Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Logorašima iz Morinja odšteta 1.430.000 eura * Sveta prinudno iseljavaju iz stana * Laković krši zakon, Tužilački savjet ćuti * Na Milovom platnom spisku deset bivših ministara iz sedam država * Objašnjenje i preporuka * Neću, ne dam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Maja Raičević, direktorica Centra za ženska prava:
U Crnoj Gori se godišnje evidentira 50 selektivnih abortusa jer roditelji ne žele bebu ženskog pola.

Vic Dana :)

Mujo navršio sto godina i kuća mu se napuni novinarima, snimaju ga za televiziju i novine, pa ga upitaju:
- Stari, bolan, koja je tajna tvoje dugovječnosti?
Mujo se nakašlje:
- Paz’ ‘vamo... kad mi je nizak prit’sak, popijem crnoga vina... kad je visok, sunem rakijicu... kad se pre’ladim, pijem kuvane rak’je il’ vina, ako nemam apetita, udarim po bijelom vinu, a za bolje varenje uvijek pijem pivo...
Prekine ga jedan novinar:
- Pobogu, čovječe, piješ l’ ti vode ikad?
Mujo odmahne glavom:
- Bolan, tako bolestan još nisam bio!


Haso: „Mujo, znaš li da mrav može nositi teret 20 puta veći od njegove težine?”
Mujo: „A Fata se hvalila kad je sama nosila veš mašinu na treći sprat!”Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni U GRADSKOJ LUCI ZADOVOLJNI PRIHODIMA U PRVIH DEVET MJESECI, V.D. DIREKTORA BOŽO UKROPINA ISTIČE
Hercegnovska luka Škver tijesan za bijela jedra U prvih devet mjeseci prihodovano je 90.000 eura i prihodi za ovu nautičku sezonu su veći za 25 odsto u odnosu na prošlogodišnju ali Gradska luka na Škveru ne može da primi veći broj plovilane i ne može računati na neko skoro proširenje svojih kapaciteta, jer su za to potrebna velika sredstva, navodi Ukropina
Dan - novi portal
Ne­u­slov­ne pro­sto­ri­je u ko­ji­ma bo­ra­ve za­po­sle­ni, ne­do­sta­tak to­a­le­ta za na­u­ti­ča­re, ne­re­dov­na na­pla­ta od stra­ne do­ma­ćih ko­ri­sni­ka, te neo­p­hod­nost pro­ši­ri­va­nja, pro­ble­mi su sa ko­ji­ma se su­sre­će Agen­ci­ja za ga­zdo­va­nje grad­skom lu­kom Her­ceg No­vi.
Upr­kos svim ovim ne­do­sta­ci­ma vr­ši­lac du­žno­sti di­rek­to­ra Bo­žo Ukro­pi­na za­do­vo­ljan je pri­ho­dom ko­ji je lu­ka ostva­ri­la u pr­vih de­vet mje­se­ci te­ku­će go­di­ne
- U pr­vih de­vet mje­se­ci, pri­ho­do­va­no je 90.000 eura. Pri­ho­di za ovu na­u­tič­ku se­zo­nu, vi­ši su za 25 od­sto u od­no­su na pro­šlo­go­di­šnju. Od ovog nov­ca odr­ža­va­mo ve­zo­ve, ka­na­pe, blo­ko­ve, lan­ce i in­sta­la­ci­je na sa­mom pri­sta­ni­štu, ali i pla­ća­mo uslu­ge ro­ni­la­ca. Dio pri­ho­da od­la­zi i na pla­te za­po­sle­nih, vi­deo nad­zor i fi­zič­ko obez­bje­đe­nje - ka­že Ukro­pi­na i na­gla­ša­va da je po­zi­tiv­nom po­slov­nom efek­tu do­pri­ni­je­lo i to što je u okvi­ru lu­ke, na mje­stu noć­nog klu­ba, otvo­ren eks­klu­ziv­ni re­sto­ran ko­ji je pri­mje­re­ni­ji na­u­tič­koj kli­jen­te­li. Ukro­pi­na is­ti­če da je za raz­li­ku od ino­stra­nih, na­pla­ta od do­ma­ćih pre­vo­zni­ka ko­ji su ko­ri­sti­li uslu­ge her­ceg­nov­ske lu­ke bi­la ne­re­dov­na i da će se u na­red­nom pe­ri­o­du i na to­me ra­di­ti.
On je iz­ra­zio uvje­re­nje da na­u­tič­ki tu­ri­zam mo­že da bu­de ne sa­mo do­pun­ska gra­na tu­ri­stič­ke pri­vre­de, već i mno­go vi­še od to­ga.
