Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Logorašima iz Morinja odšteta 1.430.000 eura * Sveta prinudno iseljavaju iz stana * Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti * Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Objašnjenje i preporuka * Neću, ne dam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava:
U Crnoj Gori se godišnje evidentira 50 selektivnih abortusa jer roditelji ne žele bebu ženskog pola.

Vic Dana :)

Mujo navršio sto godina i kuća mu se napuni novinarima, snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju:
- Stari, bolan, koja je tajna tvoje dugovječnosti?
Mujo se nakašlje:
- Paz’ ‘vamo... kad mi je nizak prit’sak, popijem crnoga vina... kad je visok, sunem rakijicu... kad se pre’ladim, pijem kuvane rak’je il’ vina, ako nemam apetita, udarim po bijelom vinu, a za bolje varenje uvijek pijem pivo...
Prekine ga jedan novinar:
- Pobogu, čovječe, piješ l’ ti vode ikad?
Mujo odmahne glavom:
- Bolan, tako bolestan još nisam bio!


Haso: „Mujo, znaš li da mrav može nositi teret 20 puta veći od njegove težine?”
Mujo: „A Fata se hvalila kad je sama nosila veš mašinu na treći sprat!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni NA SVEČANOJ SJEDNICI POVODOM DANA OPŠTINE TIVAT, PREDSJEDNICA SNEŽANA MATIJEVIĆ NAGLASILA
Sa svečane sjednice SO Tivat izazovnu godinu Aktivnosti lokalne samouprave u periodu između dvije proslave obilježili su uspjesi ali i izazovi. Bilježili smo porast broja gostiju i noćenja od samog početka godine, a na vrhuncu turističke sezone borili smo se sa vatrenom stihijom. Na sreću svih nas sačuvali smo ljude i imovinu, istakla je Matijevićeva
Dan - novi portal
TI­VAT – Uz pri­su­stvo ve­li­kog bro­ja zva­ni­ca, sve­ča­nom sjed­ni­com lo­kal­nog par­la­men­ta obi­lje­žen je ju­če Dan op­šti­ne Ti­vat. Uče­sni­ci­ma sve­ča­ne sjed­ni­ce pri­ka­zan je film o raz­vo­ju Tiv­ta od in­du­strij­skog gra­da do na­u­tič­ke i tu­ri­stič­ke de­sti­na­ci­je. Ro­đen­dan­sku če­stit­ku gra­du pro­či­tao je uče­nik pe­tog raz­re­da OŠ „Dra­go Mi­lo­vić“, Đor­đe Gi­lić.
U svom sve­ča­nom obra­ća­nju pred­sjed­ni­ca Op­šti­ne Sne­ža­na Ma­ti­je­vić je na­gla­si­la da se sva­kog 21.no­vem­bra po­kla­nja­mo slo­bo­dar­skom pu­tu, ali pu­tu je­din­stva, za­jed­ni­štva i to­le­ran­ci­je či­ji su sim­bol pro­sla­va Aran­đe­lov­da­na i Go­spe od zdra­vlja.Ona je is­ta­kla da su ak­tiv­no­sti lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u pe­ri­o­du iz­me­đu dvi­je pro­sla­ve obi­lje­ži­li us­pje­si ali i iza­zo­vi.
- Bi­lje­ži­li smo po­rast bro­ja go­sti­ju i no­će­nja od sa­mog po­čet­ka go­di­ne, a na vr­hun­cu tu­ri­stič­ke se­zo­ne bo­ri­li smo se sa va­tre­nom sti­hi­jom. Na sre­ću svih nas sa­ču­va­li smo lju­de i imo­vi­nu. Opre­di­je­li­li smo se za re­a­li­za­ci­ju du­go na­ja­vlji­va­nih in­ve­sti­ci­ja, a po­če­tak ra­do­va na po­je­di­nim pro­jek­ti­ma mo­ra­li smo od­la­ga­ti. Iza­zov je ri­ječ ko­ja bi go­di­nu na iz­ma­ku naj­bo­lje opi­sa­la iz per­spek­ti­ve lo­kal­ne upra­ve, ali smo upr­kos to­me po­sti­gli do­bre re­zul­ta­te. Za­do­volj­na sam ura­đe­nim i ko­ri­stim pri­li­ku da za­hva­lim svim svo­jim sa­rad­ni­ci­ma na sa­rad­nji ali i da ih pod­sje­tim da je još mno­go to­ga pred na­ma - re­kla je Ma­ti­je­vi­će­va.
