Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Feljton - datum: 2018-01-04 DR ANA STOLIĆ: ĐORĐE SIMIĆ – POSLEDNJI SRPSKI DIPLOMATA XIX VIJEKA (7) Kobno svadbeno putovanje Feljton smo uradili po knjizi dr Ane Stolić „Đorđe Simić – poslednji srpski diplomata XIX veka”, koju su izdali Istorijski institut Beograd i „Mihailo Žikić Fondacija” – Bon
Dan - novi portal
-PRI­RE­DIO: MI­LA­DIN VELj­KO­VIĆ

Si­mić je is­pro­sio ćer­ku prog­na­nog kne­za, ko­ji je sa po­ro­di­com ži­vio u Bu­dim­pe­šti, od­mah po­sli­je po­vrat­ka sa ško­lo­va­nja u Pa­ri­zu, kra­jem av­gu­sta 1866. go­di­ne. Sve okol­no­sti pod ko­ji­ma je ugo­vo­ren ovaj ču­dan brak osta­le su ne­ja­sne da mla­di vje­re­nik ni­je u pi­smi­ma svo­ju bu­du­ću pod­sje­tio na za­jed­nič­ke uspo­me­ne iz dje­tinj­stva i ta­da­šnju že­lju nje­go­ve maj­ke da se po­ro­di­ca Si­mić jed­nog da­na oro­di sa kne­žev­skom fa­mi­li­jom. Pri­pre­ma­nje ovog bra­ka tra­ja­lo je vje­ro­vat­no mje­se­ci­ma pri­je zva­nič­ne pro­še­vi­ne. U cje­lo­kup­nom po­stup­ku čak je ma­nje čud­na sprem­nost Ka­ra­đor­đe­vi­ća da pri­sta­nu na brač­nu kom­bi­na­ci­ju svo­je kće­ri sa mla­do­že­njom pred ko­jim je, ipak, tre­ba­lo sva vra­ta u ze­mlji da bu­du otvo­re­na. Zbu­nju­ju­ća je upor­nost ko­jom su Si­mi­ći is­tra­ja­va­li u na­sto­ja­nju da do­bi­ju sna­hu iz svrg­nu­te di­na­stij­ske ku­će. Duh su­par­ni­štva iz­me­đu dvi­ju di­na­stij­skih lo­za u Sr­bi­ji ni­je je­nja­vao to­kom ci­je­log 19. vi­je­ka i na­ja­vlje­ni brak je­din­ca Si­mi­će­vih mo­rao je iza­zva­ti po­do­zre­nje me­đu Obre­no­vi­ći­ma u Ko­na­ku. Zgod­na pri­li­ka da im to, na po­sre­dan na­čin, sta­ve do zna­nja uka­za­la se u tre­nut­ku ka­da je bu­du­ći mla­do­že­nja že­lio da po­tvr­di sta­re ku­mov­ske ve­ze iz Mi­lo­še­vog vre­me­na. Đor­đe Si­mić je bio uvje­ren da je uži­vao ve­li­ku mi­lost „kom­ši­lu­ka pre­ko pu­ta”. Tvr­dio je da, na­vod­no, ni­šta ni­je či­nio da za­do­bi­je po­vje­re­nje ko­je mu je uka­zi­va­la An­ka Obre­no­vić, an­ga­žu­ju­ći ga una­pri­jed za bal­ske igre svo­je ćer­ke Ka­ta­ri­ne Kon­stan­ti­no­vić. Sa kum­stvom su stva­ri dru­ga­či­je sta­ja­le. Si­mić je pre­ko po­sred­ni­ka pod­sje­tio kne­za Mi­ha­i­la da su nje­gov otac i on ku­mo­va­li po­ro­di­ci Si­mić i da je knez kr­stio si­na Sto­ja­na Si­mi­ća 1835. go­di­ne. Iza sta­va Đor­đa Si­mi­ća da mu je du­žnost na­la­ga­la da ne za­o­bi­đe sta­re ve­ze s Obre­no­vi­ći­ma, iako je bio svje­stan ove po­ma­lo ne­u­ku­sne po­nu­de, kri­la se i po­tre­ba da do­bi­je kne­že­vo odo­bre­nje za svoj brak. Od nje­ga ni­je sti­gao ni po­tvr­dan, ni od­ri­čan od­go­vor, iako ga je Si­mić da­ni­ma iš­če­ki­vao. Ka­da je iz­o­stao, na­iv­no su zvu­ča­le nje­go­ve ri­je­či da ni­je vje­ro­vao da će se od jed­ne „pri­vat­ne stva­ri na­pra­vi­ti či­tav af­fa­i­re d`etat, stvar od po­li­tič­ke va­žno­sti”.
