Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Feljton - datum: 2018-01-03 VIRTUELNI DIJALOG SA OCEM (5) Prilike do Drugog svjetskog rata Knjigu Vasilija Markovića „Virtuelni dijalog sa ocem” objavio je Unireks 2017. godine
Dan - novi portal
-PI­ŠE: Va­si­li­je Mar­ko­vić

Da­ni­lo I (Ze­ko Ma­li, Nje­gu­ši, 25. V 1829 – Ko­tor, 1. VI­II 1860.), knjaz cr­no­gor­ski, na­sled­nik vla­di­ke Pe­tra II, ni­je se za­vla­i­čio, ne­go se pro­gla­sio svje­tov­nim knja­zom Cr­ne Go­re.
Sma­tra­ju­ći sta­nje po­vre­dom svog su­ve­re­ni­te­ta, Tur­ci na­pad­nu Da­ni­la (1851). In­ter­ven­ci­jom Ru­si­je i Austri­je ne­pri­ja­telj­stva su pre­ki­nu­ta.
Knjaz Da­ni­lo I na­sto­ji da učvr­sti cen­tral­nu vlast, us­po­sta­vlja stal­nu voj­sku, ob­ja­vlju­je Op­šti za­ko­nik cr­no­gor­ski i brd­ski i po­di­že ško­le.
Bo­re­ći se pro­tiv svo­jih lič­nih ne­pri­ja­te­lja i sa­mo­vo­lje ple­men­skih gla­va­ra i re­for­mi, po­stu­pao je su­ro­vo. Ni­je pre­zao ni od la­ži, kad mu je po­treb­no. Po usto­li­če­nju, knjaz Da­ni­lo je ne­nad­no ba­nuo u ku­lu Mar­ko­vi­ća, i tu pre­no­ćio. Obe­ćao je da će oka­či­ti na pr­sa dva­na­est zlat­nih Obi­li­ća me­da­lja. Pra­vi raz­log po­sje­te knja­za Sti­je­ni bio je da go­spo­dar iz­vi­di ko­ji su Pi­pe­ri išli kod Pa­še ska­dar­skog i no­si­li mu da­ro­ve. Na­kon što su po­gla­va­ri pi­per­ski pre­do­či­li knja­zu pra­ve kriv­ce, Ze­ko Ma­li na­re­di da im se po­pa­le pi­per­ske ku­će.
Kad se vr­nuo na Ce­ti­nje knjaz je za­bo­ra­vio svo­je obe­ća­nje.
Još stra­šni­ja pi­zma knja­za Da­ni­la ob­ru­ši­la se na ple­me Ku­či, zbog to­ga što je ple­me od­bi­lo da pla­ća po­rez. Knjaz na­re­di svom bra­tu Mir­ku da po­ha­ra Ku­če, da ih sve po­pa­li i met­ne pod nož, čak i svu mu­šku dje­cu. Taj po­kolj Ku­ča se zbio 1852. go­di­ne.
Ze­ko Ma­li je or­ga­ni­zo­vao ba­ha­na­li­je u ma­na­sti­ru Ostrog. Po­zvao je že­ne da do­đu bez svo­jih mu­že­va, i tu ih na­či­sto obeš­ča­stio. To mu je do­šlo gla­ve.
U vri­je­me Pa­ri­skog kon­gre­sa (1856) na­sto­ji da Cr­noj Go­ri bu­de pri­zna­ta ne­za­vi­snost. Tra­ži po­moć od Na­po­le­o­na III. Po­ma­že po­bu­nje­ni­ke u Her­ce­go­vi­ni. Ostva­rio je bli­sta­vu po­bje­du nad Tur­ci­ma (1858) na Grav­cu.
Bio je ože­njen Da­rin­kom Kve­kić, iz Tr­sta.
Ubio je Da­ni­la I, zbog osve­te To­dor Ka­dić, u Ko­to­ru.
Ni­ko­la I (Nje­gu­ši, 7. X 1841. – Cap d’An­ti­bes, Fran­cu­ska, 1. III 1921), knjaz i kralj Cr­ne Go­re. Knjaz Da­ni­lo je od­re­dio za svo­ga na­sled­ni­ka Ni­ko­lu, a Skup­šti­na gla­va­ra po­tvr­di za knja­za po­sli­je Da­ni­lo­ve smr­ti.
Ni­ko­la je sa Sr­bi­jom sklo­pio spo­ra­zum za rat pr­o­tiv Tur­ske, te je u ra­tu 1876 – 78. bio vr­hov­ni ko­man­dat cr­no­gor­ske voj­ske.
