Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Feljton - datum: 2018-01-04 VIRTUELNI DIJALOG SA OCEM (6) Napad nacističke Njemačke na Jugoslaviju Knjigu Vasilija Markovića „Virtuelni dijalog sa ocem” objavio je Unireks 2017. godine
Dan - novi portal
-PI­ŠE: Va­si­li­je Mar­ko­vić

Na­ro­di Ju­go­sla­vi­je, pred­vo­đe­ni Ko­mu­ni­stič­kom par­ti­jom, pri­du­ži­li se SSSR kad je Nje­mač­ka na­pa­la ovu ze­mlju. Bor­ci NOP-a iz­dr­ža­li su nad­čo­vje­čan­ske na­po­re kad su se od­u­pi­ra­li oku­pa­to­ru i do­ma­ćim iz­daj­ni­ci­ma. Jo­sip Broz Ti­to ni­je do­bio od Ko­min­ter­ne na­log da bu­de ge­ne­ral­ni se­kre­tar Ko­mu­ni­stič­ke par­ti­je, već je bio or­ga­ni­za­ci­o­ni se­kre­tar KPJ.
Ras­par­ča­va­nje te­ri­to­ri­je Ju­go­sla­vi­je iz­vr­še­no je, pre­ma di­rek­ti­vi fi­re­ra, u ko­rist Nje­mač­ke, Ita­li­je, Ma­đar­ske i Bu­gar­ske. Hr­vat­ska je do­bi­la sta­tus sa­mo­stal­ne dr­ža­ve, sa gra­nič­nim po­ja­som do sa­mog Be­o­gra­da. Voj­no oku­pa­ci­o­nu upra­vu u Sr­bi­ji i za grad Be­o­grad pre­u­zeo je na­ci­stič­ki Tre­ći rajh. Vr­lo br­zo su Njem­ci po­sta­vi­li đe­ne­ra­la Mi­la­na Ne­di­ća za svog sa­rad­ni­ka. Bez ob­ja­ve ra­ta, 6. apri­la 1941.g, nje­mač­ka oru­ža­na si­la po­či­nje in­va­zi­ju pre­ko gra­ni­ca Kra­lje­vi­ne Ju­go­sla­vi­je, a već u šest ča­so­va rat­nim na­ci­stič­kim va­zdu­ho­plov­stvom vr­ši bru­tal­no bom­bar­do­va­nje otvo­re­nog Be­o­gra­da. U pr­vom na­le­tu, od 234 bom­bar­de­ra i 120 pra­te­ćih avi­o­na Nje­mač­ke oru­ža­ne si­le, do­la­ze­ći u ta­la­si­ma sa ru­mun­skih aero­dro­ma, ob­ru­ša­va to­ne ra­zor­nih i za­pa­lji­vih bom­bi po svim dje­lo­vi­ma Be­o­gra­da. Uza­lu­dan je bio po­ku­šaj pro­tiv­a­vi­on­ske ar­mi­je i po­no­snih pi­lo­ta 102. eska­dri­le VI lo­vač­kog pu­ka ju­go­slo­ven­ske voj­ske, ko­ji su na znak uz­bu­ne kre­nu­li u ne­rav­no­pra­van okr­šaj iz­nad Be­o­gra­da. Nad­moć­ne na­ci­stič­ke ne­ma­ni sa­vla­da­le su hra­bre bra­ni­o­ce. Be­o­grad je bio u pla­me­nu, a obla­ci pra­ši­ne i di­ma su­klja­li su iz ra­zo­re­nih zda­nja. Istog da­na nje­mač­ki to­va­ri smr­ti iz­ru­či­va­li su na Be­o­grad u još tri na­le­ta. Bom­bar­do­va­nje je na­sta­vlje­no i 7. i 8. apri­la, a ob­no­vlje­no 11. i 12. apri­la. Od ne­po­sred­nog dej­stva bom­bar­do­va­nja i mi­tra­lji­ra­nja, kao u ru­še­vi­na­ma i zga­ri­šti­ma iz­gu­bi­lo je ži­vot 2.370 sta­nov­ni­ka glav­nog gra­da. Sin­hro­ni­zo­va­na in­va­zi­ja ko­pe­ne ar­ma­de si­la oso­vi­ne na ju­go­slo­ven­ske gra­ni­ce za­po­če­la je isto­vre­me­no kad i bom­bar­do­va­nje Be­o­gra­da.
