Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo ČELNIK REGIONALNOG CENTRA POŠTA NIKŠIĆ MILAN ANĐELIĆ OBAVLJA NESPOJIVE FUNKCIJE
Anđelić Direktor na čelu sindikata Novi sindikat je formiran nakon „rasturanja” Reprezentativnog sindikata, protiv koga je bio „ustoličeni nepotistički menadžment u Pošti Crne Gore” – tvrdi Stojan Sjekloća
Dan - novi portal
Di­rek­tor Re­gi­o­nal­nog cen­tra po­šta Nik­šić Mi­lan An­đe­lić oba­vlja i fun­ci­ju pred­sjed­ni­ka skup­šti­ne No­vog sin­di­ka­ta Po­šte Cr­ne Go­re, upr­kos vi­so­koj funk­ci­ji u me­nadž­men­tu tog pred­u­ze­ća. Iako su funk­ci­je di­rek­to­ra i sin­di­kal­ca ap­so­lut­no ne­spo­ji­ve, s ob­zi­rom da sin­di­kat slu­ži kao bi se pu­tem nje­ga ar­ti­ku­li­sa­li in­te­re­si i za­htje­vi rad­ni­ka pre­ma me­nadž­men­tu, An­đe­lić oba­vlja i sin­di­kal­nu i me­na­džer­sku du­žnost.
Pre­ma ri­je­či­ma čla­na od­bo­ra di­rek­to­ra Po­šte a.d. po leks spe­ci­ja­li­su Sto­ja­na Sje­klo­će (DE­MOS), No­vi sin­di­kat je for­mi­ran na­kon „ras­tu­ra­nja” Re­pre­zen­ta­tiv­nog sin­di­ka­ta, pro­tiv ko­ga je bio „usto­li­če­ni ne­po­ti­stič­ki me­nadž­ment u Po­šti Cr­ne Go­re”.
– On se 2010. go­di­ne okre­će pro­tiv čla­no­va Re­pre­zen­ta­tiv­nog sin­di­ka­ta, ko­ji je bro­jao 763 čla­na i nji­ho­vog ru­ko­vod­stva, či­ji je ovla­šće­ni pred­sjed­nik bio Ra­do­je Era­ko­vić. Me­đu­tim, do­bri po­zna­va­o­ci pri­li­ka Po­šte iz tog pe­ri­o­da (2010-2013) ka­žu da su pra­vi raz­lo­zi ras­tu­ra­nja Re­pre­zen­ta­tiv­nog sin­di­ka­ta bi­li pri­pre­ma te­re­na za umi­re­nje rad­ni­ka i bla­go­vre­me­no sma­nje­nje za­ra­da, ka­ko bi se po­krio već vi­dlji­vi gu­bi­tak od 200.000 eura. Od­lu­ka Vla­de od 16. ma­ja 2013. go­di­ne o sma­nje­nju za­ra­da iz­vr­šnim di­rek­to­ri­ma, po­moć­ni­ci­ma, di­rek­to­ri­ma sek­to­ra, sa­vjet­ni­ci­ma i čla­no­vi­ma od­bo­ra, per­fid­no je is­ko­ri­šte­na za sma­nje­nje za­ra­da rad­ni­ci­ma. Je­di­no je pro­tiv ta­kve od­lu­ke, na po­me­nu­toj sjed­ni­ci, bi­la Želj­ka Vuk­sa­no­vić, član od­bo­ra di­rek­to­ra iz SDP-a – po­ja­snio je Sje­klo­ća za „Dan”.
Ka­ko tvr­di, da bi se ri­je­ši­li tog i ta­kvog sin­di­ka­ta, pre­ko po­je­di­nih še­fo­va sek­to­ra, uprav­ni­ka i slu­žbe­ni­ka, me­to­dom pri­ti­ska, obe­ća­nja i ucje­na, rad­ni­ci su pri­mo­ra­va­ni da pot­pi­su­ju akt o for­mi­ra­nju i učla­nje­nju u No­vi sin­di­kat. Sje­klo­ća na­vo­di da obe­ća­nja o „bo­ljem ži­vo­tu” ni­je­su iz­o­sta­la.
Is­ti­če da je svo­ju lo­jal­nost me­nadž­men­tu, na če­lu sa iz­vr­šnim di­rek­to­rom Mi­la­nom Mar­ti­no­vi­ćem, No­vi sin­di­kat od­mah do­ka­zao kon­kret­nim pri­mje­ri­ma.
– Je­dan od njih je sjed­ni­ca od­bo­ra di­rek­to­ra odr­ža­na 12. ju­na 2013. ka­da je pred­sjed­nik Lju­bo Vu­če­tić gla­sao za sma­nje­nje pla­ta rad­ni­ci­ma za 15,8 od­sto, pro­tiv­no „sta­vu sin­di­ka­ta i bez pret­hod­no do­bi­je­ne od­lu­ke iz­vr­šnog od­bo­ra sin­di­ka­ta”, što se vi­di iz nje­go­ve di­sku­si­je. Da­kle, vi­še je ne­go oči­gled­no da je sa­mo­volj­no i na svo­ju ru­ku gla­sao, a u in­te­re­su me­nadž­men­ta i šte­tu rad­ni­ka – uka­zao je on.
Sje­klo­ća na­vo­di da „ta­ko­zva­ni No­vi sin­di­kat” ne sa­mo da ne šti­ti in­te­re­se rad­ni­ka, već ih dr­ži za­jed­no sa me­nadž­men­tom u pot­pu­noj ne­in­for­mi­sa­no­sti.
– Ste­pen ču­va­nja „taj­ni ide to­li­ko da­le­ko da ni po­je­di­ni di­rek­to­ri Re­gi­o­nal­nog cen­tra po­šta i uprav­ni­ci ne­ma­ju osnov­ne in­for­ma­ci­je o fi­nan­sij­skom sta­nju, du­žni­ci­ma, ras­hod­noj stra­ni, broj­nim ugo­vo­ri­ma po­šte i slič­no, čak ni na te­ri­to­ri­ji ko­ju oni po­kri­va­ju. Upr­kos te­škim uslo­vi­ma ra­da, rad­ni­ci za­jed­no sa po­je­di­nim ru­ko­vo­di­o­ci­ma po­štan­skih sek­to­ra, in­že­nje­ri­ma, uprav­ni­ci­ma (me­đu ko­ji­ma svi čla­no­vi DPS-a) is­ti­ču i mno­ge dru­ge pro­ble­me, kao što su lo­ša or­ga­ni­za­ci­ja i si­ste­ma­ti­za­ci­ja, ko­ja se uvi­jek pre­la­ma pre­ko nji­ho­vih le­đa, ne­is­pla­ćen pre­ko­vre­me­ni i noć­ni rad, ne­mo­guć­nost re­dov­nog ko­ri­šće­nja go­di­šnjih od­mo­ra, ne­po­ti­zam, pro­tek­ci­o­ni­zam, a u po­sled­nje vri­je­me i gu­bi­tak ve­li­kih po­slo­va – upo­zo­rio je on.
„Dan” ni­je do­bio od­go­vo­re na pi­ta­nja ko­ja smo mej­lom po­sla­li An­đe­li­ću po kom osno­vu je iza­bran za pred­sjed­ni­ka skup­šti­ne No­vog sin­di­ka­ta i ko­li­ko je član­stvo te sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je. An­đe­lić ni­je bio do­stu­pan ni na broj te­le­fo­na do­stu­pan na saj­tu.
A.O.