Za uspjeh nje­go­ve spolj­ne po­li­ti­ke pre­sta­vlja od­lu­ka Ber­lin­skog kon­gre­sa 1878. go­di­ne o te­ri­to­ri­jal­nom pro­ši­re­nju Cr­ne Go­re.
Po­sli­je ra­ta na­sta­vlja da vla­da auto­krat­ski, zbog če­ga je iza­zvao opo­zi­ci­ju pro­tiv se­be.
Imao je ve­li­ki voj­vo­da Mir­ko, ro­di­telj Ni­ko­lin, ve­li­ke mu­ke sa njim, po­što se za­lju­bio u svo­ju sna­hu po­sli­je Da­ni­lo­ve smr­ti. Voj­vo­da Mir­ko na­ru­čio je da mu do­ve­du po­zna­tog struč­nja­ka iz Pa­ri­za, da ga od­u­či od lju­ba­vi, kad ni­je po­mo­ga­lo, Mir­ko se od­lu­či da pro­tje­ra iz Cr­ne Go­re Da­rin­ku Kve­kić.
Ni­ko­la se ože­nio Mi­le­nom (Do­brom), iz po­ro­di­ce Vu­ko­tić. Ima­li su de­se­to­ro dje­ce, od če­ga mu­ških na­sled­ni­ka dvo­ji­cu.
Ni­ko­la se pro­gla­sio za kra­lja 1910. Bio je vr­hov­ni ko­man­dant u Bal­kan­skim ra­to­vi­ma i Pr­vom svjet­skom ra­tu. U ja­nu­a­ru 1916. na­pu­šta Cr­nu Go­ru i emi­gri­ra u Fran­cu­sku. De­tro­ni­zi­ran je u no­vem­bru 1918. Ovaj „car ju­na­ka” po­bje­že, i osta­vi ju­na­ke da gi­nu umje­sto nje­ga. Kre­nuo je va­po­rom iz Ri­je­ke Cr­no­je­vi­ća, sa dva čam­ca, ali su Šip­ta­ri opljač­ka­li čam­ce, te se mo­gu upu­tio bez čam­ca na da­lje pu­to­va­nje. Ni­je ša­la, Austro­u­gar­ska mo­nar­hi­ja kre­nu­la je da oku­pi­ra ma­le­nu Cr­nu Go­ru.
U to­ku svo­je vla­da­vi­ne Cr­nom Go­rom, ko­ja tra­je če­de­set i osam go­di­na, Ni­ko­la I je po­či­nio mno­ga zlo­dje­la.
Po­zna­ti­ja Ni­ko­li­na dje­la su Bal­kan­ska ca­ri­ca, Haj­da­na, Knjaz Ar­va­nit, Pje­snik i vi­la, No­va ko­la.
Kralj Ni­ko­la, po­sli­je po­sled­njih ra­to­va, sa­hra­njen je na Ce­ti­nju.
Ka­da je ostao bez pre­sto­la ni­je mo­gao da se po­mi­ri sa tim, sa­da de­tro­ni­zi­ra­ni, go­spo­dar Ni­ko­la.
Sr­bi­jan­ska voj­ska bi­la je pri­mo­ra­na da se po­vu­če pre­ko Moj­kov­ca, Pro­kle­ti­ja i Al­ba­ni­je, na Krf. Osta­lo je mno­go lju­di u Al­ba­ni­ji, ko­je bi­le žr­tve I svjet­skog ra­ta. Cr­no­gor­ska voj­ska im je ču­va­la od­stup­ni­cu na Moj­kov­cu.
Ubr­zo je buk­nu­la u Ru­si­ji Ok­to­bar­ska re­vo­lu­ci­ja, ko­ju pred­vo­di V. I. Iljič-Le­njin.
Krf­ska de­kla­ra­ci­ja bi­la je pr­vi za­jed­nič­ki akt sr­bi­jan­ske vla­de i Ju­go­slo­ven­skog od­bo­ra, ob­ja­vljen 1917. na Kr­fu. De­kla­ra­ci­ju su pot­pi­sa­li pred­sjed­nik srp­ske vla­de Ni­ko­la Pa­šić i pred­sjed­nik Ju­go­slo­ven­skog od­bo­ra An­te Trum­bić. Krf­sku de­kla­ra­ci­ju pri­hva­tio je i Cr­no­gor­ski od­bor. Na­čin Uje­di­nje­nja od 1. XII 1918. i do­no­še­nja Vi­dov­dan­skog usta­va iz­vr­še­ni su, pod ko­mand­nom di­na­sti­jom Ka­ra­đor­đe­vi­ća, pro­tiv de­mo­krat­skih prin­ci­pa.
