Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Feljton - datum: 2018-01-06 DR ANA STOLIĆ: ĐORĐE SIMIĆ – POSLEDNJI SRPSKI DIPLOMATA XIX VIJEKA (9) Dva puta na čelu vlade Feljton smo uradili po knjizi dr Ane Stolić „Đorđe Simić – poslednji srpski diplomata XIX vijeka”, koju su izdali Istorijski institut Beograd i „Mihailo Žikić Fondacija” – Bon
Dan - novi portal
-PRI­RE­DIO: MI­LA­DIN VELj­KO­VIĆ

U dru­goj po­lo­vi­ni 1882. go­di­ne Đor­đa Si­mi­ća če­ka­le su ve­li­ke pro­mje­ne, ko­je ovog pu­ta ni­je­su bi­le sa­mo plod slu­čaj­no­sti. Mje­se­ci­ma na­ja­vlji­va­no una­pre­đe­nje Si­mi­ća na po­lo­žaj na­čel­ni­ka 2. kla­se bi­lo je po­ve­za­no sa nje­go­vim po­sta­vlje­njem za di­plo­mat­skog agen­ta i kon­zu­lar­nog pred­stav­ni­ka Sr­bi­je u So­fi­ji. Ka­ko se u di­plo­ma­ti­ju ne kre­će bez že­ne, ozva­ni­čio je, u Top­či­der­skoj cr­kvi, svo­ju osam go­di­na du­gu ve­zu sa Jel­kom Bo­jo­vić.
Sa no­vim ustroj­stvom dr­žav­ne upra­ve iz 1862, od­re­đen je dje­lo­krug Mi­ni­star­stva ino­stra­nih dje­la, ko­ji je po­slu­žio kao osno­va za ure­đe­nje di­plo­mat­ske slu­žbe po­sli­je do­bi­ja­nja ne­za­vi­sno­sti. Sr­bi­ja je do­tad, osim na Por­ti, ima­la svo­ja „sta­ra” pred­stav­ni­štva, agen­ci­ju u Bu­ku­re­štu od 1836. i za­stup­ni­štvo u Be­ču od 1874. Ubr­zo po­sli­je sti­ca­nja ne­za­vi­sno­sti po­ka­za­lo se da di­plo­mat­sku slu­žbu tre­ba re­or­ga­ni­zo­va­ti, ali se cio po­stu­pak te go­di­ne sveo na utvr­đi­va­nje ka­te­go­ri­ja di­plo­mat­skih pred­stav­ni­ka. To je bi­la pr­va neo­p­hod­na mje­ra ko­jom su bu­du­će srp­ske di­plo­ma­te po­di­je­lje­ne u tri gru­pe: iz­van­red­ne po­sla­ni­ke i pu­no­moć­ne mi­ni­stre, mi­ni­stre-re­zi­den­te i ot­prav­ni­ke po­slo­va. U uka­zu je bi­lo pred­vi­đe­no, a vje­ro­vat­no iz fi­nan­sij­skih raz­lo­ga i po­želj­no, da je­dan pred­stav­nik mo­že bi­ti akre­di­to­van na vi­še dvo­ro­va. Fi­nan­sij­sko sta­nje je dik­ti­ra­lo i br­zi­nu ko­jom je dr­ža­va mo­gla da otva­ra no­ve le­ga­ci­je. U ja­nu­a­ru 1879. do­ni­jet je Za­kon o srp­skim di­plo­mat­skim pred­stav­ni­štvi­ma i kon­zu­la­ti­ma u ino­stran­stvu. Pre­ma nje­go­vim od­red­ba­ma, otvo­re­ni su no­vi „po­sto­vi” Sr­bi­je u Ati­ni, Lon­do­nu, Ber­li­nu, Pe­tro­gra­du, Ri­mu, Ce­ti­nju i So­fi­ji. Pred­vi­đe­no je da za­stup­ni­štva ima­ju se­kre­ta­re i dru­ge slu­žbe­ni­ke s od­re­đe­nom pla­tom ili bez nje. Za tu­ma­če, dra­go­ma­ne, bi­lo je mje­sta sa­mo u po­slan­stvi­ma na is­to­ku, u Tur­skoj i Grč­koj.
Po­slan­stva u Ca­ri­gra­du, Be­ču i Pe­tro­gra­du bi­la su za srp­ske spolj­no­po­li­tič­ke in­te­re­se naj­va­žni­ja. To­kom po­sled­nje de­ce­ni­je 19. i na po­čet­ku 20. vi­je­ka u nji­ma su se smje­nji­va­li Sto­jan No­va­ko­vić, Sa­va Gru­jić, Vla­dan Đor­đe­vić i Đor­đe Si­mić.