Pro­du­že­na ru­ka upra­ve

Sje­klo­ća do­da­je da su su­šti­nu pra­znih obe­ća­nja No­vog sin­di­ka­ta naj­bo­lje svo­jim ri­je­či­ma su­bli­mi­ra­li i po­šta­ri iz An­dri­je­vi­ce.
– No­vi li­der sin­di­ka­ta Lju­bo Vu­če­tić iz Bu­dve, ko­jeg je me­nadž­ment lan­si­rao, obe­ća­vao je br­da i do­li­ne – po­dje­lu sta­no­va rad­ni­ci­ma, pla­te uve­ća­ne i do 100 od­sto, uni­for­me iz Ita­li­je, du­ple to­ple obro­ke, sa­mo da se od­rek­ne­mo sta­rog sin­di­ka­ta ko­ji je smet­nja raz­vo­ju Po­šte na evrop­skom pu­tu. Ru­še­nje je bi­lo pre­ko no­ći. Kao puč. Na­ža­lost, od to­ga ne vi­dje­smo ni­šta, ni­ti Lju­ba ikad vi­še. Od ta­da ne­ma sin­di­ka­ta u Po­šti, to ni­je sin­di­kat rad­ni­ka shod­no za­ko­nu, već pro­du­že­na ru­ka di­rek­to­ra iz upra­ve. Sve je isti­na što pri­čam jer sam bio član sta­rog sin­di­ka­ta i po­zna­jem si­tu­a­ci­ju. Ne­ka nam vra­te pa­re ko­je su nam uze­li za čla­na­ri­nu, uz za­te­znu ka­ma­tu. U pro­tiv­nom, pi­sa­će­mo tu­žbe do Stra­zbu­ra – po­ru­či­li su re­vol­ti­ra­ni po­šta­ri.


Pu­čem for­mi­ra­li rad­nič­ku or­ga­ni­za­ci­ju

Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta Po­šte Ra­do­je Era­ko­vić ka­zao je da je di­rek­tor­skim pu­čem for­mi­ran no­vi sin­di­kat u Po­šti Cr­ne Go­re, u ko­ji se rad­ni­ci pri­sil­no učla­nju­ju. On is­ti­če da je pro­tiv nje­ga po­kre­nu­ta haj­ka ka­da je od­bio za­htjev ne­ka­da­šnjeg di­rek­to­ra Po­šte Mi­la­na Mar­ti­no­vi­ća da se sma­nje pla­te za 122 šal­ter­ska rad­ni­ka, i to do čak 50 od­sto.
– Ni­sam že­lio da is­po­štu­jem to što je on tra­žio zbog fi­nan­sij­skog gu­bit­ka. Na­kon to­ga je kre­nu­la ofan­zi­va: for­mi­ran je „di­rek­tor­ski sin­di­kat”, na či­jem če­lu su Lju­bo Vu­če­tić i Mi­lan An­đe­lić. Po za­ko­nu, di­rek­tor mo­že bi­ti član sin­di­ka­ta, ali ne­ma pra­vo da se mi­je­ša u sin­di­kal­nu po­li­ti­ku. Jed­no­stav­no je ne­spo­ji­vo da po­slo­da­vac bu­de na če­lu sin­di­ka­ta, ali u Po­šti je sve mo­gu­će, pa i to – is­ta­kao je Era­ko­vić.
On na­vo­di da se u „di­rek­tor­ski sin­di­kat” rad­ni­ci učla­nju­ju pod pri­nu­dom.
– Ja sam i da­lje na če­lu le­gi­tim­nog sin­di­ka­ta, ali sa mi­ni­mal­nim član­stvom jer lju­di ne smi­ju da osta­ju – iz­ja­vio je Era­ko­vić.
M.S.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"