Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Logorašima iz Morinja odšteta 1.430.000 eura * Sveta prinudno iseljavaju iz stana * Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti * Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Objašnjenje i preporuka * Neću, ne dam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava:
U Crnoj Gori se godišnje evidentira 50 selektivnih abortusa jer roditelji ne žele bebu ženskog pola.

Vic Dana :)

Mujo navršio sto godina i kuća mu se napuni novinarima, snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju:
- Stari, bolan, koja je tajna tvoje dugovječnosti?
Mujo se nakašlje:
- Paz’ ‘vamo... kad mi je nizak prit’sak, popijem crnoga vina... kad je visok, sunem rakijicu... kad se pre’ladim, pijem kuvane rak’je il’ vina, ako nemam apetita, udarim po bijelom vinu, a za bolje varenje uvijek pijem pivo...
Prekine ga jedan novinar:
- Pobogu, čovječe, piješ l’ ti vode ikad?
Mujo odmahne glavom:
- Bolan, tako bolestan još nisam bio!


Haso: „Mujo, znaš li da mrav može nositi teret 20 puta veći od njegove težine?”
Mujo: „A Fata se hvalila kad je sama nosila veš mašinu na treći sprat!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo NA ODLUKU ASK DA JE ČLAN NADZORNOG TIJELA TUŽILAŠTVA U SUKOBU SA PROPISOM IZOSTALA REAKCIJA NADLEŽNIH
Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti ASK je još 29. juna konačnom odlukom utvrdila da je član Tužilačkog savjeta Novak Bego Laković prekršio Zakon o sprečavanju korupcije jer nije prijavio Agenciji izvještaj o prihodima i imovini za prošlu godinu
Dan - novi portal
Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) tvrdi da je član Tužilačkog savjeta Novak Bego Laković navodno prekršio Zakon o sprečavanju korupcije jer nije predao imovinski karton za prošlu godinu. Laković je u izjašnjenju pred Agencijom kazao da izvještaje o imovini i prihodima nije podnosio jer nije znao da je javni funkcioner.
Agencija za sprečavanje korupcije je još 29. juna konačnom odlukom utvrdila da je član Tužilačkog savjeta Novak Bego Laković izabran iz reda uglednih pravnika prekršio Zakon o sprečavanju korupcije jer nije prijavio Agenciji izvještaj o prihodima i imovini za 2016. godinu
Laković je 12. juna na usmenoj raspravi pred Agencijom kazao da nije znao da je kao član Tužilačkog savjeta javni funkcioner i da podliježe obavezi prijavljivanja imovine.
Agen­ci­ja je oba­vi­je­sti­la Tu­ži­lač­ki sa­vjet, na čijem je čelu vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, da tre­ba u ro­ku od 60 da­na da pre­du­zme mje­re iz svo­je nad­le­žno­sti i oba­vi­je­sti je šta su uči­ni­li. Do da­nas ni­je po­zna­to da li je Tu­ži­lač­ki sa­vjet po­stu­pio po od­lu­ci ASK. O rad­nja­ma ko­je su pred­u­ze­li u slu­ča­ju La­ko­vi­ća tre­ba­lo je da oba­vi­je­ste i Skup­šti­nu, kao or­gan ko­ji ga je ime­no­vao za čla­na Tu­ži­lač­kog sa­vje­ta.
Laković je u izjavi za „Dan“ kazao da se Tužilački savjet izjašnjavao o odluci ASK da je prekršio zakon, te da je utvrdio da apsolutno ne postoje razlozi za njegovo razrješenje. On je dodao da se član Savjeta može razriješiti kada se nađe u sukobu interesa zbog funkcije koju obavlja ili ako počini krivično djelo. To na njegovom primjeru, kako je rekao, nije bio slučaj.
Istakao je da u njegovom slučaju nijesu ispunjeni propisani uslovi za razrješenje.
- Tužilački savjet se ljetos, ubrzo nakon što sam dao iskaz u Agenciji, odredio prema ovoj odluci i ocijenjeno je da apsolutno nema razloga za mojim razrješenjem – kazao je Laković za „Dan“, pojašnjavajući da ga samo Skupština može razriješiti, na predlog Tužilačkog savjeta.
On je dodao da je u Tužilački savjet izabran na upražnjeno mjesto, ne od početka mandata rada ovog tijela, te da nije bio upoznat da podliježe obavezi prijavljivanja imovine. Naglašava da je izvještaj predao odmah nakon što ga je ASK na to upozorila.
Iz Tu­ži­lač­kog sa­vje­ta ju­če ni­je­su od­go­va­ra­li na pi­ta­nja „Da­na” šta su ura­di­li po­vo­dom ta­kve od­lu­ke ASK, i da li će La­ko­vi­ća di­sci­plin­ski ka­zni­ti, raz­ri­je­ši­ti ili su­spen­do­va­ti.
U od­lu­ci ASK se na­vo­di da je po­stu­pak pro­tiv La­ko­vi­ća po­kre­nu­la po slu­žbe­noj du­žno­sti.
– Uvi­dom u slu­žbe­nu evi­den­ci­ju jav­nih funk­ci­o­ne­ra Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je utvr­đe­no je da No­vak Be­go La­ko­vić, član Tu­ži­lač­kog sa­vje­ta, ni­je do­sta­vio iz­vje­štaj o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni za pro­šlu go­di­nu u za­ko­nom pro­pi­sa­nom ro­ku, tj. do kra­ja mar­ta te­ku­će za pret­hod­nu go­di­nu. Sa­gla­sno čla­nu 34 za­ko­na, Agen­ci­ja je La­ko­vi­ću upu­ti­la za­htjev 15. ma­ja ove go­di­ne da se u po­stup­ku pred ASK, u pi­sa­noj for­mi, iz­ja­sni na či­nje­ni­ce i okol­no­sti iz pod­ne­se­nog za­htje­va, upo­zna­ju­ći ga isto­vre­me­no da u skla­du sa čla­nom 36 istog za­ko­na mo­že pri­stu­pi­ti u svoj­stvu stran­ke usme­noj ras­pra­vi ra­di za­šti­te pra­va, od­no­sno prav­nih in­te­re­sa – na­vo­di se u od­lu­ci ASK.
La­ko­vić je na usme­noj ras­pra­vi, ko­ja je odr­ža­na 12. ju­na, ka­zao da ni­je znao da pod­li­je­že oba­ve­za­ma ko­je pro­pi­su­je Za­kon o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je, te da će na­knad­no pre­da­ti iz­vje­štaj o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni. On je po­tom pod­nio iz­vje­štaj o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni, ko­ji je ob­ja­vljen na saj­tu ASK.
Za­ko­nom o dr­žav­nom tu­ži­la­štvu je pro­pi­sa­no da će se član Tu­ži­lač­kog sa­vje­ta raz­ri­je­ši­ti ako oba­vlja svo­ju du­žnost ne­sa­vje­sno i ne­pro­fe­si­o­nal­no, a pod tim se pod­ra­zu­mi­je­va ne­is­pu­nja­va­nje za­ko­nom pro­pi­sa­nih oba­ve­za.
La­ko­vić je za čla­na Tu­ži­lač­kog sa­vje­ta iza­bran u ju­lu pro­šle go­di­ne.
Tu­ži­lač­ki sa­vjet ima pred­sjed­ni­ka i de­set čla­no­va. Pred­sjed­nik Tu­ži­lač­kog sa­vje­ta je vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac. Sa­stav Tu­ži­lač­kog sa­vje­ta pro­gla­ša­va pred­sjed­nik Cr­ne Go­re. (Član 84 Za­kon o dr­žav­nom tu­ži­la­štvu, „Slu­žbe­ni list RCG”, br. 69/2003 i „Slu­žbe­ni list CG”, br. 40/2008, 39/2011 i 46/2013.) Man­dat Tu­ži­lač­kog sa­vje­ta je če­ti­ri go­di­ne. (Član 85 Za­kon o dr­žav­nom tu­ži­la­štvu, „Slu­žbe­ni list RCG”, br. 69/2003 i „Slu­žbe­ni list CG”, br. 40/2008, 39/2011 i 46/2013.)
Čla­no­vi Tu­ži­lač­kog sa­vje­ta su vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić, ko­ji je pred­sjed­nik sa­vje­ta. Čla­no­vi iz re­da dr­žav­nih tu­ži­la­ca su Sto­jan­ka Ra­do­vić, Dra­žen Bu­rić, Lji­lja­na La­kić, Na­da Bu­ga­rin i Ka­ta­ri­na Klja­je­vić. Iz re­da ugled­nih prav­ni­ka čla­no­vi su Ve­se­lin Rac­ko­vić, Ha­ki­ja Lje­šnja­nin, No­vak Be­go La­ko­vić i Ve­sna Rat­ko­vić. Is­pred Mi­ni­star­stva prav­de član Sa­vje­ta je Na­ta­ša Ra­do­njić.
A.O.


