Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Feljton VIRTUELNI DIJALOG SA OCEM
Stoja i Jole snimljeni 1945. godine Stojin put u Moskvu Knjigu Vasilija Markovića „Virtuelni dijalog sa ocem” objavio je Unireks 2017. godine
Dan - novi portal
- PI­ŠE: Va­si­li­je Mar­ko­vić

Dra­ma­tič­no je bi­lo Sto­ji­no bjek­stvo iz tam­ni­ce Bog­da­nov kraj. Pre­re­za­la je za­tvor­ska vra­ta na će­li­ji. Na­kon pet­na­est da­na lu­ta­nja i skri­va­nja po pi­per­skim br­di­ma Sto­ju su uhva­ti­li u bli­zi­ni ro­di­telj­ske ku­će. Kre­nu­la je do po­to­ka da se umi­je. Kad iz­ne­na­da:
– Stoj, ubih te!
Sve­za­še je, i po­ve­do­še. Mla­đa se­stra Za­ra na­sto­ji da joj po­mog­ne. Uza­man. Žan­da­ri su još le­ža­li na pu­tu pre­ma Pod­go­ri­ci.
Tu Za­ru sre­te po­zna­ta oso­ba, Ra­de Pe­ri­šin. Re­če, pre­daj se me­ni, Za­re. Po­ći­ću sa to­bom u Pod­go­ri­cu, ne­će ti ni­šta bi­ti!
– Ako sa­mo pro­go­vo­riš sa mnom još ko­ju ri­ječ, mr­tav si! – re­če Za­ra, ko­joj je pu­ška u ru­ka­ma.
Zbog ovog bjek­stva ka­zna je po­ve­ća­na na dva­de­set go­di­na ro­bi­je Sto­ji i Jo­lu. Sto­ju su stra­žar­no spro­ve­li na Ce­ti­nje, za­tim je pre­ko Sa­ra­je­va do­pre­mi­še u žen­ski ka­zne­ni za­vod, u Pe­trinj­skoj uli­ci, kod Za­gre­ba, ko­je su dr­ža­le ča­sne se­stre. Nje­nog bra­ta Jo­la stra­žar­no spro­ve­do­še u ze­nič­ki za­tvor. Za­ra se po­sli­je su­ko­ba sa žan­da­ri­ma sa­kri­va­la u pi­per­skim br­di­šti­ma, oko če­tr­de­set da­na, i oko mje­sec da­na u Crn­ci­ma, kod Mi­ru­ne i Ma­ta. Ta­kvi­jem ži­vo­tom, ka­zu­je Za­ra, bo­ra­vi­la sam če­tr­de­set da­na. No­ću sam si­la­zi­la bli­zu ku­će, maj­ka ili otac su mi do­da­va­li hra­nu.
Ivan Mi­lu­ti­no­vić, Pi­per, po­ru­ču­je Za­ri da se mo­ra vi­dje­ti sa njom, on­da će od­lu­či­ti par­tij­ska or­ga­ni­za­ci­ja „iz Be­o­gra­da da se pre­ba­cu­je­mo u SSSR, za Mo­skvu”.
Maj­ka Mi­ka, Bla­ga No­va­ko­vić i Za­ra su kod Mo­ra­če, pod pe­ći­nu, če­ka­le su Iva­na. Ivan je po­ru­ču­je:
– Ka­da ugle­da­te fa­ro­ve ko­la da svr­ću s ce­ste od Pod­go­ri­ce, to ću bi­ti ja. Iza­đi­te...
Maj­ka Mi­ka pro­zbo­ri ti­ho, tu­žno:
– Sre­ćan vi put, da Bog da!
Pa­la je ka ze­mlji. Ro­mo­ri­la je sit­na ki­ša.
Ivan Mi­lu­ti­no­vić sa Za­rom, ne bez pe­ri­pe­ti­ja, sti­že u Za­greb. Slje­de­ća jav­ka bio je Ni­ko­la Ko­va­če­vić.
Tre­ba da pro­đe ne­ko vri­je­me dok se ne or­ga­ni­zu­je par­tij­ska or­ga­ni­za­ci­ja, da odu u Beč na III kon­gres KP Ju­go­sla­vi­je. Me­đu nji­ma je bi­la Za­ra, pre­šli su austrij­sku gra­ni­cu ile­gal­no.
U me­đu­vre­me­nu pri­spio je dr Vu­ka­šin, ko­ji se skri­vao po pi­per­skim go­ra­ma, po­sli­je bjek­stva iz ce­tinj­ske tam­ni­ce. Sa njim je i Mir­ko, mla­đi Za­rin brat. Dr Mar­ko­vi­ća i Mir­ka uhap­si­la je beč­ka po­li­ci­ja, dok se od­lu­či u Ju­go­sla­vi­ji šta će bi­ti sa nji­ma.
