Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Feljton - datum: 2018-01-05 VIRTUELNI DIJALOG SA OCEM (7) Sukob rukovodstva Jugoslavije sa SSSR Knjigu Vasilija Markovića „Virtuelni dijalog sa ocem” objavio je Unireks 2017. godine
Dan - novi portal
-PI­ŠE: Va­si­li­je Mar­ko­vić

Pi­ta­li če­lič­nog Sta­lji­na sa ko­jim osje­ća­nji­ma upra­vlja svi­je­tom. Za­mi­sli se Džu­ga­švi­li, do­bro se za­mi­sli, i od­go­vo­ri: “Lju­bav je efe­mer­na, sa­mo je strah vje­čan!” Naj­vi­še Sta­lji­nu sme­ta što mu od­jed­nom sve to sme­ta.
Na Sta­lji­no­vu ini­ci­tij­vu, osni­va se Ko­mu­ni­stič­ki in­for­ma­ci­o­ni bi­ro 27. IX 1947. Oči­to, Sta­ljin ni­je bio za­do­vo­ljan dje­lo­va­njem Ko­min­ter­ne to­kom Dru­gog svjet­skog ra­ta. Od­lu­če­no je da sje­di­šte In­for­ma­ci­og bi­roa (Ko­min­for­ma) bu­de u Be­o­gra­du. Po Bro­zo­voj od­lu­ci, od­re­đe­no je da KPJ za­stu­pa­ju M. Đi­las i E. Kar­delj. M. Đi­las je i do­tad imao mno­go pu­te­ra na gla­vi zbog „li­je­vih skre­ta­nja“ u to­ku NOB-a. Ga­zio je kroz pu­sta­ru la­žnog mo­ra­li­sa­nja „sum­nji­vi mark­si­sta sa Bal­ka­na“. Žu­stro je pla­si­rao ne­i­sti­ne ka­ko su bor­ci Cr­ve­ne ar­mi­je pri­li­kom oslo­ba­đa­nja Ju­go­sla­vi­je si­lo­va­li 1.219 že­na, uz 359 po­ku­ša­ja si­lo­va­nja, 111 si­lo­va­nja sa ubi­stvom i 1.204 pljač­ke s fi­zič­kim po­vre­da­ma. Pa­to­lo­ška lu­da!
So­vjet­sko-ju­go­slo­ven­sko ne­sla­ga­nje ra­đa­lo se znat­no ra­ni­je u gla­va­ma ju­go­slo­ven­ske vr­hu­ške. Tre­ba sa­mo na­ći po­vo­da „za prin­ci­pi­jel­na raz­mi­mo­i­la­že­nja“.
Usli­je­dio je br­zi opo­ziv so­vjet­skih voj­nih sa­vjet­ni­ka i ci­vil­nih struč­nja­ka. Pro­sli­je­đen de­marš CK SKP (bo­lje­ši­vi­ka) CK KP Ju­go­sla­vi­je. A na­rod­ski re­če­no – pu­kla je ti­kva. Pr­vo su raz­mje­nji­va­na pi­sma J.B.Ti­ta i mi­ni­stra spolj­nih po­slo­va SSSR V.M. Mo­lo­to­va (mart 1948). Sta­ljin je op­tu­žio ju­go­slo­ven­sku vr­hu­šku da u raz­vla­šće­nju do­ma­će bur­žo­a­zi­je okli­je­va, da su­vi­še to­le­ri­še pri­vat­nu svo­ji­nu, da for­si­ra uta­pa­nje u Na­rod­ni front, da ne pri­stu­pa odr­ža­va­nju kon­gre­sa KPJ, da­kle od­stu­pa od mar­ki­zma-le­nji­ni­zma. Ali, oni su „pre­tje­ra­no uobra­že­ni“, uz­vr­tje­lo im se u gla­vi, mi­sle da im je „mo­re do ko­lje­na!“
U „Be­loj knji­zi“ ob­ja­vlje­ni su zva­nič­ni i dru­gi do­ku­men­ti o agre­siv­nim po­stup­ci­ma vla­da SSSR i ze­ma­lja Is­toč­ne Evro­pe. Tih če­tri­sto i če­tr­de­set stra­na su do­ku­ment vre­me­na.
Po­sli­je oslo­bo­đe­nja, Pi­pe­ri ri­je­še da Sta­lji­nu po­klo­ne cr­no­gor­sku ro­bu. Za­pe­lo je kod opa­na­ka. Ja­vi se Je­li­ca: “Ja Je­li­ca, To­le i Se­ki­ca, –po­zdrav Sta­lji­nu. Ni­šta vi­še, ni­šta ma­nje.”
Ge­ne­ra­li ko­ji su bi­li Pi­pe­ri, njih osa­ma­na­nest, pre­da­li su po­klon Sta­lji­nu.
