Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo „DAN” EKSKLUZIVNO OBJAVLJUJE SPISAK KADROVA DPS-A KOJI SU NEZAKONITO DOBILI STANOVE U BERANAMA
Vuka Golubović sa suprugom Milijanom Vučeljić Migo dao stan i Vukinoj ženi Osim Golubovićevoj supruzi Milijani Vučeljić, vladina komisija, čiji je šef bio Slavoljub Stijepović, po zahtjevu bivšeg beranskog gradonačelnika mimo zakona stanove dodijelila Samiru Agoviću, Milonji Veljiću, Darku Mališiću, Aleksandru Baboviću, Nadi Marković, Dragani Stijović, Goranu Đukiću, Darku Vlaoviću i Milutinu Šćepoviću
Dan - novi portal
Biv­ši pred­sjed­nik be­ran­ske op­šti­ne Vu­ka Go­lu­bo­vić (DPS) mi­mo za­ko­na je omo­gu­ćio svo­joj su­pru­zi Mi­li­ja­ni Vu­če­ljić i gru­pi funk­ci­o­ne­ra De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta da do­bi­ju sta­no­ve, utvr­di­la je skup­štin­ska ko­mi­si­ja ko­ja se ba­vi­la is­pi­ti­va­njem za­ko­ni­to­sti od­lu­ke o do­dje­li sta­no­va. Go­lu­bo­vi­će­ve za­htje­ve za do­dje­lu sta­no­va pri­hva­ti­la je vla­di­na Ko­mi­si­ja za rje­ša­va­nje stam­be­nih pi­ta­nja za­po­sle­nih u jav­noj upra­vi, ko­joj je do­ne­dav­no pred­sje­da­vao Sla­vo­ljub Mi­go Sti­je­po­vić (DPS), sa­da pod­go­rič­ki gra­do­na­čel­nik i ra­ni­ji mi­ni­star pro­svje­te. Osim Go­lu­bo­vi­će­voj su­pru­zi, vla­di­na ko­mi­si­ja či­ji je šef bio Sti­je­po­vić po za­htje­vu biv­šeg be­ran­skog gra­do­na­čel­ni­ka mi­mo za­ko­na sta­no­ve u Be­ra­na­ma do­di­je­li­la je i Sa­mi­ru Ago­vi­ću, Mi­lo­nji Ve­lji­ću, Dar­ku Ma­li­ši­ću, Alek­san­dru Ba­bo­vi­ću, Na­di Mar­ko­vić, Dra­ga­ni Sti­jo­vić, Go­ra­nu Đu­ki­ću, Dar­ku Vla­o­vi­ću i Mi­lu­ti­nu Šće­po­vi­ću.
To je sve sa­dr­ža­no u iz­vje­šta­ju Ko­mi­si­je za pre­i­spi­ti­va­nje za­ko­ni­to­sti po­stu­pa­ka ras­po­dje­le ka­drov­skih i sta­no­va za slu­žbe­ni­ke i na­mje­šte­ni­ke ko­ju je osno­va­la Skup­šti­na op­šti­ne Be­ra­ne. To ti­je­lo je utvr­di­lo da je 2009. go­di­ne na za­htjev ta­da­šnjeg pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Vu­ke Go­lu­bo­vi­ća, Vla­da po­di­je­li­la 11 sta­no­va, a je­dan je do­bi­la nje­go­va su­pru­ga Mi­li­ja­na Vu­če­ljić. Osim što je kon­sta­to­va­la da je od­lu­ka do­ni­je­ta mi­mo za­ko­na jer ni­je po­sto­ja­la sa­gla­snost par­la­men­ta, ko­mi­si­ja je od Vla­de za­tra­ži­la po­ni­šte­nje od­lu­ka o ras­po­dje­li. Svi sta­no­vi su do­di­je­lje­ni u zgra­di u cen­tru Be­ra­na ko­ju je sa­gra­dio Cr­no­gor­ski fond za so­li­dar­no stam­be­nu iz­grad­nju (CFSSI).