Oru­ža­ni usta­nak u Sr­bi­ji po­čeo je i raz­vi­jao se pod ru­ko­vod­stvom Šta­ba NO­PO Sr­bi­je i pod ne­po­sred­nim usmje­ra­va­njem od stra­ne Glav­nog, od­no­sno Vr­hov­nog šta­ba NO­PO Ju­go­sla­vi­je, ko­jim ru­ko­vo­di Jo­sip Broz. U oru­ža­nom ustan­ku, ko­ji je 13. ju­la 1941 g., po­čeo u Cr­noj Go­ri, pr­vu na­pad­nu ope­ra­ci­ju pro­tiv usta­nič­kih sna­ga iz­ve­le su ita­li­jan­ske sna­ge u Cr­noj Go­ri.
Ra­di uspje­šni­jeg ru­ko­vo­đe­nja bor­bom, PK KPJ za Cr­nu Go­ru for­mi­rao je 18. ju­la Pri­vre­me­nu vr­hov­nu ko­man­du na­ci­o­nal­no­o­slo­bi­lač­kih tru­pa Cr­ne Go­re, Bo­ke i San­dža­ka.
U Sr­bi­ji se vo­de oštre bor­be, na­ro­či­to oko Uži­ca, gdje je žr­tvo­van Rad­nič­ki ba­ta­ljon ka­ko bi obez­bi­je­dio pro­laz Vr­hov­nom šta­bu da pro­đe pre­ma Cr­noj Go­ri. U Ru­dom je osno­va­na Pr­va pro­le­ter­ska bri­ga­da. Vr­hov­ni štab je, po­sli­je to­ga, bo­ra­vio na Dur­mi­to­ru. Tre­ba ima­ti u vi­du da par­ti­zan­ske je­di­ni­ce pro­te­ži­ra­ju ge­ril­ski su­kob sa oku­pa­to­rom i do­ma­ćim iz­daj­ni­ci­ma.
U to­ku ra­ta su par­ti­za­ni od­ni­je­lu po­bje­du nad Ita­li­ja­ni­ma i čet­ni­ci­ma na Ne­re­tvi, pro­tiv Nje­ma­ca na Su­tje­sci, pri oslo­ba­đa­nju Be­o­gra­da, uz po­moć Cr­ve­ne ar­mi­je, i na Srem­skom fron­tu. Bor­ci NO­PO či­ni­li su ju­na­štva u to­ku Dru­gog svjet­skog ra­ta.
Jo­sip Broz po­nu­dio je ostav­ku na mje­sto Vr­hov­nog ko­man­da­ta, po­sli­je bor­be na Su­tje­sci. Da ne do­đe do to­ga za­slu­žan je Dra­gi­ša Iva­no­vić. Jo­sip Broz je tvr­dio da ne mo­že bi­ti ko­man­dant ova­kvoj pljač­ka­škoj voj­sci ko­ja se ne li­bi da po­lo­če va­re­ni­ku sa po­su­da. Da osta­ne sve po sta­rom, po­bri­nu­li su se sa­bor­ci Vr­hov­nog ko­man­dan­ta. Još pri­je tog do­ga­đa­ja, Ko­min­ter­na je po­sla­la po­ru­ku pre­ko Vr­hov­nog ko­man­dan­ta da se ne no­se pe­to­kra­ke sa zvi­je­zdom, za­rad mi­ra u svi­je­tu. Jo­sip Broz ni­je se oba­zi­rao na stav Ko­min­ter­ne. Ni na to što se pot­pi­su­je kao „Ti­to”, če­mu se pro­ti­vi Ko­min­ter­na, Ti­to je da­vao pro­ti­vr­ječ­ne is­ka­ze.
Ne­gdje pri­je pr­vog za­sje­da­nja AV­NOJ-a, pri­ča mi Ra­do­van Zo­go­vić, tre­ba da do­đe Her­ta Broz (Has) iz Za­gre­ba. Ta­mo je na vla­sti A. Pa­ve­lić. Her­ta sa Bro­zom ima Alek­san­dra Mi­šu Bro­za. Her­ta je osun­ča­na, Ra­do­va­nu je bi­lo na­mi­je­nje­no da za ve­če­rom sje­di do Her­te. Mo­ga ja­da, ras­te­že Ra­do­van, uži­mao se na­ve­li­ko da ne do­dir­ne Her­tu. A, opet, zna­mo da Da­vo­ri­jan­ka Zden­ka Pa­u­no­vić bi­la je lju­bav­ni­ca Vr­hov­nog. Što da či­ni­mo? Tu su A. Ran­ko­vić, Ko­ča, Ivan Mi­lut­no­vić, Zo­go­vić... bez­ma­lo ci­je­li Vr­hov­ni štab. Do­go­vo­re se da Ran­ko­vić iz­ne­se Bro­zu sve što tre­ba o pro­le­ter­skom po­šte­nju i uvre­da­ma ko­je na­no­si Broz mo­ra­lu. Pri­je po­čet­ka, Ran­ko­vić se obra­ti Vr­hov­nom šta­bu i svim pri­sut­nim. Ra­ču­nao je da će Vr­hov­ni sje­me­nar se­bi pro­svi­ra­ti me­tak u če­lo. Sa­slu­šao je Broz sve pri­mjed­be. Na­sta ta­jac. Šta će Vr­hov­ni uči­ni­ti po­sli­je to­ga! Svi su po­gnu­li gla­ve. Če­ka­ju pu­canj. Ja­vi se Broz na­kon du­žeg raz­mi­šlja­nja: „Dru­go­vi, ja bez že­ne ne mo­gu da pla­ni­ram!”
