Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo NEDA BOGAVAC UKAZALA NA KRŠENJE ZAKONA U ZAVODU ZA SOCIJALNU I DJEČIJU ZAŠTITU Nezakonito zapošljavali dvije godine
Dan - novi portal
Di­rek­to­ri­ca Za­vo­da za so­ci­jal­nu i dje­či­ju za­šti­tu Ne­da Bo­go­vac upo­zo­ri­la je da su u ve­ći­ni slu­ča­je­va u po­sled­nje dvi­je go­di­ne za­po­šlja­va­nja u toj usta­no­vi vr­še­na ne­za­ko­ni­to. Bo­ga­vac ka­že da je na­čel­ni­ca Slu­žbe za op­šte po­slo­ve i fi­nan­si­je Za­vo­da in­for­mi­sa­la da u toj in­sti­tu­ci­ji ni­je ras­pi­san ni­je­dan in­ter­ni oglas unu­tar dr­žav­nog or­ga­na za po­pu­nu slo­bod­nog rad­nog mje­sta, iako je to za­kon­ska oba­ve­za pri­li­kom ras­pi­si­va­nja kon­kur­sa.
– Za­kon o dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma i na­mje­šte­ni­ci­ma ja­sno pro­pi­su­je na­čin za­po­šlja­va­nja, od­no­sno po­pu­ne rad­nih mje­sta. Rad­na mje­sta u dr­žav­nom or­ga­nu po­pu­nja­va­ju se na osno­vu in­ter­nog ogla­sa unu­tar dr­žav­nog or­ga­na, in­ter­nog ogla­sa iz­me­đu dr­žav­nih or­ga­na, jav­nog ogla­sa i jav­nog kon­kur­sa. Da­kle, po­pu­na rad­nih mje­sta mo­že se vr­ši­ti sa­mo na ovaj na­čin i ovim re­dom, ili ras­po­dje­lom opet po ovom za­ko­nu – po­ja­šnja­va Bo­ga­vac.
Na­vo­di da rad­no mje­sto na­čel­ni­ka Odje­lje­nja za una­pre­đe­nje ka­pa­ci­te­ta struč­nih rad­ni­ka, rad­no mje­sto sa­mo­stal­nog sa­vjet­ni­ka za una­pre­đe­nje ka­pa­ci­te­ta struč­nih rad­ni­ka i rad­no mje­sto sa­mo­stal­nog re­fe­ren­ta u Slu­žbi za op­šte po­slo­ve i fi­nan­si­je, ni­je­su po­pu­nje­ni od osni­va­nja Za­vo­da.
– Uvje­re­na sam da su ta rad­na mje­sta una­pri­jed na­mi­je­nje­na ne­ko­me ko ni­ka­ko ne sti­že da is­pu­ni po­treb­ne uslo­ve. I po­red pru­ža­nja ot­po­ra unu­tar Za­vo­da, ras­pi­sa­la sam in­ter­ni oglas unu­tar ovog dr­žav­nog or­ga­na za po­pu­nu rad­nih mje­sta, ona­ko ka­ko to Za­kon o dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma i na­mje­šte­ni­ci­ma i ka­drov­ski plan Za­vo­da na­la­žu, a sa ko­jim po­stup­kom se na kra­ju i di­rek­tor sa rad­nim od­no­som u mi­ro­va­nju sa­gla­sio su­pot­pi­som. Vri­jed­ni za­po­sle­ni ko­ji su ne­za­mje­nji­vi ka­dro­vi ne sa­mo u Za­vo­du, ne­go i u či­ta­voj so­ci­jal­noj za­šti­ti, pre­pla­še­ni su mo­gu­ćim pro­ble­mi­ma u ko­ji­ma bi se mo­gli na­ći po okon­ča­nju va­že­nja spo­ra­zu­ma o stva­ra­nju uslo­va za slo­bod­ne i fer iz­bo­re, u slu­ča­ju da kon­ku­ri­šu i na­pre­du­ju u okvi­ru ove usta­no­ve. Za­vod ne­ma sa­mo­stal­nog re­fe­ren­ta, od­no­sno se­kre­ta­ri­cu, iako je si­ste­ma­ti­za­ci­jom rad­nih mje­sta ovo mje­sto pred­vi­đe­no i ni­je po­pu­nje­no, a po is­te­ku ne­za­ko­ni­tog ugo­vo­ra po ko­me je za ove po­slo­ve ipak bi­lo an­ga­žo­va­no jed­no li­ce, pred­stav­nik vla­sti, od­no­sno di­rek­tor sa rad­nim od­no­som u mi­ro­va­nju Dra­go Spa­ić, na mo­ju mol­bu ne že­li da uče­stvu­je u za­ko­ni­tom rje­ša­va­nju ovog pi­ta­nja, od­no­sno u skla­du sa čla­nom 33 Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja – ka­že Bo­ga­vac za „Dan”.
