Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni U CECUNIMA KOD ANDRIJEVICE OTKRIVENO SPOMEN-OBILJEŽJE U SLAVU KARAĐORĐEVIH USTANIKA IZ 1809. GODINE
Počast šančevima velikog vožda Karađorđevi šančevi na Previji ukazuju da je narod Vasojevića uvijek rado primao i prihvatao svoju srpsku braću, znajući da su im to iskreni dobrotvori i najsvetiji gosti. Zato smo odlučili da podignemo ovo spomen-obilježje kako bismo od zaborava sačuvali taj slavni događaj koji se zbio prije više od 200 godina, istakao je Mikan Perović
Dan - novi portal
A
N­DRI­JE­VI­CA – U okvi­ru ma­ni­fe­sta­ci­je „Da­ni sje­ća­nja na srp­ske ju­na­ke i do­bro­volj­ce”, ko­ju je or­ga­ni­zo­va­lo Udru­že­nja rat­nih do­bro­vo­lja­ca 1912-1918, nji­ho­vih po­to­ma­ka i po­što­va­la­ca, u se­lu Ce­cu­ni kod An­dri­je­vi­ce ot­kri­ve­no je spo­men-obi­ljež­je po­sve­će­no Ka­ra­đor­đe­vim usta­ni­ci­ma, ko­ji su se na­kon ve­li­čan­stve­ne po­bje­de nad tur­skom voj­skom na Su­vo­do­lu, 27. mar­ta 1809. go­di­ne, ulo­go­ri­li na uz­vi­še­nju Pre­vi­ja i tu raz­vi­li srp­ske bar­ja­ke i po­di­gli šan­če­ve. Skup je bla­go­slo­vio an­dri­je­vič­ki pa­roh, pro­to­je­rej Bo­ro Vr­ho­vac, ko­ji je ka­zao da sve­to zda­nje Ka­ra­đor­đe­vim ju­na­ci­ma, po­dig­nu­to u por­ti ce­cun­ske cr­kve, tre­ba da bu­de pu­to­kaz ka­ko i ku­da tre­ba da ide na­rod sa ovih pro­sto­ra.
U ime do­ma­ći­na pri­sut­ne je po­zdra­vio pje­snik Da­vid La­lić, pod­sje­ća­ju­ći da su na pro­sto­ru Va­so­je­vi­ća po­ni­kli broj­ni ju­na­ci i pr­va­ci či­je su ru­ke uvi­jek bi­le ši­ro­ko ra­ši­re­ne za srp­sku bra­ću ko­ja je hr­li­la da da do­pri­nos oslo­ba­đa­nju ovih pro­sto­ra od broj­nih za­vo­je­va­ča. On je za­hva­lio svim do­bro­tvo­ri­ma ko­ji su da­li do­pri­nos pri­li­kom po­di­za­nja spo­men-obi­ljež­ja, ko­je je, ka­ko je ka­zao, za­si­ja­lo pu­nim sja­jem is­pod kom­skih vi­si­na.
– Kad nas je sve ma­nje na ovim pro­sto­ri­ma, evo do­če­ka­smo i ovaj dan kad smo bo­ga­ti­ji za jed­no umjet­nič­ko obi­ljež­je i no­vo na­dah­nu­će li­ku i dje­lu ne­nad­ma­šnog vo­žda Ka­ra­đor­đa i nje­go­vih usta­ni­ka. Na ovaj na­čin je uljep­ša­no ce­cun­sko ep­sko po­lje sla­ve i pri­bli­že­no Ko­mo­vi­ma i Bo­gu. Ovo je ovje­ra Ka­ra­đor­đe­ve be­smrt­no­sti i po­ru­ka po­ko­lje­nji­ma da ču­va­ju vri­jed­no­sti bez ko­jih se ne mo­že na­pri­jed – ka­zao je La­lić.
Spo­men-obi­ljež­je je ot­krio Bran­ko Sa­vić, pred­sjed­nik Re­gi­o­nal­nog od­bo­ra Udru­že­nja rat­nih do­bro­vo­lja­ca 1912-1918, nji­ho­vih po­to­ma­ka i po­što­va­la­ca iz voj­vo­đan­skog mje­sta Voj­vo­da Ste­pa, re­kav­ši da ovaj čin uka­zu­je da slav­ni Ka­ra­đor­đe pod­jed­na­ko pri­pa­da i Sr­bi­ji i Cr­noj Go­ri.
