Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo PUNIŠA VOJIČIĆ I SLAVICA ŠĆEKIĆ UPOZORILI DUŠKA MARKOVIĆA DA NE ZLOUPOTREBLJAVA TRAGEDIJE NJIHOVIH PORODICA
Šćekić i Vojičić Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa
Dan - novi portal
Pot­pred­sjed­nik Vla­de i za­mje­nik pred­sjed­ni­ka De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Cr­ne Go­re Du­ško Mar­ko­vić du­žan je da ob­ja­sni po­ro­di­ca­ma ne­vi­no ubi­je­nih gra­đa­na svo­ju iz­ja­vu da u Cr­noj Go­ri ni­je ubi­jen ni­je­dan po­šte­ni i slo­bod­ni gra­đa­nin, po­ru­či­li su Pu­ni­ša Pu­co Vo­ji­čić, stric po­koj­nog Sr­đa­na Vo­ji­či­ća, i Sla­vi­ca Šće­kić, se­stra ubi­je­nog in­spek­to­ra Sla­vo­lju­ba Šće­ki­ća. Vo­ji­čić je na­gla­sio da mo­že da pri­ča sa­mo o slu­ča­ju ubi­stva svog bra­ta­ni­ća, zbog če­ga je po­zvao Mar­ko­vi­ća da iz­ne­se sa­zna­nja, uko­li­ko ih ima, zbog če­ga to Sr­đan ni­je bio po­šten i slo­bo­dan gra­đa­nin. Uko­li­ko se re­če­ni­ca za­mje­ni­ka pred­sjed­ni­ka DPS- a ko­ju je jav­no iz­nio u me­di­ji­ma ni­je od­no­si­la na Sr­đa­na, nje­gov stric tra­ži da se Mar­ko­vić jav­no iz­vi­ni zbog tvrd­nje ko­jom je uvri­je­dio žr­tve i nji­ho­ve po­ro­di­ce.
– Ta Mar­ko­vi­će­va iz­ja­va me je ve­o­ma za­bo­lje­la. Neka ne kopa po grobovima zbog partijskog interesa. Po­što ne vje­ru­jem su­do­vi­ma u ovom sa­zi­vu i u ne­mo­guć­no­sti da pre­ko su­da sa­znam što je mi­slio i že­lio da ka­že, pi­tam ga ko­ja to sa­zna­nja ima o mom bra­ta­ni­ću Sr­đa­nu Vo­ji­či­ću da bi oprav­dao svo­ju iz­ja­vu. Po­ru­čio bih ti, Mar­ko­vi­ću, ako ti po­koj­ni Sr­đan ni­je ni­šta skri­vio, da ga ne pro­zi­vaš po­sred­no, ili u pa­ke­tu, već da ga pu­stiš da po­či­va u mi­ru jer je kao ne­vi­na žr­tva gla­vom pla­tio va­šu tran­zi­ci­ju i bo­lje sju­tra – ka­zao je Vo­ji­čić za „Dan”.
On je si­gu­ran da Mar­ko­vić od pr­vog sa­ta na­kon ubi­stva zna ko je i za­što or­ga­ni­zo­vao pre­bi­ja­nje Je­vre­ma Br­ko­vi­ća i ko je ubio nje­go­vog bra­ta­ni­ća.
– To mu je lič­no re­kao Br­ko­vić ka­da ga je po­sje­tio u bol­ni­ci. Sve je re­kao i me­ni. Ja te, Mar­ko­vi­ću, ni­ka­da ni­je­sam pro­zvao za­što ću­tiš i ne pred­u­zi­maš ne­što, za­što dr­žiš ključ­ne do­ka­ze, za­što sa svo­jim ku­mom Ve­se­li­nom Ve­ljo­vi­ćem raz­vod­nja­vaš i za­ta­ška­vaš to ubi­stvo. Vje­ro­vat­no imaš sa­zna­nja da je Sr­đan bio kri­mi­na­lac i da je za­slu­žio što je do­ži­vio!? Evo ti pri­li­ke da to iz­ne­seš u jav­nost – po­ru­čio je Vo­ji­čić Mar­ko­vi­ću.
On je pod­sje­tio da je vi­še pu­ta jav­no go­vo­rio o ubi­stvu svog bra­ta­ni­ća, iz­no­se­ći ime­na lju­di ko­je op­tu­žu­je za taj zlo­čin, ali ni da­nas, 10 go­di­na na­kon tog zlo­či­na, po tom pi­ta­nju ni­šta ura­đe­no.
– Sa­da ka­da dr­žiš go­vo­re u emi­si­ja­ma, že­lio bih da znam da li je Sr­đan za­slu­žio da bu­de li­kvi­di­ran i stri­je­ljan od stra­ne or­ga­ni­zo­va­ne ma­fi­je ko­ju 10 go­di­na pro­zi­vam u me­di­ji­ma. Po­ro­di­ca ko­ju za­stu­pam i ja že­li­mo da zna­mo je­si li mi­slio na Sr­đa­na ka­da si dao iz­ja­vu da ni­je stra­dao ni­je­dan po­šten i slo­bo­dan gra­đa­nin –re­kao je Vo­ji­čić.