Do­da­je da Spa­ić ni­je sa­gla­san sa nje­nom mol­bom da do okon­ča­nja kon­kur­sa za to rad­no mje­sto u Za­vo­du bu­de an­ga­žo­va­no li­ce ko­je bi oba­vlja­lo po­slo­ve sa­mo­stal­nog re­fe­ren­ta, od­no­sno se­kre­ta­ri­ce.
Bo­ga­vac is­ti­če da kom­ple­tan uti­sak po­seb­no kom­pro­mi­tu­je i či­nje­ni­ca da je pri­je nje­nog po­sta­vlje­nja za di­rek­to­ra Za­vo­da Spa­ić sa­či­nio, te uz pret­hod­nu sa­gla­snost Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, upu­tio Vla­di Cr­ne Go­re na od­lu­či­va­nje pred­log iz­mje­na i do­pu­na pra­vil­ni­ka o unu­tra­šnjoj or­ga­ni­za­ci­ji i si­ste­ma­ti­za­ci­ji te usta­no­ve.
– Ovim pred­lo­gom, iako su u da­tom mo­men­tu i da­lje tri rad­na mje­sta u Za­vo­du ne­po­pu­nje­na, di­rek­tor tra­ži sa­gla­snost Vla­de za otva­ra­nje do­dat­na tri, a za ne­ka od ne­po­pu­nje­nih rad­nih mje­sta tra­ži iz­mje­nu uslo­va za oba­vlja­nje po­slo­va u od­re­đe­nom zva­nju, kao i opis po­sto­je­ćih po­slo­va. Ovaj pred­log iz­mje­na, na sre­ću či­ta­vog si­ste­ma so­ci­jal­ne i dječ­je za­šti­te za­hva­lju­ju­ći opo­zi­ci­o­nim mi­ni­stri­ma u Vla­di iz­bor­nog po­vje­re­nja, ni­je raz­ma­tran, ali sam ubi­je­đe­na da će uko­li­ko se ne pro­mi­je­ni sa­stav iz­vr­šne vla­sti po­sle 16. ok­to­bra po­no­vo tra­ži­ti put do sa­gla­sno­sti Vla­de Cr­ne Go­re. Pred­log iz­mje­na ovog pra­vil­ni­ka upo­do­bljen je ta­ko da tro­je an­ga­žo­va­nih u mi­nu­lom pe­ri­o­du po ne­do­zvo­lje­nim ugo­vo­ri­ma o pri­vre­me­nim i po­vre­me­nim po­slo­vi­ma bu­du pri­mlje­ni u rad­ni od­nos na neo­d­re­đe­no vri­je­me. Ta­ko, se­kre­ta­ri­ca, od­no­sno sa­mo­stal­na re­fe­ren­ti­ca vi­še ne mo­ra bi­ti sa­mo­stal­na, bi­će re­fe­ren­ti­ca, a da bi se za­po­sli­la vi­še ne mo­ra ima­ti ni rad­no is­ku­stvo od tri go­di­ne, do­volj­na će bi­ti jed­na (ko­ju je, si­gur­na sam, ste­kla u Za­vo­du po ugo­vo­ru), a vo­zač ko­ji ni­je mo­gao da se za­po­sli po kon­kur­su Za­vo­da za vo­za­ča na­mje­šte­ni­ka ko­ji je za­vr­šen 2. ju­na jer ne­ma po­lo­žen struč­ni is­pit za rad u dr­žav­nim or­ga­ni­ma, uko­li­ko po­lo­ži struč­ni is­pit, bi­će pri­mljen na mje­sto ku­ri­ra, a za­pra­vo će na­sta­vi­ti da oba­vlja po­sao Spa­i­će­vog vo­za­ča ko­ji je i ra­ni­je oba­vljao u Za­vo­du – ne­spor­no ko­rekt­no i od­go­vor­no, ali opet po ne­do­zvo­lje­nom ugo­vo­ru o pri­vre­me­nim i po­vre­me­nim po­slo­vi­ma – is­ta­kla je Ne­da Bo­ga­vac.
