Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Logorašima iz Morinja odšteta 1.430.000 eura * Sveta prinudno iseljavaju iz stana * Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti * Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Objašnjenje i preporuka * Neću, ne dam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava:
U Crnoj Gori se godišnje evidentira 50 selektivnih abortusa jer roditelji ne žele bebu ženskog pola.

Vic Dana :)

Mujo navršio sto godina i kuća mu se napuni novinarima, snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju:
- Stari, bolan, koja je tajna tvoje dugovječnosti?
Mujo se nakašlje:
- Paz’ ‘vamo... kad mi je nizak prit’sak, popijem crnoga vina... kad je visok, sunem rakijicu... kad se pre’ladim, pijem kuvane rak’je il’ vina, ako nemam apetita, udarim po bijelom vinu, a za bolje varenje uvijek pijem pivo...
Prekine ga jedan novinar:
- Pobogu, čovječe, piješ l’ ti vode ikad?
Mujo odmahne glavom:
- Bolan, tako bolestan još nisam bio!


Haso: „Mujo, znaš li da mrav može nositi teret 20 puta veći od njegove težine?”
Mujo: „A Fata se hvalila kad je sama nosila veš mašinu na treći sprat!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni NA SVEČANOJ SJEDNICI SO POVODOM DANA OPŠTINE, GRADONAČELNIK VLADIMIR JOKIĆ PODVUKAO
Vujanović i Jokić na svečanoj sjednici Luka je dio Kotora, bila, jeste i biće Problemi koji opterećuju grad, poput saobraćajnih gužvi i koncesije za Luku Kotor ostaju za period pred nama i na njima će se očitovati sposobnost uprave da se izbori kako sa svakodnevnim problemima, tako i sa namjerama da se gradu oduzme ono što je izvorno i istorijski njegovo. Po pitanju koncesije za Luku Kotor ne smijemo popustiti ni pred kim, ni pred državom, ni pred investitorima, ni pred javnošću, naglasio je Jokić
Dan - novi portal
KO­TOR - Uz pri­su­stvo pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re Fi­li­pa Vu­ja­no­vi­ća, pred­sjed­ni­ka su­sjed­nih op­šti­na, pred­stav­ni­ka sud­ske vla­sti, kul­tur­nih i jav­nih rad­ni­ka i gra­đa­na, ju­če je po­vo­dom 21. no­vem­bra Da­na oslo­bo­đe­nja Ko­to­ra odr­ža­na sve­ča­na sjed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne. Svečanoj sjednici prisustvovali su predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić i predsjednik GP Ura Dritan Abazović.U svom eks­po­zeu gra­do­na­čel­nik Vla­di­mir Jo­kić po­ru­čio je da će okol­no­sti u ko­ji­ma je no­va lo­kal­na upra­va u Ko­to­ru ra­di­la u pret­hod­nih de­vet mje­se­ci, ko­li­ko je pro­te­klo od nje­go­vog iz­bo­ra na funk­ci­ju, od­lu­ke ko­je su „na­me­ta­ne“ i „po­te­zi ko­ji su iz­nu­đe­ni“, bi­ti te­ma i u pe­ri­o­du pred na­ma.
-Nji­ma ne­ću op­te­re­ći­va­ti ovaj sve­ča­ni skup, već ću go­vo­ri­ti o ono­me što je po­sao pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne. Dje­li­mič­no pa­ra­li­sa­ni mo­ra­to­ri­ju­mom, iz­gra­di­li smo dio put­ne in­fra­struk­tu­re na gr­balj­skom pod­ruč­ju, pri­vo­de se kra­ju ra­do­vi na zgra­di za so­ci­jal­no ugro­že­ne, za­vr­ši­li smo ra­ni­je za­po­če­te ra­do­ve na vo­do­vod­no-ka­na­li­za­ci­o­nom si­ste­mu i pot­pi­sa­li ugo­vor sa „Je­din­stvom“ za