Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-08 USTAVNI SUD ODBIO INICIJATIVU KOJOM SU SE TRAŽILE ISTE OBAVEZE ZA GRAĐANE SA VISOKIM PRIMANJIMA
Sa sjednice Ustavnog suda Socijalna pravda samo za bogate Osporenim odredbama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisano je da građani sa visokim primanjima plaćaju iste doprinose kao i oni sa manjim
Dan - novi portal
Ustav­ni sud Cr­ne Go­re od­bio je ini­ci­ja­ti­vu za ocje­nu ustav­no­sti čla­no­va Za­ko­na o do­pri­no­si­ma za oba­ve­zno so­ci­jal­no osi­gu­ra­nje ko­ji­ma se, pre­ma ocje­ni pod­no­si­la­ca Pre­dra­ga Mu­go­še i Ra­da Bo­jo­vi­ća, u dr­ža­vi so­ci­jal­ne prav­de, u pri­vi­le­go­van po­lo­žaj sta­vlja­ju gra­đa­ni či­ja su go­di­šnja pri­ma­nja iz­nad pro­pi­sa­nog li­mi­ta, od­no­sno da oni ko­ji pri­ma­ju vi­še pla­ća­ju pro­cen­tu­al­no ma­nje i ima­ju pra­vo na po­vra­ćaj „vi­še pla­će­nog do­pri­no­sa”. To je, ka­ko su na­ve­li, su­prot­no utvr­đe­nju da je so­ci­jal­no osi­gu­ra­nje oba­ve­zno za sve za­po­sle­ne i da se ta oba­ve­znost ne mo­že ogra­ni­či­ti.
Skup­šti­na i Vla­da Cr­ne Go­re ni­je­su do­sta­vi­le od­go­vor, od­no­sno mi­šlje­nje na na­vo­de sa­dr­ža­ne u ini­ci­ja­ti­vi.
Ospo­re­nim od­red­ba­ma za­ko­na pro­pi­sa­no je da ka­da osi­gu­ra­nik ostva­ru­je pri­ho­de po vi­še raz­li­či­tih osno­va, do­pri­nos za oba­ve­zno pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje ob­ra­ču­na­va se i pla­ća po svim tim osno­vi­ma, do iz­no­sa naj­vi­še go­di­šnje osno­vi­ce do­pri­no­sa. Naj­vi­ša go­di­šnja osno­vi­ca pla­ća­nja do­pri­no­sa za 2012. go­di­nu iz­no­si­la je 50.000 eura i ona se uskla­đu­je go­di­šnje pre­ma kre­ta­nju pro­sječ­ne za­ra­de u dr­ža­vi. Istim ak­tom pred­vi­đe­no je da ob­ve­znik do­pri­no­sa ko­ji je sam pla­tio do­pri­no­se, od­no­sno ko­me su u nje­go­vo ime i u nje­go­vu ko­rist pla­će­ni do­pri­no­si iz osno­vi­ce ko­ja pre­la­zi iz­nos naj­vi­še go­di­šnje osno­vi­ce za ka­len­dar­sku go­di­nu, ima pra­vo na po­vra­ćaj vi­še pla­će­nih do­pri­no­sa.
Ustav­ni sud je, ka­ko na­vo­de, pri­li­kom me­ri­tor­nog od­lu­či­va­nja o na­vo­di­ma pod­no­si­la­ca ini­ci­ja­ti­ve imao u vi­du i ustav­no na­če­lo je­din­stva prav­nog po­ret­ka iz čla­na 145 Usta­va, ko­je pod­ra­zu­mi­je­va me­đu­sob­nu uskla­đe­nost svih prav­nih pro­pi­sa u Cr­noj Go­ri, s ob­zi­rom na to da je prav­ni re­žim upla­te do­pri­no­sa za oba­ve­zno pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje i pi­ta­nja ostva­ri­va­nja pra­va po osno­vu tog osi­gu­ra­nja, ure­đe­no sa vi­še za­ko­na.
