Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija ZBOG ,,TREPČE’’ PREDSTAVNICI SRPSKOG NARODA ZAMRZLI RAD U SKUPŠTINI I VLADI KOSOVA
Srbi napustili kosovske institucije Time što nam je uskraćeno pravo da učestvujemo u pronalaženju pravednog i razumnog rješenja za sudbinu kombinata ,,Trepča’’, ali i u mnogim drugim važnim odlukama, koalicioni sporazum je brutalno pogažen, a Srpskoj listi je stavljeno do znanja da ne treba da se smatra dijelom vladajuće koalicije - navodi se u saopštenju
Dan - novi portal
P
o­sla­ni­ci Srp­ske li­ste od­lu­či­li su ju­če da do da­ljeg za­mr­znu rad u ko­sov­skom par­la­men­tu na­kon usva­ja­nja Za­ko­na o kon­fi­ska­ci­ji “Trep­če”. Na­kon to­ga su i srp­ski mi­ni­stri do­ni­je­li od­lu­ku da za­mr­znu rad u ko­sov­skoj vla­di, me­đu­mi­ni­star­skim ko­mi­si­ja­ma i osta­lim vla­di­nim ti­je­li­ma.
U Srp­skoj li­sti sma­tra­ju da su Sr­bi na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji su­o­če­ni sa jed­nom od naj­te­žih i po­ten­ci­jal­no naj­o­pa­sni­jih si­tu­a­ci­ja u po­sled­njih de­ce­ni­ju i po, a od od­lu­ka ko­je ovih da­na bu­du do­no­si­li za­vi­si­će ne sa­mo po­li­tič­ke sud­bi­ne pred­stav­ni­ka Srp­ske li­ste, već i sud­bi­na srp­skog na­ro­da na ovim pro­sto­ri­ma.
-U ime in­te­re­sa srp­skog na­ro­da i de­mo­kra­ti­je, s gnu­ša­njem od­ba­cu­je­mo po­li­tič­ko i prav­no na­si­lje Skup­šti­ne Ko­so­va i jav­no po­ru­ču­je­mo da ne pri­zna­je­mo bi­lo ka­kvu od­lu­ku u ve­zi sa ,,Trep­čom’’, do­ni­je­tu bez do­go­vo­ra sa po­li­tič­kim pred­stav­ni­ci­ma Sr­ba- sa­op­šti­li su po­sla­ni­ci Srsp­ke li­ste na­kon sa­stan­ka u Ko­sov­skoj Mi­tro­vi­ci.
Po­sla­ni­ci Srp­ske li­ste odr­ža­li su sa­sta­nak, na kom su za­klju­či­li da je “ne­le­gal­na od­lu­ka Skup­šti­ne Ko­so­va o pri­sva­ja­nju kom­bi­na­ta ,,Trep­ča’’ bi­la svje­stan čin ga­že­nja in­te­re­sa srp­skog na­ro­da na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji i mi­no­ri­za­ci­je srp­skih po­li­tič­kih pred­stav­ni­ka”.
Na­ve­li su da od­bi­ja­ju da bu­du svo­je­volj­ne žr­tve apart­hej­da na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji i po­ru­či­li da ne­će da­va­ti ali­bi na­sto­ja­nji­ma da se srp­ski na­rod do­ve­de u po­lo­žaj pot­pu­ne obes­pra­vlje­no­sti i u si­tu­a­ci­ju iz ko­je bi je­di­ni iz­laz bio na­pu­šta­nje sop­stve­nih do­mo­va.
-Srp­ski na­rod, ko­ji je do­sad is­ka­zi­vao is­kre­nu na­mje­ru da kroz svo­je pred­stav­ni­ke u in­sti­tu­ci­ja­ma u Pri­šti­ni, u part­ner­skom od­no­su sa Al­ban­ci­ma, una­pre­đu­je dru­štve­ne i eko­nom­ske pri­li­ke na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji, vi­še ne­ma ilu­zi­ja o dik­ta­tor­skoj i šo­vi­ni­stič­koj pri­ro­di ov­da­šnjeg po­li­tič­kog si­ste­ma”- na­vo­de iz Srp­ske li­ste.
Na­kon po­sla­ni­ka Srp­ske li­ste, i srp­ski čla­no­vi su za­mr­zli uče­šće u ko­sov­skoj vla­di, me­đu­mi­ni­star­skim ko­mi­si­ja­ma i osta­lim vla­di­nim ti­je­li­ma.