ra­do­ve od pre­ko 700.000 eura. Do­ni­je­li smo od­lu­ku o sub­ven­ci­ja­ma u po­ljo­pri­vre­di, pod­sta­kli da­va­nja za sport, kul­tu­ru i ne­vla­din sek­tor, kre­nu­li u uvo­đe­nje in­for­ma­tič­kih si­ste­ma, upra­vu u sve­mu otvo­ri­li pre­ma gra­đa­ni­ma - ka­zao je Jo­kić is­ta­kav­ši po­nos zbog či­nje­ni­ce da je lo­kal­na upra­va upr­kos sve­mu uspje­la lje­tos da iz­ne­se „Ko­to­rArt“, ali i na upis tvr­đa­ve na li­stu UNE­SKO, za­jed­no za još pet gra­do­va iz Ita­li­je i Hr­vat­ske.
Pla­no­vi ka­pi­tal­nih in­ve­sti­ci­ja u na­red­noj go­di­ni, po­put iz­grad­nje vo­do­vo­da u Kav­ču i una­pri­je­đe­nja ci­je­le vo­do­vod­ne mre­že, iz­grad­nja pu­te­va, una­pri­je­đe­nje bez­bjed­no­sti oko ško­la, sa­ni­ra­nje i re­kon­struk­ci­ja be­de­ma, bi­će, na­gla­sio je Jo­kić, pred­me­tom jav­nih ras­pra­va u na­red­nim mje­se­ci­ma.
-Pro­ble­mi ko­ji op­te­re­ću­ju grad, po­put sa­o­bra­ćaj­nih gu­žvi i kon­ce­si­je za Lu­ku Ko­tor osta­ju za pe­ri­od pred na­ma i na nji­ma će se oči­to­va­ti spo­sob­nost upra­ve da se iz­bo­ri ka­ko sa sva­ko­dnev­nim pro­ble­mi­ma, ta­ko i sa na­mje­ra­ma da se gra­du odu­zme ono što je iz­vor­no i isto­rij­ski nje­go­vo. Pi­ta­nje kon­ce­si­je Lu­ki Ko­tor je pi­ta­nje na ko­jem ne smi­je­mo po­pu­sti­ti ni pred kim, ni pred dr­ža­vom, ni pred in­ve­sti­to­ri­ma, ni pred jav­no­šću. Lu­ka je dio Ko­to­ra, bi­la, je­ste i bi­će - po­ten­ci­rao je ko­tor­ski gra­do­na­čel­nik. On je pod­vu­kao da je plan da Ko­tor bu­de mje­sto oku­plja­nja gra­do­va i spa­ja­nja ovog di­je­la Me­di­te­ra­na.
-Ko­tor ima oba­ve­zu pre­ma se­bi, pre­ma svo­joj isto­ri­ji, pre­ma gra­đa­ni­ma, pre­ma dr­ža­vi ko­joj pri­pa­da, da bu­de pri­ja­telj i da sa­bi­ra gra­do­ve, da opet bu­de grad na Ja­dra­nu. Zbog to­ga mi do­zvo­li­te da po­zdra­vim na­še go­ste iz po­bra­tim­skih i pri­ja­telj­skih gra­do­va, pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Sta­ri Grad Be­o­grad, gra­do­na­čel­ni­ka Su­bo­ti­ce, za­mje­ni­ka gra­do­na­čel­ni­ka Spli­ta, pred­stav­ni­cu gra­da Be­o­gra­da. Po­seb­na mi je čast da su da­nas ov­dje sa na­ma na­ši pri­ja­te­lji gra­do­na­čel­nik Ohri­da g-din Sto­ja­nov­ski i gra­do­na­čel­nik dru­gog gra­da na Ja­dra­nu, Du­brov­ni­ka go­spo­din Fran­ko­vić. Si­gu­ran sam da će pri­ja­telj­stvo ko­je us­po­sta­vlja­mo kao i ona ko­ja ob­na­vlja­mo uči­ni­ti na­še gra­do­ve bo­ljim mje­sti­ma za ži­vot, a nas do­dat­no uje­di­ni­ti u na­šim raz­li­či­to­sti­ma - po­ru­čio je Jo­kić. Naj­ve­će op­štin­sko pri­zna­nje na­gra­da gra­da „21 No­vem­bar“, ove go­di­ne je pri­pa­la pri­ma­ri­ju­su dr Iva­nu Ili­ću, za iz­u­zet­ne re­zul­ta­te ko­je ostva­ru­je u svo­joj mi­si­ji lje­ka­ra, a po­seb­no za do­pri­nos raz­vo­ju Op­šte bol­ni­ce Ko­tor, kao njen di­rek­to­ru. Na­gr­da je post­hum­no do­dje­lje­na ka­pe­ta­nu du­ge plo­vid­be Vla­di­sla­vu Vu­ko­vi­ću, za vi­še­go­di­šnji po­se­ban do­pri­nos po­mor­skoj pri­vre­di i po­mor­skoj tra­di­ci­ji Ko­to­ra i Bo­ke. Na sve­ča­noj sjed­ni­ci je pri­ka­zan krat­ki film o Ko­to­ru, a na­stu­pi­la je i gi­ta­rist­ki­nja Na­đa Jan­ko­vić i uče­ni­ci Mu­zič­ke ško­le.B.MAR­KO­VIĆ