Kroz mje­sec da­na, Za­ra i Mir­ko do­bi­še pa­so­še od ru­ske am­ba­sa­de, kao ru­ski stu­den­ti. Sti­gli su u Mo­skvu 9. ju­na 1926.g. Smje­sti­li su ih u Po­li­tič­ko-emi­grant­ski dom, na Vor­no­cvom po­lju. Pri­ma­li su po jed­nu ru­blju na dan.
Uz po­moć par­tij­ske or­ga­ni­za­ci­je Za­gre­ba, Sto­jin brat Ra­du­le od­i­grao je ključ­nu ulo­gu u nje­nom bjek­stvu iz žen­ske Ka­zni­o­ni­ce na Sav­skoj ce­sti.
Evo šta Sto­ja pi­še o to­me:
„Ni­je­smo se če­ti­ri go­di­ne vi­đe­li, i ne­ma ri­je­či ko­jim mo­gu opi­sa­ti ra­dost su­sre­ta. Ka­da smo po­sljed­ni put bi­li za­jed­no, Ra­du­le je bio vi­sok plav mom­čić, a sa­da kru­pan sme­đi mo­mak, ši­ro­kih ple­ća, na­smi­jan i go­vor­ljiv. Tek što je svr­šio uči­telj­sku ško­lu i do­bio di­plo­mu... I tre­ća po­sje­ta: dva­na­sti av­gust 1927. U prat­nji jed­nog sve­šte­ni­ka i uprav­ni­ce ušla sam u ma­lu, pri­zem­nu so­bu, za po­sje­te. Ra­du­le se sr­dač­no po­zdra­vi sna­žno mi ste­žu­ći ru­ku. Na sto­lu je bi­lo gro­žđe i osta­lo što je do­nio. Po­sje­ta se bli­ži­la kra­ju... Upra­vi­te­lji­ca je već ot­klju­ča­va­la vra­ta nag­nu­ta nad bra­vom ka­da se us­pra­vi­la po­ka­zu­ju­ći Ra­du­lu da iza­đe, on se la­ga­no upu­ti vra­ti­ma, a ja ga pra­tim kao da uzi­mam po­sljed­nju že­lju pred nje­gov od­la­zak. U tom tre­nut­ku nje­go­va pe­sni­ca stre­lo­vi­to po­le­tje pre­ma uprav­ni­ci Va­le­ri­ji kao da će je uda­ri­ti... Ja sam sko­či­la, uhva­ti­la kva­ku ko­ju je opa­ti­ca is­pu­sti­la da bi se in­stink­tiv­no od­bra­ni­la od udar­ca. Iz­le­tje­la sam na­po­lje.
Tre­nu­tak po­sli­je to­ga, Ra­du­le i ja tr­ča­li smo pre­ma že­lje­znič­kom na­si­pu. Voz se pri­bli­ža­vao ve­li­kom br­zi­nom... pre­tr­ča­smo na­sip sa ši­na­ma. Voz za­tut­nji iza na­ših le­đa. Odah­nu­smo...”
Na­kon ne­ko­li­ko da­na skri­va­nja u Za­gre­bu, uz mno­ge us­put­ne pe­ri­pe­ti­je, par­tij­ska or­ga­ni­za­ci­ja Za­gre­ba od­lu­či da Sto­ja i Ra­du­le pre­đu ju­go­slo­ven­sku gra­ni­cu ka­ko bi do­spje­li u Beč, a oda­tle u Mo­skvu.
Ne­po­sred­no po do­la­sku u Mo­skvu po­gor­ša­lo se Sto­ji­no zdrav­stve­no sta­nje. Za­tvor­ska upa­la plu­ća ni­je bi­la sa­svim za­li­je­če­na, pa je na plu­ći­ma po­čeo pro­ces. Upu­će­na u sa­na­to­ri­jum na li­je­če­nje, u Kur­skoj gu­ber­ni­ji.
Bi­lo je hlad­no, zi­mo­ća, po­če­tak 1928. g, ka­da se vra­ti­la u Mo­skvu, da na­sta­vi ško­lo­va­nje na Ko­mu­ni­stič­kom uni­ver­zi­te­tu ma­nji­na Za­pa­da, ko­ji će za­vr­ši­ti 1931.g.
Sto­ja, Za­ra, Ra­du­le i Mir­ko od­la­zi­li su po­vre­me­no kod nji­ho­vog stri­ca Vu­ka­ši­na, ko­ji je ži­vio u Mo­skvi. Nje­gov stan je bio skro­man.
(Na­sta­vi­će se)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"