-Ne že­le­ći da si­tu­a­ci­ju uči­ni­mo go­rom ne­go što je­ste, u ovom tre­nut­ku će­mo sa­mo da for­ma­li­zu­je­mo od­lu­ku ko­ju su dru­gi u Pri­šti­ni do­ni­je­li umje­sto nas. Za­mr­za­va­mo na­še uče­šće u ra­du Vla­de Ko­so­va, me­đu­mi­ni­star­skim ko­mi­si­ja­ma i osta­lim vla­di­nim ti­je­li­ma u ko­ji­ma bi na­še pri­su­stvo bi­lo sa­mo for­mal­no, a ne i su­štin­sko, bez uva­ža­va­nja na­ših sta­vo­va i mo­guć­no­sti uti­ca­nja na do­no­še­nje od­lu­ka- na­ve­li su mi­ni­stri.
U sa­op­šte­nju ko­ji su pot­pi­sa­li za­mje­nik ko­sov­skog pre­mi­je­ra Bra­ni­mir Sto­ja­no­vić, mi­ni­star ad­mi­ni­stra­ci­je lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve Lju­bo­mir Ma­rić i mi­ni­star za za­jed­ni­ce i po­vra­tak Da­li­bor Jev­tić pi­še da oni ne mo­gu da pri­sta­nu na to da vla­da­ju­će al­ban­ske stran­ke nji­ho­vim (srp­skim) pri­su­stvom fin­gi­ra­ju po­sto­ja­nje de­mo­kra­ti­je. Mi­ni­stri su is­ta­kli da će an­ga­žman i rad srp­skih čla­no­va ko­sov­ske vla­de bi­ti usme­re­ni is­klju­či­vo na ak­tiv­no­sti ko­je će do­pri­nije­ti bo­ljem po­lo­ža­ju srp­skog na­ro­da.
-Po­zi­va­mo i pred­stav­ni­ke me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce na an­ga­žo­va­nje u ci­lju rje­ša­va­nja no­vo­na­sta­le si­tu­a­ci­je jer uko­li­ko se ig­no­ri­šu sta­vo­vi po­li­tič­kih pred­stav­ni­ka Sr­ba na Ko­so­vu, ig­no­ri­še se i či­nje­ni­ca da na Ko­so­vu po­red Al­ba­na­ca ži­ve i Sr­bi ko­ji se kao na­rod i da­lje tre­ti­ra­ju kao gra­đa­ni dru­gog re­da- na­vo­di u sa­op­šte­nju.
Srp­ski čla­no­vi ko­sov­ske vla­de su na­ve­li i da je Vla­da Ko­so­va, u ko­ju su ušli na osno­vu ko­a­li­ci­o­nog spo­ra­zu­ma Srp­ske li­ste sa u tom tre­nut­ku naj­ve­ćim al­ban­skim po­li­tič­kim stran­ka­ma, od­bi­la da im omo­gu­ći bi­lo ka­kav udio u pro­ce­su od­lu­či­va­nja o te­ma­ma od ključ­nog zna­ča­ja za po­lo­žaj srp­skog na­ro­da.
-Ti­me što nam je us­kra­će­no pra­vo da uče­stvu­je­mo u pro­na­la­že­nju pra­ved­nog i ra­zum­nog rje­še­nja za sud­bi­nu kom­bi­na­ta ,,Trep­ča’’, ali i u mno­gim dru­gim va­žnim od­lu­ka­ma, ko­a­li­ci­o­ni spo­ra­zum je bru­tal­no po­ga­žen, a Srp­skoj li­sti je sta­vlje­no do zna­nja da ne tre­ba da se sma­tra di­je­lom vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je- na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Pre­ci­zi­ra se da su, upr­kos svim ape­li­ma da srp­ski na­rod i nje­go­vi po­li­tič­ki pred­stav­ni­ci ne smi­ju bi­ti bi­ti is­klju­če­ni iz pro­ce­sa do­no­še­nja po­li­tič­kih od­lu­ka, na­ro­či­to ka­da je riječ o pi­ta­nji­ma od po­seb­nog zna­ča­ja za srp­ski na­rod, srp­ski pred­stav­ni­ci u vla­di sta­vlje­ni u po­zi­ci­ju u ko­joj ne mo­gu efek­tiv­no da svom na­ro­du osi­gu­ra­ju jed­na­ka pra­va i si­gur­nost.