Sa­mir Ago­vić, Mi­lo­nja Ve­ljić, Dar­ko Ma­li­šić, Dra­ga­na Sti­jo­vić, Alek­san­dar Ba­bo­vić i Mi­lu­tin Šće­po­vić su funk­ci­o­ne­ri DPS-a. Me­đu li­ci­ma ko­ja su do­bi­la sta­no­ve su i Na­da Mar­ko­vić, Go­ran Đu­kić i Dar­ko Vla­o­vić, te Če­do Mar­se­nić, ko­ji je u do­dje­le sta­na bio pen­zi­o­ner. U iz­vje­šta­ju ko­mi­si­je, ko­ji je ve­ći­nom gla­so­va usvo­ji­la Skup­šti­na op­šti­ne (SO) Be­ra­ne, na­vo­di se da je sva do­ku­men­ta­ci­ja pre­da­ta spe­ci­jal­nom tu­ži­o­cu Mi­li­vo­ju Kat­ni­ću, jer po­sto­ji osno­va­na sum­nja da se ra­di o or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu i zlo­u­po­tre­bi slu­žbe­nog po­lo­ža­ja.
Vla­da je pri tom od­bi­la da do­sta­vi skup­štin­skoj ko­mi­si­ji ko­ja je is­pi­ti­va­la za­ko­ni­tost ovih od­lu­ka po­dat­ke o ras­po­dje­li u Be­ra­na­ma. Ko­mi­si­ja je po­dat­ke tra­ži­la i od Slu­žbe pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Be­ra­ne. Dobili su od­go­vo­r da su do­ku­men­ta ured­no za­ve­de­na u dje­lo­vod­ni­ku, ali da ih u ar­hi­vi ne­ma. Osim Vla­de, i Cr­no­gor­ski fond za so­li­dar­no stam­be­nu iz­grad­nju (CFSSI), ko­ji je gra­dio sta­no­ve ni­je od­go­vo­rio na za­htje­ve ko­mi­si­je.
Skup­štin­ska ko­mi­si­ja sa­da tra­ži da tu­ži­lac utvr­di od­go­vor­nost za­po­sle­nih u Slu­žbi pred­sjed­ni­ka ko­ji su ra­di­li u pe­ri­o­du od 2007. do mar­ta 2014. go­di­ne, zbog ne­po­sje­do­va­nja do­ku­men­ta­ci­je ko­ja je od bit­nog zna­ča­ja kao do­kaz za ne­za­ko­ni­te rad­nje. In­si­sti­ra­ju i da se is­pi­ta od­go­vor­nost no­ta­ra, kao i svih uče­sni­ka ko­ji su da­li do­pri­nos pri­li­kom za­klju­či­va­nja ne­za­ko­ni­tih ugo­vo­ra u pro­ce­su ras­po­dje­le sta­no­va.
SO Be­ra­ne 2011. go­di­ne je do­ni­je­la od­lu­ku o fi­nan­sij­skom uče­šću u rje­ša­va­nju stam­be­nih pi­ta­nja, a iz­mi­je­ni­la je go­di­nu ka­sni­je. Po ovoj od­lu­ci kod CFSSI op­šti­na uče­stvu­je sa 167 eura po kva­dra­tu. Sta­no­vi su ta­ko pri­pa­li ta­da­šnjim pot­pred­sjed­ni­ci­ma op­šti­ne Ra­di­vo­ju Mer­do­vi­ću i Je­le­ni Rmuš. Do­bi­li su ih i sa­vjet­nik se­kre­ta­ra SO Be­ra­ne Du­brav­ka Jo­van­če­vić, se­kre­ta­ri Se­kre­ta­ri­ja­ta za op­štu upra­vu Sa­ba­he­ta Ci­ko­tić, Se­kre­ta­ri­ja­ta za fi­nan­si­je Dra­ga­na De­le­vić, šef Upra­ve lo­kal­nih jav­nih pri­ho­da Sa­nja Mi­lo­še­vić, ge­o­me­tar u Agen­ci­ji za in­ve­sti­ci­je i iz­grad­nju Mi­lo­rad Gra­ča­nin, kao i sa­vjet­nik pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Bran­ki­ca Tom­čić.