– Za­ko­nom o pen­zij­skom i in­va­lid­skom osi­gu­ra­nju ure­đen je si­stem pen­zij­skog i in­va­lid­skog osi­gu­ra­nja, pra­va i oba­ve­ze po tom osno­vu, uslo­vi i na­čin nji­ho­vog ostva­ri­va­nja, si­stem fi­nan­si­ra­nja i dru­ga pi­ta­nja od zna­ča­ja za ure­đi­va­nje ove obla­sti. Po­la­ze­ći od od­red­be čla­na 67 stav 1 Usta­va, ko­jom je pro­pi­sa­no da je so­ci­jal­no osi­gu­ra­nje za­po­sle­nih oba­ve­zno, Ustav­ni sud je oci­je­nio da je za­ko­no­da­vac ovla­šćen da za­ko­nom ure­di pi­ta­nja ko­ja se od­no­se na pla­ća­nje do­pri­no­sa za oba­ve­zno so­ci­jal­no osi­gu­ra­nje. U tom smi­slu, za­ko­no­da­vac je ovla­šćen da uve­de do­pri­no­se za oba­ve­zno pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje, od­no­sno da utvr­di ob­ve­zni­ke tog do­pri­no­sa, osno­vi­ce za pla­ća­nje do­pri­no­sa za oba­ve­zno so­ci­jal­no osi­gu­ra­nje za po­je­di­ne ka­te­go­ri­je osi­gu­ra­nih li­ca, li­ce ko­je ob­ra­ču­na­va i upla­ću­je do­pri­no­se (po­slo­da­vac, od­no­sno is­pla­ti­lac pri­ho­da), ro­ko­ve za ob­ra­ču­na­va­nje do­pri­no­sa kao i po­stu­pak za po­vra­ća­ja vi­še pla­će­nih do­pri­no­sa – na­vo­de u Ustav­nom su­du.
Is­ti­ču da se ospo­re­nim od­red­ba­ma iz čla­no­va 14 i 22 za­ko­na, po ocje­ni Ustav­nog su­da, ne utvr­đu­ju pra­va ko­ja se ostva­ru­ju na osno­vu upla­te oba­ve­znog do­pri­no­sa za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje.
– Već na­čin utvr­đi­va­nja naj­vi­še go­di­šnje osno­vi­ce za upla­tu do­pri­no­sa i pra­va na po­vra­ćaj vi­še pla­će­nih do­pri­no­sa, ko­je ima za cilj da ko­re­spon­di­ra obi­mu pra­va ko­ja se ostva­ru­ju iz oba­ve­znog pen­zij­skog osi­gu­ra­nja. Na­i­me, pra­va iz pen­zij­skog i in­va­lid­skog osi­gu­ra­nja sti­ču se i ostva­ru­ju za­vi­sno od du­ži­ne i obi­ma ula­ga­nja sred­sta­va po osno­vu upla­te oba­ve­znog do­pri­no­sa za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje, a ostva­ru­ju se na­kon is­pu­nja­va­nja uslo­va pro­pi­sa­nih Za­ko­nom o pen­zij­skom i in­va­lid­skom osi­gu­ra­nju, u obi­mu ko­ji za­vi­si od du­ži­ne ula­ga­nja i vi­si­ne osno­vi­ce na ko­ju je pla­ćen do­pri­nos, uz pri­mje­nu na­če­la uza­jam­no­sti i so­li­dar­no­sti – ka­žu u Ustav­nom su­du.M.S.


Ne­ma ne­jed­na­kih

U Ustav­nom su­du ka­žu da ospo­re­ne od­red­be ne mo­gu do­ve­sti u pi­ta­nje ustav­no na­če­lo jed­na­ko­sti pred za­ko­nom, bez ob­zi­ra na bi­lo ka­kvu po­seb­nost ili lič­no svoj­stvo jer je sva­ko li­ce-ob­ve­znik do­pri­no­sa za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje.
– Iz na­če­la jed­na­ko­sti pred za­ko­nom za za­ko­no­dav­ca, za­vi­sno od pred­me­ta ure­đe­nja, pro­iz­la­ze raz­li­či­te oba­ve­ze ko­je idu od jed­no­stav­ne za­bra­ne pro­iz­volj­nog po­stu­pa­nja do stro­gog ve­za­nja na­če­lom sra­zmjer­no­sti. U kon­kret­nom slu­ča­ju, svi ob­ve­zni­ci pla­ća­nja do­pri­no­sa, sa­gla­sno ospo­re­nim od­red­ba­ma, pla­ća­ju oba­ve­zni do­pri­nos za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje do iz­no­sa naj­vi­še go­di­šnje osno­vi­ce za pla­ća­nje do­pri­no­sa i ima­ju pra­vo na po­vra­ćaj vi­še upla­će­nih do­pri­no­sa i u nor­ma­tiv­nom smi­slu me­đu nji­ma, po na­la­že­nju Ustav­nog su­da, ne­ma ne­rav­no­prav­no­sti – ka­žu u Ustav­nom su­du.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"