Pre­mi­jer Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić oba­vio je niz kon­sul­ta­ci­ja uoči ko­nač­ne od­lu­ke o po­stu­pa­nju dr­ža­ve u slu­ča­ju “Trep­če” i Spo­ra­zu­ma o te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja. Sjed­ni­ca Vla­de, tim po­vo­dom, bi­će odr­ža­na sju­tra.
Ko­sov­ski par­la­ment u su­bo­tu je usvo­jio za­kon o ,,Trep­či”, ko­jim će 80 od­sto vla­sni­štva nad tim pred­u­ze­ćem ima­ti vla­da u Pri­šti­ni. Ta­ko­đe, pred­vi­đen je i ula­zak vla­de u mo­gu­ća part­ner­stva sa pri­vat­nim sek­to­rom, ali i ga­še­nje “Trep­če Sje­ver”.
Po­slov­ne je­di­ni­ce, pre­ma ovom za­ko­nu, bi­le bi “Trep­ča flo­ta­ci­ja” -Sta­ri Trg, Ru­dar­stvo sa flo­ta­ci­jom Ki­šni­ca i No­vo Br­do i rud­nik sa flo­ta­ci­jom Ko­pa­o­nik-Le­po­sa­vić.
(RTS)- M.Nj.


Za­šti­ta na­ci­o­nal­nih in­te­re­sa

Li­der Srp­ske li­ste Slav­ko Si­mić iz­ja­vio je u Ko­sov­skoj Mi­tro­vi­ci da je od­lu­ka da srp­ski po­sla­ni­ci za­mr­znu uče­šće u ra­du ko­sov­ske skup­šti­ne ko­rak u prav­cu za­šti­te srp­skih na­ci­o­nal­nih in­te­re­sa i srp­ske imo­vi­ne na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji.
Na­veo je da je za po­sla­ni­ke Srp­ske li­ste ne­pri­hva­tlji­va od­lu­ka o usva­ja­nju Za­ko­na o ,,Trep­či” i da je ne­pri­hva­tlji­vo da po­sla­ni­ci Srp­ske li­ste na sjed­ni­ci na ko­joj je do­ni­jet spor­ni za­kon bu­du mi­no­ri­zo­va­ni.
-Na da­na­šnjem sa­stan­ku do­ni­je­li smo za­jed­nič­ki za­klju­čak da ne­će­mo nijed­noj in­sti­tu­ci­ji da­ti ali­bi da obes­pra­vi srp­ski na­rod ko­ji ži­vi na KiM i da na taj na­čin po­ku­ša da de­sta­bi­li­zu­je srp­ski na­rod na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji- ka­zao je Si­mić.


Ma­rić: Ču­di ti­ši­na iz Bri­se­la

-Pro­sto ču­di ti­ši­na iz Bri­se­la, jer da je ovo Be­o­grad ura­dio bi­la bi sa­op­šte­nja, upo­zo­re­nja ka srp­skom na­ro­du i pre­ma Be­o­gra­du ko­ji je od­go­vo­ran i kriv za sve što se de­ša­va. Ka­da Be­o­grad tre­ba da spro­ve­de ne­što vr­ši se pri­ti­sak na nas, na Ko­so­vo i Me­to­hi­ju. Cio spo­ra­zum i di­ja­log ni­kad ni­je bio ugro­že­ni­ji do ovog mo­men­ta. Do­sad ni­smo ču­li da je Bri­sel re­kao Pri­šti­ni da je pre­ga­žen rok 25. de­cem­bra 2015. ka­da je tre­ba­lo ZSO da se us­po­sta­vi, ni­kad ni­smo ču­li di­rek­tan po­ziv- ka­zao je mi­ni­star ad­mi­ni­stra­ci­je lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve Lju­bo­mir Ma­rić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, svi ti po­stup­ci uka­zu­ju da je ne­ko­me sta­lo da de­sta­bi­li­zu­je bez­bjed­no­sno sta­nje na KiM.
-Svi po­stup­ci na­ža­lost uka­zu­ju da je ne­ko­me sta­lo da de­sta­bi­li­zu­je bez­bjed­no­sno sta­nje na KiM, srp­ski na­rod je za­bri­nut, a ugro­ža­va­nje di­ja­lo­ga nas do­vo­di u si­tu­a­ci­ju da se za­pi­ta­mo šta je sle­de­ći ko­rak- re­kao je Ma­rić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"