Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Logorašima iz Morinja odšteta 1.430.000 eura * Sveta prinudno iseljavaju iz stana * Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti * Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Objašnjenje i preporuka * Neću, ne dam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava:
U Crnoj Gori se godišnje evidentira 50 selektivnih abortusa jer roditelji ne žele bebu ženskog pola.

Vic Dana :)

Mujo navršio sto godina i kuća mu se napuni novinarima, snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju:
- Stari, bolan, koja je tajna tvoje dugovječnosti?
Mujo se nakašlje:
- Paz’ ‘vamo... kad mi je nizak prit’sak, popijem crnoga vina... kad je visok, sunem rakijicu... kad se pre’ladim, pijem kuvane rak’je il’ vina, ako nemam apetita, udarim po bijelom vinu, a za bolje varenje uvijek pijem pivo...
Prekine ga jedan novinar:
- Pobogu, čovječe, piješ l’ ti vode ikad?
Mujo odmahne glavom:
- Bolan, tako bolestan još nisam bio!


Haso: „Mujo, znaš li da mrav može nositi teret 20 puta veći od njegove težine?”
Mujo: „A Fata se hvalila kad je sama nosila veš mašinu na treći sprat!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni IZ DANILOVGRADSKOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDIJEVANJE ISTIČU DA RADE PUNOM PAROM
Radovi na vodovodu u Zagarču U seoske vodovode uložili pola miliona Pri kraju je izgradnja druge faze vodovoda u Zagaraču. Preostalo je da se položi 500 metara cjevovoda, od ukupno 10,5 kilometara, i na ovaj način biće riješeno vodosnabdijevanje za 150 domaćinstava, ističe Dražen Kalezić
Dan - novi portal
DA­NI­LOV­GRAD - U da­ni­lov­grad­skom Vo­do­vo­du is­ti­ču da ra­de pu­nom pa­rom i da su za po­sljed­njih go­di­nu da­na u se­o­sku vo­do­vod­nu mre­žu ulo­ži­li vi­še od po­la mi­li­o­na eura. Broj­ni pro­jek­ti ko­ji ni­je­su do­vr­še­ni u ovoj bi­će na­sta­vlje­ni u 2018., a vi­še sto­ti­na ži­te­lja sa se­o­skog pod­ruč­ja bi­će pri­klju­če­ni na vo­do­vod­nu mre­žu i ne­će vi­še mo­ra­ti da za­vi­se od iz­vo­ra ili bi­sti­jer­ni. Za­mje­nik di­rek­to­ra da­ni­lov­grad­skog Vo­do­vo­da Dra­žen Ka­le­zić is­ti­če da ni mje­šta­ni ni­je­su sje­dje­li skrštenih ru­ku ne­go su se pri­klju­či­va­li i uče­stvo­va­li u ra­do­vi­ma na no­voj vo­do­vod­noj mre­ži, a za ze­mlji­šte ko­je je ko­ri­šte­no za vo­do­vod­ne ra­do­ve ni­je­su tra­ži­li na­dok­na­du.
-U ovoj go­di­ni iz­gra­đen je vo­do­vod za Đe­đe­ze i Mo­ka­nje u ukup­noj du­ži­ni od 6,5 ki­lo­me­ta­ra i iz­gra­đe­na su dva re­zer­vo­a­ra ka­pa­ci­te­ta 50m³ i 18m³. Na ovaj na­čin ri­je­šen je pro­blem vo­do­snab­di­je­va­nja 80 do­ma­ćin­sta­va. U ju­nu je za­vr­šen is­kop i po­sta­vlja­nje cje­vo­vo­da ukup­ne du­ži­ne 1.600m, za se­lo Me­đi­ce. Na ovaj na­čin po­bolj­ša­će se vo­do­snab­di­je­va­nje 20 do­ma­ćin­sta­va to­ga kra­ja. U sep­tem­bru ura­đe­na je re­kon­struk­ci­ja 1.100 me­ta­ra cje­vo­vo­da od iz­vo­ri­šta Vuč­ji Stu­de­nac do PPS Kuk, kao i po­la­ga­nje po­vrat­nog cje­vo­vo­da. Za­vr­še­na je sa­na­ci­ja iz­vo­ri­šta Smo­kov­nik i ura­đe­na ku­ći­ca za po­stro­je­nje pump­nih agre­ga­ta. Po­lo­že­no je 600 me­ta­ra cje­vo­vo­da do cr­kve u Mar­ti­ni­ći­ma (Ko­šće­lov­cu). Ura­đe­na je sa­na­ci­ja iz­vo­ri­šta Đe­maz u Bri­je­sto­vu i iz­gra­đen re­zer­vo­ar od 50m³, a za­vr­še­na su po­stro­je­nja za hlo­ri­sa­nje u Za­ga­ra­ču, Mo­so­ri­ma i na Vuč­jem Stu­den­cu. Ura­đe­na je sa­na­ci­ja bu­na­ra na Stu­de­nom i re­kon­stru­i­sa­na je pre­kid­na ko­mo­ra na Sla­ti­ni. Ura­đe­no je tri ki­lo­me­ta­ra ma­njih re­kon­struk­ci­ja ( Gr­lić, Ždre­ba­o­nik, Sla­do­je­vo ko­pi­to, Ko­ljat, Gla­vi­ca, Ci­gla­na, Je­le­nak, Gru­da, Gr­be, Do­nje Se­lo... )- na­vo­di Ka­le­zić i do­da­je pro­jek­ti ko­ji će bi­ti go­to­vi do kra­ja de­cem­bra.
-Pri kra­ju je iz­grad­nja dru­ge fa­ze vo­do­vo­da u Za­ga­ra­ču. Pre­o­sta­lo je da se po­lo­ži 500 me­ta­ra cje­vo­vo­da, od ukup­no 10,5 ki­lo­me­ta­ra, i na ovaj na­čin bi­će ri­je­še­no vo­do­snab­di­je­va­nje za 150 do­ma­ćin­sta­va. U to­ku je re­kon­truk­ci­ja 1.600 me­ta­ra cje­vo­vo­da od PPS Kuk pre­ma Za­ga­ra­ču, a u No­vom Se­lu je u to­ku iz­grad­nja pre­pump­ne sta­ni­ce ko­ja će ri­je­ši­ti pro­blem vo­do­snab­di­je­va­nja za­se­o­ka Ko­mu­ni­ca 3 – po­ja­šnja­va Ka­le­zić.
On do­da­je da su svi na­ve­de­ni pro­jek­ti fi­nan­si­ra­ni iz bu­dže­ta Vo­do­vo­da, ali i uz po­moć Op­šti­ne Da­ni­lov­grad i Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja. U fi­nan­si­ra­nju pro­jek­ta za se­la Đe­đe­ze i Mo­ka­nje, obez­bi­je­đe­na je do­na­ci­ja od Mor­mon­ske cr­kve, od­no­sno Cr­kve Isu­se Hri­sta iz SAD-a, dok je kom­plet­na in­ve­sti­ci­ja za cr­kvu u Mar­ti­ni­ći­ma (Ko­šće­lov­cu) do­na­ci­ja De­san­ke Karh.
U 2018. godini u Vo­do­vo­du su pla­ni­ra­li i re­kon­struk­ci­ju cje­vo­vo­da za Ko­pi­to Pe­tro­vi­ća, kao i ob­no­vu vo­do­vod­ne mre­že u Dalj­mu, Kri­va­ji, Mar­ti­ni­ći­ma, Lu­ka­ma, u uli­ci Jef­ta-Ča­ja Šće­pa­no­vi­ća, kao i sa­na­ci­ja kap­ta­že i cje­vo­vo­da od iz­vo­ri­šta Sla­ti­na. Za 2018.go­di­nu pla­ni­ra­na je i iz­ra­da Glav­nih pro­je­ka­ta zo­na sa­ni­tar­ne za­šti­te za osta­lih pet vo­do­i­zvo­ri­šta, a za­vr­šen je glav­ni pro­je­kat za iz­vo­ri­šte „Ora­ška ja­ma“.I.M.