Is­ta­kla je da ka­pi­tal­ni bu­džet za 2018. go­di­nu pred­vi­đa iz­grad­nju dva kru­žna to­ka i to na lo­ka­ci­ja­ma kod sta­re Op­šti­ne i na ula­zu u grad, kod skre­ta­nja za Gra­di­o­šni­cu.
- Ra­di­će­mo i na iz­ra­di par­ci­jal­nih pro­je­ka­ta za bu­du­ći bu­le­var. Oče­ku­je nas po­če­tak dru­ge fa­ze pu­ta MR 1 ka Lu­šti­ci. Ras­pi­san je ten­der i u to­ku je iz­bor iz­vo­đa­ča ra­do­va za pro­je­kat cje­vo­vo­da od kru­žnog to­ka ka So­li­li­ma. Na­da­mo se po­čet­ku ra­do­va na še­ta­li­štu Be­la­ni, dok za še­ta­li­šte u Kra­ši­ći­ma ima­mo i iza­bra­nog iz­vo­đa­ča ra­do­va. Pla­ni­ra­mo re­kon­struk­ci­ju sa­le DTV Par­ti­zan u cen­tru gra­da i oče­ku­je­mo ula­zak u po­sao iz­grad­nje Dnev­nog cen­tra za dje­cu sa po­seb­nim po­tre­ba­ma kod Do­ma zdra­vlja - is­ta­kla je Ma­ti­je­vi­će­va.Pred­sjed­nik SO Ivan No­vo­sel re­kao je da su u pro­te­kloj de­ce­ni­ji uoč­lji­ve pro­mje­ne ko­je Ti­vat iz­dva­ja­ju iz okru­že­nja, pru­ža­ju­ći mu pri­li­ku da sta­ne ra­me uz ra­me sa evrop­skim me­tro­po­la­ma tu­ri­zma.
- Svi mi u Skup­šti­ni op­šti­ne vo­di­mo se vi­zi­jom sa že­ljom da stvo­ri­mo pred­u­slo­ve za da­lji raz­voj, ana­li­zi­ra­ju­ći pred­lo­ge, su­če­lja­va­ju­ći mi­šlje­nja i do­no­se­ći od­lu­ke ko­je sma­tra­mo do­brim i ko­ri­snim. Za­hva­lju­jem ko­le­ga­ma od­bor­ni­ci­ma na do­sa­da­šnjem ra­du i na­dam se jed­na­ko uspje­šnoj sa­rad­nji u na­red­nom pe­ri­o­du - is­ta­kao je No­vo­sel.
Sve­ča­noj sjed­ni­ci pret­ho­dio je tra­di­ci­nal­ni de­fi­le ti­vat­ske Grad­ske mu­zi­ke, ma­žo­ret­ki i od­re­da Bo­kelj­ske mor­na­ri­ce uli­ca­ma gra­da. Na oba­li Pi­ne od­i­gra­no je sve­ča­no ko­lo Bo­kelj­ske mor­na­ri­ce. Za­gre­bač­ki ma­ra­to­nac ti­vat­skog po­ri­je­kla, dr Ivo Be­lan tr­čao je „Tr­ku mi­ra“ od Ko­to­ra do Tiv­ta, a de­le­ga­ci­je op­šti­ne, UB­NOR-a, Voj­ske Cr­ne Go­re po­lo­ži­li su vi­je­nac na spo­me­nik kod sta­re ško­le.
Vi­je­nac u znak sje­ća­nja na 21.no­vem­bar 1944. go­di­ne ka­da su Ti­vat oslo­bo­di­le je­di­ni­ce Dru­ge dal­ma­tin­ske pro­le­ter­ske udar­ne bri­ga­de, po­lo­žio je pred­sjed­nik ti­vat­skog OB­NOR, Ma­to Br­gu­ljan i čla­no­vi Uprav­nog od­bo­ra ovog udru­že­nja. Če­sti­ta­ju­ći Dan op­šti­ne, Br­gu­ljan je pod­sje­tio na zna­čaj obi­lje­ža­va­nja an­ti­fa­ši­zma i slo­bo­dar­ske tra­di­ci­je Tiv­ta i Bo­ke ko­tor­ske.
Uz Dan op­šti­ne Se­kre­ta­ri­jat za kul­tu­ru i dru­štve­ne dje­lat­no­sti u sa­rad­nji sa pu­bli­ci­stom i no­vi­na­rom Salv­kom Kr­sto­vi­ćem iz­dao je po­seb­nu pu­bli­ka­ci­ju „Sa po­žu­tje­lih stra­ni­ca“ po­sve­će­nu ar­hiv­skoj gra­đi o Tiv­tu.
Ž.K.


Zva­nič­no otvo­ren ho­tel „Fran­ca”

Mi­ni­star odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma Pa­vle Ra­du­lo­vić zva­nič­no je ju­če otvo­rio ho­tel „Fran­ca” na Žu­pi. Cr­ve­nu vrp­cu na ho­te­lu sa 4 zvje­zdi­ce ko­ji je pr­ve go­ste pri­mio u ju­lu ove go­di­ne pre­sje­kli su mi­ni­star Ra­du­lo­vić, pred­sjed­ni­ca Op­šti­ne Ti­vat Sne­ža­ne Ma­ti­je­vić i vla­snik kom­pa­ni­je „Fran­ca”, Hil­mi­ja Fran­ca. Ovom pri­li­kom Fran­ca je is­ta­kao da je u iz­grad­nju ho­te­la ulo­žio 3,5 mi­li­o­na eura i da oče­ku­je sa­rad­nju Op­šti­ne Ti­vat na no­vim pro­jek­ti­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"