Osim po­dje­le di­plo­mat­skih pred­stav­ni­ka na dvi­je kla­se, Si­mić je mi­slio da je neo­p­hod­na i po­dje­la di­plo­mat­skih pred­stav­ni­šta­va na dvi­je ka­te­go­ri­je. U pr­voj bi bi­la po­slan­stva kod ve­li­kih si­la, a po­slan­stva u ma­njim ze­mlja­ma, Ru­mu­ni­ji, Bu­gar­skoj, Grč­koj, tre­ba­lo bi da bu­du u dru­goj ka­te­go­ri­ji. Pre­ma ran­gu po­slan­stva od­re­đi­vao bi se i po­sla­nik po kla­si. Za­stup­ni­štva u ma­njim dr­ža­va­ma bi­la bi pra­va di­plo­mat­ska ško­la za na­čel­ni­ke i osta­le vi­so­ke dr­žav­ne slu­žbe­ni­ke. Pi­ta­nje nov­ca bi­lo je ne­za­o­bi­la­zno i Si­mić je pred­lo­žio da se neo­p­hod­na su­ma za po­slan­stva od­re­đu­je pre­ma sku­po­ći po­je­di­nih pre­sto­ni­ca. Za naj­sku­plje, Lon­don i Pe­tro­grad, po­treb­no je da dr­ža­va iz­dvo­ji i naj­ve­ća sred­stva. Is­ta­kao je i ne­pra­vič­nost opo­re­zi­va­nja po­sla­nič­kih do­da­ta­ka, ko­je bi tre­ba­lo da se za­dr­ži sa­mo na po­re­skom op­te­re­će­nju si­stem­ske pla­te. Sma­trao je da je ne­pri­klad­na od­red­ba, pre­ma ko­joj je po­sla­nik pri­li­kom od­su­stva, po pri­vat­nom ili dr­žav­nom po­slu, da­vao tre­ći­nu svo­je pla­te či­nov­ni­ku ko­ji ga je za­stu­pao u po­slan­stvu. Da­va­nja to­kom od­su­stva ima­la su smi­sla sa­mo ako je po­sla­nik, iz pri­vat­nih raz­lo­ga, pri­vre­me­no na­pu­stio po­slan­stvo. Za una­pre­đe­nje slu­žbe, pre­ma nje­go­vom pred­lo­gu, bi­lo je neo­p­hod­no da po­sla­ni­ci pu­tu­ju u dru­ge dje­lo­ve ze­mlje u ko­joj su akre­di­to­va­ni. Za pred­stav­ni­ka Sr­bi­je u Be­ču bi­lo je od ve­li­kog zna­ča­ja da jed­nom go­di­šnje po­sje­ti Bu­dim­pe­štu i do­đe u bli­ži do­dir sa mi­ni­stri­ma u ugar­skoj vla­di. Na kra­ju, Si­mić je iz­vi­je­stio o sta­nju di­plo­mat­ske slu­žbe u Austro-ugar­skoj, u ko­joj ova oblast ni­je bi­la re­gu­li­sa­na po­seb­nim za­ko­nom.
Kra­jem 1890. Si­mić se spre­mao na put u Ita­li­ju. Po­sao za­stu­pa­nja svo­je ze­mlje na Kvi­ri­na­lu, kra­ljev­skom dvo­ru, oba­vljao je u na­red­ne če­ti­ri go­di­ne, ali je ve­ći­nu du­žno­sti iz­vr­ša­vao iz Be­ča. Sr­bi­ja još ni­je ima­la stal­no po­slan­stvo u Ita­li­ji, a te­ži­na i vr­sta za­da­ta­ka, ko­je je po­sla­nik za­vr­ša­vao za­stu­pa­ju­ći Sr­bi­ju u Ri­mu iz po­slan­stva u Be­ču, svje­do­či­li su o još ne­raz­vi­je­nim di­plo­mat­skim, eko­nom­skim i po­li­tič­kim ve­za­ma sa dr­ža­vom na Ape­nin­skom po­lu­o­str­vu. To­kom po­sled­nje de­ce­ni­je 19. vi­je­ka Ita­li­ja je sve vi­še ula­zi­la u po­li­tič­ka pi­ta­nja na Bal­ka­nu i po­sta­la je zna­ča­jan či­ni­lac bal­kan­ske po­li­ti­ke u me­đu­na­rod­nim raz­mje­ra­ma. Za­to će se u na­red­nim go­di­na­ma u Sr­bi­ji sve otvo­re­ni­je po­sta­vi­ti pi­ta­nje otva­ra­nja stal­nog pred­stav­ni­štva u Ri­mu. Za sa­da, Si­mić je mo­rao da oba­vi pro­to­ko­lar­ni dio po­sla oko pre­da­je akre­di­ti­va i pred­sta­vlja­nja na Kvi­ri­na­lu.
Ve­li­ki po­sao oče­ki­vao je Si­mi­ća na dru­goj stra­ni. Po­sli­je te­ško pre­bro­đe­ne pre­pre­ke oko Za­ko­na o tro­ša­ri­ni, iz­gle­da­lo je da su za Sr­bi­ju otvo­re­na vra­ta pre­go­vo­ra sa beč­kom vla­dom o ob­no­vi Tr­go­vin­skog ugo­vo­ra. Za nje­go­vo za­klju­če­nje Sr­bi­ja je bi­la ži­vot­no za­in­te­re­so­va­na, jer je is­ti­ca­njem ro­ka sta­rog ugo­vo­ra na­sta­ja­lo bez­u­go­vor­no sta­nje, u ko­jem bi Austro­u­gar­ska bi­la u ve­li­koj pred­no­sti.
U po­sled­njoj de­ce­ni­ji 19. vi­je­ka u Sr­bi­ji su Pa­šić, Gru­jić i Si­mić ima­li pri­li­ku da se dva pu­ta na­đu na po­lo­ža­ju pred­sjed­ni­ka vla­de. Dok su vla­de ko­je je pred­vo­dio Gru­jić la­vi­ra­le iz­me­đu Dvo­ra i ra­di­ka­la, mi­ni­star­stva sa Pa­ši­ćem na če­lu bi­la su po­ka­za­telj sna­ge Ra­di­kal­ne stran­ke, ko­ja je iza se­be ima­la po­dr­šku Na­rod­ne skup­šti­ne. Si­mi­će­ve vla­de su oli­ča­va­le moć Dvo­ra i kru­ne u po­li­tič­kom ži­vo­tu.
(NA­STA­VI­ĆE SE)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"