Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni ODBORNICI OPOZICIJE UPOZORAVAJU NA OPASNOSTI I NA ŠTETU KOJU NANOSE PRIVATNI PRODAVCI VODE IZ CISTERNI
Cisterna razvozi tehničku vodu Kupe kajmak i šire epidemiju Na tim cisternama bi moglo makar da piše da voda nije za piće, već da je u pitanju tehnička voda. Ne mogu da shvatim ni to da Vodovod ne reaguje, da pozove neku od nadležnih inspekcija i zabrani takvu prodaju vode. Zamislite da dođe do trovanja vodom iz bunara, upozorava Milenko Cebalović
Dan - novi portal
Tokom ljet­nje tu­ri­stič­ke se­zo­ne i mje­šta­ni i tu­ri­sti pri­nu­đe­ni su da se snab­di­je­va­ju vo­dom iz ci­ster­ni, od­no­sno da ku­pu­ju sum­nji­vog kva­li­te­ta. Od­bor­ni­ci opo­zi­ci­je u lo­kal­nom par­la­men­tu ocje­nju­ju da ta vo­da, ko­ja se pu­ni s ra­znih bu­na­ra u pri­vat­nom vla­sni­štvu, ni­je is­prav­na, kao i da ci­ster­ne ni­su kon­tro­li­sa­ne i ne­ma­ju po­treb­ne ser­ti­fi­ka­te. Ta­ko­đe, od­bor­ni­ci tra­že od Vo­do­vo­da da za­u­sta­vi pro­da­ju vo­de iz ci­ster­ni.
Pre­ma ri­je­či­ma od­bor­ni­ka SNP-a Mi­len­ka Ce­ba­lo­vi­ća, vo­da iz bu­na­ra se pro­da­je kao vo­da za pi­će, iako je u pi­ta­nju teh­ni­čka vo­da.
-Još 2013. go­di­ne po­sta­vio sam pi­ta­nje upra­vo u ve­zi ci­ster­ni ko­je cr­pe vo­du iz bu­na­ra, a ko­ja se ka­sni­je pro­da­je za pi­će, tra­že­ći da mi se od­go­vo­ri ko je du­žan da kon­tro­li­še taj po­sao. Od Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je sam do­bio od­go­vor da to ni­je u nji­ho­voj nad­le­žno­sti, već da su nad­le­žne in­spek­ci­je. Do da­nas ne znam ko­je su to nad­le­žne in­spek­ci­je. Svi zna­mo da se vo­da iz bu­na­ra pro­da­je kao vo­da za pi­će u bez­vod­nim pod­ruč­ji­ma Ve­li­kog pi­je­ska, Utje­he i dru­gim... Na tim ci­ster­na­ma bi mo­glo ma­kar da pi­še da vo­da ni­je za pi­će, već da je u pi­ta­nju teh­nič­ka vo­da. Mo­žda je tu­ri­sti ta­da ne bi ku­po­va­li. Ne mo­gu da shva­tim ni to da Vo­do­vod ne re­a­gu­je, da po­zo­ve ne­ku od nad­le­žnih in­spek­ci­ja i za­bra­ni ta­kvu pro­da­ju vo­de. Za­mi­sli­te da do­đe do tro­va­nja vo­dom iz bu­na­ra. Ove se­zo­ne u Ba­ru i Su­to­mo­ru ni­je bi­lo lo­ka­la gdje se mo­gla po­pi­ti ča­ša vo­de uz ka­fu, a da ko­no­ba­ri ni­je­su go­vo­ri­li da je vo­da teh­nič­ki ne­is­prav­na, vje­ro­vat­no da bi pro­da­va­li fla­ši­ra­nu vo­du. Pro­sto ne mo­gu da vje­ru­jem da u Vo­do­vo­du ni­je­su ču­li za to ka­ko im „re­kla­mi­ra­ju” vo­du, za ko­ju upra­vo u tom pred­u­ze­ću tvr­de da je teh­nič­ki is­prav­na - ka­že Ce­ba­lo­vić.
Ra­do­mir No­va­ko­vić Ca­kan (Po­zi­tiv­na) sma­tra da ci­ster­ne za vo­du i pro­da­ju vo­de tre­ba da kon­tro­li­še tr­ži­šna in­spek­ci­ja.
-Po­treb­no je kon­tro­li­sa­ti i utvr­di­ti da li ti bu­na­ri po­sje­du­ju do­zvo­lu za pro­da­ju vo­de, kao i ko­ja do­ku­men­ta pra­te tu pro­da­ju. Tvr­dim da se naj­ve­ći broj epi­de­mi­ja u Ba­ru ja­vlja upra­vo zbog ko­ri­šće­nja vo­de iz ci­ster­ne. Ne osu­đu­jem lju­de ko­ji se ba­ve pro­da­jom vo­de, oni se bo­re za op­sta­nak i ži­ve od to­ga, hra­ne po­ro­di­ce, i ne­mam ni­šta pro­tiv to­ga. Me­đu­tim, imam pro­tiv to­ga što se ne pla­ća po­rez dr­ža­vi, i što se ta­kva pro­da­ja ne evi­den­ti­ra - ka­že No­va­ko­vić.
Di­rek­tor "Vo­do­vo­da" Zdrav­ko Gvo­zde­no­vić ob­ja­šnja­va da se na pod­ruč­ju Ba­ra vo­da iz Re­gi­o­nal­nog vo­do­vo­da ne mo­že uzi­ma­ti u di­stri­bu­tiv­noj mre­ži, već sa­mo za re­zer­vo­ar­ski pro­stor.
-U ovom tre­nut­ku na pod­ruč­ju op­šti­ne ima­mo sa­mo je­dan od­vo­jak za Šu­šanj, re­zer­vo­ar ko­ji je na gra­ni­ci pr­ve vi­sin­ske zo­ne, i ko­ji ni­je bio na­mi­je­njen za vo­du iz Re­gi­o­nal­nog vo­do­vo­da, već iz Ora­ho­vog po­lja. Pla­ni­ran je re­zer­vo­ar Šu­šanj 2, na 130 do 140 me­ta­ra nad­mor­ske vi­si­ne. Vo­da iz re­zer­vo­a­ra Šu­šanj mo­že da ode pre­ma cen­tru gra­da i ni­žim zo­na­ma, i ni­gdje vi­še. Sve dru­go što se ču­je su dez­in­for­ma­ci­je. Po­treb­ne su ogrom­ne pa­re da se ne­što pro­mi­je­ni. Je­di­ni na­čin za rje­ša­va­nje ovog pro­ble­ma je na­pla­ta ko­mu­na­li­ja i po­re­za na ne­po­kret­nost, ne­ma tre­ćeg pu­ta - ka­že Gvo­zde­no­vić.D.S.