– Po­seb­no sam po­ča­stvo­van što mi je uka­za­na čast da ot­kri­jem ovu spo­men-plo­ču. Do­la­zim iz jed­nog ma­log mje­sta na sje­ve­ru Ba­na­ta ko­je su ute­me­lji­li srp­ski ju­na­ci i do­bro­volj­ci ko­ji su se na­la­zi­li u sa­sta­vu Dru­ge ar­mi­je ko­jom je ko­man­do­vao pro­sla­vlje­ni voj­sko­vo­đa voj­vo­da Ste­pa Ste­pa­no­vić. Mo­ja ra­dost je tim ve­ća jer i ovo obi­ljež­je sta­vlja do zna­nja da ne po­sto­ji ni­ka­kva si­la ko­ja mo­že po­ki­da­ti ne­ras­ki­di­ve ve­ze Sr­bi­je i Cr­ne Go­re – na­gla­sio je Sa­vić.
U ime an­dri­je­vič­kog Udru­že­nja rat­nih do­bro­vo­lja­ca 1912-1918, nji­ho­vih po­to­ma­ka i po­što­va­la­ca, pri­god­nu be­sje­du odr­žao je Mi­kan Pe­ro­vić. On je re­kao da Ka­ra­đor­đe­vi šan­če­vi iz­nad se­la Bo­jo­vi­će, Đu­li­će i Ce­cu­ni, skri­ve­ni u sr­cu va­so­je­vić­kih go­ra, i da­nas sja­je isto­rij­skim sja­jem i ve­li­či­nom hra­brih voj­ni­ka ko­ji su uzi­da­li svo­je ko­sti u slo­bo­du ko­ju uži­va­mo.
– Ka­ra­đor­đe­vi šan­če­vi na Pre­vi­ji uka­zu­ju da je na­rod Va­so­je­vi­ća uvi­jek ra­do pri­mao i pri­hva­tao svo­ju srp­sku bra­ću, zna­ju­ći da su im to is­kre­ni do­bro­tvo­ri i naj­sve­ti­ji go­sti. Za­to smo od­lu­či­li da po­dig­ne­mo ovo spo­men-obi­ljež­je ka­ko bi­smo od za­bo­ra­va sa­ču­va­li taj slav­ni do­ga­đaj ko­ji se zbio pri­je vi­še od 200 go­di­na. Ura­di­li smo to ka­ko bi­smo sta­vi­li do zna­nja da nas još uvi­jek ima i da smo ja­či od tvo­ra­ca mrač­nih ide­o­lo­gi­ja ko­ji že­le da za­tru sve što je srp­sko i ljud­sko na ovim pro­sto­ri­ma. Sa ovog sve­tog mje­sta po­ru­ču­je­mo im da su isto­ri­ja i Bog na na­šoj stra­ni i da na pro­sto­ru Pot­ko­mo­vlja srp­ski ko­ri­jen i zu­blju slo­bo­de ni­ko ne­će uga­si­ti, kao što vje­ko­vi za na­ma ni­je­su uga­si­li ve­li­či­nu slav­ne Ne­ma­nji­ne lo­ze, zna­čaj Du­ša­no­vog ama­ne­ta, po­ru­ku La­za­re­ve kle­tve i sjaj Ka­ra­đor­đe­vih bar­ja­ka, ko­ji se i da­nas vi­jo­re iz­nad Ze­le­ti­na i na­ših gla­va, mo­le­ći se da se za­lu­ta­li i od­bje­gli vra­te u svo­je ja­to, u ko­li­jev­ku u ko­ju nas je Sve­ti Sa­va dav­no za­lju­ljao. Na­dam se da će nas ovaj sve­ti zna­men, za­o­gr­nut to­pli­nom Va­so­ve ze­mlje i ple­me­na i ve­li­či­nom Ka­ra­đor­đe­vog sr­ca i nje­go­vih ju­na­ka, oku­plja­ti sva­ke go­di­ne, da će nas du­hov­no ja­ča­ti i broj­ča­no umno­ža­va­ti, jer mi ne­ma­mo pra­vo da iz­da­mo na­še slav­ne pret­ke i pre­pu­sti­mo ove pro­sto­re oni­ma ko­ji ni­je­su vri­jed­ni po­me­na – na­gla­sio je Pe­ro­vić.