Po­stup­ci pro­tiv čla­no­va Sa­vje­ta

Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je ne­dav­no je po­kre­nu­la po­stup­ke pro­tiv čla­no­va Sa­vje­ta RTCG, zbog ne­pod­no­še­nja iz­vje­šta­ja o pri­ho­di­ma. Po­stup­ci su po­kre­nu­ti pro­tiv Per­ka Vu­ko­ti­ća, Mi­ma Dra­ško­vi­ća, Dra­ga­ne Trip­ko­vić i Vla­di­mi­ra Pa­vi­će­vi­ća, ko­ji su ka­za­li da ni­je­su zna­li da su jav­ni funk­ci­o­ne­ri, te da zbog to­ga ni­je­su pod­no­si­li iz­vje­šta­je.
Od­bor je ne­dav­no pred­lo­žio ra­zr­je­še­nje čla­na Sa­vje­ta RTCG Ni­ko­le Vuk­če­vi­ća, op­tu­žu­ju­ći ga da je pod­re­dio jav­ni in­te­res pri­vat­nom jer je kao re­di­telj za­ra­dio ho­no­rar u iz­no­su od 2.600 eura. On je ta­da pred Od­bo­rom ka­zao da imo­vi­nu i pri­ho­de ni­je pod­no­sio jer ga ASK ni­ka­da ni­je upo­zna­la da je jav­ni funk­ci­o­ner, te da je Sa­vjet RTCG ne­za­vi­sno ti­je­lo.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"