Pre­ma ri­je­či­ma Sla­vi­ce Šće­kić, uko­li­ko je Du­ško Mar­ko­vić za­i­sta iz­ja­vio da u Cr­noj Go­ri ni­je stra­dao ni­je­dan po­šte­ni gra­đa­nin, ne sa­mo da je iz­go­vo­rio gnu­snu laž ne­go je po­vri­je­dio sje­ni nje­nog bra­ta, ča­snog i po­šte­nog po­li­caj­ca, bor­ca pro­tiv ma­fi­je i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la.
– Mar­ko­vić do­bro zna da je moj brat bio po­šte­ni po­li­ca­jac ko­ji je ču­vao Cr­nu Go­ru od ma­fi­je, ko­ji je ču­vao ustav­ni po­re­dak. Re­a­gu­ju­ći na tu Mar­ko­vi­će­vu ne­bu­lo­zu, že­lim da uka­žem da bi on mo­žda tre­ba­lo da obra­ti pa­žnju na to što go­vo­ri ka­ko ne bi do­šao u si­tu­a­ci­ju da sno­si po­sle­di­ce za sva­ku iz­go­vo­re­nu laž. Do­zvo­li­ću se­bi za pra­vo da ka­žem da va­žnost ono­ga što je re­če­no za­vi­si od ono­ga ko je to re­kao. Uop­šte me ne tan­gi­ra Mar­ko­vi­će­va iz­ja­va jer mi nje­go­vo mi­šlje­nje ap­so­lut­no ni­je bit­no. Cr­na Go­ra je ma­la i do­bro se zna ko je ko i ka­kav je ko – is­ta­kla je Šće­ki­će­va.
Pu­ni­ša Vo­ji­čić je ka­zao da ni­je po­sum­njao u od­go­vor ko­ji je Mar­ko­vić dao Mi­o­dra­du Živ­ko­vi­ću ka­da je tvr­dio da je kao šef Ud­be or­ga­ni­zo­vao aten­tat na nje­ga.
–Ma­r­ko­vić je ta­da re­kao da ni­ko ne bi pre­te­kao da su Vla­da i nje­go­va slu­žba to or­ga­ni­zo­va­li. Ja mu vje­ru­jem. Vje­ru­jem i u pri­ču svje­do­ka da su se po­sli­je Sr­đa­no­vog ubi­stva na li­cu mje­sta pr­vi po­ja­vi­li agenti ANB-a i da su po­ku­pi­li pu­nu ke­su ključ­nih do­ka­za i po­ni­je­li je kod te­be da lak­še ot­kri­je­te or­ga­ni­za­to­re i po­či­ni­o­ce ubi­stva. Pro­blem je sa­mo što se to ma­lo odu­ži­lo, evo već pu­nih 10 go­di­na, a od te­be ni ri­je­či – ka­zao je Vo­ji­čić.
On je pod­sje­tio da je na­kon ubi­stva svog bra­ta­ni­ća tra­žio pri­jem kod Mar­ko­vi­ća, ko­jem je iz­nio sa­zna­nja o tom zlo­či­nu i tra­žio od nje­ga po­moć u ot­kri­va­nju po­či­ni­la­ca i na­lo­go­da­va­ca.
– Ni­je­sam po­sum­njao u Mar­ko­vi­će­ve do­bre na­mje­re ni ka­da sam tra­žio pri­jem kod nje­ga u ve­zi sa Sr­đa­no­vim ubi­stvom i sa­zna­njem da su ubi­ce kre­nu­le iz lo­ka­la „Grand” i da su u kon­tak­tu s nji­ma bi­la dvo­ji­ca vi­so­kih či­nov­ni­ka ANB- a, ko­ji­ma je on bio šef. Ta­da mi je Mar­ko­vić u pi­sa­noj for­mi od­go­vo­rio da ni­je nad­le­žan za bi­lo ka­kav raz­go­vor, već me je upu­tio na svog ku­ma Ve­ljo­vi­ća, ko­ji ra­di po tom pi­ta­nju pri­je sva­ke ju­tar­nje ka­fe – re­kao je Vo­ji­čić.M.V.P.


Tra­go­vi vo­de ka ja­zbi­ni

Vo­ji­čić je ka­zao da Sr­đa­no­voj po­ro­di­ci i pri­ja­te­lji­ma osta­je na­da da će no­va vlast i hra­bri lju­di ri­je­ši­ti ubi­stvo nje­go­vog bra­ta­ni­ća.
– Sve­mo­gu­ći Du­ško Mar­ko­vi­ću, kao što i sam vi­diš, mno­go tra­go­va vo­di ka ja­zbi­ni na či­jem si če­lu bio u vri­je­me ubi­stva mog bra­ta­ni­ća. Ima i pu­no do­ka­za i in­di­ci­ja da no­va vlast i ne­ki no­vi hra­bri i po­šte­ni lju­di po­kre­nu to pi­ta­nje i ma­kar do­ne­kle uma­nje na­šu tra­ge­di­ju – ka­zao je Vo­ji­čić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"