Sna­đe se Ran­ko­vić: „Ako Vr­hov­ni ne mo­že bez že­ne da pla­ni­ra, to mu za­dvolj­stvo ni­ko ne mo­že spri­je­či­ti”. Svi se ra­zi­đo­še kao po­pi­ša­ni. Na­sta­vak sli­je­di pri­je II za­sje­da­nja AV­NOJ-a u Jaj­cu. Da­vo­ri­jan­ka se obra­ća Her­ti Broz: „Mo­ja dra­ga, u ovoj so­bi ne­ma me­sta za dve že­ne!”
Po­zo­vu Jo­si­pa Bro­za, ko­ji se za­vu­kao ne­gje­de. Pi­ta ga Her­ta: „Ko­ja ti je to že­na? Zar ti ja ni­sam za­ko­ni­ta?”. „Pa do­go­vo­ri­te se”, od­vra­ća Vr­hov­ni sje­me­nar. „Ni­si se, ja­šta, pre­tva­rao ka­ko se do­go­vo­ri­mo”, od­sje­če Her­ta, i ode u Za­greb.
Ve­li­ku smu­tu na­nio je M. Đi­las pri de­san­tu na Dr­var. Tvr­dio je Đi­las da je ne­ka ru­ska uj­dur­ma, iako je bi­lo ja­sno da se pri­pre­ma de­sant na Dr­var, u Ni­šu. Vr­hov­ni ko­man­dant sa di­je­lom Vr­hov­nog šta­ba se spa­sio uz po­moć so­vjet­skog va­zdu­ho­plov­stva. Pri­li­kom taj­nog Ti­to­vog do­la­ska u Kremlj na su­sret sa Sta­lji­nom (19.9.1944), ge­ne­ra­li­si­mus spo­či­ta mar­ša­lu niz pre­ko­ra. Bez sum­nje da su bor­ci Cr­ve­ne ar­mi­je na Srem­skom fron­tu „do­bi­li te­ške ba­ti­ne”, usled mar­ša­lo­ve ne­spo­sob­no­sti. Pri­li­kom dru­gog su­sre­ta sa Sta­lji­nom, Jo­sip Broz se još jed­nom na­šao na ni­ša­nu Sta­lji­no­vih ža­o­ka. Po­veo se raz­go­vor o spo­ra­zu­mu Ti­to–Šu­ba­šić, o Gro­lu i dru­gim stra­nač­kim li­de­ri­ma. Ti­to uz­vra­ća da se ra­di o ne­so­lid­nim po­li­ti­ča­ri­ma i po­dlač­kim na­mje­ra­ma. Sta­ljin će krat­ko i ja­sno: „Val­ter, pa za vas su svi po­dla­ci!”
A pri su­sre­tu sa Čer­či­lom u Na­pu­lju 1944, Jo­sip Broz jam­či Čer­či­lu da ne­ma na­mje­ru da uvo­di ko­mu­ni­zam u Ju­go­sla­vi­ji! Tak­nu­to, mak­nu­to. „Ti­to je­ste bi­tan­ga, ali je na­ša bi­tan­ga!”, na­vo­di bri­tan­ski Fo­rin ofis. Ju­go­slo­ven­ski na­ro­di iz­vo­je­va­li su slo­bo­du 15.5.1945. ka­da su oku­pa­ci­o­ne sna­ge sa na­ci­stič­kom Nje­mač­kom pot­pi­sa­le ka­pi­ta­la­ci­ju.
Ra­do­van Zo­go­vić, u to­ku ra­ta, na­pi­sao je pje­smu „Pje­sma o bi­o­gra­fi­ji dru­ga Ti­ta”. „Pi­ta­te o Ti­tu: ko je?/ Ma­ši­no, ma­šin­ko mo­ja, pi­ši!”
Po­e­ma je pre­ve­de­na na ru­ski je­zik 1945 g. Na po­le­đi­ni na ru­skom iz­da­nju Zo­go­vić na­vo­di svoj broj te­le­fo­na, kao ja ne znam taj broj.
(Na­sta­vi­će se)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"