U najavi gradnja kolektora

Ka­le­zić na­ja­vlju­je i po­slo­ve za 2018., a me­đu pr­vi­ma je iz­bor iz­vo­đa­ča za ko­mu­nal­ni po­du­hvat de­ce­ni­je u Bje­lo­pa­vli­ći­ma, od­no­sno re­kon­struk­ci­ju ka­na­li­za­ci­o­ne i vo­do­vod­ne mre­že i iz­grad­nju ko­lek­to­ra u vri­jed­no­sti od pre­ko pet mi­li­o­na eura.
- Pri­ja­vi­lo se ukup­no 12 po­nu­đa­ča i to de­vet za iz­grad­nju ko­lek­to­ra po­stro­je­nja i tri za iz­grad­nju ka­na­li­za­ci­je. U to­ku je eva­lu­a­ci­o­ni pro­ces, raz­ma­tra­ju se teh­nič­ka rje­še­nja pri­sti­glih po­nu­da, na­kon če­ga će se pri­stu­pi­ti pre­gle­du fi­nan­sij­skog di­je­la. Do kra­ja ja­nu­a­ra se oče­ku­je da bu­du oda­bra­ni iz­vo­đa­či po osno­vu oba ten­de­ra- na­ja­vlju­je Ka­le­zić.


Sa­mi sre­đu­ju uprav­nu zgra­du

Zgra­da Vo­do­vo­da tre­nut­no se ure­đu­je. Do­sad je iz­gra­đe­na no­va ogra­da, po­sta­vlje­na je no­va bra­va­ri­ja, a u to­ku je iz­ra­da fa­sa­de i do­dat­nih pro­sto­ri­ja za teh­nič­ki sek­tor. Pa­ra­lel­no sa ovim ra­do­vi­ma, vr­ši se ure­đe­nje ho­lo­va i kan­ce­la­ri­ja, po­sta­vlja­nje plo­či­ca, la­mi­na­ta i kre­če­nje, dok je do apri­la na­red­ne go­di­ne pla­ni­ra­no ure­đe­nje dvo­ri­šta.
-Naj­ve­ći dio ovih ra­do­va iz­vo­de na­ši za­po­sle­ni, što je u ve­li­kom di­je­lu sma­nji­lo pla­ni­ra­ne tro­ško­ve, a ujed­no je i do­kaz ka­ko se uz po­moć do­bre vo­lje i za­la­ga­nja mo­že ura­di­ti mno­go sa mi­ni­mal­nim ula­ga­njem – za­klju­ču­je Ka­le­zić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"