U Mo­skvi je bio B. Mi­ću­no­vić, u zva­nju am­ba­sa­do­ra, za taj pe­ri­od. Sta­ljin po­zva am­ba­sa­do­ra. Ci­je­lo pri­je­pod­ne Sta­ljin ne­ma vre­me­na da pri­mi am­ba­sa­do­ra Mi­ću­no­vi­ća. Sta­ljin ho­će da pro­vje­ri vi­jest iz Ju­go­sla­vi­je da je Ar­so Jo­va­no­vić li­kvi­di­ran od stra­ne Ud­be. Ta­da je Ar­so bio na­čel­nik Vr­hov­ne ko­man­de. Po­ti­če iz Pi­pe­ra.
– Što Pi­pe­ri da­nas či­ne – pi­ta am­ba­sa­do­ra Sta­ljin, i do­da­je: Kam im u dom!
Ni­šta vi­še. Sta­ljin je pre­mi­nuo 1953.god.
Lo­za pi­per­skih
Mar­ko­vi­ća
Ma­ni Kr­ke­lju Pa­vi­će­va iz Lu­to­va i po­zi­ve na Vu­ki­ća Si­mo­va iz Za­va­le, ma­ni Kr­ke­lju i Vu­ki­ća, dr­ži se sta­nja fa­ka­ta.
Ne­po­bit­no je utvr­đe­no ka­ko rim­ski im­pe­ra­tor Ira­kli­je po­zi­va (620.god.) slo­ven­ska ple­me­na da ma­sov­ni­je na­se­lja­va­ju pod­ruč­je Ili­ri­ka, zbog ku­ge, su­še i osta­lih ne­po­go­da. Ano­nim­ni do­klej­ski hro­ni­čar, ko­jeg mno­gi sma­tra­ju po­pom, prem­da ni­je to od­re­đe­nje tač­no, na­vo­di u svom spi­su „Kra­ljev­stvo Slo­ve­na“ (Reg­num Scla­vo­rum) za pr­vog vla­da­ra ka­ko je iza­bran čo­vjek slo­ven­skog ro­da, tj. to je bio Pre­li­mir, ko­ji je imao ti­tu­lu ve­li­kog žu­pa­na. Vla­dao je u pro­vin­ci­ji Pre­va­li­ta­ni, Di­o­kli­tji. Ovaj pr­vi vla­da­lac slo­ven­skog ro­da imao je če­ti­ri si­na, ko­ji­ma po­di­je­li te­re­to­ri­ju ko­jom vla­da­še. Hva­li­mi­ru da­de pre­djel Ze­tu sa gra­do­vi­ma, Pe­li­sa­vu (Bol­sla­vu!) da­de Tri­bu­ni­ju, Dra­go­sla­vu pri­pa­de pre­djel He­re­ni­jan­ski, Pre­vla­du (Spe­len­hu!) pri­pa­de pre­djel ko­ji se zo­ve Pod­go­ri­ja, a na la­tin­skom Sub­mon­ta­na. Sa­svim je iz­ve­sno da su na pod­ruč­ju da­na­šnjih Pi­pe­ra na­se­lja­va­li Lu­ža­ni, ko­ji su se mi­je­ša­li sa dru­gim sta­nov­ni­štvom.
Le­gen­du o ro­do­slo­vu, ko­je po­ti­če od ba­na Stra­hi­nje, či­ji je sin bio ban Zdr­no­je, unuk Goj­ko, pra­u­nuk Ni­ko­la, pa tek do­la­zi i voj­vo­da Pi­po, ali iz­vje­sni­jim po­sta­je ako je ban Stra­hi­nja slu­žbe­no na­zi­vao Đur­đe II Stra­ti­mo­vić – Bal­šić, uz sve je­zič­ke tran­skrip­ci­je ko­je oda­tle idu. To je ta pi­per­ska sa­ga!
Pa­vel A. Ro­vin­ski u svo­joj stu­di­ji „Čer­nor­diя“ (ob­ja­vlje­noj 1888, Sankt Pe­ter­burg), pi­šu­ći o Pi­pe­ri­ma, iz­ri­či­to na­vo­di da Pi­pa kao ro­do­na­čel­ni­ka ple­me­na ni­je bi­lo, ne­go kad su pri­do­šli no­vi do­se­lje­ni­ci za­te­kli go­to­vi na­ziv mje­sta Pi­pe­ri. Ne spo­ri da se Mi­lu­tin (valj­da sin Pi­pov) do­se­lio kroz Bra­to­no­ži­će i Lu­to­vo, na Sti­je­nu. Od nje­go­vog si­na voj­vo­de Li­je­ša pro­is­ti­kao je rod Li­je­še­vi­ća, ili Go­ri­ča­ni.
