ces nor­ma­li­za­ci­je od­no­sa i de­sta­bi­li­zu­je cje­lo­kup­nu si­tu­a­ci­ju”.


DSS: Vra­ti­ti pre­go­vo­re pod okri­lje SB UN

De­mo­krat­ska stran­ka Sr­bi­je je, po­vo­dom usva­ja­nja Za­ko­na o Trep­či u Skup­šti­ni Ko­so­va, oci­je­ni­la da bi je­di­na od­go­vor­na od­lu­ka Vla­de Sr­bi­je bi­la pre­kid pro­ce­sa evro­in­te­gra­ci­ja i vra­ća­nje pre­go­vo­ra sa Pri­šti­nom pod okri­lje Sa­vje­ta bez­bjed­no­sti Uje­di­nje­nih na­ci­ja.
– Sva­kim da­nom je ja­sni­je da svoj ucje­nji­vač­ki ka­pa­ci­tet Evrop­ska uni­ja cr­pi iz po­li­ti­ke srp­ske vla­de da „EU ne­ma al­ter­na­ti­vu” i da bi je­di­na od­go­vor­na od­lu­ka vla­de bi­la pre­kid pro­ce­sa evro­in­te­gra­ci­ja i vra­ća­nje pre­go­vo­ra sa Pri­šti­nom pod okri­lje Sa­vje­ta bez­bjed­no­sti – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
DSS je oci­je­nio i da bi za Sr­bi­ju bi­la do­bra vi­jest da su raz­go­vo­ri u Bri­se­lu „umr­li”, ali da je iz iz­ja­ve di­rek­to­ra vla­di­ne Kan­ce­la­ri­je za Ko­so­vo i Me­to­hi­ju Mar­ka Đu­ri­ća ja­sno da će Vla­da Sr­bi­je „uči­ni­ti sve da bri­sel­ski leš oži­vi, jer ni­je sprem­na da ga sa­hra­ni”.
– To po­tvr­đu­je i na­ja­vom da će Vla­da Sr­bi­je da zah­ti­je­va sjed­ni­cu Sa­vje­ta bez­bjed­no­sti zbog kr­še­nja Re­zo­lu­ci­je 1244, ali da ne­će da zah­ti­je­va vra­ća­nje pre­go­vo­ra sa Pri­šti­nom pod okri­lje Sa­vje­ta bez­bjed­no­sti – na­ve­li su iz DSS.


Klin u mr­tvač­ki san­duk

Đu­rić je oci­je­nio da je od­lu­ka Pri­šti­ne po­ku­šaj za­bi­ja­nja „kli­na u mr­tvač­ki san­duk di­ja­lo­ga Be­gra­da i Pri­šti­ne”.
– O če­mu da raz­go­va­ra­mo ako ne­ko jed­no­stra­no po­ku­ša­va su­štin­ske te­me da rje­ša­va bez raz­go­vo­ra – upi­tao je Đu­rić, do­da­ju­ći da je to neo­d­go­vor­no pre­ma sa­da­šnjim i bu­du­ćim ge­ne­ra­ci­ja­ma svih sta­nov­ni­ka Ko­so­va i Me­to­hi­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"