Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2016-10-08 SKUPŠTINA KOSOVA USVOJILA NACRT ZAKONA, BEOGRAD PORUČIO PRIŠTINI
„Trepča” Srpska zastava će se vijoriti na „Trepči” Ako Priština ne želi našu ispruženu ruku, onda neka zna – srpska zastava će se vijoriti na „Trepčinom” dimnjaku dok je Srbije i srpskog naroda, rekao je Petar Petković
Dan - novi portal
Rad­ni­ci Rud­ni­ka „Trep­ča” i ve­li­ki broj Sr­ba sa sje­ve­ra Ko­sme­ta odr­ža­li su ju­če u Ru­da­ru kod Zve­ča­na pro­test na ko­jem su za­tra­ži­li da bu­de po­vu­čen Na­crt za­ko­na o „Trep­či” jer se nji­me, ka­ko su po­ru­či­li, oti­ma srp­ska imo­vi­na na Ko­so­vu i ugro­ža­va­ju et­nič­ka struk­tu­ra i op­sta­nak Sr­ba.
Po­moć­nik di­rek­to­ra Kan­ce­la­ri­je Vla­de Sr­bi­je za Ko­so­vo i Me­to­hi­ju Pe­tar Pet­ko­vić is­ta­kao je da je Vla­da Sr­bi­je pro­tiv ovog za­ko­na.
– Ovim na­ka­rad­nim za­ko­nom pred­vi­đe­no je da srp­ska kom­pa­ni­ja „Trep­ča” po­sta­ne pred­u­ze­će pri­štin­ske vla­de i da se uzur­pi­ra ci­je­la imo­vi­na Trep­če. Ov­dje ni­je ri­ječ sa­mo o „Trep­či”, već o cje­lo­kup­noj srp­skoj imo­vi­ni či­ja je vri­jed­nost ve­ća od 200 mi­li­jar­di eura – is­ta­kao je Pet­ko­vić.
On ka­že da je kraj­nji cilj Pri­šti­ne da se oti­ma­njem srp­ske imo­vi­ne traj­no ugro­zi et­nič­ka struk­tu­ra u srp­skim sre­di­na­ma.
– Ape­lu­je­mo da Pri­šti­na, svi lju­di zdra­vog ra­zu­ma, i svi oni ko­ji mo­gu da uti­ču na Pri­šti­nu, od­lu­če da iz skup­štin­ske pro­ce­du­re bu­de po­vu­čen spor­ni za­kon – na­gla­sio je Pet­ko­vić.
On je u ime Vla­de Sr­bi­je upu­tio po­ru­ku mi­ra i po­ziv da svi za­jed­no na Ko­sme­tu gra­de bu­duć­nost.
– Me­đu­tim, ako Pri­šti­na ne že­li na­šu is­pru­že­nu ru­ku, on­da ne­ka zna – srp­ska za­sta­va će se vi­jo­ri­ti na „Trep­či­nom” dim­nja­ku dok je Sr­bi­je i srp­skog na­ro­da – re­kao je Pet­ko­vić.
Je­dan od dvo­ji­ce srp­skih mi­ni­sta­ra u vla­di sa­mo­pro­gla­še­nog Ko­so­va Lju­bo­mir Ma­rić is­ta­kao je da spor­ni za­kon o „Trep­či” vo­di ka pot­pu­nom ga­še­nju rud­ni­ka na sje­ve­ru Ko­so­va.
– Bi­li smo otvo­re­ni za raz­go­vor, ali po­vje­re­nje se ne gra­di na ovaj na­čin. Svi bi tre­ba­lo da raz­mi­šlja­mo o bu­duć­no­sti, stu­den­ti ko­ji su se oku­pi­li na pro­te­stu če­ka­ju rad­na mje­sta – upo­zo­rio je Ma­rić.
Gra­do­na­čel­nik Gra­ča­ni­ce Vla­de­ta Ko­stić po­ru­čio je da Rud­nik „Trep­ča” ne zna­či sa­mo 3.000 rad­nih mje­sta i pla­te za 3.000 po­ro­di­ca, već da ovaj kom­bi­nat pred­sta­vlja mno­go vi­še za Sr­be na Ko­sme­tu.
Ve­li­ki broj Sr­ba iz Zu­bi­nog Po­to­ka, Ko­sov­ske Mi­tro­vi­ce, Zve­ča­na i Le­po­sa­vi­ća, tre­ći dan blo­ka­dom pu­ta u Ru­da­ru kod Zve­ča­na iz­ra­ža­va pro­ti­vlje­nje Za­ko­nu o „Trep­či” ko­jim je pred­vi­đe­no da 80 od­sto nje­nog ka­pi­ta­la po­sta­ne vla­sni­štvo Vla­de sa­mo­pro­gla­še­nog Ko­so­va, a pre­o­sta­lih 20 od­sto vla­sni­štvo rad­ni­ka.
Pret­hod­no je u Zve­ča­nu odr­ža­na van­red­na sjed­ni­ca skup­šti­na če­ti­ri op­šti­ne na sje­ve­ru Ko­so­va o ovom pi­ta­nju, a skup u Ru­da­ru obez­bje­đi­va­la je Ko­sov­ska po­li­cij­ska slu­žba.
Skup­šti­na Ko­so­va usvo­ji­la je si­noć, u pr­vom či­ta­nju, sa 82 gla­so­va za i 12 uz­dr­ža­nih, Na­crt za­ko­na o Trep­či.
No­vi za­kon, po­red 80 od­sto vla­sni­štva vla­de u Pri­šti­ni nad Trep­čom, i for­mi­ra­nja no­vih rad­nih je­di­ni­ca, od ko­jih bi ona na Sje­ve­ru bi­la „Rud­nik sa flo­ta­ci­jom Le­po­sa­vić–Ko­pa­o­nik”, pred­vi­đa i ula­zak vla­de u mo­gu­ća part­ner­stva sa pri­vat­nim sek­to­rom.
Za­ko­nu su se pro­ti­vi­li po­sla­ni­ci Srp­ske li­ste, ali i Sa­mo­o­pre­dje­lje­nja, ko­ji su iz­ni­je­li naj­vi­še kri­ti­ka na ra­čun za­ko­na, na­vo­de­ći da ne­će gla­sa­ti za usva­ja­nje, jer, ka­ko is­ti­ču, on za­pra­vo uti­re put za pro­da­ju ovog kom­bi­na­ta, ja­vi­li su ko­sov­ski me­di­ji.
Na­crt za­ko­na o Trep­či, od­lu­kom ve­ći­ne gla­so­va po­sla­ni­ka, bio je i je­di­na tač­ka dnev­nog re­da za­sje­da­nja.
RTS – M.Nj.