M.M.K.


Ne­pra­vil­no­sti­ma će se ba­vi­ti in­spek­ci­ja

Bo­ga­vac do­da­je da či­ta­va pri­ča do­bi­ja na­uč­no-fan­ta­stič­ni epi­log usled či­nje­ni­ce da je istim pred­lo­gom iz­mje­na i do­pu­na pra­vil­ni­ka o unu­tra­šnjoj or­ga­ni­za­ci­ji i si­ste­ma­ti­za­ci­ji Za­vo­da di­rek­tor Spa­ić pred­vi­dio i „rje­ša­va­nje stam­be­ne po­li­ti­ke za­po­sle­nih”.
– Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­je imam, a pre­ma pro­jek­tu iz­mje­na si­ste­ma­ti­za­ci­je, ne­ko­me u Za­vo­du će ipak ko­nač­no „mo­ra­ti bi­ti ri­je­še­no stam­be­no pi­ta­nje, te će na taj na­čin bi­ti is­pra­vlje­ne sve ne­prav­de ko­je su mu na­ni­je­te u slu­žbo­va­nju i par­tij­skom žr­tvo­va­nju”. Nji­ma je do­zvo­lje­no i svo­je­vr­sno ba­ha­će­nje u smi­slu ne­iz­vr­ša­va­nja na­lo­ga di­rek­to­ra, i pro­šlog i sa­da­šnjeg, a po­seb­no je in­te­re­sant­na či­nje­ni­ca da im je do­zvo­lje­no i da mje­se­ci­ma od­su­stvu­ju sa po­sla. Ka­žu – ne za­ni­ma ih po­sao, na­ra­di­li su se, a to im ni­ko ni­je ci­je­nio, ni stan im ni­je obez­bi­je­đen, a za to­li­ke go­di­ne ra­da im je obe­ćan...a uko­li­ko ih sa­mo ne­ko po­zo­ve na od­go­vor­nost, re­ći će sve što ima­ju. Po­zva­ću ih na od­go­vor­nost, bez di­le­me. Ipak, do kra­ja ni­sam shva­ti­la ka­ko će bu­džet Za­vo­da ko­ji je do­mi­nant­no na­mi­je­njen is­pla­ti bru­to za­ra­da za­po­sle­nih i skrom­nim go­di­šnjim te­ku­ćim iz­da­ci­ma, us­pje­ti da ri­je­ši ne­či­je stam­be­no pi­ta­nje na­ja­vlje­no u no­voj si­ste­ma­ti­za­ci­ji i po ko­jim kri­te­ri­ju­mi­ma – is­ta­kla je Bo­ga­vac.
Do­da­je da će se o tim i osta­lim ne­lo­gič­no­sti­ma u Za­vo­du ba­vi­ti Uprav­na in­spek­ci­ja.
– Po­zi­vam čla­no­ve Vla­de, ma ko­ji per­so­nal­ni sa­stav je bu­de sa­či­nja­vao u bu­duć­no­sti, da do­bro obra­te pa­žnju pri­je ne­go im ova­kva ak­ta po­no­vo bu­du do­sta­vlje­na na od­lu­či­va­nje i da se ni­ka­ko ne sa­gla­se sa nji­ma – za­klju­či­la je Bo­ga­vac.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"