Pre­sjed­nik Udru­že­nja srp­skih pi­sa­ca u otadž­bi­ni i ra­se­ja­nju Bra­ni­slav Ota­še­vić na­gla­sio je da će spo­men-obi­ljež­je u Ce­cu­ni­ma traj­no pod­sje­ća­ti na ve­li­kog srp­skog si­na Va­so­je­vi­ća.
– Sr­bi su ov­dje svo­ji na svo­me. Ov­dje su se uvi­jek ra­đa­li Sr­bi, lju­di i ju­na­ci od Ne­ma­nji­ća do da­na­šnjih da­na. Na­ža­lost, bi­lo je i onih dru­gih, ali znat­no ma­nje, ko­ji su se iz­da­jom hva­li­li. Ali, njih je sud isto­ri­je svr­stao u tam­ni­ce, ta­mo gdje im je i mje­sto, kao što će i da­na­šnje iz­daj­ni­ke smje­sti­ti na sram­nim isto­rij­skim stra­ni­ca­ma. Za­to shva­ti­mo da je ovo srp­ska ze­mlja, da je ov­dje slav­ni vožd i gost i do­ma­ćim i da u ovim te­škim vre­me­ni­ma ne­ma­mo pra­vo na iz­da­ju. A ko se sti­di srp­s­kog ime­na i zna­me­nja ni­je mu mje­sto na sve­tim vo­da­ma Li­ma – po­ru­čio je Ota­še­vić.
U pro­gra­mu su uče­stvo­va­li pje­sni­ci Mi­la­din Jok­si­mo­vić, Dar­ko Jo­vo­vić i Mi­šo Ku­bu­ro­vić, gu­slar Slo­bo­dan Fe­mić. Na kra­ju, u ime do­ma­ći­na, oku­plje­ni­ma je za­hva­lio Go­lub No­vo­vić
D. Jo­vo­vić


Po­dr­ška iz Be­o­gra­da

Na sve­ča­no­sti u Ce­cu­ni­ma go­vo­rio je i pred­sjed­nik SO Be­ra­ne Go­ran Ki­ko­vić, po­ča­sni pred­sjed­nik be­ran­skog Udru­že­nja rat­nih do­bro­vo­lja­ca 1912-1918, nji­ho­vih po­to­ma­ka i po­što­va­la­ca. On je pro­či­tao te­le­gram če­stit­ki ko­ji je po­vo­dom po­di­za­nja spo­me­ni­ka u Ce­cu­ni­ma upu­tio ge­ne­ral Lu­ka Ka­stra­to­vić, pred­sjed­nik Udru­že­nja Va­so­je­vi­ća iz Be­o­gra­da.
– Če­sti­tam vam po­di­za­nje spo­men-obi­ljež­ja Ka­ra­đor­đe­vim ustan­ci­ma i šan­če­vi­ma, u že­lji da, kao i do sa­da, uspje­šno is­tra­ja­va­te u nje­go­va­nju i raz­vi­ja­nju slo­bo­dar­skih ide­ja i re­vo­lu­ci­o­nar­nih tra­di­ci­ja srp­skog na­ro­da Va­so­je­vi­ća, Sr­bi­je i Cr­ne Go­re. Ovo spo­men-obi­ljež­je pod­sje­ća na srp­sku re­vo­lu­ci­ju iz 1804. go­di­ne i tre­ba da bu­de pod­strek da­na­šnjim i bu­du­ćim ge­ne­ra­ci­ja­ma da bez brat­ske slo­ge, je­din­stva i slo­bo­de na­ma na­pret­ka i op­stan­ka – pre­nio je Ki­ko­vić po­ru­ke ko­je je upu­tio ge­ne­ral Ka­stra­to­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"