Be­o­grad je uza­lud oče­ki­vao da će pri­su­stvo­va­ti vjen­ča­nju ko­je će za­sje­ni­ti sva pret­hod­na, jer je ima­lo neo­bič­nu po­li­tič­ku po­za­di­nu i obe­ća­va­lo je ne­sva­ki­da­šnji sjaj. Ipak, re­al­nost je na­la­ga­la da se ono oba­vi van gra­ni­ca Sr­bi­je, u Bu­dim­pe­šti. Zbog smr­ti ze­ta Mi­lo­ja Leš­ja­ni­na svad­ba je od­lo­že­na za dru­gu po­lo­vi­nu ju­na. Svad­be­no pu­to­va­nje u Pa­riz i Lon­don, ko­je je usli­je­di­lo, za­vr­ši­lo se kob­no. Na je­ze­ru Ko­mo Si­mi­će­va ne­vje­sta se iz­ne­na­da raz­bo­lje­la i po­sli­je ne­ko­li­ko da­na je umr­la. Krat­ka, hlad­na bi­lje­ška o nje­noj smr­ti za­pi­sa­na po­sli­je mno­go go­di­na, u ru­bri­ci dnev­ni­ka Efe­me­ris, si­gur­no ne go­vo­ri o te­ži­ni ko­ju je Si­mić mo­rao osje­ća­ti tih da­na: „Po­sle tri ne­de­lje raz­bo­le se Je­le­na i umre 26. ju­la u Ko­mu, u Ita­li­ji. Do­ne­soh mr­tvo te­lo u Be­o­grad i sa­hra­nih ga 11. av­gu­sta u po­ro­dič­nu grob­ni­cu”. Si­mić je du­go ču­vao uspo­me­nu na ra­no pre­mi­nu­lu že­nu. Že­le­ći da iza nje i nji­ho­vog krat­kog za­jed­nič­kog ži­vo­ta, is­pu­nje­nog ve­li­kim pla­no­vi­ma osta­ne trag, sa­ku­pio je i ob­ja­vio nje­ne i svo­je pre­vo­de fran­cu­skih pri­po­vje­da­ka pod na­zi­vom U slo­bod­nim ča­so­vi­ma. Ne­ko­li­ko pri­po­vje­da­ka iz svjet­ske knji­žev­no­sti. Smrt Je­le­ne Ka­ra­đor­đe­vić kao da je ozna­či­la po­če­tak re­al­nog ži­vo­ta Đor­đa Si­mi­ća, jer su mu na­red­ne go­di­ne do­ni­je­le u pri­vat­nom ži­vo­tu do­sta ra­do­sti, ali i ve­li­ke po­tre­se. Iako je ka­ri­je­ra, ko­ju je za­po­čeo u Mi­ni­star­stvu ino­stra­nih dje­la, pru­ža­la na­du da je ovaj dva­de­set­če­tvo­ro­go­di­šnjak na do­brom pu­tu, osta­le ni­ti nje­go­vog ži­vo­ta sple­le su se u tra­gič­no klup­ko.
Si­mić je stu­pio u dr­žav­nu slu­žbu ne­ko­li­ko mje­se­ci po­sli­je smr­ti svo­je mla­de že­ne. Kre­nuo je od naj­ni­žeg po­lo­ža­ja kan­ce­la­ri­ste i naj­ni­že pla­te ko­ju je do­no­si­lo ovo mje­sto. Za tri go­di­ne pro­šao je kroz sva ni­ža rad­na mje­sta u mi­ni­star­stvu i ste­kao zva­nje se­kre­ta­ra. Nje­go­va am­bi­ci­ja da se do­mog­ne od­go­va­ra­ju­ćeg mje­sta u pred­stav­ni­štvi­ma u ino­stran­stvu bi­la je već pri­mi­je­će­na. Iako se vje­ro­va­lo u nje­go­vu spo­sob­nost da oba­vlja se­kre­tar­ske po­slo­ve i za­stu­pa od­sut­nog Fi­li­pa Hri­sti­ća, ka­pu­će­ha­ju u Ca­ri­gra­du, u kru­go­vi­ma ko­ji su od­lu­či­va­li po­sto­ja­lo je iz­vje­sno ne­po­vje­re­nje pre­ma nje­mu. Raz­log za ovu uz­dr­ža­nost bi­le su lič­ne i po­ro­dič­ne ve­ze sa Ka­ra­đor­đe­vi­ći­ma. Ure­dan i ugla­đen, imao je sve oso­bi­ne neo­p­hod­ne za sa­vje­snog bi­ro­kra­tu, či­je je obra­zo­va­nje da­va­lo iz­gle­da za vi­so­ko mje­sto u dr­žav­noj slu­žbi. Sa­vre­me­ni­ci su u Si­mi­će­vom li­ku i ot­me­nom po­na­ša­nju pre­po­zna­va­li cr­te nje­go­vog oca. Slo­bo­dan Jo­va­no­vić ga je vi­dio kao li­je­pog i „lič­nog čo­vje­ka”, ko­ji „sem str­mih ve­đa na­sle­đe­nih od Sto­ja­na Si­mi­ća, ni­je imao ni­čeg ka­rak­te­ri­stič­nog na svom pra­vil­nom, ali bez­iz­ra­znom li­cu u okvi­ru le­po sre­za­ne i oče­šlja­ne bra­de”. Ne­ki su ci­je­ni­li spoj „sta­rog pa­tri­jar­hal­nog go­spod­stva” i evrop­ske ugla­đe­no­sti, dru­gi su od nje­ga za­zi­ra­li. Si­mi­ćev to­pao i lju­ba­zan pri­stup sa­go­vor­ni­ku osta­vljao je pri­ja­tan uti­sak, ali je jed­no­li­čan i pa­rad­ni ton go­vo­ra u isto vri­je­me mno­ge od­bi­jao.
Iz­van po­sla on je već us­po­sta­vio po­znan­stva sa stra­nim di­plo­mat­skim pred­stav­ni­ci­ma u Be­o­gra­du. Je­dan dio tih ve­za je na­sli­je­dio za­hva­lju­ju­ći ra­ni­jim po­ro­dič­nim kon­tak­ti­ma, a ne­ke su se i sa­me na­me­ta­le, jer on sva­ka­ko ni­je bio ne­po­zna­ta oso­ba u pre­sto­ni­ci.(Na­sta­vi­će se)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"