Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2016-10-06 MARKO ĐURIĆ, DIREKTOR KANCELARIJE ZA KIM, TVRDI DA JE SRBIJI POSTAVLJEN TEŽAK ULTIMATUM
Beograd da se odrekne imovine na Kosmetu Od nas se traži još mnogo gore, da se odricanjem imovine, kad je riječ o Telekomu Srbija, složimo sa time da sva naša imovina na Kosovu i Metohiji više nije naša, već da pripada institucijama samoproglašene, nelegalne, lažne države u Prištini, rekao je Đurić
Dan - novi portal
Pred Sr­bi­ju je po­sta­vljen te­žak i ozbi­ljan ul­ti­ma­tum, jer se tra­ži da se od­rek­ne imo­vi­ne Te­le­ko­ma Sr­bi­je na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji, re­kao je di­rek­tor Kan­ce­la­ri­je Vla­de Sr­bi­je za KiM Mar­ko Đu­rić.
Đu­rić je ka­zao no­vi­na­ri­ma da Be­o­grad do ne­dje­lje tre­ba da se iz­ja­sni da li pri­hva­ta ili ne pri­hva­ta „na­ka­ra­dan pred­log spo­ra­zu­ma o te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma”.
– Od nas se tra­ži još mno­go go­re, da se od­ri­ca­njem imo­vi­ne, kad je ri­ječ o Te­le­ko­mu Sr­bi­ja, slo­ži­mo sa ti­me da sva na­ša imo­vi­na na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji vi­še ni­je na­ša, već da pri­pa­da in­s­ti­tu­ci­ja­ma sa­mo­pro­gla­še­ne, ne­le­gal­ne, la­žne dr­ža­ve u Pri­šti­ni – re­kao je Đu­rić.
On je is­ta­kao da je taj ul­ti­ma­tum ne­pri­hva­tljiv za nje­ga i da će, ako Vla­da Sr­bi­je ipak od­lu­či dru­ga­či­je, bi­ti pri­nu­đen da na­pu­sti funk­ci­ju glav­nog pre­go­va­ra­ča sa Pri­šti­nom i di­rek­to­ra Kan­ce­la­ri­je za Ko­so­vo i Me­to­hi­ju.
Đu­rić je do­dao da su u Vla­di Sr­bi­je bi­li ozbilj­ni i te­ški raz­go­vo­ri o to­me šta i ka­ko da­lje u ve­zi sa ovim.
Pod­sje­ća­ju­ći da je de­le­ga­ci­ja Be­o­gra­da pro­šle ne­dje­lje vo­di­la raz­go­vo­re sa Pri­šti­nom u Bri­se­lu o pri­mje­ni spo­ra­zu­ma o te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma, Đu­rić je na­veo da se „ne­što vr­lo čud­no de­si­lo” ka­da je bu­kval­no u to­ku no­ći iz­me­đu če­tvrt­ka i pet­ka „pa­pir ko­ji je sta­jao na sto­lu pot­pu­no pro­mi­je­njen”.
– Oči­gled­no je da se ne­ko sa stra­ne, ne­ko ko ni­je ni EU ni Pri­šti­na umi­je­šao da bi ove raz­go­vo­re uči­nio ne­u­spje­šnim, da bi mo­žda ti­me po­sti­gao ne­ki dru­gi po­li­tič­ki cilj i da bi Sr­bi­ju iz­lo­žio pri­ti­sku ka­kvom do sa­da po ovom i po mno­gim dru­gim pi­ta­nji­ma ni­je bi­la iz­lo­že­na – re­kao je Đu­rić.
On je na­veo da je Sr­bi­ja su­o­če­na sa za­htje­vom da pri­hva­ti ova­kve skan­da­lo­zne i ne­pri­hva­lji­ve uslo­ve, da joj se ot­me imo­vi­na i imo­vi­na Te­le­ko­ma Sr­bi­ja, da se one­mo­gu­ći nor­mal­no ko­mu­ni­ci­ra­nje i da se na taj na­čin us­po­sta­vi pre­se­dan, a on­da ta­kav mo­del pre­sli­ka i na ener­ge­ti­ku.
– Po istom mo­de­lu bi nam ote­li i Ga­zi­vo­de i dru­ge elek­tro­ner­get­ske po­ten­ci­ja­le i dru­gu dru­štve­nu i dr­žav­nu imo­vi­nu. Da­kle, ili da to pri­hva­ti­mo ta­ko ka­ko je po­nu­đe­no ili ne­ma ni­šta od evro­in­te­gra­ci­ja, ne­ma na­stav­ka otva­ra­nja po­gla­vlja i sve­ga osta­log, to je ne­što što se iz pod­tek­sta vr­lo ja­sno vi­di – re­kao je Đu­rić.
Na pi­ta­nje ko je i ka­da upu­tio ta­kav ul­ti­ma­tum Sr­bi­ji, Đu­rić je ka­zao da se to de­ša­va u po­sled­njih dva ili tri da­na, kao ne­po­sre­dan dio raz­go­vo­ra ko­ji su vo­đe­ni pro­šle ne­dje­lje u Bri­se­lu i raz­go­vo­ra ko­je je pre­mi­jer Sr­bi­je ovih da­na vo­dio sa raz­li­či­tim me­đu­na­rod­nim zva­nič­ni­ci­ma.
On sma­tra da je to što je Sr­bi­ji da­to da se do ne­dje­lje iz­ja­sni o to­me da li pri­hva­ta ili ne pri­hva­ta na­ka­ra­dan pred­log spo­ra­zu­ma ko­jim bi imo­vi­na Te­le­ko­ma Sr­bi­ja bi­la pre­ba­če­na na Pri­šti­nu i da sig­nal ne po­kri­va ci­je­lu te­ri­to­ri­ju Ko­so­va, do­vo­di srp­ske gra­đa­ne u po­lo­žaj gra­đa­na dru­gog re­da, a imo­vi­nu Sr­bi­je bi se traj­no od nje otu­đi­la.
– Sr­bi­ja je su­o­če­na sa te­škim iza­zo­vom i te­škim is­pi­tom. Mi mo­ra­mo da se bo­ri­mo za to da za naš na­rod iz­bo­ri­mo naj­bo­lje mo­gu­će uslo­ve na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji da mo­že da op­sta­ne. Mo­ra­mo da za­šti­ti­mo, bez ob­zi­ra na sve pri­ti­ske, na­šu dr­žav­nu i na­rod­nu imo­vi­nu na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji. Uvje­ren sam u to da to ne mo­že­mo da uči­ni­mo pri­hva­ta­ju­ći ne­prin­ci­pi­jel­ne ul­ti­ma­tu­me – sma­tra Đu­rić.
On je na­veo da, ka­da pred­stav­ni­ci­ma EU ili pred­stav­ni­ci­ma Pri­šti­ne pred­stav­ni­ci Be­o­gra­da po­sta­ve pi­ta­nje šta Sr­bi­ja do­bi­ja ti­me, od­go­vor je uvi­jek ću­ta­nje.
M.Nj.