Ne pla­ća­ju po­rez

Ne­za­vi­sni od­bor­nik Sa­vo Pa­vlo­vić is­ti­če da u ljet­njoj se­zo­ni kroz na­se­lje Po­lje sva­ko­dnev­no pro­đe na de­se­ti­ne ci­ster­ni.
-Zar Vo­do­vod ne­ma mo­guć­nost da iz­da na­log da se sve te ci­ster­ne za­u­sta­ve i evi­den­ti­ra­ju, da se ura­de ser­ti­fi­ka­ti i da mo­gu da pre­no­se sa­mo is­prav­nu vo­du ko­ju bi is­po­ru­čio Vo­do­vod? Ni­šta ne bi bi­lo spor­no da tu vo­du pro­da­je Vo­do­vod, a da je vla­sni­ci ci­ster­ni za­tim pre­pro­da­ju i pla­ća­ju po­rez kao i svi osta­li. I svi bi od to­ga ima­li ko­ri­sti. Ali ako se iz MZ Bar 2 (Po­lje) cr­pe ne­kon­tro­li­sa­ne ko­li­či­ne vo­de iz pri­vat­nih bu­na­ra i on­da se pro­da­je kao vo­da za pi­će, stal­no mo­ra­mo da se pi­ta­mo šta će se de­si­ti ako ta vo­da u jed­nom tre­nut­ku bu­de za­ga­đe­na i ako do­đe do ne­ke epi­de­mi­je. Da bi se to spri­je­či­lo, Vo­do­vod mo­ra da bu­de po­kre­tač ak­ci­je. Ne­ko mo­ra da odo­bri rad tim lju­di­ma - ka­že on, do­da­ju­ći da mu ni­je ja­sno da Vo­do­vod ku­pu­je vo­du od Re­gi­o­nal­nog vo­do­vo­da po 0,29 eura, a pro­da­je je po 0,91 eura.
-Ako već ne­ma do­volj­no vo­de, za­što se iz Re­gi­o­nal­nog vo­do­vo­da ne uzi­ma­ju do­volj­ne ko­li­či­ne? Iz ovog pred­u­ze­ća če­sto ču­je­mo da ima­ju do­volj­no vo­de za či­ta­vo Cr­no­gor­sko pri­mor­je - do­da­je Pa­vlo­vić.


Vo­do­vod ne mo­že da ri­je­ši pro­blem

Pre­ma ri­je­či­ma Gvo­zde­no­vi­ća, Vo­do­vod ne mo­že da ri­je­ši pro­blem sa ci­ster­na­ma s vo­dom.
- Vo­do­vod se ne ba­vi pro­da­jom vo­de vla­sni­ci­ma ci­ster­ni. Vr­lo je ma­li broj onih ko­ji su se snab­di­je­va­li s na­ših če­smi. Pi­ta­nje je gdje se ta vo­da pu­ni u ci­ster­ne, i ko zna ka­kvo je ta­mo sta­nje, i u ci­ster­ni, a i ta­mo gdje se vo­da pu­ni. Da­kle, pro­ble­ma­tič­no je sve od po­čet­ka do kra­ja, od­no­sno od sa­mog uzi­ma­nja te vo­de pa do nje­nog pre­ta­ka­nja u ci­ster­ne i re­zer­vo­a­re - ka­že Gvo­zde­no­vić.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"