Jo­van Er­de­lja­no­vić svo­di „lu­tov­sku“ va­ri­jan­tu sle­de­ćim ri­je­či­ma: „... da oni ne­ma­ju pra­vo se­be na­zi­va­ti pra­vim Pi­pe­ri­ma ima­mo ja­san do­kaz u to­me što je nji­hov pre­dak Pi­po Ni­ko­lin ži­veo pre ot­pri­li­ke 350 god. (13–14 pa­so­va po 25 god.), da­kle oko sre­di­ne 16. ve­ka, a mi ima­mo sa­svim po­u­zdan pi­sa­ni po­da­tak da se ple­me Pi­pe­ri zva­lo tim svo­jim ime­nom još u sre­di­ni 15. ve­ka“. (Srp­ski et­no­graf­ski zbor­nik SKA, 1907. g.)
Ro­do­slov po­či­nje od ba­na Stra­hi­nje, či­ji je sin bio ban Zdri­no­je, unuk Goj­ko, pra­u­nuk Ni­ko­la, pa tek do­la­zi voj­vo­da Pi­po. Voj­vo­da Pi­po bio ože­njen Ko­vi­nom, a dru­gi je ne­ki hro­mi Pi­po, ko­ji je hra­mao, kri­vao i do­tao, i či­ja je že­na bi­la Ma­ra.
Ne­ma sum­nje da je voj­vo­da Pi­po, či­ji je otac bio Ni­ko­la, pa­ti od ne­po­u­zda­no­sti. Po­tom­ci Pi­po­vi bi­li Mi­jalj, Go­ji­slav, La­zar i Mar­ko, od ko­jeg po­ti­ču svi pi­per­ski Mar­ko­vi­ći. Ovaj Mar­ko La­za­rov ži­vio je na Ži­vi, po­red pla­ni­ne Brot­njik. Za mla­do­sti se spu­stio u Sti­je­nu Pi­per­sku, kod svog uja­ka. Pre­da­nje ka­že da je imao osam si­no­va. Iz­di­za­li su na Lov­ćen.
Ka­sni­ji po­tom­ci zo­vu se Pren­taš, Đu­ri­voj, Mi­loš i Ra­šo.
U kru­žnom vi­jen­cu uz­dig­nu­tih br­da oko Zet­ske rav­ni­ce, nad ogle­da­lom Ska­dar­skog bla­ta, a sje­ver­no od an­tič­ke Du­klje, ko­ja se na­zi­va i Vje­ro­grod, usje­če­na je Sti­je­na Pi­per­ska. U njoj se bi­je­li pe­ći­na Ili­je Ra­šo­va, ili opje­va­na Ku­la Mar­ko­vi­ća. Tu pe­ći­nu ozi­dao je ser­dar Ili­ja Ra­šov Mar­ko­vić, ne­gdje oko osam­de­stih go­di­na osam­na­e­stog sto­lje­ća. Pod­strek za po­di­za­nje ove utvr­de za­plam­tio u nje­go­vom sr­cu kao za­vjet­na opo­me­na na svo­je pret­ke iz­go­re­le od Tu­ra­ka u Ku­li Pe­tro­vi­ća 1743. god. U Ku­li Pe­tro­vi­ća u ži­vo­me og­nju spa­lje­no je še­zde­set pi­per­skih ju­na­ka, uklju­ču­ju­ći se­dam­na­est Mar­ko­vi­ća. Tu je iz­go­rio i Ra­šo.
Če­ka­lo se du­go na osve­tu. Voj­ska Ka­ra Mah­mu­ta ve­zi­ra od­mo­ri­la se u Spu­žu i po­šla je uz pi­per­ska br­da, pre­ko se­la Cr­na­ca. Sti­gla je na Sti­je­nu, spa­li se­lo i cr­kvu na Sti­je­ni. Vje­ro­vat­no da bi Tur­ci u dru­gom ju­ri­šu uspje­li da spa­le i ovaj kraj, ali u me­đu­vre­me­nu Sto­jan Sa­ve­ljić sa svo­jih še­zde­set pan­du­ra pri­te­če u po­moć, Sa­vić Ra­do­jev i Ba­jo­vi­ći sa Pi­pe­ri­ma uda­ri­še na glav­ni­nu tur­ske voj­ske. U zgod­nom ča­su iz Pe­ći­ne otva­ra se Ili­ja Ra­šov sa dru­ži­nom i do­če­ka ve­zi­ro­vu voj­sku, te je za­jed­nič­ki na­tje­ra­še na Or­lu­jak, gdje se ova tur­ska or­di­ja spa­sa­va­la sko­kom sa šmr­di­ke u am­bis.
(NA­STA­VLjA SE)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"