Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo OMBUDSMAN UTVRDIO DISKRIMINACIJU U OPŠTINI ROŽAJE
Nurković tražio od zaposlenih da se izjasne o nacionalnoj pripadnosti Trudnica tehnološki višak jer ne glasa za BS Ombudsman je utvrdio da je službenica pretrpjela diskriminatoran tretman po osnovu nacionalne i političke pripadnosti, te trudničkog i porodiljskog odsustva, a da Opština Rožaje nije demantovala takav tretman jasnim, objektivnim i na zakonu zasnovanim razlozima
Dan - novi portal
Za­štit­nik ljud­skih pra­va i slo­bo­da Šuć­ko Ba­ko­vić utvr­dio je da je Op­šti­na Ro­ža­je dis­kri­mi­ni­sa­la slu­žbe­ni­cu al­ban­ske na­ci­o­nal­no­sti, ko­ja je pro­gla­še­na teh­no­lo­škim vi­škom zbog, ka­ko sum­nja, či­nje­ni­ce da ne gla­sa Bo­šnjač­ku stran­ku (BS), ko­ja je na vla­sti u tom gra­du, i ni­je Bo­šnja­ki­nja. Ka­ko je pod­no­si­telj­ka pri­tu­žbe uvjer­lji­vim pret­po­stav­ka­ma i in­di­ci­ja­ma dis­kri­mi­na­ci­ju uči­ni­la vje­ro­vat­nom, to je te­ret do­ka­zi­va­nja da te po­ja­ve ni­je bi­lo pre­ba­čen na Op­šti­nu Ro­ža­je, ko­ja ipak ni­je uspje­la da de­man­tu­je ni­je­dan na­vod op­tu­žbe.
U pri­tu­žbi i nje­nim do­pu­na­ma pod­no­si­telj­ka je na­ve­la da je od de­cem­bra 2003. go­di­ne, ka­da je za­sno­va­la rad­ni od­nos u Op­šti­ni Ro­ža­je, do for­mi­ra­nja no­ve/ak­tu­el­ne vla­sti ma­ja 2014. go­di­na, bi­la je­di­ni slu­žbe­nik al­ban­ske na­ci­o­nal­no­sti. Is­ta­kla je da je po do­la­sku no­ve vla­sti o nje­noj na­ci­o­nal­noj pri­pad­no­sti upo­znat pred­sjed­nik op­šti­ne Ejup Nur­ko­vić, ko­ji je od svih slu­žbe­ni­ka tra­žio da mu na mejl adre­su Bo­šnjač­ke stran­ke, ko­joj i sam pri­pa­da, do­sta­ve bi­o­gra­fi­ju i iz­ja­sne se o na­ci­o­nal­noj pri­pad­no­sti.
– Pod­no­si­telj­ka je iz­ja­vi­la da ni­je član ni­ti sim­pa­ti­zer Bo­šnjač­ke par­ti­je, ko­ja vr­ši vlast u op­šti­ni Ro­ža­je, zbog če­ga je, po­red na­ci­o­nal­ne pri­pad­no­sti, do­dat­no dis­kri­mi­ni­sa­na i da je pri­li­kom spro­vo­đe­nja re­or­ga­ni­za­ci­o­nih pro­mje­na, i po­red to­ga što po­sje­du­je naj­bo­lje re­fe­ren­ce i 17 go­di­na rad­nog is­ku­stva, pro­gla­še­na teh­no­lo­škim vi­škom. Da je od­lu­ke o sta­vlja­nju na ras­po­la­ga­nje uspje­šno po­bi­ja­la dva pu­ta pred Ko­mi­si­jom za žal­be Op­šti­ne Ro­ža­je. Da su slu­žbe­ni­ci iz Se­kre­ta­ri­ja­ta za eko­nom­ski raz­voj i pred­u­zet­ni­štvo u od­no­su na ko­je po­re­di ne­jed­nak po­lo­žaj, ista vr­sta i ni­vo kva­li­fi­ka­ci­je obra­zo­va­nja, bo­šnjač­ke na­ci­o­nal­no­sti, a da su, iz­u­zev jed­ne slu­žbe­ni­ce, osta­li slu­žbe­ni­ci na­kon spro­vo­đe­nja re­or­ga­ni­za­ci­o­nih pro­mje­na ras­po­re­đe­ni u Se­kre­ta­ri­jat iz dru­gih jav­nih usta­no­va ko­je su pre­sta­le da po­sto­je – na­vo­di se u mi­šlje­nju om­bud­sma­na.
Pod­no­si­telj­ka je na­ve­la i da se od 22. mar­ta 2017. ne­pre­kid­no na­la­zi na trud­nič­kom bo­lo­va­nju, te da je po­slo­dav­cu re­dov­no do­sta­vlja­la do­zna­ke za bo­lo­va­nje sa iz­vje­šta­ji­ma lje­kar­ske ko­mi­si­je.