- Na­u­ti­ča­ri su iz­u­zet­no bo­ga­ta i pla­te­žna kli­jen­te­la. Do­sta tro­še i ve­o­ma su za­hval­ni go­sti. Što se ti­če na­šeg gra­da ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti dvi­je ve­li­ke bu­du­će ma­ri­ne, u Kum­bo­ru i Me­lji­na­ma, ko­je će bi­ti pra­vo osvje­že­nje u tu­ri­stič­koj po­nu­di gra­da. Na­ža­lost, Grad­ska lu­ka na Škve­ru ne mo­že da pri­mi ve­ći broj plo­vi­la­ne i ne mo­že ra­ču­na­ti na ne­ko sko­ro pro­ši­re­nje svo­jih ka­pa­ci­te­ta, jer su za to po­treb­na ve­li­ka sred­stva. Ipak, u sa­rad­nji sa lo­kal­nom Tu­ri­stič­kom or­ga­ni­za­ci­jom ra­di­mo na po­bolj­ša­nju uslo­va i sa­dr­ža­ja u lu­ci. Su­štin­ska va­lo­ri­za­ci­ja Grad­ske lu­ke, ko­ja pod­ra­zu­mi­je­va pro­du­že­nje po­sto­je­ćeg pri­sta­ni­šta i iz­grad­nju lo­ko­bra­na sa za­pad­ne stra­ne, od Jah­ting klu­ba, mo­že se oče­ki­va­ti tek na­kon ve­ćeg ula­ga­nja. Pro­sto­ra ima, ali nje­ga tre­ba po­sma­tra­ti sa svim vo­de­nim pro­sto­rom, ko­jeg sa­da ko­ri­sti JK Ju­go­le Gra­ka­lić i ri­bar­sko dru­štvo - is­ti­če Ukro­pi­na.
Ka­me­no grad­sko mu­lo, ka­pa­ci­te­ta 50 plo­vi­la i du­go 180 me­ta­ra, 2005. go­di­ne je re­kon­stru­i­sa­no za­jed­nič­kim ra­dom lo­kal­ne upra­ve, JP Mor­sko do­bro i Agen­ci­je za raz­voj i iz­grad­nju. Pred­vi­đe­no je za pri­hvat jah­ti i tu­ri­stič­kih bro­do­va do 60 me­ta­ra du­ži­ne. Ina­če, pri­stan je iz­gra­đen još u do­ba Austro­u­gar­ske vla­da­vi­ne i ni­je za­mi­šljen kao tip kla­sič­ne ma­ri­ne, već kao pra­vo pri­sta­ni­šte ko­jem je osnov­ni cilj pri­hvat jah­ti, ali i ne­sme­ta­no od­vi­ja­nje po­mor­skog sa­o­bra­ća­ja, ka­da je ri­ječ o ma­lim tu­ri­stič­kim bro­di­ći­ma.
Grad­ska lu­ka po­di­je­lje­na je na če­ti­ri cje­li­ne, od ko­jih je pr­va na­mi­je­nje­na pri­hva­tu ve­ćih iz­let­nič­kih bro­do­va do 60 me­ta­ra du­ži­ne, dru­ga pri­hva­tu jah­ti i na­u­tič­kom tu­ri­zmu, tre­ća je na­mi­je­nje­na ma­njim tu­ri­stič­kim bro­do­vi­ma do 10 me­ta­ra du­ži­ne, dok se na če­tvr­toj cje­li­ni ukr­ca­va go­ri­vo.
- Kop­ne­ni dio ko­ri­sti se za pri­sta­ni­šte i pri­ve­zi­šte plo­vi­la na­u­tič­kog tu­ri­zma, tu­ri­stič­kih bro­di­ća u tran­zi­tu, kao i iz­let­nič­kih tu­ri­stič­kih bro­do­va sa te­ri­to­ri­je op­šti­ne Her­ceg No­vi. Kop­ne­ni dio i pri­pa­da­ju­ći mor­ski akva­to­rij po­di­je­ljen je u če­ti­ri zo­ne: ope­ra­tiv­na zo­na u du­ži­ni od 40 me­ta­ra, na­mi­je­nje­na je za tu­ri­stič­ke bro­do­ve u tran­zi­tu ko­ji do­vo­de tu­ri­ste u Her­ceg No­vi, zo­na na­u­tič­kog tu­ri­zma u du­ži­ni od 120 me­ta­ra na­mi­je­nje­na je za pri­sta­ja­nje i ve­zi­va­nje plo­vi­la na­u­tič­kog tu­ri­zma, a zo­na ogra­ni­če­nog vre­me­na pri­sta­ja­nja u du­ži­ni 40 me­ta­ra na­mi­je­nje­na je is­klju­či­vo za iz­let­nič­ke i li­nij­ske tu­ri­stič­ke bro­do­ve sa te­ri­to­ri­je na­še op­šti­ne, dok je slu­žbe­na zo­na sa­mo za po­tre­be snab­di­je­va­nja plo­vi­la go­ri­vom – po­ja­šnja­va Ukro­pi­na.
Her­ceg­nov­sko pri­sta­ni­šte je je­din­stve­no po to­me što se prak­tič­no na­la­zi u sa­mom sr­cu gra­da pa tu­ri­sti­ma ko­ji u nje­ga uplo­ve pru­ža ide­al­ne uslo­ve za obi­la­zak Sta­rog gra­da do ko­jeg vo­de nov­ske ska­li­na­de.K.M.