Ju­go­sla­vi­ja se uje­di­nju­je, pr­vo kao SHS,a za­tim Kra­lje­vi­na Ju­go­sla­vi­ja. Cr­na Go­ra je do­bi­la na­ziv Zet­ska ba­no­vi­na. Pra­vi Cr­no­gor­ci ni­kad se sa tim na­zi­vom mi­ri­li.
Kralj Alek­san­dar I (Ce­ti­nje, 17. XII 1888. Mar­selj, 9. X 1934.) voj­nič­ko obra­zo­va­nje ste­kao je u Sr­bi­ji i Ru­si­ji. Na­kon smr­ti Pe­tra I, po­sta­je kralj Ju­go­sla­vi­je 17. VII 1921. Ju­go­slo­ven­ski kra­ljev­ski re­žim, uz do­bra­nu po­moć kra­lja Alek­san­dra, de­ker­tom Ob­zna­na (1920) i Za­ko­nom o za­šti­ti dr­ža­ve (1921) pro­gla­sio je sva­ku ko­mu­ni­stič­ku ak­tiv­nost pro­tiv­za­ko­ni­tom. Ko­mu­ni­stič­ka par­ti­ja Ju­go­sla­vi­je bi­va pri­nu­đe­na da pre­đe u ile­ga­lu. To je osta­lo do II svjet­skog ra­ta.
Vi­dov­dan­skim usta­vom od 1921.g. kralj Alek­san­dar kao vla­dar do­bi­ja ta­ko ši­ro­ka ovla­šće­nja, da bi uki­nuo Ustav 6. I 1929. Kralj je do­nio no­vi Ustav u sep­tem­bru 1931., iz­ra­zi­to cen­tra­li­stič­ki i an­ti­de­mo­krat­ski.
Kralj je za­veo mo­nar­ho­fa­ši­stič­ku dik­ta­tu­ru, ko­ja se svom si­li­nom obo­ri­la na Ko­mu­ni­stič­ku par­ti­ju Ju­go­sla­vi­je.
Ubi­jen je u aten­ta­tu 9. X 1934. u Mar­se­ju, pri­li­kom slu­žbe­ne po­sje­te Fran­cu­skoj. Osta­la je za­pi­sa­na ol­fo po­sve­ta: Bog da ču­va Ju­go­sla­vi­ju!
Pri­pre­ma II svjet­skog ra­ta uve­li­ko tra­je Hi­tler i Mu­so­li­ni ostva­ra­ju svo­je za­mi­sli. Ju­go­sla­vi­ja po­sta­je član Troj­nog pak­ta.
Po­sli­je smr­ti kra­lja Alek­san­dra do­la­ze na red knez Pa­vle, R. Stan­ko­vić i I. Pe­ro­vić (čla­no­vi Na­mje­sni­štva).
Pe­tar II, pri­je pu­no­ljet­stva, u pu­ču 27. III 1941., pre­u­zeo od na­mje­sni­ka kra­ljev­sku vlast. Nje­mač­ka je bom­bar­do­va­la Be­o­grad, kao otvo­re­ni grad, 6. IV 1941.
Kralj Pe­tar je po­bje­gao s vla­dom u Lon­don. Za vri­je­me ra­ta dao je po­vje­re­nje iz­daj­ni­ci­ma, na če­lu sa Dra­žom Mi­ha­i­lo­vi­ćem, ko­je­ga u ja­nu­a­ru 1942. ime­nu­je „mi­ni­strom voj­ske, mor­na­ri­ce i va­zdu­ho­plo­vlo­sta”. Kad je vi­dio da su se pro­mi­je­ni­le pri­li­ke, od­u­zeo je kralj D. Mi­ha­i­lo­vi­ću zva­nje đen­ra­la.
Usta­vor­na skup­šti­na je do­ni­je­la od­lu­ku da se od­u­zi­ma kra­lju Pe­tru pra­vo na po­vra­tak u ze­mlju i sva pra­va ko­ja pri­pa­da­ju Ka­ra­đor­đe­vi­ći­ma.
Uda­ljih se od te­me.
(NA­STA­VI­ĆE SE)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"