Stam­be­ne je­di­ni­ce do­bi­li su i Mir­sad Mar­ki­šić, Ni­ko­din Ra­de­no­vić, Ve­sna Pa­u­no­vić, Len­ka Ra­du­no­vić, An­dri­ja­na Ra­do­va­nić, Mer­din Mar­ki­šić, Va­nja Sto­ja­no­vić i Spa­se­ni­ja Đu­kić. Sta­no­vi su, pre­ma od­lu­ci biv­šeg vr­ha op­šti­ne, da­ti far­ma­ce­u­tu Li­di­ji Mi­ke­tić, na­čel­ni­ku odje­lje­nja Upra­ve po­li­ci­je No­vu Ve­lji­ću, do­pi­sni­ku Ra­di­ja Cr­ne Go­re Dra­ga­nu De­do­vi­ću i pro­svjet­nom rad­ni­ku Ma­ri­ni Vu­ja­di­no­vić.
In­te­re­sant­no je, ka­ko pi­še u iz­vje­šta­ju, da je od­lu­kom o rje­ša­va­nju stam­be­nih ka­drov­skih po­tre­ba iz 2009. go­di­ne, stan ko­ji je po pre­li­mi­nar­noj od­lu­ci pri­pao JP Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ji Be­ra­ne, do­di­je­ljen Va­nji Sto­ja­no­vić, a za ko­ju se zna da ni po jed­noj od­lu­ci taj stan ni­je uze­la. Ko­mi­si­ja tvr­di da je, pre­ma do­pi­su CFSSI, ovaj stan pri­pao Ra­do­ju Se­ku­li­ću i to na za­htjev ko­ji je Go­lu­bo­vić do­sta­vio.
Ta­ko­đe, u iz­vje­šta­ju se na­vo­di da su uslo­vi za ku­po­vi­nu sta­no­va bi­li vi­še ne­go po­volj­ni, a u pri­log to­me go­vo­ri i slu­čaj funk­ci­o­ne­ra DPS-a Dar­ka Ma­li­ši­ća ko­ji je stan ku­pio za ne­pu­nih 7.000 eura.
– To se mo­že­ za­klju­či­ti iz no­tar­skog za­pi­sa u ko­jem se kon­sta­tu­je da je re­al­na ci­je­na sta­na od 63 kva­dra­ta 40.950 eura i ko­ja se po ra­znim osno­va­ma, rad­ni staž i sta­rost objek­ta, uma­nju­je za 32.760 eura. Za­tim se po osno­vu jed­no­krat­ne upla­te uma­nju­je vri­jed­nost 15 od­sto, te na kra­ju ku­po­pro­daj­na ci­je­na ova­kvog sta­na je 6.961 eura – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.
M.S-.M.V.


Go­lu­bo­vić: Udar na me­ne i DPS

Vu­ka Go­lu­bo­vić je u iz­ja­vi za „Dan” us­tvr­dio da iz­vje­štaj skup­štin­ske ko­mi­si­je ni­je ta­čan, jer je ra­đen na osno­vu sa­mo di­je­la do­ku­men­ta­ci­je. On ka­že da ni­je­su tač­ni ni na­vo­di da ko­mi­si­ji ni­je bi­la na ras­po­la­ga­nju sva do­ku­men­ta­ci­ja.
– Sve je bi­lo po za­ko­nu i tran­spa­rent­no, a ovo što se sa­da po­ku­ša­va na­pra­vi­ti je udar na me­ne i DPS. Sa­da je kre­nu­la jed­na haj­ka, ali se ko­ri­ste ne­i­sti­ne. Po­sto­ji do­ku­men­ta­ci­ja po ko­joj su pra­vo na sta­no­ve ima­li slu­žbe­ni­ci i na­mje­šte­ni­ci, i oni su i do­bi­ja­li stam­be­ne je­di­ni­ce. Ra­di se o po­slu za pri­mjer – tvr­di Go­lu­bo­vić.