Mu­sta­fa go­vo­rio o za­ko­nu

O za­ko­nu je pred po­sla­ni­ci­ma go­vo­rio ko­sov­ski pre­mi­jer Isa Mu­sta­fa, ko­ji je is­ta­kao da je „Trep­ča vla­sni­štvo Ko­so­va”.
On je iz­nio de­ta­lje o to­me ka­ko bi „Trep­ča” tre­ba­lo da bu­de or­ga­ni­zo­va­na, po­tvr­div­ši ra­ni­je na­vo­de srp­skih pred­stav­ni­ka da će Trep­ča Sje­ver bi­ti – uga­še­na.
Po­slov­ne je­di­ni­ce Trep­če, pre­ma ovom za­ko­nu, bi­le bi Trep­ča flo­ta­ci­ja – Sta­ri Trg, Ru­dar­stvo sa flo­ta­ci­jom Ki­šni­ca i No­vo Br­do i rud­nik sa flo­ta­ci­jom Ko­pa­o­nik – Le­po­sa­vić.
– Za­kon osta­vlja mo­guć­nost, na­kon stu­di­je iz­vo­dlji­vo­sti, za osni­va­nje i otva­ra­nje dru­gih po­slov­nih je­di­ni­ca Trep­če, kao što su me­ta­lur­gi­ja olo­va i cin­ka, he­mij­ska in­du­stri­ja, kao i dru­ge, za ko­je se pro­cje­nju­je da ima­ju eko­nom­sku ren­ta­bil­nost i da otva­ra­ju mo­guć­no­sti za op­ti­mal­no po­vla­če­nje pri­vat­nog ka­pi­ta­la, bi­lo kroz part­ner­stvo, di­rekt­ne in­ve­sti­ci­je, za­jed­nič­ka ula­ga­nja ili pro­da­ju ak­ci­ja – re­kao je Mu­sta­fa.


Ha­ra­di­naj tra­ži pre­kid di­ja­lo­ga sa Sr­bi­jom

Pred­sjed­nik Ali­jan­se za bu­duć­nost Ko­so­va Ra­muš Ha­ra­di­naj za­tra­žio je ju­če da Vla­da sa­mo­pro­gla­še­nog Ko­so­va pre­ki­ne di­ja­log o nor­ma­li­za­ci­ji od­no­sa sa Sr­bi­jom i ubu­du­će pre­go­va­ra sa­mo o pri­zna­nju ne­za­vi­sno­sti.
Na za­jed­nič­koj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re sa pred­sjed­ni­kom In­ci­ja­ti­ve za Ko­so­vo Fat­mi­rom Lji­ma­jem, Ha­ra­di­naj je re­kao da Ko­so­vo ne­ma po­tre­be da raz­go­va­ra sa Sr­bi­jom o te­ma­ma ko­je su na dnev­nom re­du.
– Zah­ti­je­va­mo, ta­ko­đe, da se di­ja­log sa Sr­bi­jom pre­ki­ne i da se vo­di di­ja­log sa­mo o pri­zna­nju Ko­so­va od srp­ske dr­ža­ve – re­kao je Ha­ra­di­naj.
On je, ta­ko­đe, za­tra­žio da se pro­ces de­mar­ka­ci­je gra­ni­ce sa Cr­nom Go­rom vra­ti na po­če­tak.
Ha­ra­di­naj je iz­ra­zio sprem­nost da se po­vo­dom tog pi­ta­nja sret­ne sa pre­mi­je­rom Ko­so­va Isom Mu­sta­fom i do­dao da su dva spo­ra­zu­ma – o de­mar­ka­ci­ji i o Za­jed­ni­ci srp­skih op­šti­na „pro­iz­vod Vla­de i uzroč­nik kri­ze”.
Lji­maj je re­kao da je iz­ra­da Za­ko­na o Trep­či za­slu­ga opo­zi­ci­je, ali da će nje­go­va stran­ka ima­ti aman­da­ma­ne na pred­lo­že­ni tekst za­ko­na.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"