U jed­nom da­nu tri sve­ča­no­sti

U Ko­to­ru su ju­če pro­sla­vlje­ne tri sve­ča­no­sti; Dan oslo­bo­đe­nja, Aran­đe­lov dan i Go­spe od zdra­vlja. Po tra­di­ci­ji, Ko­to­ra­ni na ovaj dan po­sje­ću­ju jed­ni dru­ge; pra­vo­slav­ni ka­to­li­ke i obr­nu­to, a svi za­jed­no sla­ve pra­znik gra­da. Uoči sve­ča­ne sjed­ni­ce SO po­lo­že­ni su vi­je­na­ci na spo­me­nik pa­lim bor­ci­ma u Ko­to­ru i u Ri­snu, Grad­ska mu­zi­ka ob­i­šla je uli­ce gra­da, a Bo­kelj­ska mor­na­ri­ca je tač­no u pod­ne na glav­nom grad­skom tr­gu od­i­gra­la tra­di­ci­o­nal­no ko­lo.


Avra­mo­vić: Ni­je se pu­no ura­di­lo

U opo­zi­ci­o­nom DPS-u mi­šlje­nja su da no­va vlast u Ko­to­ru u pro­te­klih de­vet mje­se­ci ni­je ostva­ri­la zna­čaj­ni­je re­zul­ta­te.
-Ni­je se pu­no ra­di­lo, to je sa­mi pred­sjed­nik u svom eks­po­zeu da­nas po­ten­ci­rao da je ovo bi­la go­di­na sna­la­že­nja. Šte­ta je da je grad sa bu­dže­tom od pet mi­li­o­na eura sred­sta­va ko­je će­mo pre­ni­je­ti u na­red­nu go­di­nu ni­je pu­no vi­še ura­dio, a ima­li smo par pro­je­ka­ta ko­ji su od ra­ni­je bi­li za­po­če­ti, ne­ki su za­u­sta­vlje­ni, ne­ki ni­su do­vr­še­ni, ta­ko da mi­slim da je ovo go­di­na sa ko­jom se lo­kal­na upra­va ne mo­že po­hva­li­ti da je ne­što zna­čaj­no ura­di­la za do­bro­bit gra­đa­na Ko­to­ra - ocje­nio je Želj­ko Avra­mo­vić se­kre­tar ko­tor­skog od­bo­ra DPS-a.


Vu­ja­no­vić: Ko­tor će va­lo­ri­zo­va­ti svo­je ogrom­ne vri­jed­no­sti

Če­sti­ta­ju­ći gra­đa­ni­ma pra­znik gra­da, pred­sjed­nik Vu­ja­no­vić is­ka­zao je uvje­re­nje da će Ko­tor va­lo­ri­zo­va­ti svo­je ogrom­ne vri­jed­no­sti i po­seb­no­sti, te da će se pla­no­vi ko­je je sa­op­štio gra­do­na­čel­nik ostva­ri­ti.
-U tom smi­slu se ra­du­jem sva­kom uspje­hu Ko­to­ra i že­lim da on bu­de u ko­rist svih gra­đa­na Ko­to­ra - ka­zao je Vu­ja­no­vić no­vi­na­ri­ma na­kon sa­ve­ča­ne sjed­ni­ce.
Upi­tan da pro­ko­men­ta­ri­še Jo­ki­će­vu iz­ja­vu da vlast u Ko­to­ru po pi­ta­nju kon­ce­si­je za Lu­ku ne smi­je po­pu­sti­ti „ni pred dr­ža­vom“, Vu­ja­no­vić je iz­ra­zio ubi­je­đe­nje da će Lu­ka Ko­tor bi­ti u funk­ci­ji svih gra­đa­na Ko­to­ra i dr­ža­ve Cr­ne Go­re.
- Na­dam se da će se na­ći mo­del ko­ji je u naj­bo­ljem in­te­re­su i Ko­to­ra i Cr­ne Go­re, a ono što su nad­le­žno­sti onih ko­ji od­lu­ču­ju vje­ru­jem da će bi­ti mak­si­mal­no od­go­vor­no is­po­što­va­ni - re­kao je Vu­ja­no­vić.
On ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še re­zul­ta­te ra­da no­ve ko­tor­ske vla­sti u mi­nu­lih de­vet mje­se­ci.
-Ne bih ocje­nji­vao ni jed­nu vlast. Ja že­lim sa­mo uspjeh sva­kom gra­du. Vje­ru­jem da su svi oni ko­ji su po­sve­će­ni do­bru Ko­to­ra mak­si­mal­no od­go­vor­nom od­no­su pre­ma nje­mu i že­lim svi­ma uspjeh za do­bro svih gra­đa­na Ko­tro­ra - is­ta­kao je pred­sjed­nik Vu­ja­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"