On je is­ta­kao da ne sto­je kon­sta­ta­ci­je da ko­mi­si­ja ni­je mo­gla do do­bi­je uvid u svu do­ku­men­ta­ci­ju, jer ona po­sto­ji i sa­mo je tre­ba po­gle­da­ti. Ta­ko­đe, is­ta­kao je da nje­go­va su­pru­ga ni­je do­bi­la stan po po­ro­dič­noj ili par­tij­skoj li­ni­ji.
– U vri­je­me ka­da je do­bi­la stan ona i ni­je bi­la mo­ja su­pru­ga – tvr­di Go­lu­bo­vić.


Spor­ni kri­te­ri­ju­mi

Pre­ma iz­vje­šta­ju skup­štin­ske ko­mi­si­je, re­al­no je pi­ta­nje na osno­vu ko­jih kri­te­ri­ju­ma je od Vla­de, to jest od Sla­vo­lju­ba Sti­je­po­vi­ća, do­ni­je­ta od­lu­ka o do­dje­li sta­no­va za 11 li­ca i ko­je pro­ce­du­re je Vu­ka Go­lu­bo­vić od­re­dio da baš oni do­bi­ju sta­no­ve. Tim pri­je, ka­ko se is­ti­če, ako se zna da ve­ći­na njih ima ri­je­še­no stam­be­no pi­ta­nje i ra­de u or­ga­ni­ma gdje su lič­na pri­ma­nja ve­li­ka.
– Ako su sta­no­vi do­di­je­lje­ni za­po­sle­nim li­ci­ma po­sta­vlja se pi­ta­nje, za­što je vla­din stan pri­pao pen­zi­o­ne­ru (Če­du Mar­se­ni­ću), kao i po­je­di­nim li­ci­ma ko­ja ne pred­sta­vlja­ju neo­p­ho­dan ka­dar za funk­ci­o­ni­sa­nje re­le­vant­nih slu­žbi u Op­šti­ni – ocje­nju­je se u iz­vje­šta­ju.


Fond do­bar 1.531.966 eura

Skup­štin­ska ko­mi­si­ja od tu­ži­o­ca tra­ži da utvr­di za­što Op­šti­na Be­ra­ne ni­je iz­vr­ši­la pro­da­ju 24 sta­na po po­volj­nim ci­je­na­ma u zgra­di „Help“ ka­da je bi­la vla­snik, već ih je ustu­pi­la CFSSI za ku­po­vi­nu 30 ka­drov­skih sta­no­va.
Tra­že i da se utvr­di na osno­vu če­ga je CFSSI sa od­re­đe­nim li­ci­ma sklo­pio Ugo­vor o ku­po­pro­da­ji ne­po­kret­no­sti na li­zing, a da li­ca ne­ma­ju od­go­va­ra­ju­će od­lu­ke SO Be­ra­ne, kao do­kaz da ima­ju pra­vo ku­po­vi­ne sta­na pod po­vla­šće­nim uslo­vi­ma.
Ko­mi­si­ja je usta­no­vi­la da je po svim osno­va­ma Op­šti­na Be­ra­ne za sta­no­ve ulo­ži­la 1.531.966 eura od če­ga je kao pre­o­sta­la oba­ve­za pre­ma CFSSI u iz­no­su od 557.485. Ko­mi­si­ja ni­je u po­sje­du po­da­ta­ka ko­li­ki su iz­da­ci za sud­ske spo­ro­ve ko­je pro­tiv op­štin­skih od­lu­ka o do­dje­li sta­no­va vo­de če­ti­ri li­ca. Pre­ma pro­cje­ni Ko­mi­si­je za­ra­da CFSSI od op­šti­ne Be­ra­ne kao i od li­ca ko­ja su sta­no­ve do­bi­la iz­no­si 1.840.042 eura ra­ču­na­ju­ći i ka­ma­tu od osam od­sto, kao i vla­sni­štvo na 11 sta­no­va – kon­sta­tu­je se u iz­vje­šta­ju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"