Mu­sta­fa: „Trep­ča”
je na­še vla­sni­štvo

Ko­sov­ski pre­mi­jer Isa Mu­sta­fa re­kao je na sjed­ni­ci vla­de da je Ru­dar­sko-me­ta­lur­ški kom­bi­nat „Trep­ča” u vla­sni­štvu Ko­so­va i da se o to­me ne mo­že pre­go­va­ra­ti.
Mu­sta­fa je ka­zao da bi­lo po­treb­no do­sta vre­me­na da se iz­ra­di za­kon o „Trep­či” i do­dao da je ko­mi­si­ja ko­ja je iz­ra­di­la Na­crt za­ko­na ura­di­la to na pro­fe­si­o­na­lan na­čin.
Pred­sjed­nik ko­sov­ske vla­de je na­gla­sio da je na­pra­vlje­no naj­bo­lje rje­še­nje za „Trep­ču”. Po­no­vio je da je „Trep­ča” imo­vi­na Ko­so­va i da ona ne mo­že bi­ti pred­met ni­ka­kvih pre­go­vo­ra.
– Imo­vi­na je u vla­sni­štvu Ko­so­va, o pi­ta­nju „Trep­če” se ne mo­že pre­go­va­ra­ti – re­kao je Mu­sta­fa.


Srp­ski čla­no­vi na­pu­sti­li sjed­ni­cu

Pred­stav­ni­ci Sr­ba u ko­sov­skoj vla­di us­pro­ti­vi­li su se na­cr­tu za­ko­na o „Trep­či” na sjed­ni­ci vla­de, is­ta­kav­ši da se nji­me srp­ska za­jed­ni­ca is­klju­ču­je iz od­lu­či­va­nja o bu­duć­no­sti ovog kom­bi­na­ta, te da je či­tav pro­ces is­po­li­ti­zo­van.
Mi­ni­star za lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu Lju­bo­mir Ma­rić oci­je­nio ne­re­gu­lar­nim da na­crt za­ko­na mi­ni­stri­ma bu­de do­sta­vljen ne­po­sred­no pred sjed­ni­cu vla­de.
Ko­sov­ska vla­da je ju­če usvo­ji­la pred­log za­ko­na o kom­bi­na­tu „Trep­ča” i upu­ti­la ga Skup­šti­ni, ko­ja će ga raz­mo­tri­ti u pe­tak, 7. ok­to­bra.
Obra­zla­žu­ći pred­log za­ko­na, mi­ni­star eko­nom­skog raz­vo­ja Blje­rand Sta­vi­lje­ci je re­kao da su cilj za­ko­na no­ve in­ve­sti­ci­je, po­ve­ća­nje vri­jed­no­sti imo­vi­ne i una­pre­đe­nje teh­nič­ko-teh­no­lo­škog raz­vo­ja ko­ji će omo­gu­ći­ti odr­živ eko­nom­ski raz­voj i re­vi­ta­li­za­ci­ju ovog „za Ko­so­vo iz­u­zet­no zna­čaj­nog pred­u­ze­ća”.
Mi­ni­star Sta­vi­lje­ci je, pred­sta­vlja­ju­ći pred­log za­ko­na, re­kao da će po tom za­ko­nu vla­da bi­ti vla­snik 80 od­sto kom­bi­na­ta „Trep­ča”, a da će osta­lih 20 od­sto bi­ti da­to na upra­vlja­nje za­jed­ni­ca­ma.
Uka­zav­ši na to da je tre­nut­na si­tu­a­ci­ja u „Trep­či” ta­kva da po­lo­vi­nom na sje­ve­ru upra­vlja­ju Sr­bi, a dru­gom po­lo­vi­nom na ju­gu Al­ban­ci, Ma­rić je iz­ra­zio stra­ho­va­nje zbog to­ga šta će srp­ska za­jed­ni­ca do­bi­ti ovim za­ko­nom, pod­sje­tiv­ši da je na sje­ve­ru „Trep­če” an­ga­žo­va­no vi­še od 3.000 rad­ni­ka.
– Pred­lo­gom za­ko­na srp­ska za­jed­ni­ca je is­klju­če­na iz svih de­ša­va­nja po pi­ta­nju „Trep­če” i mi će­mo zbog to­ga gla­sa­ti pro­tiv – re­kao je Ma­rić na sjed­ni­ci vla­de.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"