Pri­o­ri­tet po­bolj­ša­nje uslo­va za rad pet za­po­sle­nih

Ukro­pi­na je na­gla­sio da je tre­nut­no pri­o­ri­tet­ni za­da­tak po­bolj­ša­nje uslo­va za rad pet stal­no za­po­sle­nih.
- Za njih ne po­sto­ji od­go­va­ra­ju­ći rad­ni pro­stor. Po­sto­je­ći ma­li mon­ta­žni obje­kat je pot­pu­no ne­u­slo­van, jer su u sve­ga ne­ko­li­ko kva­dra­ta smje­šte­ni kan­ce­la­ri­ja, skla­di­šte i gar­de­ro­ba- ka­že Ukro­pi­na i na­gla­ša­va da je po­seb­ni hen­di­kep lu­ke ne­do­sta­tak to­a­le­ta sa tuš ka­bi­nom, či­jom bi se iz­grad­njom po­bolj­ša­la na­u­tič­ka po­nu­da i sta­nje u ko­jem se ona na­la­zi.
- U na­red­nom pe­ri­o­du će­mo na­pra­vi­ti od­re­đe­ne iz­mje­ne. Pri­je sve­ga, na­bav­ku no­vog mon­ta­žnog objek­ta sa uslov­ni­jim pro­sto­ri­ja­ma i obra­zo­va­ti za­po­sle­ne za do­bi­ja­nje li­cen­ci, što bi omo­gu­ći­lo ušte­du, pa sa­mim tim i ve­ću do­bit u po­slo­va­nju - ob­ja­snio je Ukro­pi­na.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"