Om­bud­sman u mi­šlje­nju na­vo­di da Op­šti­na Ro­ža­je u svom iz­ja­šnje­nju, osim pro­stog na­vo­đe­nja aka­ta na ko­ji­ma su za­sno­va­ne re­or­ga­ni­za­ci­o­ne pro­mje­ne u or­ga­ni­ma lo­kal­ne upra­ve, ni­je na­ve­la ni­je­dan ja­san, do­vo­ljan i objek­ti­van raz­log zbog ko­jeg je pod­no­si­telj­ka sta­vlje­na na ras­po­la­ga­nje, a osta­li slu­žbe­ni­ci, u od­no­su na ko­je je po­re­di­la ne­po­vo­ljan po­lo­žaj, osta­vlje­ni da ra­de.
– Op­šti­na Ro­ža­je ni­je ospo­ri­la do­volj­no ja­kim i čvr­stim do­ka­zi­ma da po­li­tič­ka i na­ci­o­nal­na pri­pad­nost slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka ni­je bi­la od uti­ca­ja pri­li­kom od­lu­či­va­nja ko­je slu­žbe­ni­ke i na­mje­šte­ni­ke sta­vi­ti na ras­po­la­ga­nje, a ko­je osta­vi­ti na ra­du. Ovo je, shod­no pra­vi­lu obr­nu­tog te­re­ta do­ka­zi­va­nja ko­ji se pri­mje­nju­je u po­stup­ci­ma za za­šti­tu od dis­kri­mi­na­ci­je, bi­la oba­ve­za Op­šti­ne Ro­ža­je. U su­prot­nom, sva­ki stav o ne­gi­ra­nju na­vo­da iz pri­tu­žbe ko­ji ni­je pot­kri­je­pljen do­volj­nim do­ka­zi­ma i raz­lo­zi­ma ne mo­že pred­sta­vlja­ti po­u­zdan osnov za oprav­da­nje ne­jed­na­kog tret­ma­na – na­vo­di se u mi­šlje­nju.
Da bi se pro­tiv­na stra­na, ka­ko po­ja­šnja­va om­bud­sman, oslo­bo­di­la od­go­vor­no­sti za po­vre­du na­če­la jed­na­ko­sti, mo­ra do­ka­za­ti da je spor­no po­stu­pa­nje za­sno­va­no na objek­tiv­nim, ra­zum­nim i ne­pri­stra­snim raz­lo­zi­ma, na ko­ji na­čin do­ka­zu­je po­sto­ja­nje le­gi­tim­nog ci­lja za uči­nje­nu ne­jed­na­kost. U svje­tlu pra­vi­la o pre­ba­ci­va­nju te­re­ta do­ka­zi­va­nja pro­tiv­na stra­na je du­žna da uvje­ri da je nje­no po­stu­pa­nje za­sno­va­no na dru­gim objek­tiv­nim raz­lo­zi­ma, a ne na lič­nim ka­rak­te­ri­sti­ka­ma li­ca ko­je tra­ži za­šti­tu. Sto­ga za­štit­nik sma­tra da Op­šti­na Ro­ža­je ni­je uspje­la da či­nje­ni­ca­ma i do­ka­zi­ma opo­vrg­ne sum­nju o dis­kri­mi­na­tor­nom po­stu­pa­nju pre­ma slu­žbe­ni­ci pri­li­kom od­lu­či­va­nja o nje­nom rad­no-prav­nom sta­tu­su.
– Kod ova­kvog sta­nja stva­ri ne­sum­nji­vo pro­iz­i­la­zi da je slu­žbe­ni­ca u po­stup­ku sta­vlja­nja na ras­po­la­ga­nje pre­tr­pje­la dis­kri­mi­na­to­ran tret­man po osno­vu na­ci­o­nal­ne i po­li­tič­ke pri­pad­no­sti, te trud­nič­kog i po­ro­dilj­skog od­su­stva, ko­ju pret­po­stav­ku Op­šti­na Ro­ža­je ni­je ospo­ri­la ja­snim, objek­tiv­nim i na za­ko­nu za­sno­va­nim raz­lo­zi­ma – na­vo­di se u mi­šlje­nju.M.S.


Re­gu­li­sa­ti rad­ni sta­tus

Ba­ko­vić je pre­po­ru­čio Op­šti­ni Ro­ža­je da bez od­la­ga­nja ot­klo­ni po­sle­di­ce dis­kri­mi­na­ci­je i re­gu­li­še rad­no-prav­ni sta­tus slu­žbe­ni­ce ras­po­re­dom na rad­no mje­sto ko­je je od­go­va­ra­ju­će nje­nim kva­li­fi­ka­ci­ja­ma i po­slo­vi­ma ko­je je oba­vlja­la pri­je sta­vlja­nja na ras­po­la­ga­nje.
Da­ta je i pre­po­ru­ka da u bu­du­ćim po­stup­ci­ma ras­po­re­đi­va­nja ili sta­vlja­nja na ras­po­la­ga­nje slu­žbe­ni­ka od­no­sno na­mje­šte­ni­ka po­stu­pa u skla­du sa Za­ko­nom o dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma i na­mje­šte­ni­cim i u obra­zlo­že­nji­ma rje­še­nja na­vo­di opre­dje­lju­ju­će kri­te­ri­ju­me i mje­ri­la shod­no ko­ji­ma vr­ši iz­bor u ana­log­nim či­nje­nič­no-prav­nim si­tu­a­ci­ja­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"